Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 09.07.2020

Písmeno: v

valcové zobrazenie

Termín valcové zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie, v ktorom je zobrazovacou plochou plášť valca, ktorý sa rozvinie do roviny mapy

Trieda E

variantný geografický názov

Termín variantný geografický názov
Synonymum alonymum
Definícia

každé z dvoch alebo viacerých toponým používaných vo vzťahu k jednotlivému topografickému objektu

Príklad

Gerlachovský štít, Gerlachovka, Gerlach, Stalinov štít, Gierlach, Gerlachfalvi csúcs, Gerlahfalvi csúcs, Nagy-Gerlachfalvi-csúcs, Gerlsdorfer Kesselspitze, Gerlsdorfer Spitze, Gerlachspitze, Štít Legionárov, Štít Legionářů, Spitze der Legionäre, Legionáriusok csúcsa, Štít Františka Jozefa, Ferenc József-csúcs, Franz Josef Spitze, Szczyt Polski, Sztálin-csúcs, Slovenský štít, Slowakische Spitze.

Trieda E

vecné bremeno

Termín vecné bremeno
Definícia

právo k cudzej nehnuteľnosti obmedzujúce vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečo konať alebo sa niečoho zdržať, čím sú čiastočne obmedzené jeho vlastnícke práva

Poznámka

Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.

Trieda G

vecné právo k cudzej veci

Termín vecné právo k cudzej veci
Definícia

čiastočné priame panstvo nad vecou

Príklad

Záložné právo, právo zodpovedajúce vecnému bremenu a predkúpne právo, ak má mať účinky vecného práva

Trieda G

vecné právo k nehnuteľnosti

Termín vecné právo k nehnuteľnosti
Definícia

jedno z absolútnych subjektívnych práv predstavujúce priame (úplné alebo čiastočné) ovládanie veci

Poznámka

Vecné práva k nehnuteľnosti sa členia na vlastnícke právo a vecné právo k cudzej veci.

Trieda G

vedľajší polygónový ťah

Termín vedľajší polygónový ťah
Definícia

obojstranne orientovaný polygónový ťah súradnicovo pripojený i na polygónové body

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A,F

vedľajšia polos referenčného elipsoidu

Termín vedľajšia polos referenčného elipsoidu
Definícia

malá (pólová) polos „b" poludníkovej elipsy

Trieda A

vektorizácia mapy

Termín vektorizácia mapy
Definícia

transformácia obsahu analógovej mapy, prípadne rastrovej mapy na vektorovú mapu

Trieda C

vektorová mapa

Termín vektorová mapa
Definícia

digitálna mapa, v rámci ktorej sa každý prvok mapy zobrazuje pomocou súradníc a (alebo) atribútov veľkosti a smeru

Trieda E,F

vektorová mapa určeného operátu

Termín vektorová mapa určeného operátu
Definícia

mapa určeného operátu spravovaná v elektronickej podobe zobrazujúca pozemky evidované ako parcely registra E v rozsahu parciel registra C s vlastníckym vzťahom nevpísaným do listu vlastníctva

Trieda G

veľká mierka mapy

Termín veľká mierka mapy
Definícia

mierka mapy s mierkovým číslom M rovným alebo menším ako 5000

Poznámka

V iných štátoch môže byť M iné, napr. 10 000.

Trieda E

veľkosť znaku nad mieru

Termín veľkosť znaku nad mieru
Definícia

výskyt v mape znaku s väčšími rozmermi, ako to vyžaduje mierka mapy

Príklad

Cesty na automape sú spravidla širšie v dôsledku čoho je ostatný polohopis posunutý.

Trieda E

veľkostná kategória obmedzenia drobenia pozemkov

Termín veľkostná kategória obmedzenia drobenia pozemkov
Definícia

pozemok vo výmere menšej ako 20 000 m2 a väčšej, ako sú výmery uvedené vo veľkostnej kategórii zákazu drobenia pozemkov

Trieda G

veľkostná kategória zákazu drobenia pozemkov

Termín veľkostná kategória zákazu drobenia pozemkov
Definícia

pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok

Trieda G

veľkostná skupina

Termín veľkostná skupina
Definícia

stanovené rozpätie výmery poľnohospodárskej pôdy alebo úhrnných hodnôt druhov pozemku, podľa ktorého sa triedili poľnohospodárske závody alebo obce

Poznámka

Pojem veľkostná skupina súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

veľmi presná nivelácia (VPN)

Termín veľmi presná nivelácia (VPN)
Definícia

geometrická nivelácia zo stredu s predpísanou technológiou merania, určená na práce v Štátnej nivelačnej sieti, pri ktorej je nutné používať nivelačné prístroje s jednotkovou kilometrovou chybou s0 max. 1 mm/km a nivelačné laty so stupnicou na invarovom páse a uvažovať predpísané redukcie a opravy

Poznámka

1. Technológia merania veľmi presnej nivelácie predpisuje napr. spôsob čítania stupnice, striedanie dennej doby na meranie tam a späť, maximálne dĺžky zámer do 40 m a iné.
2. Medzi predpísané redukcie a opravy pri veľmi presnej nivelácii patria napr. redukcia z tiažového zrýchlenia, redukcia zo zbiehavosti hladinových plôch, oprava z dĺžky latového metra a iné.

Trieda A

verejná kniha

Termín verejná kniha
Definícia

strešný termín pre pozemkovú knihu, banskú knihu, cestnú knihu, vodnú knihu a železničnú knihu

Poznámka

Verejné knihy mali verejný charakter a slúžili na spravovanie vlastníckych a iných vecných práv na nehnuteľnosti, na spravovanie banských diel a práva ťažiť a zriaďovať pomocné diela súvisiace s ťažbou, na spravovanie štátnych ciest, na evidenciu právnych nárokov na užívanie vody a práv vzťahujúcich sa na vodné toky a na spravovanie verejných železníc.

Trieda G

verejná listina

Termín verejná listina
Definícia

písomnosť vydaná na základe zákona štátnym orgánom alebo iným orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti, ktorá zakladá, mení alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje ich vznik, zmenu alebo zánik, alebo osvedčuje totožnosť osoby alebo veci, ich stav, vlastnosti alebo spôsobilosť alebo právom chránené záujmy, alebo iná písomnosť, ktorá je zákonom označená za verejnú listinu

Poznámka

Na účely katastrálneho zákona sa za verejnú listinu považujú písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov a notárskych osvedčení ako aj ďalšie písomnosti vyhotovené katastrálnou autoritou, ktoré katastrálny zákon označuje za verejné listiny, napr. výpis a kópia zo súboru geodetických informácií katastrálneho operátu a zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva, identifikácia parcely.

Trieda G

verejné právo

Termín verejné právo
Definícia

časť právneho poriadku európskeho kontinentálneho právneho systému zameraná na ochranu verejných vecí, ako sú verejné inštitúcie, verejný poriadok ako náprotivok súkromného práva

Poznámka

1. Súčasťou verejného práva je ústavné právo, trestné právo a správne právo a na Slovensku čiastočne aj pracovné právo a finančné právo. V USA a v niektorých ďalších krajinách má pojem verejné právo („public law“) do istej miery iný význam.
2. Delenie práva na súkromné právo a verejné právo pochádza zo starovekého Ríma.

Trieda G

verejné zariadenia a opatrenia

Termín verejné zariadenia a opatrenia
Definícia

súbor technologických stavieb a účelových úprav terénu slúžiacich obyvateľom obce v obvode pozemkových úprav

Príklad

Zariadenia na rekreáciu, športové zariadenia, zariadenia na dodávku pitnej vody, čistenie odpadových vôd, skládky tuhého komunálneho odpadu a ďalšie verejné zariadenia a opatrenia.

Trieda G

verejnosť katastrálneho operátu

Termín verejnosť katastrálneho operátu
Definícia

všeobecná zásada neobmedzeného prístupu do väčšiny zložiek katastrálneho operátu a práva každej osoby nazerať doň a robiť si z neho odpisy, výpisy alebo náčrty

Poznámka

Výnimky zo všeobecnej zásady verejnosti katastrálneho operátu sú stanovené zákonom.

Trieda G

vertikálna gravimetrická základnica

Termín vertikálna gravimetrická základnica
Definícia

gravimetrická základnica, na ktorej sa využíva zmena tiažového zrýchlenia s nadmorskou výškou

Trieda A

vertikálna mierka mapy

Termín vertikálna mierka mapy
Synonymum výšková mierka mapy
Definícia

pomer výšky na reliéfnej, či inej trojrozmernej mape k zodpovedajúcej výške v skutočnosti

Trieda E

vertikálny tiažový gradient

Termín vertikálny tiažový gradient
Definícia

zmena tiažového zrýchlenia na jednotku dĺžky v smere zvislice

Trieda A

vertikálny uhol

Termín vertikálny uhol
Definícia

pozri termín zvislý uhol

Trieda A,F

viacjazyčná mapa

Termín viacjazyčná mapa
Definícia

mapa, ktorá uvádza toponymá určitého topografického objektu v rôznych jazykoch

Príklad

Názvy na mape: Wien, Viedeň alebo Beograd, Belehrad, alebo Beijing, Peking, ale tiež Budyšin, Bautzen.

Trieda E

viacjazyčný popis mapy

Termín viacjazyčný popis mapy
Definícia

popis mapy uvádzaný na viacjazyčnej mape

Trieda E

viacpísmová mapa

Termín viacpísmová mapa
Definícia

mapa, ktorá uvádza toponymá určitého topografického objektu v dvoch alebo viacerých rôznych písmach alebo písmových systémoch

Príklad

Názvy na mape: Vladivostok – Bладивосток alebo Київ – Kyjiv, Говерла – Hoverla.

Trieda E

viacpísmový popis mapy

Termín viacpísmový popis mapy
Definícia

popis mapy uvádzaný na viacpísmovej mape

Trieda E

videokamera

Termín videokamera
Definícia

fotografický aparát určený na kontinuálny obrazový záznam s vysokou frekvenciou

Trieda B

videozáznam

Termín videozáznam
Definícia

kontinuálny obrazový záznam vyhotovený videokamerou alebo kamerou

Trieda B

vizuálne lícovanie

Termín vizuálne lícovanie
Definícia

lícovanie pomocou lícovacích znakov

Trieda E

vklad práva do katastra

Termín vklad práva do katastra
Definícia

úkon katastrálnej autority, ktorým vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnosti, za predpokladu, že bol vykonaný na základe platnej zmluvy alebo na základe platného vyhlásenia vkladateľa o vložení nehnuteľnosti do majetku právnických osôb, a v súlade s rozhodnutím katastrálnej autority o povolení vkladu

Trieda G

vlastnícka hranica

Termín vlastnícka hranica
Definícia

spojnica lomových bodov, ktorá oddeľuje pozemky patriace rôznym vlastníkom

Trieda F,G

vlastnícke právo k nehnuteľnosti

Termín vlastnícke právo k nehnuteľnosti
Definícia

vecné právo k nehnuteľnosti predstavujúce všeobecné priame panstvo nad nehnuteľnosťou, ktoré oprávňuje vlastníka nehnuteľnosti so svojím vlastníctvom v medziach právneho poriadku ľubovoľne disponovať a iné osoby z tohto disponovania vylúčiť

Trieda G

vlastnícky vzťah

Termín vlastnícky vzťah
Definícia

vyjadrenie druhu právneho vzťahu k nehnuteľnosti

Poznámka

Pojem vlastnícky vzťah súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

vlastník

Termín vlastník
Definícia

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej patrí vlastnícke právo k určitému predmetu vlastníctva

Trieda G

vlastník na LV

Termín vlastník na LV
Definícia

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v časti B listu vlastníctva vpísaná ako vlastník majetkovej podstaty vpísanej v časti A listu vlastníctva

Trieda G

vlastnosti mapy

Termín vlastnosti mapy
Definícia

súbor charakteristík mapy

Príklad

Presnosť mapy, názornosť mapy, estetika mapy.

Trieda E

vlícovací bod

Termín vlícovací bod
Definícia

<vo fotogrametrii> bod určenej presnosti, v teréne vhodne umiestený, prípadne fotogrametricky signalizovaný, a na meračskej snímke dobre identifikovateľný

Poznámka

1. Skupina vlícovacích bodov slúži na určenie prvkov vonkajšej orientácie snímky a mierky výsledného fotogrametrického vyhodnotenia, na projektívne prekreslenie snímky alebo na transformáciu fotogrametrického modelu do referenčného súradnicového systému.
2. Pozri aj termíny lícovací bod, lícovanie a vlícovanie.

Trieda B

vlícovanie

Termín vlícovanie
Definícia

súbor činností vedúcich k prevodu fotogrametrickej snímky alebo fotogrametrického modelu do referenčného systému

Poznámka

1. Medzi tieto činnosti patria stabilizácia, signalizácia a meranie vlícovacích bodov, a transformácia do referenčného systému.
2. V svojej podstate analogický proces transformácie modelov v kartografii je označený termínom lícovanie vrátane sekundárnych termínov s komponentom prídavného mena licovací, lícovacia, lícovacie.

Trieda B

vložený nivelačný ťah

Termín vložený nivelačný ťah
Definícia

nivelačný ťah spájajúci dva už určené nivelačné body

Trieda A,F

vložený polygónový ťah

Termín vložený polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah polohovo obojstranne pripojený bez pripájacích (orientačných) uhlov

Trieda A,F

vnútorná orientácia

Termín vnútorná orientácia
Definícia

priradenie prvkov vnútornej orientácie k snímkam z digitálnej kamery, resp. pri analógovej kamere transformácia komparátorových alebo obrazových súradníc na snímkové

Trieda B

vnútrorámová čiara

Termín vnútrorámová čiara
Definícia

čiara bezprostredne ohraničujúca mapové pole

Trieda F

vodárenský vodný tok

Termín vodárenský vodný tok
Definícia

vodný tok obsiahnutý v Zozname vodárenských vodných tokov, ktorý vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Trieda E

vodná nádrž

Termín vodná nádrž
Definícia

umelý priestor, vytvorený priehradnou stavbou za účelom hromadenia (akumulácie) vody pre rôzne vodohospodárske účely

Poznámka

Priestor vodnej nádrže je tvorený údolím rieky (údolná nádrž), menej často sa vyskytuje bočná nádrž mimo rieky.

Trieda E

vodná stavba

Termín vodná stavba
Definícia

stavba, jej súčasti alebo jej časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami

Poznámka

1. Súčasťou vodnej stavby sa rozumie ďalší objekt, ktorý súvisí s prevádzkovým, výrobným alebo technologickým zariadením pri prevádzke vodnej stavby vrátane obslužných komunikácií a inžinierskych sietí, ktoré slúžia k jej činnosti.
2. V prípade pochybností, či ide o vodnú stavbu alebo jej súčasť, rozhodne orgán štátnej vodnej správy.

Príklad

Stavba, ktorou sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto, vrátane terénnych úprav s tým spojených, stavba na ochranu pred povodňami, priehrada, vodná nádrž, rybník, hať, hrádza, vodná elektráreň, studňa, stavby vodovodných potrubí, vodovodov, stavba stôk, hydromelioračná stavba na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov a na ochranu pozemkov pred vodnou eróziou a iné.

Trieda E

vodný tok

Termín vodný tok
Definícia

vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je jeho súčasťou, a ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru vrátane vôd v slepých ramenách, mŕtvych ramenách a odstavených ramenách, ak sú ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku, ako aj vody umelo vzduté v koryte

Poznámka

1. Vodným tokom zostávajú aj povrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo pod zakrytými úsekmi.
2. Ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha so spôsobom využitia pozemku ako vodný tok, je tento pozemok korytom. Ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý nie je takto evidovaný v katastri nehnuteľností, je korytom pozemok tvoriaci dno a brehy, v ktorých odtekajú vody až po brehovú čiaru.
3. Vodné toky sa z hľadiska ich významu členia na vodohospodársky významné vodné toky a drobné vodné toky a z hľadiska ich využitia na vodárenské vodné toky a ostatné vodné toky.
4. V pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, rozhodne orgán štátnej vodnej správy na základe poznania prírodných podmienok, s prihliadnutím na brehové čiary susedných úsekov vodného toku.

Trieda E

vodohospodárska mapa

Termín vodohospodárska mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca objekty, javy a ich charakteristiky, ktoré sú predmetom záujmu vodného hospodárstva

Trieda E,F

vodohospodársky významný vodný tok

Termín vodohospodársky významný vodný tok
Definícia

vodný tok obsiahnutý v Zozname vodohospodársky významných vodných tokov, ktorý vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Trieda E

vodopád

Termín vodopád
Definícia

voda padajúca z rozličnej výšky cez stupeň v koryte vodného toku

Poznámka

Vodopád vzniká v koryte utvorenom horninami rôzne odolnými proti erózii.

Trieda E

vodorovný posun

Termín vodorovný posun
Definícia

vodorovná zložka posunu stavebného objektu

Poznámka

V pravouhlej vzťažnej sústave sa udáva zložkami Δx a Δy.

Trieda D

vodorovný uhol

Termín vodorovný uhol
Synonymum horizontálny uhol
Definícia

uhol medzi dvomi zvislými rovinami

Trieda A,F

vojenská kartografia

Termín vojenská kartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa tvorbou, spracovaním a využitím vojenských máp

Trieda E

vojenské štátne mapové dielo

Termín vojenské štátne mapové dielo
Definícia

kartografické dielo súvislo zobrazujúce územie Slovenskej republiky alebo jeho časti, ktoré je určené na potreby obrany štátu, krízového riadenia mimo času vojny a vojnového stavu a hospodárskej mobilizácie a ktoré je vyhotovené v geodetických referenčných systémoch na potreby obrany štátu

Trieda E, F

vojenský informačný systém o území

Termín vojenský informačný systém o území
Definícia

geografický informačný systém na plnenie úloh obrany štátu, zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť spojenú so zberom, spracovaním, využívaním a poskytovaním údajov o území na potreby obrany štátu

Trieda C

voľná meračská priamka

Termín voľná meračská priamka
Definícia

meračská priamka pripojená konštrukčne (výpočtom) na dva číselne určené polohové body alebo na viac číselne určených polohových bodov

Trieda F

voľný nivelačný ťah

Termín voľný nivelačný ťah
Definícia

jednostranne pripojený samostatný nivelačný ťah

Trieda A,F

voľný polygónový ťah

Termín voľný polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah pripojený len na jeden daný bod

Poznámka

1. Ak ide o polohový ťah, delí sa podľa spôsobu orientácie na jednostranne orientovaný voľný polygónový ťah alebo obojstranne orientovaný voľný polygónový ťah.
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A,F

voľný terén

Termín voľný terén
Definícia

pozri prehľadný terén

Trieda F, E

vonkajšia orientácia

Termín vonkajšia orientácia
Definícia

určenie polohy a rotácie snímky v referenčnom súradnicovom systéme

Trieda B

vonkajšia rámová čiara

Termín vonkajšia rámová čiara
Definícia

najvzdialenejšia čiara rovnobežná s vnútrorámovou čiarou vo zvolenej vzdialenosti

Poznámka

Vonkajšia rámová čiara je v prípade máp veľkých mierok väčšinou stotožnená s vnútrorámovou čiarou.

Trieda F

votknutý polygónový ťah

Termín votknutý polygónový ťah
Definícia

starší nesprávne použitý termín; správny termín je vložený polygónový ťah

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A,F

vpichovanie bodov

Termín vpichovanie bodov
Definícia

vyznačenie polohy bodov vpichom (pikírovacou ihlou, pikírovacím mikroskopom)

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej kartografickej technológie.

Trieda E

vrbina

Termín vrbina
Definícia

les alebo nesúvislý porast s prevládajúcou drevinou niektorým druhom z rodu listnatých stromov alebo kríkov vŕba (Salix)

Trieda E

vrchol sedla

Termín vrchol sedla
Definícia

najnižší bod na chrbátnici medzi dvoma susednými vrcholmi, z ktorého protismerne vychádzajú dve alebo viac údolníc

Trieda F, E

vrcholová kóta

Termín vrcholová kóta
Definícia

výšková kóta význačného spravidla najvyššieho bodu vyvýšeniny

Trieda E

vrcholový uhol

Termín vrcholový uhol
Definícia

uhol medzi susednými smermi na trigonometrickom bode

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A,F

vrcholový uhol polygónového ťahu

Termín vrcholový uhol polygónového ťahu
Definícia

vodorovný uhol, ktorý zvierajú dve susedné polygónové strany

Poznámka

V geodézii meriame ľavostranné vrcholové uhly polygónového ťahu a v banskom meračstve vždy oba vrcholové uhly.

Trieda A

vrchovina

Termín vrchovina
Definícia

typ povrchu s členitým terénom, s výškovými rozdielmi 181 – 310 m

Trieda E

vrchy

Termín vrchy
Definícia

všeobecné označenie vypuklých geomorfologických jednotiek, t. j. pohorí alebo horstiev

Príklad

Termín vrchy je často komponentom názvov geomorfologických celkov (Chočské vrchy, Levočské vrchy, Skorušinské vrchy) i geomorfologických podcelkov (Balocké vrchy, Bujanovské vrchy, Bukovské vrchy).

Trieda E

vreckový atlas

Termín vreckový atlas
Definícia

atlas malého formátu (napr. 150 mm x 200 mm)

Trieda E

vrstevnica

Termín vrstevnica
Synonymum izohypsa
Definícia

čiara spájajúca body georeliéfu s rovnakou účelne zaokrúhlenou výškou

Trieda E

vrstevnicová mapa

Termín vrstevnicová mapa
Definícia

mapa, zobrazujúca terén (zemského povrchu) vrstevnicami (izohypsami)

Trieda E

vrstevnicový interval

Termín vrstevnicový interval
Definícia

výškový rozdiel medzi dvoma susednými vrstevnicami zodpovedajúci základnému intervalu

Trieda E

všeobecná kartografia

Termín všeobecná kartografia
Definícia

súhrn všeobecných poznatkov o mapách, o ich histórii, spracovaní, triedení, využívaní a pod.

Poznámka

V minulosti používaný aj synonymný termín náuka o mapách.

Trieda E

všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

Termín všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav
Definícia

dokument vyhotovený v rámci pozemkových úprav obsahujúci prehodnotenie alebo určenie regulatívu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, návrhy spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúry krajiny v obvode projektu pozemkových úprav

Trieda G

všeobecnogeografická mapa

Termín všeobecnogeografická mapa
Synonymum všeobecnozemepisná mapa
Definícia

mapa spravidla malej mierky zobrazujúca reprezentatívne objekty, javy a charakteristiky zemského povrchu: terén, vodstvo, sídla, komunikácie a pod.

Trieda E

výber prvkov mapy

Termín výber prvkov mapy
Synonymum redukcia prvkov mapy
Definícia

<v kartografickej generalizácii> cieľavedomé zmenšenie počtu prvkov obsahu pôvodnej mapy tak, aby sa zachovali ich početnostné relácie v porovnaní so zobrazovanou realitou

Poznámka

Pri tvorbe odvodenej mapy sa zachovávajú početnostné relácie v porovnaní s mapou, z ktorej sa odvodzuje.

Trieda E

vybrané geodetické a kartografické činnosti

Termín vybrané geodetické a kartografické činnosti
Definícia

geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky musia byť autorizačne overené fyzickou osobou

Príklad

Geometrické plány, geodetické činnosti na pozemkové úpravy, vytyčovanie hraníc pozemkov, budovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov, meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení.

Trieda G, A

východiskový bod

Termín východiskový bod
Definícia

bod, z ktorého sa vychádza pri meraní alebo pri výpočtoch

Trieda F

vydanie kartografického diela

Termín vydanie kartografického diela
Definícia

skončenie vydavateľského procesu a zverejnenie kartografického diela tlačou, na elektronických nosičoch, elektronickým publikovaním a pod.

Poznámka

Rozlišuje sa prvé vydanie, ďalšie (druhé, tretie ...) vydanie, opakované (nezmenené) vydanie, aktualizované vydanie, prepracované vydanie, príležitostné vydanie a dotlač mapy.

Trieda E

vydavateľský hárok mapy (VH)

Termín vydavateľský hárok mapy (VH)
Definícia

merná jednotka rozsahu kartografického diela, do ktorej sú zahrnuté okrem mapovej, obrazovej a textovej časti aj titulná časť, tiráž a pod.

Trieda E

vydavateľský originál mapy

Termín vydavateľský originál mapy
Definícia

bezprostredná predloha na reprodukčné spracovanie a tlač mapy

Poznámka

Tradične sa vydavateľský originál mapy vyhotovoval podľa zostavovateľského originálu. V počítačovej technológií je to konečná podoba mapy vizualizovaná na obrazovke (v systéme aditívnych farieb RGB) pred elektronickou tlačou alebo transformovaný obraz mapy v systéme ofsetových farieb (CMYK).

Trieda E

vyhľadanie

Termín vyhľadanie
Definícia

pozri termín dopyt

Trieda C

vyhľadanie podzemného vedenia

Termín vyhľadanie podzemného vedenia
Definícia

určovanie polohy, pripadne hĺbky uloženia podzemného vedenia na mieste uloženia vhodnými prístrojmi (napr. elektromagnetickými hľadačmi) alebo sondami

Trieda D

vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu

Termín vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu
Definícia

posledná etapa obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, v rámci ktorej sa dovtedajší katastrálny operát stáva neplatným a v katastri nehnuteľností sa začne používať obnovený katastrálny operát

Trieda G

vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií

Termín vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií
Definícia

etapa obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, ktorá nadväzuje na zisťovanie priebehu vlastníckych hraníc

Trieda G

výkaz výmer parciel a dielov parciel

Termín výkaz výmer parciel a dielov parciel
Definícia

časť geometrického plánu, ktorá obsahuje informácie o výsledku výpočtu výmer novourčovaných a zmenených parciel a ich dielov parciel

Trieda G

výmenný formát dát

Termín výmenný formát dát
Definícia

formát dát, ktorý sa využíva na kompatibilný prenos medzi jednotlivými programami alebo zariadeniami

Trieda C

výmera pozemku

Termín výmera pozemku
Definícia

plošný obsah pozemku určený zo súradníc lomových bodov hranice pozemku v S-JTSK

Poznámka

Výmera pozemku sa vyjadruje v celých štvorcových metroch.

Trieda G

vymeriavací mapový list

Termín vymeriavací mapový list
Definícia

mapový list pri treťom vojenskom topografickom mapovaní

Poznámka

Vymeriavací mapový list 1:25 000 pozostával zo 4 vymeriavacích listov, ktorých menší formát lepšie vyhovoval na stolové mapovanie.

Trieda E

výmoľ

Termín výmoľ
Definícia

vhĺbený tvar s príkrymi ostro ohraničenými úbočiami, ktorý vznikol činnosťou vody

Trieda F, E

vynesený bod

Termín vynesený bod
Definícia

nevhodné, použi termín zobrazený bod

Trieda E

výpis diernej pásky

Termín výpis diernej pásky
Definícia

prevod údajov diernej pásky do alfanumerického tvaru

Poznámka

Historický pojem, súčasť staršej technológie mapovania.

Trieda F

výpis z hluchého listu vlastníctva

Termín výpis z hluchého listu vlastníctva
Definícia

výpis z listu vlastníctva s čiastočne alebo úplne absentujúcou majetkovou podstatou v časti A LV

Trieda G

výpis z katastra nehnuteľností

Termín výpis z katastra nehnuteľností
Definícia

písomnosť vydaná katastrálnou autoritou, ktorá obsahuje vybrané údaje katastra nehnuteľností o nehnuteľnostiach a o osobách oprávnených z práv k nehnuteľnostiam

Trieda G

výpis z listu vlastníctva

Termín výpis z listu vlastníctva
Definícia

dokument preukazujúci stav listu vlastníctva k dátumu a času, ktorý je na ňom uvedený

Trieda G

výpočtový operát

Termín výpočtový operát
Definícia

< v mapovaní > súbor dokladov dokumentujúcich postup a výsledky výpočtov

Poznámka

Historický pojem, súčasť staršej technológie mapovania.

Trieda F

výpočtový protokol

Termín výpočtový protokol
Definícia

súbor údajov o priebehu výpočtu na počítači vo forme stanovenej výpočtovým programom

Trieda F

vyrovnaná dĺžka

Termín vyrovnaná dĺžka
Definícia

nevhodné, použi termín vyrovnaná hodnota dĺžky

Trieda A

vyrovnaná hodnota dĺžky

Termín vyrovnaná hodnota dĺžky
Definícia

hodnota dĺžky určená štatistickým spracovaním v prípade nadbytočného počtu meraní

Trieda A

vyrovnaná vzdialenosť

Termín vyrovnaná vzdialenosť
Definícia

nevhodné, použi termín vyrovnaná hodnota dĺžky

Trieda A

vyrovnanie

Termín vyrovnanie
Definícia

kompenzácia v rámci pozemkových úprav poskytnutá na iných pozemkoch za pôvodné pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patriaca vlastníkovi pôvodných pozemkov a zodpovedajúca hodnote jeho pôvodných pozemkov a trvalých porastov, ktoré sa na nich nachádzajú, so zohľadnením úbytkov v prospech spoločných zariadení a opatrení

Poznámka

Vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov

Trieda G

vyrovnanie hranice

Termín vyrovnanie hranice
Definícia

úkon, pri ktorom sa kľukatý priebeh hranice dvoch susediacich pozemkov nahrádza pokiaľ možno priamym priebehom hranice tak, aby sa nezmenili výmery týchto pozemkov

Trieda F

vyrovnanie styku mapových listov

Termín vyrovnanie styku mapových listov
Synonymum vyrovnanie styku
Definícia

odstránenie, prípadne grafické vyrovnanie nesú­ladov zistených pri porovnávaní stykov mapových listov

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda E

vyrovnávacia parcela

Termín vyrovnávacia parcela
Definícia

vhodne zvolená parcela v katastrálnom území v staršom období spravovania katastrálneho operátu, bez evidovania vlastníckych vzťahov, s premenlivou výmerou, do ktorej sa zahŕňali zistené chyby z celého katastrálneho územia pri spracúvaní aktualizačnej zmeny ak sa súčet výmer všetkých parciel alebo dielov parciel vzniknutých delením pozemku (pozemkov) po rozdelení dovolenej výpočtovej odchýlky nerovnal výmere pôvodnej parcely (parciel) a nezistila sa príčina odchýlky prekračujúcej maximálnu dovolenú odchýlku

Poznámka

1. Vyrovnávacia parcela pomáhala vo vybraných prípadoch riešiť problematiku začlenenia aktualizačnej zmeny obsahu katastrálnej mapy zmeranej na základe technologického pokroku s vyššou presnosťou určenia podrobných bodov (a teda i určenia výmer nehnuteľností) než bola presnosť samotnej pôvodnej katastrálnej mapy. Aplikáciou vyrovnávacej parcely sa docielila stabilita výmery katastrálneho územia i výmer vyšších administratívnych jednotiek na úkor výmery vyrovnávacej parcely, ktorej rozsah kolísal po jej každej aplikácii v procese výpočtu výmer nových pozemkov (parciel) alebo zmenených pozemkov (parciel).
2. Za vyrovnávaciu parcelu v staršom období (v pozemkovom katastri, v operátoch jednotnej evidencie pôdy a v operátoch evidencie nehnuteľností) sa zvolil taký pozemok (parcela) ekonomicky málo atraktívny (neplodná plocha, vodná plocha, močiar, menej hodnotný les a pod.), ktorého právny vzťah ešte nebol evidovaný v pozemkovej knihe (v rámci bývalého pozemkového katastra) a v liste vlastníctva (v rámci evidencie nehnuteľností); v súčasných operátoch KN po obnove evidencie právnych vzťahov KN (po zapísaní ROEPu) je právny vzťah vyrovnávacej parcely evidovaný v listoch vlastníctva v operátoch KN registra E.
3. Inštitút vyrovnávacej parcely v každom katastrálnom území postupne zanikne, keď aj posledná parcela (pozemok) bude mať určenú polohu všetkých podrobných lomových bodov na svojom obvode geodeticky (číselne) s vyhovujúcou presnosťou, čiže s kódom kvality podrobného bodu 1, 2 alebo 3 a tým aj korektnú výmeru pozemku matematickými vzorcami na určenie výmery (plošného obsahu) mnohouholníka l´Huillierovými vzorcami z pravouhlých súradníc lomových bodov obvodu pozemku získaných priamo terestrickým meraním (súčtom výmer – plošných obsahov lichobežníkov, na ktoré je mnohouholník rozdelený); táto analytická výmera musí byť v súlade s výmerou spravovanou v súbore popisných informácií s rozdielom nepresahujúcim 2 m2. Týmto postupom všetky pozemky (parcely) v katastrálnom území budú polohovo určené v registri C KN a register E KN sa stane súčasťou archívu katastrálneho územia.

Trieda G

vyrovnávacia strana

Termín vyrovnávacia strana
Definícia

jedna zo strán uzlových ťahov končiaca v uzlovom bode (obyčajne najdlhšia), ktorej vyrovnaný smerník je základom vyrovnania všetkých uzlových ťahov, ktoré sa v tomto bode končia

Trieda A,F

vysielané efemeridy družíc GNSS

Termín vysielané efemeridy družíc GNSS
Definícia

parametre družíc potrebné na výpočet ich okamžitej polohy, korekcie ich hodín a iných informácií potrebných pri spracovaní meraní vysielané družicami systému a prístupné v čase merania

Trieda A

výška geoidu

Termín výška geoidu
Definícia

geometrická odľahlosť bodu na povrchu geoidu od povrchu referenčného ekvipotenciálneho elipsoidu uvažovaná pozdĺž normály k elipsoidu

Trieda A

výška kvázigeoidu

Termín výška kvázigeoidu
Definícia

výšková anomália vztiahnutá k referenčnému ekvipotenciálnemu elipsoidu

Trieda A

výškopis

Termín výškopis
Definícia

číselné a (alebo) grafické vyjadrenie georeliéfu na mape

Poznámka

Výškopis predstavuje súbor vrstevníc, výškových bodov s ich výškovými kótami, výškopisných znakov, prípadne ďalších priestorovo pôsobiacich spôsobov zobrazenia georeliéfu.

Trieda E

výškopis mapy

Termín výškopis mapy
Definícia

číselné a (alebo) grafické vyjadrenie georeliéfu na mape

Poznámka

Výškopis predstavuje súbor vrstevníc, výškových bodov s ich výškovými kótami, výškopisných znakov (napr. výmoľov), pripadne ďalších spôsobov vyjadrenia georeliéfu.

Trieda E

výškopisná priesvitka

Termín výškopisná priesvitka
Definícia

priesvitný papier alebo fólia z plastovej hmoty obsahujúca zobrazenie vrstevníc, bodov výškového bodového poľa a vybraných bodov polohového bodového poľa

Poznámka

Historický pojem; súčasť starších mapovacích technológií.

Trieda F

výškopisné mapovanie

Termín výškopisné mapovanie
Definícia

mapovanie výškopisného obsahu mapy

Trieda F

výškopisný náčrt

Termín výškopisný náčrt
Definícia

meračský náčrt s údajmi výškového zamerania predmetov merania

Trieda F

výšková anomália

Termín výšková anomália
Definícia

geometrická odľahlosť fyzického povrchu Zeme od povrchu teluroidu meraná po normále k elipsoidu

Poznámka

Výšková anomália je výsledkom riešenia Molodenského okrajovej úlohy.

Trieda A

výšková členitosť terénu

Termín výšková členitosť terénu
Definícia

frekvencia zmien smeru a sklonu spádnic

Trieda F, E

výšková kóta

Termín výšková kóta
Definícia

<v mape> číselný údaj pri vyznačenom bode mapy vyjadrujúci jeho výšku v prijatom súradnicovom systéme

Trieda E

výšková úroveň

Termín výšková úroveň
Definícia

vodorovná rovina v určitej nadmorskej alebo relatívnej výške

Trieda D

výškové terénne úpravy

Termín výškové terénne úpravy
Definícia

priestorová úprava terénu, ktorá je spojená s komplexným riešením výstavby obytného súboru, priemyselných priestorov, dopravných stavieb a pod.

Poznámka

Priestorová úprava terénu sleduje neškodlivé odvedenie povrchových vôd a účelnú úpravu spevnených plôch a plôch určených na vysadenie zelene a architektonické stvárnenie terénu pri minimálnych presunoch zemín a hospodárnom využití ornice.

Trieda D

výškový bod

Termín výškový bod
Definícia

bod s určenou nadmorskou výškou

Poznámka

Výškový bod má určenú aj polohu.

Trieda F, E

výškový oblúk trasy

Termín výškový oblúk trasy
Definícia

zakružovací oblúk, ktorý slúži na zaoblenie nivelety v miestach zmeny jej pozdĺžneho sklonu

Poznámka

1. Na zaoblenie nivelety sa využívajú kružnica, parabola, klotoida a pod.
2. Podľa priebehu nivelety a zmeny sklonu (polohy vrcholového bodu) delíme výškové oblúky na údolné (vyduté), vrcholové (vypuklé), úbočné vyduté a úbočné vypuklé.
3. Na výškové riešenie trasy u dopravných stavieb sa využívajú zakružovacie oblúky s polomerom niekoľkých kilometrov.

Trieda D

výškový polygón trasy

Termín výškový polygón trasy
Definícia

lomená čiara charakterizujúca základné výškové pomery trasy

Trieda D

výškový uhol

Termín výškový uhol
Definícia

uhol vo zvislej rovine meraný od vodorovného smeru k smeru na zameriavaný bod

Poznámka

1. Výškový uhol je kladný smerom k zenitu, záporný smerom k nadiru.
2. Záporný výškový uhol sa niekedy označuje ako hĺbkový uhol.

Trieda A,F

výsledný operát registra pôvodného stavu

Termín výsledný operát registra pôvodného stavu
Definícia

dokumentačný súbor obsahujúci písomnú časť registra pôvodného stavu a grafickú časť registra pôvodného stavu (zobrazenie pôvodného stavu so zmenami doteraz neevidovanými v katastri nehnuteľností do kópie katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu)

Poznámka

Výsledný operát registra pôvodného stavu sa skladá z tabuľky registra pôvodného stavu s údajmi o číslach parciel, o výmerách, o druhoch pozemku, o vlastníkoch a cenách pozemkov podľa určeného operátu, podľa operátu katastra nehnuteľností, podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a podľa údajov o lesnom fonde, z výpisu z registra pôvodného stavu vzťahujúceho sa na jedného vlastníka a z osobitnej časti registra pôvodného stavu.

Trieda G

vyššia geodézia

Termín vyššia geodézia
Definícia

časť vedného odboru geodézia zaoberajúca sa zisťovaním tvaru Zeme, jej rozmerov, vonkajšieho tiažového poľa, budovaním terestrických referenčných systémov a vytváraním modelov pre potreby geodézie

Trieda A

vysvetlivky mapy

Termín vysvetlivky mapy
Synonymum legenda mapy
Definícia

zoskupenie vysvetlení významov jednotlivých znakov použitých v mape

Trieda E

výtlačok mapy

Termín výtlačok mapy
Definícia

tlačou vyhotovený exemplár mapy

Trieda E

vytýčená veličina

Termín vytýčená veličina
Definícia

veličina realizovaná v teréne pri vytyčovaní

Trieda D

vytyčovací náčrt

Termín vytyčovací náčrt
Definícia

podklad a zároveň dokumentácia vytýčenia lomových bodov hraníc

Poznámka

V katastri nehnuteľností je vytyčovací náčrt súčasť operátu z vytýčenia hranice pozemku, obsahujúca popisové pole, grafické znázornenie a prípadne aj vytyčovacie prvky.

Trieda F, G

vytyčovací prvok

Termín vytyčovací prvok
Definícia

geometrická veličina (dĺžka, uhol, výška a iné) určujúca polohu predmetu vytyčovania (bodu, priamky, roviny, úrovne a iné) vzhľadom na vytyčovaciu sieť, na doterajší stavebný objekt, na prvky priestorovej polohy objektu, na porovnávaciu priestorovú osnovu objektu alebo na konštrukčné prvky objektu

Trieda D

vytyčovací výkres

Termín vytyčovací výkres
Definícia

médium, na ktorom je znázornený vytyčovaný (projektom navrhnutý) stavebný objekt alebo jeho časť a v ktorom sú uvedené číselné hodnoty vytyčovacích prvkov vrátane vytyčovacej siete, umožňujúce jeho vytýčenie

Trieda D

vytyčovací výkres priestorovej polohy

Termín vytyčovací výkres priestorovej polohy
Definícia

vytyčovací výkres umožňujúci vytýčiť polohu objektu v súradnicovom a výškovom systéme alebo vzhľadom na doterajšie technické objekty, alebo pri objektoch bez širšej nadväznosti na okolie, na topografické objekty

Trieda D

vytyčovacia odchýlka

Termín vytyčovacia odchýlka
Definícia

rozdiel medzi vytýčenou hodnotou a projektovanou hodnotou vytyčovaného parametra

Trieda D

vytyčovacia priamka

Termín vytyčovacia priamka
Definícia

meračská priamka tvorená spojnicou bodov vytyčovacej siete alebo bodov na stranách vytyčovacej siete, slúžiaca na vytyčovanie

Trieda D

vytyčovacia sieť

Termín vytyčovacia sieť
Definícia

meračská sieť na vytyčovanie polohy stavebných objektov

Poznámka

Na vytyčovanie výšok slúžia hlavné výškové body, ktoré môžu byť stabilizované spoločne s bodmi vytyčovacej siete.

Trieda D

vytyčovacia tolerancia

Termín vytyčovacia tolerancia
Synonymum tolerancia vytýčenia
Definícia

súčet absolútnych hodnôt dolnej a hornej vytyčovacej odchýlky

Trieda D

vytyčovacia základnica

Termín vytyčovacia základnica
Definícia

základnica slúžiaca na vytyčovanie a riadenie montážnych prác stavebného objektu metódou pretínania napred

Poznámka

Vytyčovacia základnica je historizmus; je to súčasť staršej technológie vytyčovania; v súčasnosti sa už nepoužíva.

Trieda A,D

vytyčovacia značka

Termín vytyčovacia značka
Definícia

meračská značka umožňujúca zhmotnenie vytyčovaného geometrického prvku

Príklad

Ryska vysekaná v zabetónovanej skobe, krížik, otvor, jamka v zabetónovanej oceľovej doštičke alebo farebná značka na stavebnej konštrukcii

Trieda D

vytyčovacie podklady

Termín vytyčovacie podklady
Synonymum podklady na vytýčenie
Definícia

vytyčovacie výkresy a ďalšie geodetické podklady potrebné na vytýčenie (súradnice, výšky a geodetické údaje bodov vytyčovacej siete, súradnice a výšky podrobných bodov, výpočty, kontrolné miery a iné)

Poznámka

Na vytýčenie priestorovej polohy stavby sa môže použiť aj koordinačný výkres (situácia), ak obsahuje dostatočné množstvo informácií o jednoznačnom umiestnení stavby v priestore.

Trieda A,D

vytyčovanie

Termín vytyčovanie
Synonymum vytýčenie
Definícia

úkony, ktorými sa v teréne alebo na doterajších objektoch označujú vytyčovacími značkami geometrické prvky, umožňujúce výstavbu alebo prestavbu objektov na určenom mieste v predpísanom rozmere a tvare

Trieda D

vytyčovanie hraníc pozemkov

Termín vytyčovanie hraníc pozemkov
Definícia

geodetická činnosť, pri ktorej sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hraníc pozemkov, prípadne iných hraníc, z najpresnejších dostupných údajov súboru geodetických informácií v kombinácii so súčasným preverením nadväznosti údajov na lomové body v teréne, ktoré od originálneho merania nezmenili polohu; poloha všetkých vytýčených bodov musí byť určená v geodetickom referenčnom systéme S-JTSK

Poznámka

Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa a ani nezanikajú práva k nehnuteľnostiam.

Trieda E

vytyčovanie priestorovej polohy objektu

Termín vytyčovanie priestorovej polohy objektu
Definícia

vytyčovanie hlavnej polohovej čiary, hlavnej osi alebo hlavných bodov trasy, charakteristických bodov osi a hlavných výškových bodov

Trieda D

vytyčovanie vrstevnice

Termín vytyčovanie vrstevnice
Definícia

vytýčenie a vyznačenie priebehu ľubovoľnej vrstevnice v teréne

Poznámka

V praxi ide najčastejšie o vytýčenie zátopovej čiary.

Trieda D

využívanie máp

Termín využívanie máp
Definícia

súbor postupov vedúcich k získaniu informácií z máp a prípadné konanie podľa týchto informácií (napr. pešieho turistu) alebo navigácia v priestore (lodí, lietadiel, automobilov a pod.)

Trieda E

vyvieračka

Termín vyvieračka
Definícia

prameň na území krasu; výtok podzemných krasových vôd

Poznámka

Niektoré vyvieračky vytekajú ako pomerne veľké toky s veľkou výdatnosťou.

Trieda E

vyvlastnenie nehnuteľnosti

Termín vyvlastnenie nehnuteľnosti
Definícia

prechod nehnuteľnosti do vlastníctva štátu vo verejnom záujme, iba v nevyhnutnom rozsahu, za primeranú náhradu a na základe zákona

Trieda G

vyvýšenina

Termín vyvýšenina
Definícia

vypuklý terénny tvar

Trieda F, E

vyznačenie hranice

Termín vyznačenie hranice
Definícia

označenie lomových bodov hranice (prípadne aj medziľahlých bodov hranice v jej priamych úsekoch) hraničnými znakmi

Trieda F

význam znaku

Termín význam znaku
Definícia

semiotická kategória znamenajúca zmysel, myšlienkový obsah, ktorý sa vo vysvetlivkách mapy priraďuje forme znaku

Trieda E

vzájomná orientácia

Termín vzájomná orientácia
Definícia

analytické určenie alebo fyzické nastavenie vzájomnej polohy a náklonov snímkovej dvojice tak, ako boli v čase expozície

Poznámka

Výsledkom vzájomnej orientácie je stereomodel bez vertikálnych paraláx alebo všeobecne snímková dvojica umožňujúca rekonštrukciu predmetového priestoru.

Trieda B

vzdialenosť

Termín vzdialenosť
Definícia

všeobecný pojem nevhodne používaný v geodézii, kartografii a katastri nehnuteľností pre pojem označovaný termínom dĺžka

Trieda A,F

vzorkový pozemok

Termín vzorkový pozemok
Definícia

pozemok vybratý ako vzor pre každú akostnú triedu na porovnanie bonity pôdy pri oceňovaní pozemkov

Poznámka

Pojem vzorkový pozemok súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

vzorový mapový list

Termín vzorový mapový list
Definícia

záväzný vzor na spôsob grafického vyjadrenia obsahu, na úpravu a celkové vybavenie mapy (mapového diela)

Trieda E,F,G

vzťažná sústava

Termín vzťažná sústava
Definícia

množina vybraných bodov, ktorá tvorí základ na určenie posunov a pretvorení

Poznámka

1. Geometrická reprezentácia vzťažnej sústavy (priamka, rovina, súradnicový alebo výškový systém) je tvorená definovaním funkčných vzťahov nad parametrami bodov vzťažnej sústavy v nultej epoche.
2. Vzťažná sústava umožňuje kontrolu stability bodov vzťažnej sústavy v ďalších epochách.

Trieda D

vzťažný bod

Termín vzťažný bod
Definícia

bod vzťažnej sústavy, ktorý tvorí základ na určenie posunov a pretvorení v priestore

Poznámka

Vzťažná sústava na určenie posunov a pretvorení v priestore je tvorená minimálne tromi vzťažnými bodmi.

Trieda A,D

vzťažný výškový bod

Termín vzťažný výškový bod
Definícia

bod vzťažnej sústavy, ktorý tvorí základ na určenie posunov vo zvislom smere

Poznámka

Vzťažná sústava na určenie posunov vo zvislom smere je tvorená minimálne tromi vzťažnými výškovými bodmi.

Trieda D
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016