Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 09.07.2020

Písmeno: s

sadanie

Termín sadanie
Definícia

zvislý posun smerom zhora nadol

Trieda D

samota

Termín samota
Definícia

izolované obytné zariadenie, ktoré môže spĺňať veľmi rozsiahlu škálu funkcií

Trieda E

satelitná snímka

Termín satelitná snímka
Definícia

obrazový záznam objektov a javov na zemskom povrchu a na iných kozmických telesách zo satelitov v rôznych pásmach elektromagnetického žiarenia

Trieda B

schéma prenosu

Termín schéma prenosu
Definícia

konceptuálna schéma pravidiel a operátorov na prenos dát a metadát

Trieda C

Schreiberova metóda

Termín Schreiberova metóda
Definícia

špeciálna úprava metódy merania horizontálnych uhlov vo všetkých kombináciách

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda A

sedlo

Termín sedlo
Definícia

najnižšie miesto na chrbátnici medzi dvoma kopami, z ktorého protismerne vychádzajú dve alebo viac údolných čiar

Trieda F, E

sekčná čiara

Termín sekčná čiara
Definícia

čiara rozhraničujúca susedné mapové listy

Trieda E

sektor

Termín sektor
Definícia

skupina poľnohospodárskych závodov, pripadne iných užívateľov nehnuteľností riadená jedným ústredným orgánom štátnej správy (ministerstvom a pod.) alebo osobitne vyčlenená z dôvodov plánovania poľnohospodárskej výroby

Poznámka

Každý sektor mal v evidencii nehnuteľností priradený sektorový znak.

Trieda G

sektorový znak

Termín sektorový znak
Definícia

číselný kód vyjadrujúci príslušnosť k sektoru

Poznámka

Sektorový znak bol evidovaný v evidencii nehnuteľností.

Trieda G

selenonymum

Termín selenonymum
Definícia

názov topografického objektu na mesačnom povrchu

Príklad

More pokoja – Mare Tranquilitatis (mesačné more – tmavá rovinatá oblasť mesačného povrchu).

Trieda E

sémantická konzistentnosť

Termín sémantická konzistentnosť
Definícia

stupeň dodržania sémantických obmedzení

Poznámka

Objekt „smer toku“ musí mať polohu v smere od prameňa po ústie tak v realite, ako aj v geografickej databáze.

Trieda C

senzor

Termín senzor
Definícia

základná nenahraditeľná časť snímača transformujúca fyzikálnu veličinu citlivého prvku na veličinu elektrickú (elektrický signál)

Trieda B, I

severník

Termín severník
Definícia

smerník meraný od rovnobežky s osou x s kladnou vetvou smerujúcou na sever

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda A

sférická dĺžka

Termín sférická dĺžka
Definícia

uhol medzi rovinou základného meridiánu a rovinou meridiánu prechádzajúcou daným bodom, meraný v rovine rovníka guľovej plochy

Trieda A

sférická šírka

Termín sférická šírka
Definícia

uhol, ktorý zviera sprievodič bodu s rovinou rovníka guľovej plochy

Trieda A

sférické súradnice

Termín sférické súradnice
Definícia

súradnice bodu definované na referenčnej guľovej ploche

Poznámka

Sférickými súradnicami sú sférická šírka, sférická dĺžka a sprievodič.

Trieda A

sféroid

Termín sféroid
Definícia

rotačné teleso ohraničené ekvipotenciálnou plochou, symetrické s rovinou rovníka, ktorého tvar vyplýva z teórie hydrostatickej rovnováhy rotujúcich telies

Poznámka

Sféroid je blízky rotačnému elipsoidu s rovnakými geometrickými parametrami; niekedy sa obidve telesá stotožňujú.

Trieda A

siahová miera

Termín siahová miera
Definícia

v minulosti používaná dĺžková jednotka

Poznámka

1. 1 siaha = 6 stôp = 72 palcov = 1,896 484 m
2. Siahová miera na Slovensku bola nahradená metrickou mierou zákonom č. 386/1922 Zb. z. a n. „jimž se zavádí metrická míra pro právní jednání, listiny, knihovní zápisy a operáty katastru daně pozemkové na Slovensku a Podkarpatské Rusi“ a vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 351/1922 Zb. z. a n. „o přístupu Československé republiky k mezinárodní úmluvě, sjednané dne 20. května 1875 v Paříži, o soustavě metrické“.

Trieda A

sídlo

Termín sídlo
Definícia

teritoriálne ucelený a kompaktný areál koncentrácie obyvateľstva so všetkými nevyhnutnými podmienkami a zariadeniami pre život ľudí

Príklad

Laz, kopanica, štál, rekreačné zariadenie, časť obce, chatová osada, samota a i.

Trieda E

sieť mapy

Termín sieť mapy
Definícia

množina, sústava konštrukčných a výrazových prostriedkov mapy rovnakého druhu

Príklad

Súradnicová sieť mapy, orientačná sieť mapy, kilometrová sieť mapy, riečna sieť mapy, cestná sieť mapy, sieť sídel mapy.

Trieda E

sieť meračských priamok

Termín sieť meračských priamok
Definícia

meračská sieť tvorená súborom meračských priamok

Poznámka

Sieť meračských priamok je súčasťou starších, dnes nepoužívaných technológií.

Trieda A

signalizácia

Termín signalizácia
Definícia

1. zariadenie vybudované alebo umiestnené na geodetickom bode slúžiace na meranie alebo cielenie
2. činnosť spojená s budovaním alebo umiestňovaním týchto zariadení

Príklad

Meračská stavba, výtyčka, cieľová značka, svetelný, zvukový alebo elektromagnetický zdroj, ozvenová stanica

Trieda A

sihoť

Termín sihoť
Definícia

časť riečnej nivy, periodicky zaplavovaná vodným tokom, pokrytá jemnozrnnými sedimentmi

Trieda E

šikmá dĺžka

Termín šikmá dĺžka
Definícia

dĺžka medzi dvoma bodmi rozličných nadmorských výšok, čiže dĺžka priamej spojnice

Trieda A,F

SINEX

Termín SINEX
Definícia

štandardizovaný alfanumerický výmenný formát dátového súboru obsahujúci výsledky spracovania údajov zo siete staníc GNSS a iných metód kozmickej geodézie, umožňujúci kombinovať a rekonštruovať výsledky spracovania údajov nezávisle od typu použitého softvéru alebo metódy merania

Poznámka

Termín je skratkou odvodenou zo Solution Independent Exchange Format.

Trieda A

šírka odkvapu

Termín šírka odkvapu
Definícia

vzdialenosť pôdorysu budovy od priemetu prečnievajúcej strechy

Trieda B

šírková gravimetrická základnica

Termín šírková gravimetrická základnica
Definícia

gravimetrická základnica, na ktorej sa využíva zmena tiažového zrýchlenia so zemepisnou šírkou

Trieda A

situačné meranie

Termín situačné meranie
Definícia

nevhodné, použi termín polohopisné meranie

Trieda A

situačný bod

Termín situačný bod
Definícia

nevhodné, použi termín bod polohopisu

Trieda A

skalná stabilizácia

Termín skalná stabilizácia
Definícia

meračská značka osadená do skaly alebo upevnená na skale

Trieda A

skalná značka

Termín skalná značka
Definícia

nivelačná značka, ktorou je vyhladená plôška alebo opracovaný guľový vrchlík na skale

Trieda A

skalné mesto

Termín skalné mesto
Definícia

výrazné geomorfologické tvary pripomínajúce zrúcaniny mesta, vznikajúce najmä v priepustných horninách narušených zvislými puklinami (najmä pieskovcami)

Príklad

Na Slovensku je typické skalné mesto v Súľovských skalách.

Trieda E

sklon nivelety

Termín sklon nivelety
Definícia

údaj charakterizujúci výškové pomery trasy v pozdĺžnom smere

Poznámka

Vyjadruje sa v percentách (cestné komunikácie, kanalizácie, vodné toky a pod.) alebo v promile (železnice).

Trieda D

sklon zámery

Termín sklon zámery
Definícia

výškový uhol alebo zenitová vzdialenosť zámery

Trieda F

sklonová mierka mapy

Termín sklonová mierka mapy
Definícia

diagram udávajúci veľkosť sklonu terénu podľa rozstupu vrstevníc na mape

Trieda E

sklonový trojuholník

Termín sklonový trojuholník
Definícia

spádový trojuholník vo všeobecnej polohe zvislej roviny

Trieda E

sklz počítania cyklov

Termín sklz počítania cyklov
Definícia

skok v meraní fázy nosnej vlny o celočíselnú hodnotu počtu cyklov; zlomková časť merania fázy týmto skokom nie je ovplyvnená

Trieda A

školský atlas

Termín školský atlas
Definícia

atlas schválený na školskú výučbu

Trieda E

skrátený geografický názov

Termín skrátený geografický názov
Definícia

geografický názov, ktorý vznikol redukciou úplného geografického názvu o niektoré slovo alebo o niektoré slová alebo o niektorú zložku názvu (vo vybraných cudzích jazykoch) alebo náhradou niektorého slova za skratku tohto slova najčastejšie zo začiatočného písmena (začiatočnej skupiny písmen) slova

Poznámka

Skrátené geografické názvy a úplné geografické názvy sú vzájomne komplementárne.

Príklad

Dvojice úplného geografického názvu a skráteného geografického názvu: Slovenská republika a Slovensko, Banská Bystrica a Bystrica, Vysoké Tatry a Tatry, Nové Mesto nad Váhom
a Nové Mesto, Nové Mesto nad Váhom a Nové Mesto n. Váhom, Horná Lehota a H. Lehota, Gerlachovský štít a Gerlach, Stredné Plachtince a Str. Plachtince, Zväz sovietskych socialistických republík a Sovietsky zväz, Atlantický oceán a Atlantik, Baltské more a Balt, Balkánsky poloostrov a Balkán, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Spojené kráľovstvo, Veľká líbyjská arabská ľudová socialistická džamahírija a Líbya.

Trieda E

skreslenie kartografického zobrazenia

Termín skreslenie kartografického zobrazenia
Definícia

pomer dĺžky, plochy alebo rozdiel veľkosti azimutu (uhla) na zobrazovacej a referenčnej ploche

Poznámka

Skreslenia sú dĺžkové, uhlové a plošné.

Trieda E

skúšobný list

Termín skúšobný list
Definícia

úradný dokument obsahujúci zhodnotenie kvality nejakej skúšanej vzorky, ktorou je najčastejšie výrobný produkt, v geodézii zvyčajne meracie zariadenie, prístroj alebo meradlo

Poznámka

1. Rozlišujeme dva druhy skúšobných listov: overovací list, ktorého hlavnou časťou je konštatovanie, či daný výrobok vyhovuje požiadavkám kladeným na daný typ výrobku a kalibračný list (certifikát), ktorý obsahuje kvalitatívne parametre meradla s neistotami.
2. Overovací list sa vyhotovuje povinne pre určené meradlá, v geodézii sú nimi len pásma, a kalibračný list (certifikát) je povinný pre povinne kalibrované meradlá.

Trieda H

skutočný rozmer mapového listu

Termín skutočný rozmer mapového listu
Definícia

dĺžky vnútorných rámových čiar analógových máp určené meraním

Trieda F

skutočný rozmer mapy

Termín skutočný rozmer mapy
Definícia

odmerané dĺžky vnútorných rámových čiar

Trieda E

skyplot

Termín skyplot
Synonymum diagram dráh družíc
Definícia

špecifický typ kružnicového grafu zobrazujúci čísla a relatívne polohy alebo aj dráhy družíc GNSS na základe skutočného príjmu signálov z družíc GNSS anténou prijímača GNSS na konkrétnom stanovisku alebo čísla a teoretické polohy alebo aj dráhy družíc GNSS na základe zadania teoretickej priestorovej polohy stanoviska

Poznámka

Na zobrazenie skyplotu sa používa špecifický 360° kružnicový graf na ktorom sústredné kružnice reprezentujú výšky nad horizontom v rozsahu od 0° do 90° a spojnice stredu kružníc s krajnou kružnicou azimuty v rozsahu od 0° do 360° s orientáciou na sever.

Trieda A

slapová stanica

Termín slapová stanica
Definícia

miesto, na ktorom sa permanentne merajú (registrujú) slapy zemskej kôry

Trieda A

slapy zemskej kôry

Termín slapy zemskej kôry
Definícia

periodické pohyby zemskej kôry vyvolané gravitačným účinkom a pohybom Mesiaca a Slnka

Trieda A

Slovenská geodynamická referenčná sieť (SGRN)

Termín Slovenská geodynamická referenčná sieť (SGRN)
Definícia

špecializovaná geodetická sieť bodov rovnomerne rozložených po území Slovenskej republiky stabilizovaných na skalách, v prípade iného podložia hĺbkovými alebo tyčovými stabilizáciami, s meračskými značkami umožňujúcimi nútenú centráciu antén GNSS, slúžiaca ako jeden zo zdrojov na realizáciu súradnicového systému ETRS89 na území Slovenskej republiky a na výskum geokinematiky

Poznámka

1. Pôvodná skratka SGRN bola SLOVGERENET.
2. Na bodoch SGRN boli pravidelne, spravidla v dvojročných intervaloch, v rokoch 1993 až 2009 vykonávané kampaňové observácie prostredníctvom GNSS, ktoré pre účel výskumu geokinematiky boli nahradené permanentnými observáciami na vybraných bodoch Štátnej priestorovej siete triedy A.
3. Body SGRN dnes predstavujú súčasť triedy B bodov Štátnej priestorovej siete.

Trieda A

Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS)

Termín Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS)
Definícia

služba na určovanie priestorovej polohy objektov a javov pomocou globálnych navigačných satelitných systémov na území Slovenska v záväzných geodetických referenčných systémoch ETRS89 a S-JTSK, ktorá umožňuje používateľom pracovať v reálnom čase alebo postprocesingom

Poznámka

Slovenská priestorová observačná služba so svojou infraštruktúrou permanentných referenčných staníc GNSS reprezentuje aktívne geodetické základy Slovenska.

Trieda A

Slovenský terestrický referenčný rámec (SKTRF)

Termín Slovenský terestrický referenčný rámec (SKTRF)
Definícia

národná realizácia súradicového systému ETRS89 na území Slovenskej republiky, predstavujúca súbor geocentrických súradníc a charakteristík presnosti vybraných bodov Štátnej priestorovej siete spracovaných k určitému dátumu nadviazaním na referenčné stanice permanentnej siete EUREF

Trieda A

Slovenský vertikálny referenčný rámec (SKVRF)

Termín Slovenský vertikálny referenčný rámec (SKVRF)
Definícia

národná realizácia výškového systému EVRS na území Slovenskej republiky, predstavujúca súbor geopotenciálnych kót, normálnych výšok podľa Molodenského a charakteristík presnosti vybraných bodov Štátnej nivelačnej siete a Štátnej priestorovej siete určených vyrovnaním vzhľadom na jeden alebo viacero základných nivelačných bodov určených v rámci medzinárodného vyrovnania vyšších rádov nivelačných sieti európskych krajín

Trieda A

služobný predpis vedúceho úradu

Termín služobný predpis vedúceho úradu
Definícia

<v rezorte geodézie kartografie a katastra > interný normatívny akt, ktorý v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie upravuje podrobnosti vykonávania štátnej služby v služobnom úrade Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Poznámka

Všeobecne záväzným predpisom na základe ktorého sa vydáva služobný predpis vedúceho úradu je napr. zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trieda L

smernica

Termín smernica
Definícia

<v rezorte geodézie kartografie a katastra > interný normatívny akt, ktorým sa upravuje jednotný postup a činnosť organizačných útvarov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „úrad“) a/alebo organizácií v riadiacej pôsobnosti úradu, koordinácia a organizácia činností pri plnení úloh úradu a/alebo rezortu

Poznámka

1. Smernica je záväzná pre skupinu subjektov špecifikovaných v smernici.
2. Smernica môže mať charakter metodický, organizačný alebo riadiaci a jej účelom je vymedziť metódy, prostriedky, spôsoby, formy a postupy vykonávania určitých činností alebo procesov.

Trieda L

smerník

Termín smerník
Definícia

ľubovoľný z uhlov meraných priamo na stanovisku alebo vypočítaných od jedného spoločného smeru

Poznámka

Osobitným prípadom smerníka je južník alebo severník.

Trieda A

smerové pretínanie

Termín smerové pretínanie
Definícia

pretínanie s využitím smerov (uhlov) meraných z daných bodov na určovaný bod alebo smerov (uhlov) meraných z určovaného bodu na dané body

Trieda A, F

smerový polygón trasy

Termín smerový polygón trasy
Synonymum dotyčnicový polygón trasy
Definícia

lomená čiara určujúca základné smerové pomery (zmeny) trasy

Poznámka

1. Tvoria ju priame spojnice priesečníkov dotyčníc – vrcholových bodov (VB) trasy.
2. Nezamieňať s polygónovým ťahom.

Trieda D

smrečina

Termín smrečina
Definícia

les s prevládajúcou drevinou smrekom obyčajným (Picea abies)

Trieda E

snímač

Termín snímač
Definícia

meracie zariadenie alebo jeho časť (vrátane senzora), ktoré mení meranú fyzikálnu veličinu na signál graficky alebo číselne vyjadrený

Poznámka

Z hľadiska konštrukcie snímač tvoria styková časť, citlivý prvok, senzor, vstupno-výstupná časť a kryt.

Trieda B, I

snímka

Termín snímka
Definícia

analógový alebo digitálny fotografický záznam

Trieda B

snímková dvojica

Termín snímková dvojica
Synonymum stereoskopická dvojica
Definícia

dvojica snímok umožňujúca vytvoriť ich stereoskopický model

Trieda B

snímková rovina

Termín snímková rovina
Definícia

plocha, v ktorej sa zobrazuje predmetový priestor

Trieda B

snímková základnica

Termín snímková základnica
Definícia

základnica, z ktorej koncových bodov sa vytvára snímková dvojica

Trieda B

snímkovanie

Termín snímkovanie
Definícia

proces vyhotovenia fotografického záznamu na svetlocitlivú emulziu alebo elektrooptický senzor

Trieda B

snímkové súradnice

Termín snímkové súradnice
Definícia

pravouhlé rovinné súradnice snímkového bodu v snímkovom súradnicovom systéme; vyjadrujú sa zvyčajne v jednotkách [mm]

Trieda B

snímkový blok

Termín snímkový blok
Definícia

súbor snímkových pásov medzi ktorými sú priečne prekryty umožňujúce plne pokryť snímkované územie

Trieda B

snímkový pás

Termín snímkový pás
Definícia

súbor leteckých snímok nasledujúcich za sebou s nenulovým pozdĺžnym prekrytom; snímky majú približne rovnakú orientáciu a polohu ležiacu v priamke

Poznámka

1. Snímkový pás je vyhotovený počas horizontálneho letu.
2. Na pomenovanie pojmu snímkový pás sa v minulosti používal dnes už historický termín snímkový rad.

Trieda B

snímkový súradnicový systém

Termín snímkový súradnicový systém
Definícia

pravotočivý pravouhlý súradnicový systém realizovaný rámovými značkami; vzťahuje sa k analógovej snímke

Trieda B

spádnica

Termín spádnica
Definícia

čiara na mape kolmá na vrstevnice, ktorá vyjadruje smer najväčšieho sklonu georeliéfu

Trieda E

spádová šrafa

Termín spádová šrafa
Definícia

šrafa v podobe krátkej úsečky vyjadrujúcej smer sklonu terénneho reliéfu a zmenou svojej hrúbky veľkosť sklonu terénneho reliéfu

Trieda E

spádovka

Termín spádovka
Definícia

krátka čiara na mape v smere spádu georeliéfu, kolmá na vrstevnicu v mieste jej maximálnej krivosti

Poznámka

Spádovka vyjadruje vypuklé alebo vhĺbené formy georeliéfu.

Trieda E

spádový trojuholník

Termín spádový trojuholník
Definícia

pravouhlý trojuholník vo zvislej rovine preloženej terénnou plochou v smere spádnice, v ktorom je vrstevnicový interval zvislou odvesnou a vzdialenosť vrstevníc vodorovnou odvesnou

Trieda E

spätná identifikácia parcely

Termín spätná identifikácia parcely
Definícia

výsledok porovnania údajov o pozemku alebo o skupine pozemkov v súbore popisných informácií katastra a v súbore geodetických informácií katastra s údajmi o tom istom pozemku alebo o skupine pozemkov v predchádzajúcom právnom stave

Trieda G

špeciálna komisia 104 RTCM

Termín špeciálna komisia 104 RTCM
Definícia

jedna zo špeciálnych komisií medzinárodnej neziskovej organizácie RTCM, ktorej úlohou je definovať štandardy na prenos korekcií z referenčných staníc GNSS v reálnom čase k používateľom

Trieda K

spektrozonálna snímka

Termín spektrozonálna snímka
Definícia

snímka v nepravých farbách, ktorá vzniká syntézou spektrálnych pásiem, z ktorých jedno je blízkoinfračervené (NIR)

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda B

spisovný geografický názov

Termín spisovný geografický názov
Definícia

geografický názov, ktorý rešpektuje platné Pravidlá slovenského pravopisu a ktorý je jazykovo správny

Poznámka

Spisovné geografické názvy a nespisovné geografické názvy sú vzájomne komplementárne.

Príklad

Močidlá, Počúvadlianske jazero, Jaseňov, Drienok, Hôrka, Pankov, Syslia diera, Medvedie, Vršatské bradlá popri nespisovných geografických názvoch Močillá, Počúvalské jazero, Jasenov, Drieňok, Hurka, Paňkov, Sysľova diera, Medvedzie, Vršatecké bradlá.

Trieda E

sploštenie referenčného elipsoidu

Termín sploštenie referenčného elipsoidu
Definícia

pomer f = (a - b) / a, kde a, b sú hlavná a vedľajšia polos zemského elipsoidu

Trieda A

splynutie objektov

Termín splynutie objektov
Definícia

následnosť objektov, v rámci ktorej sa dva alebo viaceré predtým existujúce výskyty typu objektu nahradia jedným výskytom toho istého typu objektu

Príklad

Dva výskyty typu objektu „pasienok“ sa nahradia jedným výskytom, keď sa odstráni plot medzi nimi.

Trieda C

spodná podzemná meračská značka

Termín spodná podzemná meračská značka
Definícia

podzemná meračská značka, ktorá bola osadená vo vzdialenejšej polohe pod úrovňou terénu

Trieda F

spojité pokrytie

Termín spojité pokrytie
Definícia

pokrytie, ktorého funkcia môže nadobúdať rozličné hodnoty pri rôznych priamych polohách v rámci jedného geometrického objektu v jeho časopriestorovej doméne

Poznámka

Časopriestorová doména spojitého pokrytia je bežne ohraničená podmienkami jej priestorového rozsahu, a je rozčlenená na nekonečné množstvo priamych polôh.

Trieda C

spoľahlivosť dát

Termín spoľahlivosť dát
Definícia

<pre GIS> prvky metakvality vyjadrujúce pravdepodobnosť, že vzorka geografickej množiny dát použitá na posúdenie kvality je reprezentatívna pre celú geografickú množinu dát

Trieda C

spolná hranica

Termín spolná hranica
Definícia

nevhodné, použi termín poliaca hranica

Trieda G

spolná parcela

Termín spolná parcela
Definícia

nevhodné, použi termín poliaca parcela

Trieda G

spoločná nehnuteľnosť

Termín spoločná nehnuteľnosť
Definícia

charakteristika podrobnej kategorizácie charakteru pozemku

Poznámka

Jednociferné kódové označenie spoločnej nehnuteľnosti je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 1: Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, kód 2: Pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou.

Trieda G

spoločné časti bytového domu

Termín spoločné časti bytového domu
Definícia

časti domu nevyhnutné na využívanie a bezpečnosť bytového domu a určené na spoločné užívanie

Poznámka

Do spoločných častí bytového domu sú zahrnuté najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Trieda G

spoločné ohraničenie

Termín spoločné ohraničenie
Definícia

množina typologických primitív vyššej typologickej dimenzie priradená ku konkrétnemu typologickému objektu tak, že tento typologický objekt je v každom jeho ohraničení

Trieda C

spoločné zariadenia a opatrenia

Termín spoločné zariadenia a opatrenia
Definícia

súbor technologických stavieb a účelových úprav terénu slúžiacich vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav

Príklad

Cestné komunikácie (poľné cesty a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty, železničné priecestia a pod.), protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, vsakovacie pásy, terasy, prehrádzky a prieľahy), opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá, interakčné prvky, sprievodná zeleň), vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu (nádrže, poldre, odvodnenia a závlahy) a ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.

Trieda G

spoločné zariadenia bytového domu

Termín spoločné zariadenia bytového domu
Definícia

zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu

Poznámka

Do spoločných zariadení bytového domu sú zahrnuté najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Trieda G

spoluvlastnícky podiel

Termín spoluvlastnícky podiel
Definícia

fundamentálny pojmový znak podielového spoluvlastníctva vyjadrujúci mieru, ktorou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k tej istej veci

Poznámka

1. Spoluvlastnícky podiel nevymedzuje konkrétnu časť veci, ku ktorej je spoluvlastník oprávnený vykonávať svoje vlastnícke právo, ale vyjadruje právne postavenie spoluvlastníka k ostatným spoluvlastníkom.
2. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu je v katastri nehnuteľností vyjadrená zlomkom.
3. V prípade absencie spoluvlastníckych podielov spoluvlastníkov v starších obdobiach katastra nehnuteľností sa predpokladalo, že ich spoluvlastnícke podiely sú rovnaké.

Trieda G

spoluvlastník

Termín spoluvlastník
Definícia

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej patrí vlastnícke právo k určitému predmetu vlastníctva v určitom spoluvlastníckom podiele

Poznámka

Rozlišujeme spoluvlastníka podielového alebo bezpodielového.

Trieda G

sporná hranica

Termín sporná hranica
Definícia

hranica, ktorej priebeh jeden z vlastníkov alebo iných oprávnených osôb neuznáva

Poznámka

Môže ísť o vlastnícku hranicu susedných pozemkov alebo hranicu susedných územno-správnych celkov.

Trieda F,G

spôsob využívania pozemku

Termín spôsob využívania pozemku
Definícia

kategória pozemku stanovená predpismi vyjadrujúca v porovnaní s druhom pozemku podrobnejšie účel využívania pozemku

Poznámka

1. Kategórie spôsobov využívania pozemku sú stanovené prílohou č. 2 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.
2. Kategória spôsobu využívania pozemku je označená jednociferným alebo dvojciferným kódom nezávislým od druhu pozemku.

Príklad

Kód 3: Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený, kód 22: Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti.

Trieda G

spôsobilá listina

Termín spôsobilá listina
Definícia

zmluva alebo verejná listina alebo iná listina obsahujúca zákonom predpísané údaje

Trieda G

spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad

Termín spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad
Definícia

súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov upravujúcich oblasť katastra nehnuteľností a súvisiacich s katastrom nehnuteľností

Poznámka

Komisionálne preukázaná spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností oprávňuje zamestnanca katastrálneho úradu s vysokoškolským vzdelaním rozhodovať o takomto návrhu.

Trieda G

spracovanie informácie

Termín spracovanie informácie
Definícia

aspoň jedna z nasledovných činností:
a) technická alebo obsahová úprava informácie,
b) automatizované spracovanie zahŕňajúce operácie vykonávané v úplnosti alebo čiastočne pomocou automatizačných prostriedkov, najmä uchovávanie informácií a dát, vykonávanie logických alebo aritmetických operácií s informáciami a dátami, ich úpravy a výmaz,
c) začlenenie informácie bez fyzickej alebo obsahovej zmeny do súboru informácií alebo iného oznámenia, ktoré možno určiť na iné účely, než je poskytnutie informačnej služby

Trieda G

spracovanie mapy

Termín spracovanie mapy
Definícia

organizovaný kartograficko-polygrafický proces vedúci k vyhotoveniu mapy

Trieda E

správa národného majetku

Termín správa národného majetku
Definícia

forma starostlivosti štátnej socialistickej organizácie o majetok (nehnuteľnosť) v štátnom socialistickom vlastníctve, ktorý štátna socialistická organizácia užívala na svoju činnosť

Poznámka

Pojem správa národného majetku súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

správa NMEA

Termín správa NMEA
Definícia

protokol (textový reťazec) slúžiaci na komunikáciu medzi prijímačmi GNSS, prípadne softvérmi na správu a komunikáciu s prijímačmi GNSS

Poznámka

Termín je skratkou odvodenou z National Marine Electronics Association.

Trieda A

správa RTCM

Termín správa RTCM
Definícia

medzinárodne uznaný štandard definovaný špeciálnou komisiou 104 RTCM slúžiaci na prenos korekcií z referenčných staníc GNSS alebo sietí referenčných staníc GNSS v reálnom čase k používateľom

Poznámka

Každá správa RTCM sa skladá z presne definovaných viet označených číslami.

Trieda A

správna hranica

Termín správna hranica
Synonymum administratívna hranica
Definícia

hranica oddeľujúca správne jednotky rozmanitých druhov a stupňov

Poznámka

Termín správna jednotka je synonymný s termínom administratívna jednotka; v bežnej komunikácii sú tieto termíny výnimočne nahrádzané aj slangovým termínom administratívno-správna jednotka.

Príklad

Obecná hranica, okresná hranica, krajská hranica, štátna hranica.

Trieda F

správna jednotka

Termín správna jednotka
Synonymum administratívna jednotka
Definícia

jeden zo správnych celkov, na ktoré sa územie Slovenskej republiky delí

Príklad

Kraj, okres, obec.

Trieda F

správne právo

Termín správne právo
Definícia

1. osobitná časť slovenského verejného práva zahŕňajúce verejnoprávne normy upravujúce organizáciu a činnosť verejnej správy, vrátane administratívnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom
2. označenie jedného zo študijných odborov v podskupine študijných odborov „právo“ skupiny študijných odborov „humanitné vedy a umenie“
3. v štatistickej klasifikácii odborov vzdelania označenie odboru vzdelania s kódom 6804x00 s možnosťou dosiahnutého vzdelania „vysokoškolské vzdelanie III. stupeň – doktorandské“

Poznámka

1. Správnym právom upravované vzťahy majú spravovací charakter a zakladajú sa na nerovnosti subjektov, pričom správny orgán je vždy nadriadeným subjektom vzťahu.
2. V súlade s § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spravuje sústavu študijných odborov Slovenskej republiky.
3. Kódové označenie študijného odboru „správne právo“ v sústave študijných odborov je 3.4.4.

Trieda G

sprievodič

Termín sprievodič
Definícia

absolútna hodnota polohového vektora bodu

Trieda A

sprievodný záznam

Termín sprievodný záznam
Definícia

doklad o čase, spracovateľovi, kontrole a kvalite čiastkových etáp mapovania vrátane dôležitých okolností vplývajúcich na proces mapovania

Poznámka

Sprievodný záznam je povinným prvkom dokumentácie výsledkov obnovy máp katastra v analógovej forme.

Trieda F

sprostredkovateľ informačného systému

Termín sprostredkovateľ informačného systému
Definícia

fyzická alebo právnická osoba zisťujúca, zhromažďujúca, spracúvajúca alebo poskytujúca informácie pre prevádzkovateľa alebo užívateľa

Trieda G

šrafa

Termín šrafa
Definícia

krátka úsečka alebo iný jednoduchý geometrický prvok zobrazený na mape používaný na grafické vyjadrenie georeliéfu

Poznámka

Šrafa sa používa zvyčajne v hromadnom rozsahu.

Príklad

Topografické šrafy, technické šrafy, spádové (Lehmannove) šrafy, tieňové šrafy.

Trieda E

šrafová stupnica

Termín šrafová stupnica
Definícia

stupnica vyjadrujúca na starších mapách sklon terénu pomerom plochy krytej šrafou voči susednej bielej medzere, a to vo vhodnom odstupňovaní (napr. Lehmannova stupnica po 5° pre sklon 0 - 45°)

Trieda E

šrafovanie georeliéfu

Termín šrafovanie georeliéfu
Definícia

grafické vyjadrenie georeliéfu na mape pomocou šráf

Trieda E

stabilizácia

Termín stabilizácia
Definícia

a) označenie priestorovej polohy geodetických bodov pomocou stabilizačných značiek
b) činnosť spojená s osádzaním stabilizačných značiek

Poznámka

Podľa požadovanej dĺžky životnosti stabilizácie geodetického bodu rozlišujeme trvalú stabilizáciu a dočasnú stabilizáciu.

Trieda F

stály štatistický obvod (SŠO)

Termín stály štatistický obvod (SŠO)
Definícia

územne uzavretá jednotka používaná pri sčítaní ľudu, domov a bytov a na bežné štatistické a územno-technické prešetrovanie

Poznámka

1. Stály štatistický obvod vo vybraných mestách tvoril urbanistický obvod (UO) a na zvyšnom území štátu základnú sídliskovú jednotku (ZSJ).
2. Pojem stály štatistický obvod súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

štandardizácia geografických názvov

Termín štandardizácia geografických názvov
Definícia

proces stanovenia jediného názvu názvoslovnou autoritou pre geografický objekt na Zemi (a v širšom zmysle toponým mimozemských objektov) zabezpečujúci správnu písanú podobu ako aj záväzné podmienky na jeho používanie

Trieda E

štandardizované endonymum

Termín štandardizované endonymum
Definícia

endonymum schválené príslušnou názvoslovnou autoritou

Príklad

Spomedzi aloným Gerlach, Gerlachovka, Gerlachovský štít bol názvoslovnou autoritou určený ako štandardizované endonymum Gerlachovský štít.

Trieda E

štandardizovaný geografický názov

Termín štandardizovaný geografický názov
Synonymum oficiálny geografický názov
Definícia

geografický názov, ktorého podobu schválila a zverejnila príslušná názvoslovná autorita

Poznámka

1. Termín „štandardizovaný geografický názov“ sa používa v úradnom domácom i medzinárodnom styku. Je zakotvený v príslušných predpisoch.
2. V Slovenskej republike nie je prípustné, aby sa štandardizovaný geografický názov skladal z viac ako troch plnovýznamových slov, aby urážal mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie. Zároveň je nevyhnutné, aby bol jazykovo správny a priliehavý vzhľadom na historický vývin územia.
3. V krajinách, kde sú pre jeden geografický objekt štandardizované viaceré názvy, sa diferencuje medzi štandardizovaným geografickým názvom a oficiálnym geografickým názvom (pod oficiálnym geografickým názvom sa tu rozumie ten názov, ktorý je spomedzi viacerých štandardizovaných geografických názvov priorizovaný).
4. Štandardizované geografické názvy a neštandardizované geografické názvy sú vzájomne komplementárne.

Príklad

Malá Fatra, Lomnický štít, Branisko, Čierna Orava, Záhlavčie, Brody, Viedeň, Juhoslávia, Čierne more, Tichý oceán a i.

Trieda E

štandardizovaný variantný geografický názov

Termín štandardizovaný variantný geografický názov
Synonymum štandardizované alonymum
Definícia

každé z dvoch alebo viacerých štandardizovaných toponým pomenúvajúcich súčasne jediný topografický objekt

Poznámka

Štandardizovaný variantný geografický názov môže vzniknúť v rámci jedného jazyka (úplný geografický názov a skrátený geografický názov) alebo medzi viacerými jazykmi (ak v konkrétnej geografickej oblasti každý z viacerých jazykov má úradný štatút).

Príklad

Kaapstad a Cape Town (mesto), Matterhorn a Monte Cervino (vrch), Morava a March (vodný tok), Hrubý vrch a Jarząbczy Wierch (vrch v Západných Tatrách), Račkovo sedlo a Starobociańska Przelecz (sedlo v Západných Tatrách), Klin a Starobociański Wierch (vrch v Západných Tatrách), Veľká Krčava a Karcsa-vízfolyás (vodný tok), Slaná a Sajó (vodný tok), Slovenská republika a Slovensko.

Trieda E

staničenie

Termín staničenie
Definícia

číselný údaj (vodorovná dĺžka) priebežného merania na meračskej priamke od jej začiatku alebo číselný údaj na určenie polohy objektov na líniových stavbách

Poznámka

Staničenie sa získa priebežným meraním vzdialeností objektov na osi komunikácii, resp. strednici vodného toku od zvoleného začiatku.

Trieda A,D

stanovený rozmer mapy

Termín stanovený rozmer mapy
Definícia

dĺžky vnútorných rámových čiar dané predpisom

Trieda E

stanovisko

Termín stanovisko
Definícia

1. <v geodézii> vzťažný bod, ktorého poloha je definovaná zvislicou meracieho prístroja
2. <v oblasti riadenia a usmerňovania> názor orgánu verejnej moci na interpretáciu určitej právnej normy alebo na postup orgánov štátnej správy v určitej veci

Poznámka

V tomto význame je nevhodné používať termín stanovište, ktoré znamená bodovo nedefinované miesto.

Príklad

Centrické stanovisko, excentrické stanovisko.

Trieda F,L

stanovisko polárneho merania

Termín stanovisko polárneho merania
Definícia

bod, na ktorom je pri polárnom meraní postavený uhlomerný prístroj, prípadne dĺžkomer

Trieda A

statická metóda určovania polohy pomocou GNSS

Termín statická metóda určovania polohy pomocou GNSS
Definícia

metóda určovania polohy pomocou GNSS, pri ktorej sa anténa prijímača počas merania vzhľadom k zemskému povrchu nepohybuje

Trieda A

statív

Termín statív
Definícia

pomôcka na pevné umiestnenie geodetických prístrojov pri meraní na zemi alebo na iných objektoch s možnosťou centrácie a horizontácie prístroja

Poznámka

Statív je vyrobený z dreva, kovu alebo laminátu a pozostáva zo statívovej hlavy a troch otáčavých teleskopických nôh.

Trieda I

Štátna gravimetrická sieť (ŠGS)

Termín Štátna gravimetrická sieť (ŠGS)
Definícia

špecializovaná štátna geodetická sieť tvorená bodmi geodetických základov vhodne rozmiestnenými po celom území SR, ktoré majú určené hodnoty tiažového zrýchlenia v záväznej realizácii gravimetrického systému s charakteristikami presnosti

Poznámka

Body Štátnej gravimetrickej siete sú zatriedené podľa významu, spôsobu určenia (absolútne alebo relatívne merania) a dôležitosti do skupín, z ktorých vychádza aj ich jedinečné číslovanie:
1. absolútne gravimetrické body (body 0.rádu),
2. body gravimetrickej siete 1. rádu,
3. body gravimetrickej siete 2. rádu,
4. body gravimetrickej základnice.

Trieda A

štátna mapa odvodená 1 : 5000 (ŠMO 5)

Termín štátna mapa odvodená 1 : 5000 (ŠMO 5)
Definícia

súčasť základného štátneho mapového diela so základným, všeobecne záväzným a využiteľným obsahom stanoveným príslušným predpisom vyhotovovaná v mierke 1 : 5000 v období 1950 – 1995

Poznámka

Štátna mapa odvodená 1 : 5000 bola vyhotovovaná vo viacerých opakovaných, väčšinou aktualizovaných vydaniach obsahujúcich polohopis, výškopis a popis.

Trieda F

Štátna nivelačná sieť (ŠNS)

Termín Štátna nivelačná sieť (ŠNS)
Definícia

špecializovaná štátna geodetická sieť pozostávajúca zo sústavy nivelačných polygónov s bodmi geodetických základov vhodne rozmiestnenými po celom území SR zameranými geometrickou niveláciou a s nadmorskými výškami určenými v záväznom geodetickom referenčnom systéme Bpv a v národnej realizácii systému EVRS spolu s charakteristikami presnosti

Poznámka

Body Štátnej nivelačnej siete sú zatriedené podľa významu, umiestnenia a dôležitosti do skupín, z ktorých vychádza aj ich jedinečné číslovanie:
1. základné nivelačné body,
2. body nivelačnej siete 1. rádu,
3. body nivelačnej siete 2. rádu,
4. body zvláštnych nivelačných sieti,
5. body skúšobného nivelačného okruhu.

Trieda A

Štátna priestorová sieť (ŠPS)

Termín Štátna priestorová sieť (ŠPS)
Definícia

špecializovaná štátna geodetická sieť tvorená bodmi geodetických základov vhodne rozmiestnenými po celom území SR, ktoré majú určené priestorové súradnice v záväznej národnej realizácii geodetického referenčného systému ETRS89 s charakteristikami presnosti

Poznámka

Body Štátnej priestorovej siete sú zatriedené podľa významu, stabilizácie, spôsobu spracovania a dôležitosti do tried, z ktorých vychádza aj ich jedinečné číslovanie:
1. trieda A – vybrané body permanentných staníc zaradených do SKPOS,
2. trieda B – body so špeciálnou stabilizáciou vhodnou na monitoring geokinematiky, geodynamiky a kalibráciu prístrojov GNSS, určené predovšetkým na dlhé statické observácie,
3. trieda C – body zriadené ako podbetónované kamenné hranoly s klincovou značkou s dierkou rozmiestnené po celom území SR s hustotou 5-7 km so súradnicami určenými statickou metódou o dĺžke observácie minimálne 6 hodín,
4. trieda D – ostatné geodetické body spĺňujúce požiadavky zaradenia do ŠPS ale nezatriedené do triedy A, B a C triedy.

Trieda A

Štátna trigonometrická sieť (ŠTS)

Termín Štátna trigonometrická sieť (ŠTS)
Definícia

špecializovaná štátna geodetická sieť tvorená bodmi geodetických základov vhodne rozmiestnenými po celom území SR, ktoré majú určené polohové súradnice v záväznej realizácii JTSK národného súradnicového systému S-JTSK

Poznámka

1. Body Štátnej trigonometrickej siete tvoria body prevzaté z pôvodnej Československej trigonometrickej siete (ČSTS) a Československej astronomicko-geodetickej siete (ČSAGS) z územia Slovenska, ktorým ostalo aj pôvodné číslovanie.
2. Body Štátnej trigonometrickej siete sú zatriedené podľa významu, stabilizácie, spôsobu spracovania a dôležitosti do tried:
1. Body I. rádu ŠTS (patria sem aj body bývalej ČSAGS),
2. Body II. rádu ŠTS,
3. Body III. rádu ŠTS,
4. Body IV. rádu ŠTS,
5. Body V. rádu ŠTS,
6. Ostatné body ŠTS (orientačné body - OB, zaisťovacie body – ZB, nové body nezaradené do I.-V. rádu ŠTS okrem pôvodných zhusťovacích bodov – ZhB, ktoré boli premenované a prešli v roku 1982 do PPBP ako body 1. triedy presnosti).

Trieda A

štátne mapové dielo

Termín štátne mapové dielo
Definícia

mapové dielo súvislo zobrazujúce územie štátu, ktorého vydavateľom je štát

Poznámka

1. Štátne mapové dielo Slovenskej republiky je vyhotovené v mierkach od 1 : 1000 do 1 :1 000 000.
2. Štátne mapové dielo Slovenskej republiky sa vyhotovuje vo veľkých, stredných a malých mierkach. Jednotlivé štátne mapové diela sa označujú názvami napr. Technicko-hospodárska mapa SR 1 : 1000, Základná mapa SR 1 : 10 000, Mapa okresov SR 1 : 50 000, Administratívna mapa SR 1 : 250 000.
3. Na potreby Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa vyhotovuje vojenské štátne mapové dielo.

Trieda E,F

štátne socialistické vlastníctvo

Termín štátne socialistické vlastníctvo
Definícia

forma socialistického vlastníctva, keď jediným vlastníkom vecí (nehnuteľností) bol štát

Poznámka

1. Nehnuteľnosti v štátnom socialistickom vlastníctve sa zvyčajne zverovali ako súčasť národného majetku do správy štátnych socialistických organizácií.
2. Pojem štátne socialistické vlastníctvo súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

stavba

Termín stavba
Definícia

stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu

Poznámka

1. Pevným spojením so zemou sa rozumie a) spojenie pevným základom, b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, e) umiestnenie pod zemou.
2. Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.

Trieda G, D

stavba evidovaná v katastri

Termín stavba evidovaná v katastri
Definícia

stavba, ktorej geodetické určenie je obsiahnuté v súbore geodetických informácií a ktorej vlastnícke právo je evidované v súbore popisných informácií

Poznámka

V pochybnostiach, či ide o stavbu evidovanú v katastri, rozhoduje správca katastrálneho operátu.

Trieda G

stavba neevidovaná v katastri

Termín stavba neevidovaná v katastri
Definícia

stavba, ktorej geodetické určenie nie je a nemá byť obsiahnuté v súbore geodetických informácií a ktorej vlastnícke právo nie je a nemá byť evidované v súbore popisných informácií

Poznámka

V pochybnostiach, či ide o stavbu neevidovanú v katastri, rozhoduje technický predpis regulujúci mapovanie alebo aktualizáciu mapy.

Príklad

Hrobka na cintoríne, električkový nástupný ostrovček.

Trieda G

stavba zobrazená v katastri

Termín stavba zobrazená v katastri
Definícia

stavba, ktorej geodetické určenie je obsiahnuté v súbore geodetických informácií a ktorej vlastnícke právo nie je a nemá byť evidované v súbore popisných informácií

Poznámka

V pochybnostiach, či ide o stavbu zobrazenú v katastri, rozhoduje technický predpis regulujúci mapovanie alebo aktualizáciu mapy.

Príklad

Elektrický stožiar veľmi vysokého napätia, most.

Trieda G

stavebná geodézia

Termín stavebná geodézia
Definícia

časť inžinierskej geodézie, ktorá rieši úlohy vo výstavbe pri príprave realizácii a prevádzke stavieb

Trieda D

stavebná odchýlka

Termín stavebná odchýlka
Definícia

rozdiel medzi skutočným a projektovaným rozmerom stavebného prvku alebo konštrukcie

Trieda D

stavebný objekt s priestorovou skladbou

Termín stavebný objekt s priestorovou skladbou
Definícia

stavebný objekt, pri ktorom sú všetky tri rozmery rádovo rovnako veľké, pripadne zvislý smer je podstatne väčší

Príklad

Budova a iné podobné objekty bytovej, občianskej, priemyselnej a poľnohospodárskej výstavby

Trieda D

stavebný pozemok

Termín stavebný pozemok
Definícia

časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou

Poznámka

1. V osobitných prípadoch určených stavebným zákonom môže byť za stavebný pozemok určený aj nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesného pôdneho fondu.
2. Stavebný pozemok je kategóriou stavebného zákona (územného plánovania a stavebného konania); nie je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností.

Trieda G

stavenisko

Termín stavenisko
Definícia

priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska

Poznámka

Stavenisko zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

Trieda G, D

stereoskopický model

Termín stereoskopický model
Definícia

optický model vytvorený z orientovanej stereoskopickej snímkovej dvojice analógovým alebo analytickým spôsobom

Trieda B

štít

Termín štít
Definícia

výrazný a ostrý vrchol

Príklad

Gerlachovský štít, Lomnický štít.

Trieda E

stolová tachymetria

Termín stolová tachymetria
Definícia

pozri termín metóda meračského stola

Trieda F

stolové mapovanie

Termín stolové mapovanie
Definícia

mapovanie metódou meračského stola

Poznámka

Stolové mapovanie je súčasť starších technológií mapovania využívaných v našich podmienkach do prvej štvrtiny dvadsiateho storočia; dnes sa používa iba z pedagogických dôvodov.

Trieda F

stolový polygónový ťah

Termín stolový polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah s grafickým zobrazením smerov a dĺžok strán na orientovanom meračskom stole

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A,F

stotožnenie listov vlastníctva

Termín stotožnenie listov vlastníctva
Synonymum stotožnenie LV
Definícia

dosiahnutie zhody platných údajov evidovaných na analógovom origináli listu vlastníctva (v listinnej podobe) s údajmi evidovanými v elektronickom liste vlastníctva označenom rovnakým číslom listu vlastníctva v rámci katastrálneho územia a vyznačenie príznaku ich stotožnenia v obidvoch podobách listu vlastníctva

Poznámka

1. Stotožnením listu vlastníctva a vyznačením príznaku jeho stotožnenia v analógovej i elektronickej podobe listu vlastníctva sa elektronický list vlastníctva stáva elektronickým originálom listu vlastníctva.
2. Stotožnením listov vlastníctva a vyznačením príznaku ich stotožnenia na listoch vlastníctva sa končí súbežná aktualizácia dvoch podôb listu vlastníctva a ďalej sa aktualizuje už iba elektronický originál listu vlastníctva.
3. Po vstúpení do účinnosti Usmernenia ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_40/2013 sa príznak stotožnenia listu vlastníctva priraďuje na LV aj pri zakladaní nových LV bežnou aktualizáciou, zápisom ROEPu, projektu pozemkových úprav a obnovy katastrálneho operátu.

Trieda G

stred epochy nivelácie

Termín stred epochy nivelácie
Synonymum stredný čas nivelácie
Definícia

stredný čas súvislej nivelácie určitej siete ako všeobecný aritmetický priemer rokov nivelácie jednotlivých ťahov s prihliadnutím na ich dĺžky

Trieda A

stredná mierka mapy

Termín stredná mierka mapy
Definícia

mierka mapy s mierkovým číslom M v intervale od 10 000 do 200 000

Poznámka

V iných štátoch môže mať tento interval iné hodnoty.

Trieda E

stredná rotačná os Zeme

Termín stredná rotačná os Zeme
Definícia

priamka spájajúca stredný severný a južný pól Zeme

Poznámka

V súčasnosti prijatým stredným (severným) pólom Zeme je referenčný pól Medzinárodnej služby rotácie Zeme a referenčných systémov a označuje sa skratkou IRP (IERS Reference Pole).

Trieda A

strešný presah

Termín strešný presah
Definícia

vzdialenosť prieniku stavebného objektu s terénom od zvislého priemetu okraja strešného plášťa na terén v určitom mieste stavebného objektu

Trieda F, G

strojárska mikrosieť

Termín strojárska mikrosieť
Definícia

priestorová sieť s krátkymi stranami (obyčajne 5 m až 50 m), ktorá sa používa pri meraní, montáži, kontrole alebo rektifikácii strojových zariadení, vykonávaných s vysokou presnosťou

Trieda D

stromový signál

Termín stromový signál
Definícia

tyčový signál účelne pripevnený k jednému alebo dvom tesne vedľa seba rastúcim stromom

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie signalizácie bodov.

Trieda F

strž

Termín strž
Definícia

výrazný údolný vhĺbený tvar s nepravidelným sklonom údolnice a svahov, s ostrými a často krivoľakými hranami

Trieda F, E

stúpanie terénu

Termín stúpanie terénu
Definícia

pomer kladného výškového rozdielu dvoch bodov k ich vodorovnej dĺžke

Poznámka

Stúpanie terénu sa zvyčajne kvantifikuje uhlom sklonu alebo v percentách.

Trieda F, E

stupeň obťažnosti

Termín stupeň obťažnosti
Definícia

vyjadrenie rozdielnosti podmienok vykonávania prác

Poznámka

1. Stupne obťažnosti sa používali pri vyhotovení časových kalkulácií prác podľa jednotných výkonových noriem.
2. Do príslušného stupňa obťažnosti sa práca zaradila podľa popisných charakteristík alebo porovnaním hustoty polohopisu alebo hustoty kresby s grafickým vzorom.

Trieda A,F

stupnicová značka

Termín stupnicová značka
Definícia

nivelačná značka nástennej stabilizácie s krátkou dielikovou stupnicou na priame nivelačné pripojenie bez laty

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda F

stupňové meranie

Termín stupňové meranie
Synonymum oblúková metóda
Definícia

klasický spôsob určovania rozmerov zemského elipsoidu rýdzo geometrickým postupom z meraných dĺžok častí oblúkov poludníkov alebo rovnobežiek

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda A

štvrtinová vrstevnica

Termín štvrtinová vrstevnica
Definícia

nevhodné, použi termín doplnková vrstevnica

Trieda E

styčný bod

Termín styčný bod
Definícia

bod geodetickej siete, ktorý je zároveň bodom siete rovnakého druhu susedného štátu

Trieda A

styk dolín

Termín styk dolín
Definícia

miesto, v ktorom sa zbiehajú údolnice

Trieda F, E

styková čiara

Termín styková čiara
Definícia

čiara tvoriaca rozhranie mapovej kresby

Príklad

Sekčná čiara, čiara rozhrania mierok, čiara rozhrania metód.

Trieda E

styková páska

Termín styková páska
Definícia

kópia alebo rukopisná kresba pruhu polohopisu, výškopisu, prípadne popisu mapy alebo ďalšieho tematického obsahu pozdĺž spoločnej vnútornej rámovej čiary susedných mapových listov

Poznámka

Styková páska slúžila v procese tvorby analógovej mapy.

Trieda E,F

súbežná nivelácia

Termín súbežná nivelácia
Synonymum dvojitá nivelácia
Definícia

súčasné meranie dvoch nivelačných ťahov jedným nivelačným prístrojom a štyrmi podložkami pre dve nivelačné laty tak, že každá lata sa postupne postaví na dve podložky vzdialené od seba cca 0,5 m

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A,F

súbor geodetických informácií (SGI)

Termín súbor geodetických informácií (SGI)
Definícia

súčasť katastrálneho operátu obsahujúca údaje určujúce tvar a polohu nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia na zemskom povrchu

Poznámka

Súbor geodetických informácií tvoria katastrálne mapy, mapy určeného operátu, geometrické plány, záznamy podrobného merania zmien, zoznamy súradníc podrobných bodov, súbor lomových bodov hraníc katastrálneho územia, prehľady čísel podrobných bodov, údaje o spojení lomových bodov, definujúci bod katastrálneho územia (iba do začiatku 21. storočia), definujúci bod parcely (iba do začiatku 21. storočia), operát z vytýčenia hranice pozemkov a ďalšia geodetická dokumentácia.

Trieda G

súbor lomových bodov hraníc katastrálneho územia

Termín súbor lomových bodov hraníc katastrálneho územia
Definícia

súčasť súboru geodetických informácií, ktorá obsahuje zoznam súradníc všetkých lomových bodov určujúcich priebeh hranice katastrálneho územia

Trieda G

súbor máp

Termín súbor máp
Definícia

skupina máp vybraných podľa zvoleného hľadiska, vyhotovená a usporiadaná podľa jednotných zásad

Trieda E

súbor popisných informácií (SPI)

Termín súbor popisných informácií (SPI)
Definícia

súčasť katastrálneho operátu obsahujúca údaje o katastrálnych územiach, o nehnuteľnostiach, o právach k nehnuteľnostiam, o vlastníkoch a o iných oprávnených osobách, o skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam, o ohlásených zmenách, o zmenách zistených pri prešetrovaní zmien, pri revízii údajov katastra a pri obnove katastrálneho operátu, údaje o sídelných a nesídelných názvoch a údaje o pomocných záznamoch

Trieda G

súbor prevzatých meraní

Termín súbor prevzatých meraní
Definícia

vektorová katastrálna mapa v elektronickej podobe obsahujúca číselné výsledky merania v S-JTSK prevzaté do katastra nehnuteľností v katastrálnom území so spravovanou nečíselnou katastrálnou mapou transformovanou; súbor prevzatých meraní je vo svojom rozsahu záväzný pre geodetické meračské a výpočtové práce

Poznámka

Parcely tvoriace súbor prevzatých meraní sa pre účely poskytovania kópií z katastrálnej mapy premietajú aj do nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy transformovanej.

Trieda G

subtraktívne skladanie farieb

Termín subtraktívne skladanie farieb
Definícia

odčítací spôsob skladania doplnkových farieb (CMYK): azúrovej (Cyan), purpurovej (Magenta), žltej (Yellow), čiernej (blacK)

Príklad

Skladaním žltej a azúrovej farby pri ofsetovej tlači vznikne zelená farba.

Trieda B,E

súčasný geografický názov

Termín súčasný geografický názov
Definícia

geografický názov používaný v súčasnosti

Poznámka

Súčasné geografické názvy a historické geografické názvy sú vzájomne komplementárne.

Príklad

Martin, Gerlachovský štít, Žiar nad Hronom.

Trieda E

súdne inžinierstvo

Termín súdne inžinierstvo
Definícia

1. doplní Ing. Fraštia
2. označenie jedného zo študijných odborov v podskupine študijných odborov „konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie“ skupiny študijných odborov „konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie“

Poznámka

1. V súlade s § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spravuje sústavu študijných odborov Slovenskej republiky.
2. Kódové označenie študijného odboru „súdne inžinierstvo“ v sústave študijných odborov je 5.2.58.

Trieda L

súkromné právo

Termín súkromné právo
Synonymum civilné právo
Definícia

časť právneho poriadku európskeho kontinentálneho právneho systému, ktorá tradične zahŕňa občianske právo, obchodné právo, rodinné právo a medzinárodné súkromné právo

Poznámka

Delenie práva na súkromné právo a verejné právo pochádza zo starovekého Ríma.

Trieda G

súkromné vlastníctvo právnických osôb

Termín súkromné vlastníctvo právnických osôb
Definícia

forma súkromného vlastníctva právnických osôb, najmä cirkví a náboženských organizácií, ktoré boli zriadené zákonom alebo rozhodnutím povereného orgánu

Poznámka

Pojem súkromné vlastníctvo právnických osôb súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

sumárne údaje katastra o pôdnom fonde

Termín sumárne údaje katastra o pôdnom fonde
Definícia

súčasť katastrálneho operátu obsahujúca súhrnné údaje o výmerách územných jednotiek, o druhoch pozemku, ako aj prehľad o vývoji a využívaní pôdneho fondu

Trieda G

súpis hlásení a listín na zápis zmien

Termín súpis hlásení a listín na zápis zmien
Definícia

súčasť pomocných záznamov súboru popisných informácií obsahujúca charakteristické údaje verejnej a inej listiny zapísanej do katastra

Poznámka

Súpis hlásení a listín na zápis zmien je automatizovane spravovaný za obdobie kalendárneho roka.

Trieda G

súradnicová sieť mapy

Termín súradnicová sieť mapy
Definícia

sústava čiar v mapovom poli spájajúca miesta s rovnakými geografickými, pravouhlými a pod. súradnicami

Poznámka

Existenciu súradnicovej siete mapy naznačujú niekedy len delenia mapového rámu.

Trieda E

súradnicový referenčný systém

Termín súradnicový referenčný systém
Definícia

súbor postupov, algoritmov, konštánt a konvencií definujúcich vzťah k reálnemu svetu

Poznámka

1. Súradnicový referenčný systém sa skladá z dvoch častí: z datumu a zo súradnicového systému.
2. Medzi súradnicové referenčné systémy patria trojrozmerné, dvojrozmerné, projekčné, výškové, zložené a lokálne súradnicové referenčné systémy.

Trieda A

súradnicový systém

Termín súradnicový systém
Definícia

množina matematických pravidiel (napr. zobrazovacie rovnice) špecifikujúcich priradenie súradníc k bodom

Poznámka

Súradnicový systém je jednou z dvoch častí súradnicového referenčného systému

Trieda A

súradnicový systém 1942 (S-42)

Termín súradnicový systém 1942 (S-42)
Definícia

súradnicový referenčný systém, ktorý je definovaný:
1. Krasovského elipsoidom so základným poludníkom Greenwich, referenčným bodom v observatóriu v Pulkove a s parametrami a = 6 378 245 m a f = 1: 298,3 kde "a" je dĺžka hlavnej polosi a "f" je geometrické sploštenie elipsoidu,
2. Gaussovo-Krügerovým priečnym konformným valcovým zobrazením v šesťstupňových a trojstupňových poludníkových pásoch

Poznámka

1. V Gaussovo-Krügerovom zobrazení je elipsoid priamo zobrazovaný na plášť valca, ktorý sa dotýka referenčnej plochy v základnom poludníku, ktorý je zvolený v strede pásu a v rovine zobrazenia sa zobrazuje ako priamka. Základný poludník sa zobrazením neskresľuje.
2. Zo šesťstupňových pásov pripadajú na územie Slovenskej republiky pásy 33 a 34 so základnými poludníkmi 15° a 21° na východ od Greenwicha. Z trojstupňových pásov zasahujú na územie Slovenkej republiky pásy 36 až 38 so základnými poludníkmi 18°, 21° a 24° východnej zemepisnej dĺžky. Každý pás má svoj vlastný súradnicový systém. Obraz základného poludníka predstavuje os X a jej kladná orientácia smeruje na sever. Obraz rovníka predstavuje os Y a jej kladná orientácia smeruje na východ. Súradnice X sú pre celé územie Slovenskej republiky kladné. Súradnice Y môžu byť kladné aj záporné. Pre výpočty v bežnej praxi sa súradnice Y modifikujú na súradnice kladné pripočítaním hodnoty 500 km a predradením čísla pásu zmenšeného o hodnotu 30.

Trieda A

Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK)

Termín Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK)
Synonymum Křovákov systém
Definícia

súradnicový systém, ktorý je definovaný
1. Besselovým elipsoidom 1841 so základným poludníkom Ferro nachádzajúcim sa 17 stupňov 40` západne od poludníka Greenwich a s parametrami a = 6 377 397,155 m a f = 1: 299,152 8128, kde "a" je dĺžka hlavnej polosi a "f" je sploštenie
2. Křovákovým zobrazením popisujúcim výpočet pravouhlých rovinných súradníc konformného kužeľového zobrazenia vo všeobecnej polohe z daných zemepisných súradníc na Besselovom elipsoide 1841

Poznámka

Křovákovo zobrazenie pozostáva zo štyroch na seba nadväzujúcich krokov: zo zobrazenia Besselovho elipsoidu na guľovú plochu, z transformácie zemepisných sférických súradníc na sférické kartografické súradnice na guľovej ploche, zo zmenšenia guľovej plochy a jej konformného zobrazenia na dotykový kužeľ vo všeobecnej polohe a z rozvinutia plochy dotykového kužeľa do roviny, pričom os x pravouhlého rovinného súradnicového systému smeruje na juh a os y na západ. Konštanty vystupujúce v zobrazovacích rovniciach Křovákovho zobrazenia sú fí0 = 49 stupňov 30`, lambda = 42 stupňov 30`, alfa = 1,000 597 498 372, k = 1,003 419 164, a = 30 stupňov 17` 17,30311``, k1 = 0,9999 a Š0 = 78 stupňov 30`, kde "fí0" je hodnota zemepisnej šírky základnej neskreslenej rovnobežky na Besselovom elipsoide, "lambda" je zemepisná dĺžka kartografického pólu na Besselovom elipsoide definovaná od základného poludníka Ferro, "alfa" a "k" predstavujú Aparametre charakterizujúce konformné zobrazenie Besselovho elipsoidu na guľovú plochu, "a" je pólová vzdialenosť kartografického pólu na guľovej ploche, "k1" je koeficient zmenšenia guľovej plochy a "Š0" je základná kartografická šírka na guľovej ploche.

Trieda A

suťový kužeľ

Termín suťový kužeľ
Definícia

viac alebo menej pravidelná časť kužeľovej plochy vzniknutá pri úpätí skalných stien alebo strmých svahov pôsobením zemskej tiaže

Trieda F, E

súvislé mapovanie

Termín súvislé mapovanie
Definícia

mapovanie na vyhotovenie súvislého mapového diela

Trieda F

svah

Termín svah
Definícia

povrchová forma podmienená sklonom terénu nad 2o

Trieda E

svahová kopa

Termín svahová kopa
Definícia

kopa zdvíhajúca sa zo svahového chrbta

Trieda F, E

svažitosť

Termín svažitosť
Definícia

nevhodné, použi termín sklon terénu

Trieda F, E

svetelné meranie dĺžok

Termín svetelné meranie dĺžok
Definícia

synonymný termín v minulosti používaný na označenie pojmu elektrooptické meranie dĺžok

Trieda A

Svetový geodetický systém 1984 (WGS84)

Termín Svetový geodetický systém 1984 (WGS84)
Definícia

globálny geocentrický referenčný súradnicový systém realizovaný americkým globálnym navigačným satelitným systémom NAVSTAR

Trieda A

syntetická mapa

Termín syntetická mapa
Definícia

tematická mapa, ktorá zobrazuje výsledok syntézy viacerých javov a ich súvislosti a vzťahy

Príklad

Regionalizačná mapa, typizačná mapa, prognostická mapa.

Trieda E

systém geografických identifikátorov

Termín systém geografických identifikátorov
Definícia

štruktúrovaná množina geografických identifikátorov so spoločnou témou a formátom

Príklad

Poštové smerové čísla.

Trieda C
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016