Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 09.07.2020

Písmeno: h

háj

Termín háj
Definícia

menšia lesná plocha obyčajne s trávno-bylinným podrastom najmä v nížinách a vo vápencových pohoriach v mierne teplých oblastiach Európy

Trieda E

harvestovanie metaúdajov

Termín harvestovanie metaúdajov
Definícia

agregovanie metaúdajov z viacerých zdrojov za účelom zlepšenia vzájomnej interoperability

Poznámka

Cieľom harvestovania metaúdajov je tvorbou množiny pravidiel, ktoré sú používané zariadeniami pripojenými k počítačovej sieti na komunikáciu, zabezpečiť ľahšie vyhľadanie informácií na internete a tým prispieť k uľahčeniu ich použiteľnosti.

Trieda C, L

hektárová sieť

Termín hektárová sieť
Definícia

pravidelná sústava na seba kolmých čiar reprezentujúcich na mape 100 metrové vzdialenosti

Trieda E

historická kartografia

Termín historická kartografia
Synonymum dejiny kartografie
Definícia

súčasť kartografie zaoberajúca sa históriou (dejinami) máp a ich tvorcov

Trieda E

historická mapa

Termín historická mapa
Definícia

mapa vyhotovená v minulosti

Príklad

Mapa Regnum Hungariae v atlase vydanom v roku 1752.

Trieda E

historický geografický názov

Termín historický geografický názov
Definícia

geografický názov používaný v minulosti, ktorý sa odlišuje od súčasného geografického názvu toho istého objektu

Poznámka

1. Historické geografické názvy a súčasné geografické názvy sú vzájomne komplementárne.
2. Onomastika do kategórie historických geografických názvov nezaraďuje názvy zaniknutých geografických objektov, pokiaľ neboli nahradené odlišnými súčasnými geografickými názvami, ako napr. Starina, Ostrožnica, Zvala (vysťahované a zatopené obce vodnou nádržou Starina), Slanica, Ľavkovo, Ústie (zatopené obce Oravskou vodnou nádržou), Rakúsko-Uhorsko, Česko-Slovensko, Sovietsky zväz, Osmanská ríša, Nemecká demokratická republika, Pompeje (výbuchom sopky zničená obec), Bizónia.

Príklad

Turčiansky Svätý Martin, Stalinov štít, Štít Františka Jozefa, Svätý Kríž nad Hronom, Prešporok, Frašták, Stalingrad, Sztalinváros, Stalinogród, Leningrad, Gottwaldov.

Trieda E

hlavná gravimetrická základnica

Termín hlavná gravimetrická základnica
Definícia

gravimetrická základnica, ktorej hodnoty tiažového zrýchlenia boli určené absolútnym gravimetrickým meraním a ktorá bola prijatá za celoštátny etalón

Trieda A

hlavná polos referenčného elipsoidu

Termín hlavná polos referenčného elipsoidu
Definícia

veľká (rovníková) polos „a" poludníkovej elipsy

Trieda A

hlavná stavebná os

Termín hlavná stavebná os
Definícia

os súmernosti stavby v smere jej dlhšieho rozmeru alebo niektorá z množiny osových priamok vyznačených v pôdoryse stavby

Poznámka

1. Hlavná os stavby slúži na vytýčenie priestorovej polohy stavby.
2. V minulosti sa používal termín hlavná stavebná os.

Trieda D

hlavná vrstevnica

Termín hlavná vrstevnica
Definícia

nevhodné, použi termín zvýraznená vrstevnica

Trieda E

hlavné prvky kružnicového oblúka

Termín hlavné prvky kružnicového oblúka
Definícia

geometrické prvky oblúka vyjadrujúce jeho tvar

Poznámka

Hlavné prvky kružnicového oblúka sú polomer (r), dĺžka dotyčnice (t), dĺžka oblúka (o), vzopätie (h), stredový uhol (a), vrcholový uhol (t) a hlavná tetiva (s0).

Trieda D

hlavné prvky výškového oblúka

Termín hlavné prvky výškového oblúka
Definícia

geometrické prvky oblúka vyjadrujúce jeho tvar

Poznámka

Hlavné prvky výškového oblúka sú polomer (r), dĺžka dotyčnice (t), vzdialenosť začiatku a konca oblúka (lZ) a sklon dotyčníc (s).

Trieda D

hlavný banský merač

Termín hlavný banský merač
Definícia

fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu (§3 výnosu Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom)

Poznámka

1. Funkciu hlavného banského merača môže vykonávať osoba s vysokoškolským vzdelaním banskomeračského odboru s minimálne dvojročnou praxou alebo banskogeologických a geodetických odborov s minimálne trojročnou praxou v odbore banské meračstvo.
2. Odbornú spôsobilosť preukáže osoba zložením skúšky pred komisiou Ministerstva hospodárstva SR podľa skúšobného poriadku vydaného Ministerstvom hospodárstva SR. O odbornej spôsobilosti vydá Ministerstvo hospodárstva SR osvedčenie.

Trieda D

hlavný bod kružnicového oblúka

Termín hlavný bod kružnicového oblúka
Definícia

bod vyjadrujúci polohu začiatku (ZO, TK) a konca (KO, KT) oblúka, stredu kružnice (S), vrcholu oblúka (V) a priesečníka dotyčníc (VB)

Trieda D

hlavný bod trasy

Termín hlavný bod trasy
Definícia

bod v trase líniovej stavby vo vymedzenej vzdialenosti alebo v styku dvoch smerových návrhových prvkov trasy (priamky a oblúka, dvoch oblúkov a pod.), určujúci polohu trasy vo vodorovnej rovine

Trieda D

hlavný bod výškového oblúka

Termín hlavný bod výškového oblúka
Definícia

bod vyjadrujúci polohu začiatku oblúka (ZOZ), konca oblúka (KOZ), vrcholu oblúka (VOZ) a priesečníka dotyčníc (VBZ)

Trieda D

hlavný hrebeň

Termín hlavný hrebeň
Definícia

najvýraznejší a najvyšší hrebeň v hrebeňovom pohorí

Trieda E

hlavný polygónový ťah

Termín hlavný polygónový ťah
Definícia

obojstranne orientovaný polygónový ťah súradnicovo pripojený na dva trigonometrické body, zhusťovacie body, prípadne na ich zaisťovacie body alebo polygónový ťah začínajúci sa na niektorom z týchto bodov a končiaci na uzlovom bode

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A,F

hlavný snímkový bod

Termín hlavný snímkový bod
Definícia

priesečník hlavného lúča autokolimácie so snímkovou rovinou

Poznámka

Hlavný lúč autokolimácie je v predmetovom priestore kolmý na obrazovú rovinu a prechádza projekčným centrom.

Trieda B

hlavný výškový bod

Termín hlavný výškový bod
Definícia

výškový bod umiestnený mimo vytyčovaného stavebného objektu a jeho vplyvu, z ktorého sa vytyčuje výšková úroveň objektu

Trieda D

hĺbková kóta

Termín hĺbková kóta
Definícia

záporný výškový údaj bodu ležiaceho pod vzťažnou plochou

Trieda E

hĺbková stabilizácia

Termín hĺbková stabilizácia
Definícia

špeciálne zriadený objekt na umiestnenie nivelačnej značky osadený spodnou časťou hlbšie ako 2 m pod povrch

Trieda A

hĺbkové meranie

Termín hĺbkové meranie
Synonymum výškové pripojenie
Definícia

súbor špeciálnych meračských prác, výsledkom ktorých je určenie výšok bodov banského výškového bodového poľa v podzemí

Poznámka

1. Ak je možné na hĺbkové meranie využiť úklonné banské dielo (štôlňu, chodbu), vykoná sa geometrickou niveláciou.
2. Ak sa na hĺbkové meranie využíva zvislé banské dielo (šachta, jama, komín), vykoná sa zvisle zaveseným hĺbkovým pásmom alebo sústavou zvisle zavesených pásiem (dĺžky 30 m alebo 50 m) a nivelačným prístrojom.
3. Na hĺbkové meranie cez zvislé banské diela sa môže využiť aj elektronický diaľkomer.

Trieda A,D

hĺbkový uhol

Termín hĺbkový uhol
Definícia

záporný výškový uhol

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A,F

hĺbnica

Termín hĺbnica
Definícia

pozri termín izobata

Trieda E

hluchý list vlastníctva

Termín hluchý list vlastníctva
Definícia

list vlastníctva s čiastočne alebo úplne absentujúcou majetkovou podstatou v časti A LV

Poznámka

1. Hluchý list vlastníctva je pojem spojený s istou vývojovou etapou katastra nehnuteľností (evidencie nehnuteľností); hluché listy vlastníctva boli odstraňované najmä zápisom registra obnovenej evidencie pozemkov do katastrálneho operátu postupne v každom katastrálnom území.
2. Hluchý list vlastníctva mal vpísanú majetkovú podstatu do časti „Iné údaje“ LV resp. do časti „C–Ťarchy“ LV náhradným textom napr. „Ďalšie nehnuteľnosti združené v užívaní socialistických organizácií“ alebo „Nehnuteľnosti uvedené v dedičskej listine XY“.

Trieda G

hodnoverné údaje katastra nehnuteľností

Termín hodnoverné údaje katastra nehnuteľností
Definícia

záväzné údaje katastra nehnuteľností a ďalšie vybrané údaje katastra nehnuteľností

Poznámka

Medzi ďalšie vybrané údaje katastra nehnuteľností, ktoré sú zahrnuté do hodnoverných údajov katastra nehnuteľností, patria: údaj o spôsobe využitia pozemku, výmera parcely registra „E“, druh pozemku evidovaného ako parcela registra E, geodetické určenie pozemku a výmera pozemku evidovaného ako parcela registra C, ak súradnice všetkých lomových bodov hraníc pozemku neboli určené v zmysle katastrálneho zákona a cena nehnuteľností.

Trieda G

hodnovernosť dát

Termín hodnovernosť dát
Definícia

<pre GIS> prvok metakvality vyjadrujúci korektnosť kvality dát

Trieda C

hodnovernosť údajov katastra nehnuteľností

Termín hodnovernosť údajov katastra nehnuteľností
Definícia

všeobecná zásada spoľahlivosti údajov katastrálneho operátu, ktorá prestáva platiť iba v prípade, ak sa preukáže opak

Poznámka

Hodnovernosť údajov katastra nehnuteľností znamená, že každý môže veriť, že údaje v ňom obsiahnuté zodpovedajú právnemu stavu a skutočnosti, a že každý sa môže na tieto údaje spoľahnúť a zároveň ich používať pri právnych úkonoch týkajúcich sa nehnuteľností.

Trieda G

hoľa

Termín hoľa
Definícia

vysokohorská lúka nad hornou hranicou lesa s trávno-bylinným porastom, často využívaná ako pasienok

Trieda E

homonymum

Termín homonymum
Definícia

každé z dvoch alebo viacerých identických toponým pomenúvajúcich rozmanité topografické objekty

Príklad

Talianske názvy pre Monaco (mesto) a Monaco (kniežatstvo), slovenské názvy: Orava (región) a Orava (vodný tok), Agátina (les v Šišove, BN), Agátina (pole v Dolnom Trhovišti, HC) a Agátina (pole v Kalništi, SK), Branč (obec, NI), Branč (pole v Radnovciach, RS) a Branč (les v Čoltove, RO), Paríž (mesto vo Francúzsku), Paríž (osada v Gbelciach, NZ) a Paríž (pole v Gbelciach, NZ), Štitáre (obec, NI), Štitáre (pole v Kozárovciach, LV), Argentína (štát), Argentína (les v Šumiaci, BR), Argentína (pasienok v Spišskej Belej, KK), Argentína (lúka v Lužiankach, NR).

Trieda E

hon

Termín hon
Definícia

súvislá skupina pozemkov v jednom katastrálnom území zvyčajne označená svojim chotárnym názvom

Trieda F

horizontácia meračského stola

Termín horizontácia meračského stola
Definícia

urovnanie dosky meračského stola do vodorovnej polohy

Trieda A

horizontálny tiažový gradient

Termín horizontálny tiažový gradient
Definícia

zmena tiažového zrýchlenia na jednotku dĺžky v smere osí x a y ležiacich vo vodorovnej rovine (kolmej na smer pôsobenia tiaže)

Trieda A

horizontálny uhol

Termín horizontálny uhol
Definícia

pozri termín vodorovný uhol

Trieda A,F

horná podzemná meračská značka

Termín horná podzemná meračská značka
Definícia

podzemná meračská značka, ktorá bola osadená najbližšie pod úrovňou terénu

Trieda F

horná vytyčovacia odchýlka

Termín horná vytyčovacia odchýlka
Definícia

algebrický rozdiel medzi najväčšou možnou hodnotou vytyčovanej veličiny a projektovanou hodnotou vytyčovanej veličiny

Trieda D

hornatina

Termín hornatina
Definícia

typ povrchu s veľmi rozčleneným reliéfom, s výškovými rozdielmi 311 – 470 m n. m.

Trieda E

hospodárska obec

Termín hospodárska obec
Definícia

súbor pozemkov evidovanej obce, zmenšený o pozemky, ktorých užívatelia bývali mimo predmetnej obce

Poznámka

Pojem hospodárska obec súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

hospodársky obvod

Termín hospodársky obvod
Definícia

množina pozemkov, na ktorých hospodári poľnohospodárska výrobná jednotka

Trieda G

hrabina

Termín hrabina
Definícia

les s prevládajúcou drevinou hrabom obyčajným (Carpinus betulus)

Trieda E

hranica porastov

Termín hranica porastov
Definícia

hranica medzi jednotlivými druhmi lesných porastov

Príklad

Hranica medzi jedlinou a bučinou.

Trieda F

hranica pozemku

Termín hranica pozemku
Definícia

priama spojnica jej lomových bodov

Trieda G

hraničná mapa

Termín hraničná mapa
Definícia

účelová mapa spravidla veľkej mierky, zobrazujúca priebeh štátnej hranice, hraničné body, hraničné znaky príp. špecifiká vyznačenia štátnej hranice

Poznámka

Hraničná mapa je súčasťou hraničného dokumentárneho diela.

Trieda F

hraničná voda

Termín hraničná voda
Definícia

stojatá alebo tečúca voda alebo jej úsek, ktorými prebieha štátna hranica a ostatné povrchové a podzemné vody v profile, v ktorom ho/ich pretína štátna hranica

Poznámka

1. Pojem hraničná voda je definovaný v príslušnej medzinárodnej dohode alebo zmluve.
2. Hraničná voda je vyznačená v hraničných dokumentoch.
3. Hraničná voda býva označená aj termínom hraničný vodný tok.

Príklad

Hraničnou vodou je napríklad vodný tok, vodná nádrž, jazero, rybník.

Trieda L

hraničné dokumentárne dielo

Termín hraničné dokumentárne dielo
Definícia

súbor hraničných máp a dokumentov o vytýčení, vyznačení, zameraní a popise priebehu štátnych hraníc

Poznámka

Obsah a forma hraničného dokumentárneho diela je určená príslušnou medzinárodnou zmluvou.

Trieda F

hraničný bod

Termín hraničný bod
Definícia

bod hraničnej čiary, ktorého polohu možno jednoznačne určiť v geodetickom referenčnom systéme súradnicami uvedenými v platnom hraničnom dokumentárnom diele

Trieda A

hraničný kameň

Termín hraničný kameň
Synonymum hraničník
Definícia

stabilizačný znak, spravidla v tvare kamenného hranola, slúžiaci na označenie bodov administratívnej, technickej alebo vlastníckej hranice

Poznámka

V prípade označenia priebehu štátnej hranice sa používa termín hraničný znak.

Trieda A,F,G

hraničný kopec

Termín hraničný kopec
Definícia

stabilizačný znak z nahromadenej hliny alebo kamenia do tvaru kopčeka označujúci bod na hranici

Trieda F

hraničný vodný tok

Termín hraničný vodný tok
Definícia

pozri termín hraničná voda

Trieda L

hraničný znak

Termín hraničný znak
Definícia

sústava povrchovej a podzemnej meračskej značky, ktorá vyznačuje priebeh štátnych hraníc

Trieda A,F,G

hrebeň

Termín hrebeň
Definícia

vypuklá geomorfologická jednotka s pretiahnutým pôdorysom, výraznými okrajovými svahmi a úzkou skalnatou vrcholovou časťou

Poznámka

Hrebeň môže byť buď hlavný hrebeň alebo rázsocha (bočný hrebeň).

Trieda E

hromadné pretínanie napred

Termín hromadné pretínanie napred
Definícia

metóda podrobného merania polohopisu skupiny podrobných bodov pretínaním napred z orientovaných smerov meraných aspoň na dvoch daných bodoch

Trieda F

humánnogeografická mapa

Termín humánnogeografická mapa
Synonymum sociálno-ekonomická mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca objekty, javy a ich charakteristiky, ktoré sú predmetom humánnej geografie

Príklad

Mapa charakteristík obyvateľstva, mapa hospodárstva, mapa kultúry.

Trieda E

hustota geografických názvov

Termín hustota geografických názvov
Definícia

počet geografických názvov na plošnú jednotku mapy

Trieda E

hustota polohopisu

Termín hustota polohopisu
Definícia

počet predmetov merania polohopisu na jednotku plochy

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej kartografickej technológie.

Trieda E

hviezdna mapa

Termín hviezdna mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca hviezdy, súhvezdia a ďalšie vesmírne objekty a javy

Poznámka

V školských alebo populárnych atlasoch sa hviezdna mapa označuje aj ako mapa hviezdnej oblohy.

Trieda E

hydrografia na mape

Termín hydrografia na mape
Definícia

vodstvo a vodné objekty (pramene, vodné toky a vodné plochy) vyjadrené znakmi v mape

Trieda E

hydrologická mapa

Termín hydrologická mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca hydrologické objekty, javy a ich charakteristiky, ktoré sú predmetom skúmania hydrológie

Trieda E

hydronymum

Termín hydronymum
Definícia

geografický názov objektu hydrologického charakteru

Príklad

1. Objekty hydrologického charakteru: vodný tok, rieka, potok, prameň, more, oceán, záliv, zátoka, jazero, vodopád, vodná nádrž, rybník, prieplav a i.
2. Kysuca, Ondava, Studený potok, Skalnaté pleso, Hviezdoslavov vodopád, Níl, Spréva, Lužická Nisa, Litava, Halštrov, Salica, Svetlá, Eufrat, Dneper, Amazonka, Blatenské jazero, Balaton, Ženevské jazero, Temžský záliv, Beringov prieliv, Niagarské vodopády, Čierne more, Tichý oceán, Pacifik.

Trieda E

hydrostatická nivelácia

Termín hydrostatická nivelácia
Definícia

určovanie výšok bodov meraním prevýšení medzi susednými bodmi metódou založenou na fyzikálnom princípe spojených nádob

Poznámka

1. Na meranie sa využíva zariadenie pozostávajúce z valcových sklenených nádob s možnosťou merania pohybu hladiny kvapaliny v nich, ktoré sú spojené hadicami alebo trubkami.
2. Rozsah meraného prevýšenia je limitovaný veľkosťou nádob (max. 150 mm).
3. Presnosť určenia prevýšenia závisí najmä od spôsobu merania zmeny hladiny kvapaliny, nachádza sa v rozpätí 1,00 mm až 0,01 mm.

Trieda D,I

hyperspektrálna snímka

Termín hyperspektrálna snímka
Definícia

snímka vytvorená viacerými snímačmi prostredníctvom desiatok až stoviek presne vymedzených spektrálnych pásiem

Poznámka

Kombináciou rôznych pásiem vznikajú rôzne farebné syntézy v nepravých farbách.

Trieda B

hypsometrická mapa

Termín hypsometrická mapa
Definícia

mapa terénu vyjadrujúca vertikálne pomery zemského povrchu pomocou výškových vrstiev, ktoré sa vyznačia rôznymi farbami, napr. „čím vyššie, tým tmavšie“, „čím vyššie, tým svetlejšie“ a pod.

Trieda E
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016