Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 09.07.2020

Písmeno: g

Gaussovo-Krügerovo zobrazenie

Termín Gaussovo-Krügerovo zobrazenie
Definícia

konformné valcové zobrazenie v priečnej polohe samostatne zobrazujúce šesť- alebo trojstupňové poludníkové pásy z referenčného elipsoidu

Poznámka

Gaussovo-Krügerovo zobrazenie používa Krasovského dotykový elipsoid. Územie Slovenska sa nachádza v treťom a štvrtom šesťstupňovom poludníkovom páse.

Trieda E

generálna mapa

Termín generálna mapa
Definícia

<vo vojenskej kartografii> mapa mierky 1 : 200 000 s obsahom poskytujúcim základné a všeobecné informácie o území

Poznámka

Termín generálna mapa vznikol v 19. storočí v Uhorsku a používal sa prakticky až do 2. svetovej vojny aj pre mapy Československa v mierke 1 : 200 000.

Trieda E

geocentrický systém

Termín geocentrický systém
Definícia

súradnicový referenčný systém, ktorého začiatok sa nachádza v ťažisku hmôt celej Zeme vrátane oceánov a atmosféry

Trieda A

geodet

Termín geodet
Definícia

fyzická osoba s odborným vzdelaním v oblasti geodézie, kartografie a katastra

Poznámka

Odborným vzdelaním v oblasti geodézie, kartografie a katastra sa rozumie vzdelanie získané úspešným ukončením strednej odbornej školy s maturitou v študijnom odbore Geodézia, kartografia a kataster alebo vysokoškolského študijného programu akreditovaného v študijnom odbore 5.1.3 Geodézia a kartografia.

Trieda A, L

geodetická astronómia

Termín geodetická astronómia
Definícia

časť globálnej geodézie, ktorá sa zaoberá určovaním astronomických zemepisných súradníc a astronomických azimutov na zemskom povrchu na základe optického pozorovania prirodzených nebeských telies

Trieda A

geodetická časť dokumentácie skutočného zhotovenia stavby

Termín geodetická časť dokumentácie skutočného zhotovenia stavby
Definícia

súbor geodetických dokumentov a podkladov predkladaný na kolaudačné konanie stavebníkom ako súčasť DSZS

Poznámka

1. Geodetická časť DSZS sa vyhotovuje na základe priamych meraní priebežne počas zhotovenia stavebného diela.
2. Geodetickú časť DSZS vyhotovuje geodet zhotoviteľa stavby.

Trieda D

geodetická gravimetria

Termín geodetická gravimetria
Definícia

náuka o použití gravimetrie na geodetické účely

Trieda A

geodetická kartografia

Termín geodetická kartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa geodetickými metódami vyhotovovania máp veľkých mierok a stredných mierok

Trieda E

geodetická krivka

Termín geodetická krivka
Definícia

najkratšia spojnica dvoch bodov na ľubovoľnej referenčnej ploche

Poznámka

V staršom období synonymum termínu geodetická krivka bol termín geodetická čiara.

Trieda A

geodetická mikrosieť

Termín geodetická mikrosieť
Synonymum strojárska mikrosieť
Definícia

geodetická sieť s krátkymi stranami (zvyčajne 5 m až 50 m) využívaná na veľmi presné meranie, vytyčovanie a kontrolu stavebných objektov a priemyselných zariadení

Trieda D

geodetická okrajová úloha

Termín geodetická okrajová úloha
Definícia

riešenie Laplaceovej parciálnej diferenciálnej rovnice pre poruchový potenciál s vhodnou okrajovou podmienkou, výsledkom ktorého je priebeh geoidu alebo kvázigeoidu, prípadne aj hodnoty poruchového potenciálu nad geoidom alebo nad fyzickým povrchom Zeme

Trieda A

geodetická sieť

Termín geodetická sieť
Definícia

spoločný nadradený pojem pre priestorovú, trigonometrickú, nive­lačnú a gravimetrickú sieť

Trieda A

geodetická základnica

Termín geodetická základnica
Definícia

špeciálny prípad dĺžkovej základnice, z ktorej sa využitím základnicovej siete vypočíta dĺžka strany astronomicko-geodetickej siete

Poznámka

Geodetická základnica sama alebo spolu s ďalšími takýmito základnicami určuje rozmer astronomicko-geodetickej siete.

Trieda A

geodetické a kartografické činnosti pri správe štátnych hraníc

Termín geodetické a kartografické činnosti pri správe štátnych hraníc
Definícia

rekognoskácia, stabilizácia, vytyčovanie a meranie hraničných znakov, hraničných a iných bodov súvisiacich s tvorbou a aktualizáciou hraničného dokumentárneho diela, meranie hraničných vodných tokov, mapovanie polohopisu v hraničnom pásme pre účel tvorby a aktualizácie hraničného dokumentárneho diela, preverovanie a kontrola priebehu štátnej hranice, tvorba a aktualizácia hraničného dokumentárneho diela

Trieda F, G

geodetické mapovanie

Termín geodetické mapovanie
Definícia

mapovanie využívajúce na podrobné meranie geodetické metódy

Trieda A,F

geodetické observatórium

Termín geodetické observatórium
Definícia

komplex zariadení na dlhodobé vedecké, kontrolné a porovnávacie meranie v odbore geodézie v oblasti geodetickej astronómie, fyzikálnej geodézie a kozmickej geodézie

Trieda A

geodetické podklady na projektovanie stavieb

Termín geodetické podklady na projektovanie stavieb
Definícia

súbor geodetických údajov a mapových podkladov potrebných na projektovanie stavieb

Poznámka

Geodetické podklady na projektovanie stavieb sa pripravujú podľa požiadaviek projektanta v primeranom rozsahu a vyhovujúcej podrobnosti. Patria sem mapové podklady, body referenčných geodetických sietí, body vytyčovacej siete, údaje o pôdnom a lesnom fonde a údaje katastra nehnuteľností.

Trieda D

geodetické práce

Termín geodetické práce
Definícia

súhrnné označenie odborných činností v odvetví geodézie alebo v jej určitej časti

Poznámka

1. Do začiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa táto činnosť označovala aj termínom meračské práce.
2. Geodetické práce sa vykonávajú v teréne a v kancelárii.

Trieda F

geodetické údaje

Termín geodetické údaje
Definícia

spoločný a nadradený pojem na označenie formulára obsahujúceho textové, číselné a grafické údaje o geodetickom bode vrátane miestopisu bodu

Trieda A

geodetické určenie katastrálneho územia

Termín geodetické určenie katastrálneho územia
Definícia

vymedzenie tvaru a veľkosti katastrálneho územia jeho hranicami a lokalizovanie katastrálneho územia v geodetickom referenčnom systéme na určovanie polohy; v podmienkach katastra nehnuteľností na Slovensku ide o určenie všetkých lomových bodov obvodu katastrálneho územia v S-JTSK s kódom kvality 1 – 4

Poznámka

Strešný termín pre termíny geometrické určenie katastrálneho územia a polohové určenie katastrálneho územia.

Trieda G

geodetické určenie nehnuteľnosti

Termín geodetické určenie nehnuteľnosti
Definícia

vymedzenie tvaru a veľkosti nehnuteľnosti jej hranicami a lokalizovanie nehnuteľnosti v geodetickom referenčnom systéme na určovanie polohy; v podmienkach katastra nehnuteľností na Slovensku ide o určenie všetkých lomových bodov pozemku/ nehnuteľnosti v S-JTSK s kódom kvality 1 – 4; strešný termín pre termíny geometrické určenie pozemku a polohové určenie pozemku

Trieda G

geodetické základy

Termín geodetické základy
Definícia

súbory zariadení a služieb na jednoznačnú priestorovú a časovo určenú lokalizáciu priestorových a fyzikálnych informácií v geodetických referenčných systémoch s predpísanou presnosťou; ich súčasťou je štátna priestorová sieť, štátna trigonometrická sieť, štátna nivelačná sieť, štátna gravimetrická sieť a systém prostriedkov a postupov definujúcich ich parametre s predpísanou presnosťou a dokumentáciou, Slovenská priestorová observačná služba, Rezortná transformačná služba a referenčné modely a transformačné modely vyjadrujúce vzťahy medzi realizáciami geodetických referenčných systémov

Trieda A

geodetický azimut

Termín geodetický azimut
Synonymum elipsoidický azimut
Definícia

uhol, ktorý zviera normálová rovina idúca daným smerom s rovinou elipsoidického poludníka v tomto bode

Poznámka

Počíta sa obvykle kladne od severnej vetvy poludníka smerom na východ.

Trieda A

geodetický bod

Termín geodetický bod
Definícia

trvalo stabilizovaný prípadne trvalo signalizovaný bod, ktorý je určený parametrami, ako sú polohové súradnice, priestorové súradnice, nadmorská výška a tiažové zrýchlenie (alebo iba niektorým z týchto údajov), a to v záväznom geodetickom referenčnom systéme s predpísanou presnosťou a potrebnou dokumentáciou

Trieda A

geodetický referenčný systém

Termín geodetický referenčný systém
Definícia

súbor definícií, konštánt a parametrov jednoznačne charakterizujúcich polohový, výškový alebo gravimetrický súradnicový systém

Trieda A

geodetický referenčný systém 1967

Termín geodetický referenčný systém 1967
Definícia

geodetický referenčný systém so základnými konštantami prijatými pre planétu Zem, ktorými bol definovaný elipsoid 1967

Poznámka

Geodetický referenčný systém 1967 je historický pojem, ktorý sa v súčasnosti už nepoužíva.

Trieda A

geodetický referenčný systém 1980 (GRS 80)

Termín geodetický referenčný systém 1980 (GRS 80)
Definícia

systém definovaný konštantami a = 6 378 137 m, GM = 3 986 005 · 10-8 m3 ·s-2 , J2 = 108 263 · 10-8 a ω = 7 292 115 · 10-11 rad · s- 4 , kde “.a" je dĺžka hlavnej polosi ekvipotenciálneho elipsoidu, „.GM" je geocentrická gravitačná konštanta, „J2" je zonálny geopotenciálny koeficient druhého stupňa a „ω " je uhlová rýchlosť rotácie Zeme

Trieda A

geodetický referenčný systém na určovanie polohy

Termín geodetický referenčný systém na určovanie polohy
Definícia

súbor definícií, konštánt a parametrov jednoznačne charakterizujúcich polohový súradnicový systém

Trieda A

geodetický referenčný systém na určovanie polohy záväzný v Slovenskej republike

Termín geodetický referenčný systém na určovanie polohy záväzný v Slovenskej republike
Definícia

a) súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej („S-JTSK“), a b) Európsky terestrický referenčný systém 1989 („ETRS89“)

Trieda A

geodetický referenčný systém na určovanie tiažového zrýchlenia

Termín geodetický referenčný systém na určovanie tiažového zrýchlenia
Definícia

súbor definícií, konštánt a parametrov jednoznačne charakterizujúcich gravimetrický súradnicový systém

Trieda A

geodetický referenčný systém na určovanie výšky

Termín geodetický referenčný systém na určovanie výšky
Definícia

súbor definícií, konštánt a parametrov jednoznačne charakterizujúcich výškový súradnicový systém

Trieda A

geodetický referenčný systém na určovanie výšky záväzný v Slovenskej republike

Termín geodetický referenčný systém na určovanie výšky záväzný v Slovenskej republike
Definícia

a) Baltský výškový systém po vyrovnaní s označením Bpv, b) Európsky vertikálny referenčný systém s označením EVRS

Trieda A

geodetický súradnicový referenčný systém

Termín geodetický súradnicový referenčný systém
Synonymum elipsoidický súradnicový referenčný systém
Definícia

súradnicový referenčný systém s definovanou elipsoidickou šírkou, dĺžkou a výškou

Príklad

ETRS89, WGS84.

Trieda A

geodetický systém

Termín geodetický systém
Definícia

spoločný termín pre súradnicový referenčný systém alebo gravimetrický referenčný systém

Trieda A

geodézia

Termín geodézia
Definícia

1. vedný odbor zaoberajúci sa určovaním polohy objektov na Zemi, ich tvarov a tvaru samotnej Zeme
2. do 31.7.2018 pomenovanie znaleckého odvetvia s kódovým označením 15 01 00 ako časti znaleckého odboru geodézia a kartografia zahŕňajúce geodetické základy, podrobné bodové geodetické polia, inžiniersku geodéziu, vymeriavanie hraníc pozemkov a vymeriavanie štátnej hranice

Poznámka

1. Historický pojem pomenúvajúci vedný odbor „geodézia“ v slovenčine je zememeračstvo.
2. Vedný odbor „geodézia“ sa delí na vyššiu geodéziu a na nižšiu geodéziu.

Trieda A

geodézia a kartografia

Termín geodézia a kartografia
Definícia

1. označenie jedného zo študijných odborov v podskupine študijných odborov „architektúra a staviteľstvo“ skupiny študijných odborov „konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie“
2. do 31.7.2018 pomenovanie jedného zo znaleckých odborov v sústave znaleckých odborov
3. označenie odboru vzdelania s kódom 3636x00 s možnosťou dosiahnutého vzdelania „vysokoškolské vzdelanie III. stupeň – doktorandské“ v štatistickej klasifikácii odborov vzdelania

Poznámka

1. V súlade s § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavu študijných odborov Slovenskej republiky spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
2. Kódové označenie študijného odboru „geodézia a kartografia“ v sústave študijných odborov je 5.1.3.
3. Kódové označenie znaleckého odboru „geodézia a kartografia“ v sústave znaleckých odborov do 31.7.2018 bolo 15 00 00, ktorý sa členil na znalecké odvetvie „15 01 00 geodézia“ a na znalecké odvetvie „15 02 00 kartografia a fotogrametria“.

Trieda A, E, L

geodézia v podzemných priestoroch

Termín geodézia v podzemných priestoroch
Definícia

súhrnný pojem pre úlohy súvisiace s meraním, zobrazovaním a vytyčovaním podzemných častí stavebných objektov (napr. garáže, pivnice), podzemných stavebných objektov (napr. tunely, štôlne), banských objektov, objektov budovaných banským spôsobom a prírodných podzemných priestorov (napr. jaskyne)

Poznámka

Pri výkone týchto činností sa postupuje podľa osobitných predpisov a využívajú sa metódy a pravidlá určené týmito predpismi (napr. Výnos Ministerstva hospodárstva SR č. 1/1993 Zb. o banskomeračskej dokumentácii, pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom).

Trieda D

geodynamika

Termín geodynamika
Definícia

vedná disciplína zaoberajúca sa príčinami síl a pohybov vo vnútri Zeme a ich účinkami na zemskú kôru a litosféru vrátane zemskej rotácie, tektonických pohybov, vulkanickej a seizmickej činnosti

Trieda A

geofyzika

Termín geofyzika
Definícia

veda, ktorá skúma fyzikálne vlastnosti Zeme alebo jej častí

Poznámka

Časťou geofyziky je gravimetria.

Trieda A

geografia

Termín geografia
Definícia

vedná disciplína skúmajúca geosféru ako styčný priestor litosféry, atmosféry, hydrosféry, pedosféry, biosféry a sociosféry

Trieda E

geografická databáza

Termín geografická databáza
Synonymum báza geografických dát
Definícia

databáza obsahujúca geografické dáta

Trieda C

geografická dĺžka

Termín geografická dĺžka
Synonymum zemepisná dĺžka
Definícia

uhlová vzdialenosť roviny miestneho poludníka ľubovoľného bodu na povrchu Zeme od roviny nultého poludníka

Poznámka

1. U bodov ležiacich na východnej pologuli ide o východnú geografickú dĺžku, u bodov ležiacich na západnej pologuli ide o západnú geografickú dĺžku.
2. V súčasnosti sa za nultý poludník považuje greenwichský poludník.

Trieda A

geografická informácia

Termín geografická informácia
Definícia

informácia týkajúca sa objektov alebo javov priamo alebo nepriamo súvisiacich s miestom priradeným k Zemi

Trieda C

geografická informačná služba

Termín geografická informačná služba
Definícia

služba, ktorá spravuje, prezentuje, zobrazuje a poskytuje geografické informácie pre používateľov

Trieda C

geografická kartografia

Termín geografická kartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa tvorbou geografických máp

Poznámka

Názov vznikol v hlbšej minulosti na označenie činnosti súvisiacich s tvorbou máp Zeme a jej časti.

Trieda E

geografická mapa

Termín geografická mapa
Synonymum zemepisná mapa
Definícia

1) mapa zobrazujúca Zem alebo jej časti
2) mapa zobrazujúca objekty, javy a ich charakteristiky, ktorými sa zaoberá geografia (zemepis)

Trieda E

geografická os ulice

Termín geografická os ulice
Definícia

<na účely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov> priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice alebo spojnicou lomových bodov iného verejného priestranstva

Poznámka

Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 (ETRS89).

Trieda C

geografická šírka

Termín geografická šírka
Synonymum zemepisná šírka
Definícia

uhlová vzdialenosť ľubovoľného bodu na povrchu Zeme od roviny rovníka meraná v rovine poludníka

Poznámka

U bodov ležiacich na severnej pologuli ide o severnú geografickú šírku, u bodov ležiacich na južnej pologuli ide o južnú geografickú šírku.

Trieda A

geografické dáta

Termín geografické dáta
Definícia

dáta s implicitným alebo explicitným vzťahom k miestu na Zemi

Trieda C

geografické názvoslovie

Termín geografické názvoslovie
Definícia

súbor geografických názvov

Trieda E

geografické súradnice

Termín geografické súradnice
Synonymum zemepisné súradnice
Definícia

geografická (zemepisná) šírka a geografická (zemepisná) dĺžka, ktoré určujú polohu ľubovoľného bodu na povrchu Zeme

Trieda A

geografický atlas

Termín geografický atlas
Synonymum zemepisný atlas
Definícia

atlas skladajúci sa z geografických (zemepisných) máp

Trieda E

geografický identifikátor

Termín geografický identifikátor
Definícia

jednoznačný identifikátor miesta

Príklad

Názov obce, ulice, číslo domu, katastrálne územie, parcelné číslo.

Trieda C

geografický informačný systém (GIS)

Termín geografický informačný systém (GIS)
Definícia

informačný systém zaoberajúci sa informáciami, ktoré sa tykajú objektov a javov na Zemi

Trieda C

geografický názov

Termín geografický názov
Synonymum geonymum
Definícia

vlastné meno neživého prírodného objektu a javu na Zemi a človekom vytvoreného geografického objektu trvale umiesteného na Zemi

Poznámka

1. Geografický názov je osobitný prípad toponyma.
2. Strešný termín pre geografický názov a názov mimozemského objektu je toponymum.

Príklad

Trnava, Váh, Sĺňava, Afrika, Lomnický štít, Malá Fatra, Mokré diely, Tichý oceán.

Trieda E

geografický objekt

Termín geografický objekt
Definícia

<v GIS> reprezentácia objektu reálneho sveta v geografickom modeli
<v štandardizácii geografických názvov> topografický objekt na Zemi

Trieda C, L

geoid

Termín geoid
Definícia

teleso vyjadrujúce matematicko-fyzikálny tvar Zeme

Poznámka

1. Povrch geoidu je ekvipotenciálna plocha (plocha s konštantným tiažovým potenciálom), ktorá sa najlepšie primyká strednej hladine oceánov v zmysle kvadratickej normy.
2. Termín geoid zaviedol J.B. Listing v roku 1873.

Trieda A

geoinformatika

Termín geoinformatika
Definícia

(1) interdisciplinárna oblasť poznania na rozhraní informatiky, geografie, kartografie a ďalších disciplín, najmä geovied, ktorá skúma prírodné a sociálno-ekonomické systémy (ich štruktúru, vzťahy, dynamiku, fungovanie a pod.) pomocou modelovania
(2) súborné pomenovanie disciplíny zaoberajúcej sa geografickými informačnými systémami

Poznámka

Niektorí autori ju považujú za synonymum geomatiky.

Trieda E

geometrická geodézia

Termín geometrická geodézia
Definícia

časť globálnej geodézie, ktorá sa zaoberá riešením geometrických úloh súvisiacich s určovaním polohy na analyticky definovaných referenčných plochách nahrádzajúcich zemské teleso (guľa, elipsoid), alebo v trojrozmernom priestore

Trieda A

geometrická nivelácia

Termín geometrická nivelácia
Definícia

nivelačná metóda merania prevýšení so zámerou urovnanou do vodorovnej roviny

Trieda A

geometrické primitívum

Termín geometrické primitívum
Definícia

geometrický objekt reprezentujúci jednotlivý, spojitý a homogénny prvok priestoru

Poznámka

Geometrické primitíva sú nedeliteľné objekty, ktoré reprezentujú informácie o geometrii (tvare a rozmere). Sú to body, krivky, povrchy a telesá.

Trieda C

geometrické určenie nehnuteľnosti

Termín geometrické určenie nehnuteľnosti
Definícia

vymedzenie tvaru, veľkosti a rozmerov nehnuteľnosti jej hranicami

Trieda G

geometrický model

Termín geometrický model
Definícia

virtuálny priestorový model reality vytvorený fotogrametrickou metódou

Trieda B

geometrický plán

Termín geometrický plán
Definícia

výsledok geodetických a kartografických činností obsahujúci grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene, výkaz výmer parciel a popisové pole

Trieda G

geometrický znak

Termín geometrický znak
Definícia

figurálny znak v tvare určitého pravidelného geometrického obrazca: kruhu, trojuholníka, štvorca a pod.

Trieda E

geomorfológia

Termín geomorfológia
Definícia

veda o terénnych tvaroch, ich vzniku a klasifikácii

Trieda F

geopotenciálna kóta

Termín geopotenciálna kóta
Definícia

záporný rozdiel tiažových potenciálov medzi geoidom a daným bodom

Poznámka

1. Číselná hodnota vyjadrená prácou, ktorá je potrebná na prenesenie hmotného bodu jednotkovej hmotnosti z miesta nulového potenciálu na hladinovú plochu zvoleného bodu.
2. Nie je to výška v dĺžkovom zmysle. Táto práca sa číselne rovná hodnote vyjadrenej v kilogalmetroch (v geopotenciálnych jednotkách). Body skutočnej hladinovej plochy majú konštantnú geopotenciálnu kótu, ale rôzne nadmorské výšky. Geopotenciálne kóty sa určujú len z gravimetrických a nivelačných meraní na zemskom povrchu (bez hypotéz o zložení zemskej kôry), takže majú jednoznačné hodnoty.

Trieda A

globálna geodézia

Termín globálna geodézia
Definícia

časť geodézie, ktorá sa zaoberá určovaním tvaru, rozmerov a charakteristík tiažového poľa zemského telesa a ich zmien v čase

Poznámka

1. Globálna geodézia sa delí na subdisciplíny: geometrická geodézia, fyzikálna geodézia, geodetická astronómia, kozmická geodézia a družicová geodézia.
2. V minulosti sa na označenie pojmu globálna geodézia používal termín základná geodézia.

Trieda A

globálna geodynamika

Termín globálna geodynamika
Definícia

časť geodynamiky, ktorá skúma globálne pohyby zemskej kôry a ich príčiny

Trieda A

globálny navigačný satelitný systém (GNSS)

Termín globálny navigačný satelitný systém (GNSS)
Synonymum globálny navigačný družicový systém
Definícia

spoločný termín na označenie satelitných systémov umožňujúcich určovať presný čas, horizontálnu a vertikálnu polohu a rýchlosť v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste na Zemi a v jej blízkom okolí

Poznámka

V súčasnosti sú funkčné systémy GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS a i.

Trieda A

globálny navigačný satelitný systém BeiDou

Termín globálny navigačný satelitný systém BeiDou
Definícia

globálny navigačný satelitný systém vybudovaný a prevádzkovaný Čínskou ľudovou republikou, ktorého vybrané služby sú dostupné aj širokej verejnosti

Poznámka

Starší názov systému je Compass.

Trieda A

globálny navigačný satelitný systém Galileo

Termín globálny navigačný satelitný systém Galileo
Definícia

globálny navigačný satelitný systém budovaný Európskou úniou a Európskou vesmírnou agentúrou, ktorého služby budú dostupné širokej verejnosti

Trieda A

globálny navigačný satelitný systém GLONASS

Termín globálny navigačný satelitný systém GLONASS
Definícia

globálny navigačný satelitný systém vybudovaný a prevádzkovaný armádou Ruskej federácie, ktorého vybrané služby sú dostupné aj širokej verejnosti

Poznámka

Termín je skratkou odvodenou z názvu “GLObaľnaja NAvigacionnaja Sputnikovaja Sistema".

Trieda A

globálny navigačný satelitný systém NAVSTAR GPS

Termín globálny navigačný satelitný systém NAVSTAR GPS
Definícia

globálny navigačný satelitný systém vybudovaný a prevádzkovaný armádou Spojených štátov amerických, ktorého vybrané služby sú dostupné aj širokej verejnosti

Poznámka

Termín je skratkou odvodenou z názvu „Global Positioning System NAVigation Signal Timing And Ranging“.

Trieda A

glóbus

Termín glóbus
Definícia

kartografické dielo zobrazujúce Zem, kozmické teleso alebo nebeskú sféru na povrchu gule

Príklad

Zemský, mesačný, hviezdny glóbus

Trieda E

gradient tiažového zrýchlenia

Termín gradient tiažového zrýchlenia
Definícia

zmena tiažového zrýchlenia v istom smere na dĺžkovú jednotku (spravidla na 1 meter)

Poznámka

Jednotkou tiažového zrýchlenia je eötvös = 10-9s-2.

Trieda A

grafická analýza kartografického diela

Termín grafická analýza kartografického diela
Definícia

analýza kartografického diela s použitím rôznych grafických postupov, najmä pomocou profilov, rezov, grafov, diagramov, blokdiagramov, grafickým sčítaním, odčítaním, násobením povrchov a niektorými kartometrickými a morfometrickými metódami

Trieda E

grafická chyba

Termín grafická chyba
Definícia

chyba, ktorá vznikla pri grafickom spracovaní mapy

Trieda E

grafická identifikácia parcely

Termín grafická identifikácia parcely
Definícia

súčasť identifikácie parcely obsahujúca grafické znázornenie parcely právneho stavu s parcelou(ami) v katastrálnej mape

Poznámka

1. Grafická identifikácia parciel sa vyhotovuje ako príloha k písomnej identifikácii parciel v prípadoch, ak je potrebné zistiť zobrazenie parciel právneho stavu v katastrálnej mape, pričom tieto parcely sú zlúčené do väčších celkov alebo sú rozdelené do viacerých parciel a hranice identifikovaných parciel v teréne spravidla nie sú zreteľné.
2. Parcela právneho stavu sa zobrazuje na kópii katastrálnej mapy čiarkovane s uvedením parcelného čísla v zátvorke.

Trieda G

grafická kontrola

Termín grafická kontrola
Definícia

preskúšanie výsledkov meračských, výpočtových alebo zobrazovacích prác grafickým nezávislým spôsobom

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda E

grafická mapa

Termín grafická mapa
Definícia

pôvodná mapa vyhotovená stolovou metódou

Poznámka

Prvotné meračské údaje grafickej mapy neboli zaznamenávané.

Trieda E

grafická metóda

Termín grafická metóda
Definícia

meracia metóda, pri ktorej sa poloha bodov určuje grafickou konštrukciou, napr. pretínaním smerov zobrazených na origináli mapového listu na meračskom stole alebo grafickým fotogrametrickým vyhodnocovaním

Poznámka

Historický pojem; súčasť starších technológií merania.

Trieda A

grafická mierka mapy

Termín grafická mierka mapy
Definícia

vyjadrenie mierky mapy v podobe úsečky s číselným označením hodnoty dĺžky úsečky a jej jednotlivých dielov

Trieda F,E

grafická presnosť

Termín grafická presnosť
Synonymum presnosť zobrazenia
Definícia

presnosť mapovej kresby závislá od použitých grafických prostriedkov

Poznámka

Napr. pri ručnom spracúvaní je presnosť mapovej kresby 0,15 mm, pri použití automatického kresliaceho stola je presnosť mapovej kresby 0,05 - 0,10 mm.

Trieda E

grafická vzorka

Termín grafická vzorka
Definícia

súbor grafických prvkov tvoriaci výrazový prostriedok na vyplnenie areálu mapy namiesto farby

Poznámka

Jednou z dôležitých vlastnosti grafickej vzorky je jej textúra.

Trieda E

grafické fotogrametrické vyhodnotenie

Termín grafické fotogrametrické vyhodnotenie
Definícia

fotogrametrické vyhodnotenie, ktorého výsledkom je polohopis a výškopis v grafickej podobe

Trieda B

grafické pretínanie

Termín grafické pretínanie
Definícia

pretínanie s využitím priesečníka smerov na určovaný bod z rôznych stanovísk orientovaného meračského stola

Trieda A, F

grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien

Termín grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien
Synonymum grafické znázornenie zmeny
Definícia

časť geometrického plánu obsahujúca grafické zobrazenie geodetického určenia nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel a druhov pozemku

Trieda G

gravimeter

Termín gravimeter
Definícia

prístroj na meranie tiažového zrýchlenia

Trieda I

gravimetria

Termín gravimetria
Definícia

v širšom chápaní náuka o meraní charakteristík tiažového poľa Zeme

Trieda A

gravimetrická mapa

Termín gravimetrická mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca charakteristiky tiažového poľa Zeme

Trieda A

gravimetrická základnica

Termín gravimetrická základnica
Synonymum tiažová porovnávacia základnica
Definícia

sústava bodov so známym rozdielom tiažového zrýchlenia vhodnej veľkosti, ktorá slúži ako terénny etalón pre kalibráciu relatívnych gravimetrov

Poznámka

1. Existujú 2 typy gravimetrických základníc: šírková gravimetrická základnica, kde sa potrebný rozdiel tiažového zrýchlenia získa pomocou rozdielu zemepisných šírok jednotlivých bodov a výšková gravimetrická základnica, kde sa potrebný rozdiel tiažového zrýchlenia získa pomocou rozdielu nadmorských výšok jednotlivých bodov.
2. Tiažové zrýchlenie na bodoch gravimetrickej základnice má byť určené pomocou absolútneho gravimetra.

Trieda A

gravimetrické mapovanie

Termín gravimetrické mapovanie
Definícia

meranie tiažových zrýchlení na vhodne volených bodoch zemského povrchu tak, aby na jeho podklade mohli byt vyhotovené gravimetrické mapy obsahujúce kóty a izočiary tiažového zrýchlenia

Trieda A

Gravimetrický referenčný systém 1971 (IGSN 71)

Termín Gravimetrický referenčný systém 1971 (IGSN 71)
Definícia

medzinárodný gravimetrický referenčný systém prijatý na zasadnutí Medzinárodnej únie geodézie a geofyziky IUGG v roku 1971 v Moskve Rezolúciou č. 11

Poznámka

1. Oficiálnou skratkou pre termín Gravimetrický referenčný systém 1971 je IGNS 71, čo je skratkou anglického ekvivalentu International Gravity Standardization Net 1971, ktorý nahradil Postupimský gravimetrický referenčný systém.
2. Základ Gravimetrického referenčného systému 1971 tvoria absolútne gravimetrické merania vykonané pomocou balistického absolútneho gravimetra na 8 gravimetrických bodoch.
3. Gravimetrický referenčný systém 1971 je realizovaný množinou 1854 gravimetrických bodov rozložených na všetkých kontinentoch.

Trieda A

gravimetrický systém

Termín gravimetrický systém
Definícia

kinematický referenčný systém definovaný geometrickými a fyzikálnymi parametrami, kde geometrické parametre definujú polohy bodov a fyzikálne parametre definujú charakteristiky tiažového poľa Zeme vztiahnuté k týmto bodom

Trieda A

greenwichský poludník

Termín greenwichský poludník
Definícia

poludník prechádzajúci pasážnikom (prístrojom na určovanie presného okamihu prechodu hviezd cez poludník) starej hvezdárne v londýnskej štvrti Greenwich

Poznámka

V roku 1883 bol na konferencii v Ríme prijatý ako nultý poludník pre celú Európu a v roku 1884 na konferencii vo Washingtone pre celý svet.

Trieda A

gyroskop

Termín gyroskop
Definícia

zariadenie využívané na meranie zmeny orientácie v navigácii

Poznámka

1. Základným konštrukčným prvkom mechanického gyroskopu je zotrvačník, ktorý má obmedzený jeden stupeň voľnosti.
2. Základným konštrukčným prvkom optického gyroskopu je optický prvok (hranol, vinutie optického vlákna) realizujúci dráhu monochromatického zväzku lúčov, ktorý na určenie zmeny orientácie využíva fyzikálny princíp Sagnacovho efektu.

Trieda D,I

gyroteodolit

Termín gyroteodolit
Definícia

prístroj na určenie zemepisného azimutu, tvorený spojením teodolitu a mechanického zotrvačníkového gyroskopu

Poznámka

1. Podľa spôsobu spojenia teodolitu a gyroskopu rozoznávame gyroteodolit so zaveseným gyroskopom a gyroteodolit s nasadzovacím gyroskopom.
2. Na určenie zemepisného severu (azimutu) sa využíva schopnosť zotrvačníka, nachádzajúceho sa na povrchu Zeme, ustáliť os rotácie v rovine zemepisného poludníka. Moment pôsobiaci na os zotrvačníka je priamo úmerný uhlovej rýchlosti rotácie Zeme, kinetickému potenciálu zotrvačníka a veľkosti uhla, ktorý zviera os zotrvačníka a rovina poludníka.

Trieda D,I
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016