Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 09.07.2020

Písmeno: d

daný bod

Termín daný bod
Definícia

geodetický bod so známymi súradnicami, z ktorého sa určujú nové body alebo na ktorý sa pripája meranie

Trieda A

dáta

Termín dáta
Synonymum údaje
Definícia

opakovateľné predstavenie informácie formalizovaným spôsobom vhodným na komunikáciu, interpretáciu alebo spracovanie

Trieda C

databáza

Termín databáza
Synonymum báza dát
Definícia

organizovaný a integrovaný súbor dát vzťahujúci sa na danú tému alebo oblasť, uložený v pamäti počítača a usporiadaný tak, aby sa mohol používať v požadovaných aplikáciách

Trieda C

datum

Termín datum
Definícia

parametre definujúce ako je súradnicový systém vztiahnutý k Zemi, t. j. polohu začiatku, mierku a orientáciu osí súradnicového systému

Poznámka

Datum je jednou z dvoch častí súradnicového referenčného systému.

Trieda A

dedina

Termín dedina
Definícia

vidiecka osada, ktorej pôvodnou funkciou bolo najmä poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov ovplyvňujúce charakter jednotlivých domov i celého sídla ako celku

Trieda E

definujúci bod

Termín definujúci bod
Definícia

vhodne zvolený bod reprezentujúci ľubovoľný plošný prvok v území, ktorého pravouhlé rovinné súradnice predstavujú jednoznačnú globálnu lokalizáciu plošného prvku

Poznámka

1. Na označenie predmetného pojmu sa termín definujúci bod začiatkom 21. storočia bez náhrady prestal používať a prešiel do kategórie historických termínov.
2. Definujúci bod parcely a definujúci bod katastrálneho územia boli súčasťou súboru geodetických informácií.

Trieda G

deformácia mapy

Termín deformácia mapy
Definícia

zmena rozmerov analógovej mapy vplyvom teploty, vlhkosti a ďalších faktorov (týka sa materiálu podložky mapy: papiera, plastovej fólie a pod.); rozoznáva sa dĺžková a plošná deformácia mapy

Poznámka

Za deformáciu mapy sa považuje aj zjavné alebo skryté, náhodné alebo zámerné narušenie polôh jednotlivých bodov (častí) obsahu mapy.

Trieda E

dejepisná mapa

Termín dejepisná mapa
Definícia

tematická mapa vyhotovená v súčasnosti, ktorej hlavnou témou je historická situácia alebo udalosť

Príklad

Mapa Veľkej Moravy v súčasnom školskom atlase.

Trieda E

delenie mapového rámu

Termín delenie mapového rámu
Definícia

grafické vyznačenie čiar zemepisnej súradnicovej siete alebo rovinnej pravouhlej súradnicovej siete, alebo inej siete na mapovom ráme

Trieda F

detailné meranie

Termín detailné meranie
Definícia

nevhodné, použi termín podrobné meranie

Trieda A

diagramová mapa

Termín diagramová mapa
Definícia

mapa, na ktorej hlavným vyjadrovacím prostriedkom sú diagramové znaky

Trieda E

diagramová tachymetria

Termín diagramová tachymetria
Definícia

tachymetria, pri ktorej sa na meranie používa diagramový tachymeter

Trieda F

diagramový tachymeter

Termín diagramový tachymeter
Definícia

prístroj konštrukčne odvodený od optického teodolitu, umožňujúci meranie vodorovnej dĺžky a prevýšenia diagramovými krivkami zobrazenými v zornom poli ďalekohľadu prístroja

Poznámka

1. Tvar diagramových kriviek sa mení v závislosti od sklonu zámery, čím sa dĺžka latového úseku vymedzeného dĺžkomernými krivkami skráti na hodnotu zodpovedajúcu vodorovnej dĺžke medzi prístrojom a podrobným bodom.
2. Prevýšenie podrobného bodu nad horizontom prístroja sa určí z latového úseku, ktorý je vymedzený základnou a výškovou krivkou.

Trieda F

diagramový znak

Termín diagramový znak
Synonymum gradovaný znak
Definícia

znak na mape z radu veľkostí priradených kontinuálnym alebo intervalovým hodnotám vyjadrovanej kvantitatívnej veličiny

Príklad

Kruh s priemerom 10 mm vyjadrujúci počet 10 000 obyvateľov.

Trieda E

diaľkomer

Termín diaľkomer
Definícia

prístroj na meranie dĺžok

Trieda A,I

diaľkový prieskum (DP)

Termín diaľkový prieskum (DP)
Definícia

vedná disciplína zaoberajúca sa technológiami zberu, spracovania a analýzy dát o Zemi a ďalších nebeských telesách zo snímačov vo vesmíre, atmosfére a na zemskom povrchu

Poznámka

Primárne sa využívajú bezkontaktné spôsoby zberu dát.

Trieda B

diaľkový prieskum Zeme (DPZ)

Termín diaľkový prieskum Zeme (DPZ)
Definícia

diaľkový prieskum týkajúci sa zemského telesa

Poznámka

Cieľom je získanie informácií o polohe, druhu a stave objektov a javov zemského povrchu.

Trieda B

diaľnica

Termín diaľnica
Definícia

pozemná komunikácia smerovo rozdelená s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradená len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu, s mimoúrovňovými kríženiami a križovatkami s ostatnými komunikáciami

Trieda D, G

diel parcely

Termín diel parcely
Definícia

časť parcely so samostatne určovanou výmerou nespĺňajúca predpoklady na existenciu samostatnej parcely, vytvorená spravidla na účely spisovania verejných listín a iných listín

Trieda G

diferenciálne korekcie

Termín diferenciálne korekcie
Definícia

súbor údajov generovaný na základe observácií získaných referenčnou stanicou alebo sieťou referenčných staníc umiestnených na bodoch so známou polohou, ktorý umožňuje spresnenie určovania absolútnej polohy pomocou GNSS v určitom obmedzenom území pri meraní metódou DGNSS

Trieda A

diferenciálne prekreslenie meračskej snímky

Termín diferenciálne prekreslenie meračskej snímky
Definícia

prekreslenie meračskej snímky nerovinného územia alebo objektu po malých plošných prvkoch, pri ktorom sa eliminuje geometrické skreslenie spôsobené distorziou objektívu, sklonom osi záberu a prevýšením terénu, resp. objektu

Trieda B

digitalizácia mapy

Termín digitalizácia mapy
Definícia

transformácia analógového obrazu mapy na digitálny

Trieda E,C

digitalizácia obrazu

Termín digitalizácia obrazu
Definícia

prevod spojitého analógového obrazu na obrazové prvky do digitálnej rastrovej formy

Poznámka

Digitalizácie obrazu zahŕňa procesy vzorkovania a kvantovania.

Trieda B

digitálna kartografia

Termín digitálna kartografia
Definícia

časť kartografie, ktorá sa zaoberá tvorbou, spracovaním a využívaním máp pomocou počítačových technológií

Trieda C,E

digitálna mapa

Termín digitálna mapa
Definícia

digitálny záznam obsahu mapy, ktorý možno prostredníctvom výpočtovej a zobrazovacej techniky vizualizovať a využívať

Trieda E,F

digitálna snímka

Termín digitálna snímka
Definícia

digitálny obraz, ktorý vzniká priamo fotografickým záznamom pomocou digitálnej kamery alebo digitalizáciou (skenovaním) analógovej snímky

Poznámka

Digitálna snímka je špeciálny prípad digitálneho obrazu, je teda jeho podmnožinou.

Trieda B

digitálne spracovanie obrazu

Termín digitálne spracovanie obrazu
Definícia

počítačovo realizované spracúvanie digitálnych obrazových záznamov

Trieda B

digitálny model krajiny

Termín digitálny model krajiny
Definícia

reprezentácia časti krajiny, ktorá okrem digitálneho modelu terénu alebo digitálneho modelu povrchu obsahuje aj ďalšie javy v krajine (napr. využitie krajiny, pôdne typy, klimatické regióny a pod.)

Trieda C

digitálny model povrchu (DMP)

Termín digitálny model povrchu (DMP)
Definícia

digitálny výškový model, ktorý reprezentuje terén vrátane vrchných plôch vegetácie a vrchných plôch objektov trvale umiestnených na ňom (strechy budov, vodné plochy a pod.)

Poznámka

V prípade vrchných plôch vegetácie a vrchných plôch objektov trvale umiestnených na teréne sa výšková informácia vzťahuje na ich povrch (napr. strecha budovy, hladina vodného toku a vodnej plochy).

Trieda C

digitálny model terénu (DMT)

Termín digitálny model terénu (DMT)
Synonymum digitálny model reliéfu (DMR)
Definícia

digitálny výškový model, ktorý reprezentuje terén

Poznámka

Digitálny model terénu môže byť spresnený zlomovými líniami vybraných objektov.

Trieda C

digitálny obraz

Termín digitálny obraz
Definícia

diskrétna funkcia na pravidelnej a konečnej dvojrozmernej podmnožine, ktorú reprezentujú obrazové prvky zvané pixely; hodnota funkcie vyjadruje informáciu o jase alebo farbe daného pixela

Poznámka

Digitálny obraz je uložený na pamäťovom médiu a je prezerateľný len pomocou digitálnych zobrazovacích zariadení.

Trieda B, C

digitálny výškový model

Termín digitálny výškový model
Definícia

množina hodnôt výšky, ktoré sú algoritmicky priradené k dvojrozmerným súradniciam

Poznámka

Medzi digitálne výškové modely patria digitálny model terénu a digitálny model povrchu.

Trieda C

digitizér

Termín digitizér
Definícia

zariadenie na prevod obrazu z analógovej predlohy do digitálnej formy určením súradníc bodov na predlohe selektívnym postupom

Poznámka

1. Digitizér sa skladá z pevnej podložky obsahujúcej elektronické zariadenie generujúce elektromagnetické pole a z pohyblivého snímacieho zariadenia v podobe pera alebo grafického kurzora so zámerným krížikom a lupou.
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda B,C

diskrétne pokrytie

Termín diskrétne pokrytie
Definícia

pokrytie, ktorého funkcia nadobúda jednu jedinú hodnotu pre každú priamu polohu vnútri toho istého geometrického objektu v jeho časopriestorovej doméne

Poznámka

Časopriestorová doména diskrétneho pokrytia sa skladá z konečnej množiny geometrických objektov.

Trieda C

dĺžka

Termín dĺžka
Definícia

vzdialenosť medzi dvomi bodmi na ploche, v rovine, v priestore alebo na fyzickom povrchu Zeme vyjadrená v dĺžkových jednotkách

Trieda A,F

dĺžka kolmice

Termín dĺžka kolmice
Definícia

najkratšia vzdialenosť meraného bodu od meračskej priamky

Trieda A

dĺžková deformácia mapy

Termín dĺžková deformácia mapy
Definícia

zmena rozmerov analógovej mapy vplyvom teploty, vlhkosti a ďalších faktorov (týka sa materiálu podložky mapy: papiera, plastovej fólie a pod.); rozoznáva sa dĺžková a plošná deformácia mapy

Poznámka

Dĺžková deformácia mapy sa udáva v %.

Trieda E

dĺžková kóta

Termín dĺžková kóta
Definícia

číselný zápis rozmeru alebo dĺžky na mape, výkrese alebo náčrte

Trieda E

dĺžkové pretínanie

Termín dĺžkové pretínanie
Synonymum pretínanie z dĺžok
Definícia

pretínanie s využitím iba meraných dĺžok

Trieda A, F

dĺžkové skreslenie

Termín dĺžkové skreslenie
Definícia

pomer vzájomne si zodpovedajúcej dĺžky na zobrazovacej plocha a na referenčnej ploche

Trieda E

dočasná zmena

Termín dočasná zmena
Definícia

zmena údaja katastra nehnuteľností o druhu pozemku, ktorá je už v momente svojho vzniku časovo obmedzená

Poznámka

Dočasná zmena sa v katastri nehnuteľností nevykonáva a vo vybraných prípadoch sa eviduje iba v pomocných záznamoch súboru popisných informácií.

Trieda G

dočasne signalizovaný bod

Termín dočasne signalizovaný bod
Definícia

bod, na ktorom bolo vybudované alebo umiestené zariadenie dočasného charakteru (drevené, betónové, kovové a pod.), ktoré sa dá použiť ako zámerný cieľ, prípadne z ktorého možno aj merať

Trieda F

dočasne stabilizovaný bod

Termín dočasne stabilizovaný bod
Definícia

bod, ktorého poloha alebo výška je zabezpečená iba počas merania

Príklad

Drevený kolík, železná rúrka, klinec.

Trieda A

dočasné užívanie nehnuteľnosti

Termín dočasné užívanie nehnuteľnosti
Definícia

a/ dohodou upravený spôsob užívania nehnuteľnosti v osobnom alebo súkromnom vlastníctve za primeranú náhradu
b/ dočasné prenechanie užívania nehnuteľnosti alebo jej časti štátnou socialistickou organizáciou inej socialistickej organizácii

Poznámka

Pojem dočasné užívanie nehnuteľnosti súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

dokumentácia skutočného zhotovenia stavby (DSZS)

Termín dokumentácia skutočného zhotovenia stavby (DSZS)
Definícia

súbor dokumentov predkladaný na kolaudačné konanie

Poznámka

1. DSZS sa vyhotovuje priebežne počas zhotovenia stavebného diela zhotoviteľom. Na kolaudačné konanie DSZS predkladá stavebník.
2. Nedeliteľnú súčasť DSZS okrem iného tvorí stavebný denník, jeho prílohy (napr. vytyčovacie protokoly) a geodetická časť DSZS.

Trieda D

dolina

Termín dolina
Definícia

pozdĺžny vhĺbený terénny tvar vytvorený v dôsledku gravitácie činnosťou vody, ľadovcov a pod.

Trieda F, E

dolná vytyčovacia odchýlka

Termín dolná vytyčovacia odchýlka
Definícia

algebrický rozdiel medzi najmenšou možnou hodnotou vytyčovanej veličiny a projektovanou hodnotou vytyčovanej veličiny

Trieda D

doména hodnôt

Termín doména hodnôt
Definícia

množina akceptovaných hodnôt

Príklad

Doména 3 - 28, všetky celé čísla, každý znak ASCII, vymenovanie všetkých akceptovaných hodnôt (zelená, modrá, biela).

Trieda C

domerok

Termín domerok
Definícia

a/ zvyšok priamo meranej dĺžky, ktorý zostáva po zistení najväčšieho možného počtu celých kladov (celočíselného násobku) dĺžkového meradla
b/ priamo meraný zvyšok dĺžky zámery medzi odrazovým hranolom, dĺžkomernou latou a pod. (postavenou pred cieľom) a určovaným bodom (cieľom)

Trieda A,F

domnelý vlastník

Termín domnelý vlastník
Definícia

označenie vlastníka v rámci pozemkových úprav, ktorý pri spracúvaní úvodných podkladov pozemkových úprav o sebe tvrdí, že je vlastníkom pozemku alebo má k nemu iné právo a toto právo nemôže preukázať príslušnou listinou, a ktorého obvodný pozemkový úrad odkázal na konanie pred súdom

Poznámka

Domnelý vlastník bol v katastri nehnuteľností aplikovaný v období 19.8.1991 – 1.5.2014.

Trieda G

dopĺňacie mapovanie

Termín dopĺňacie mapovanie
Definícia

mapovanie doteraz nezameraných priestorov mapovaného územia

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda F

dopĺňajúca vrstevnica

Termín dopĺňajúca vrstevnica
Definícia

vrstevnica s vrstevnicovým intervalom rovnajúcim sa polovici alebo štvrtine základného vrstevnicového intervalu v tých miestach mapy, kde základné vrstevnice dostatočne nevystihujú terénne tvary

Trieda E

doplnková vrstevnica

Termín doplnková vrstevnica
Definícia

vrstevnica s vrstevnicovým intervalom rovným polovici alebo štvrtine základného intervalu v tých miestach mapy, kde základné vrstevnice dostatočne nevystihujú priebeh terénu

Trieda E

Dopplerova metóda

Termín Dopplerova metóda
Definícia

<v družicovej geodézii> metóda na určenie geocentrických súradníc bodu pomocou Dopplerovho efektu

Trieda A

dopplerovský prijímač

Termín dopplerovský prijímač
Definícia

prístroj na príjem a registráciu signálov z družíc systému TRANSIT

Poznámka

Systém TRANSIT bol aktívny do roka 1995.

Trieda I

dopravná mapa

Termín dopravná mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca dopravnú sieť (cestnú, železničnú, riečnu, leteckú a pod.) a jej charakteristiky

Trieda E

dopyt

Termín dopyt
Synonymum vyhľadanie
Definícia

operácia vedúca k výberu dát z databázy bez zmeny ich obsahu

Trieda C

druh chránenej nehnuteľnosti

Termín druh chránenej nehnuteľnosti
Definícia

charakteristika podrobnej kategorizácie pozemku s osobitným režimom starostlivosti

Poznámka

Trojciferné kódové označenie druhu chránenej nehnuteľnosti je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 101: Chránená krajinná oblasť, kód 102: Národný park.

Trieda G

druh nebytového priestoru

Termín druh nebytového priestoru
Definícia

charakteristika podrobnej kategorizácie účelového určenia nebytového priestoru

Poznámka

Jedno- alebo dvojciferné kódové označenie druhu nebytového priestoru je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 1: Zariadenie obchodu, kód 2: Garáž.

Trieda G

druh pozemku

Termín druh pozemku
Definícia

kategória pozemku stano­vená predpismi vyjadrujúca účel využívania pozemku

Poznámka

1. Pozemky sa v katastri nehnuteľností členia na a) ornú pôdu, b) chmeľnice, c) vinice, d) záhrady, e) ovocné sady, f) trvalé trávne porasty, g) lesné pozemky, h) vodné plochy, i) zastavané plochy a nádvoria, j) ostatné plochy.
2. Každý pozemok má priradený práve jeden druh pozemku.
3. Druh pozemku v C registri ISKN je záväzným údajom katastra; záväzným údajom katastra nie je druh pozemku v E registri ISKN.

Trieda G

druh priestoru

Termín druh priestoru
Definícia

charakteristika kategorizácie bytového priestoru a nebytového priestoru

Poznámka

Jednociferné kódové označenie druhu priestoru je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 1: Byt, kód 2: Nebytový priestor, kód 4: Rozostavaný nebytový priestor.

Trieda G

druh stavby

Termín druh stavby
Definícia

charakteristika podrobnej kategorizácie účelového určenia stavby

Poznámka

Jedno- až dvojciferné kódové označenie druhu stavby je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 2: Poľnohospodárska budova, kód 17: Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku.

Trieda G

druhové označenie

Termín druhové označenie
Definícia

súčasť popisu mapy bližšie vysvetľujúca funkcie stavby alebo funkciu pozemku

Príklad

Pošta, ihrisko, cintorín a pod.

Trieda E

družicová geodézia

Termín družicová geodézia
Definícia

časť globálnej geodézie, ktorá sa zaoberá riešením geodetických úloh na povrchu Zeme a v jej okolí pomocou umelých družíc Zeme

Trieda A

družicové meranie

Termín družicové meranie
Definícia

určovanie veľkosti veličín (dĺžka, rýchlosť, zrýchlenie, zmena frekvencie, fázové rozdiely nosnej vlny a iné) prostredníctvom umelých družíc

Trieda A

družstevné socialistické vlastníctvo

Termín družstevné socialistické vlastníctvo
Definícia

forma socialistického spoločenského vlastníctva spočívajúca predovšetkým na spoločnej činnosti súdružského kolektívu členov družstva

Poznámka

Pojem družstevné socialistické vlastníctvo súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

držiteľ nehnuteľnosti

Termín držiteľ nehnuteľnosti
Definícia

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užívala nehnuteľnosť, a táto skutočnosť bola evidovaná v bývalom pozemkovom katastri

Trieda G

dubina

Termín dubina
Definícia

pozri termín dúbrava

Trieda E

dúbrava

Termín dúbrava
Synonymum dubina
Definícia

dubový les nížin, pahorkatín a nižších vrchovín mierneho podnebného pásma s prevládajúcou drevinou niektorým druhom z rodu listnatých stromov dubom (Quercus)

Trieda E

dvojitá nivelácia

Termín dvojitá nivelácia
Definícia

staršie synonymum termínu súbežná nivelácia

Trieda A,F

dvojzákladnicová telemetria

Termín dvojzákladnicová telemetria
Definícia

meranie dĺžok telemetrom v spojení s vonkajšou delenou základnicou (telemetrickou latou), ktorej dielik sa rovnal celej dĺžke vnútornej základnice telemetra

Poznámka

1. Dvojzákladnicová telemetria bola súčasťou starších geodetických technológií.
2. – Dvojzákladnicová telemetria zvyšovala dosah telemetra.

Trieda A
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016