Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 09.07.2020

Písmeno: k

kalibračný protokol

Termín kalibračný protokol
Definícia

písomný autorizovaný záznam z kalibrácie kamery; sú v ňom uvedené predmet, postup, výsledky a dátum kalibrácie

Trieda B

kamenné more

Termín kamenné more
Definícia

hrubozrnné úlomky hornín až balvany, ležiace na svahoch horských chrbtov

Trieda E

kamera

Termín kamera
Definícia

fotografický aparát určený na separátny obrazový záznam s nízkou frekvenciou

Trieda B

kanál

Termín kanál
Definícia

umelý, krytý alebo otvorený vodný tok

Trieda E

kartograf

Termín kartograf
Definícia

odborný pracovník v kartografii, ktorý sa zaoberá vedecko-technickými metódami a postupmi tvorby kartografických diel, ich projektovaním, spracovaním a vydávaním

Poznámka

Za kartografa možno označiť každú osobu, ktorá sa zaoberá mapami, t. j. môže to byť osoba ľubovoľnej špecializácie (geograf, geodet, botanik, historik a pod.), ktorá tvorí tematické mapy vo svojom odbore.

Trieda E

kartografia

Termín kartografia
Definícia

vedný a technický odbor zaoberajúci sa zobrazovaním Zeme, kozmu, kozmických telies a ich častí, objektov a javov na nich a ich vzťahov vo forme kartografických diel

Poznámka

Umenie, veda a technológia vytvárania a využívania máp (definícia podľa ICA).

Trieda E

kartografia a fotogrametria

Termín kartografia a fotogrametria
Definícia

označenie znaleckého odvetvia ako časti znaleckého odboru geodézia a kartografia zahŕňajúce tvorbu a vydávanie kartografických diel, štandardizáciu geografického názvoslovia, dokumentáciu a archiváciu výsledkov týchto činností, letecké meračské snímkovanie a diaľkový prieskum Zeme

Poznámka

Kódové označenie znaleckého odvetvia kartografia a fotogrametria je 15 02 00.

Trieda B, E

kartografia školských máp

Termín kartografia školských máp
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa tvorbou školských máp, školských atlasov a učebných pomôcok mapového charakteru

Trieda E

kartografická dokumentácia

Termín kartografická dokumentácia
Synonymum mapová dokumentácia
Definícia

súhrn dokladov a rôznych súčastí kartografického elaborátu, ktoré vznikli v procese projektovania a tvorby kartografického diela majúce archívnu, dokumentačnú alebo aj prevádzkovú využiteľnosť (projektová dokumentácia, rukopisy, schémy, tabuľky, kartografické originály, tlačové podklady a pod.)

Poznámka

V niektorých organizáciách je to aj oddelenie, v ktorom sú sústredené kartografické dokumenty.

Trieda E

kartografická generalizácia

Termín kartografická generalizácia
Definícia

zovšeobecnenie tvarov, výber a vzájomné zladenie prvkov obrazu mapy so zreteľom na účel mapy, jej mierku, metódu vyjadrenia, charakter zobrazovaného územia a na ďalšie faktory

Trieda E

kartografická informácia

Termín kartografická informácia
Definícia

informácia vyjadrená v kartografickej forme

Poznámka

Kartografická informácia je reprezentovaná mapovými znakmi v kartografických dielach.

Trieda C,E

kartografická interpretácia

Termín kartografická interpretácia
Synonymum kartografická reprezentácia
Definícia

grafický spôsob vyjadrenia objektov reality pomocou mapy (mapových znakov a vyjadrovacích metód)

Poznámka

Chápe sa ako svojbytný spôsob interpretácie reality, analogicky ako interpretácia textom, hudbou, fotografiou a pod.

Trieda E

kartografická komunikácia

Termín kartografická komunikácia
Definícia

prenos informácií kartografickým spôsobom (pomocou máp, mapových znakov)

Poznámka

Teoretická koncepcia v kartografii z konca 60. rokov 20. storočia, ktorá vznikla pod vplyvom teórie informácií a ktorou sa skúma prenos kartografických informácii.

Trieda E

kartografická metóda

Termín kartografická metóda
Definícia

relevantný postup, spôsob, používaný pri tvorbe máp

Príklad

Metóda kartografického zobrazenia, metóda kartografickej generalizácie.

Trieda E

kartografická projekcia

Termín kartografická projekcia
Definícia

kartografické zobrazenie, ktoré je geometrickým premietaním medzi referenčnou plochou a zobrazovacou plochou (napr. medzi referenčnou sférou a rovinou mapy)

Poznámka

Súradnice bodov na oboch plochách sa vzájomne priradia na základe geometrickej podmienky.

Príklad

Azimutálna projekcia je premietanie referenčnej sféry na rovinu cez stred premietania S. Podľa polohy stredu premietania S poznáme azimutálnu projekciu: ortografickú, gnómonickú, stereografickú a externú.

Trieda E

kartografická semiotika

Termín kartografická semiotika
Synonymum mapová semiotika
Definícia

oblasť poznania na styku kartografie a semiotiky zaoberajúca sa kartografickými znakmi, ich vlastnosťami, triedením a ďalšími zvláštnosťami vrátane ich fungovania ako vyjadrovacieho syst

Trieda E

kartografické dielo

Termín kartografické dielo
Definícia

výsledok kartografického modelovania a vizualizácie modelov Zeme, kozmu, kozmických telies alebo ich častí, častí zemského povrchu, objektov, javov a ich vzťahov v analógovej podobe alebo v elektronickej podobe spolu s textovým a iným doplnením, napr. mapa, mapová schéma, mapový atlas, glóbus; za kartografické dielo sa nepovažuje webová aplikácia umožňujúca prehliadanie kartografických diel, máp a iných priestorových údajov

Trieda E, F

kartografické kreslenie

Termín kartografické kreslenie
Definícia

ručné alebo mechanické zobrazenie kartografického originálu

Poznámka

Historický pojem, súčasť starších technológií.

Trieda E

kartografické vyjadrenie

Termín kartografické vyjadrenie
Definícia

grafická reprezentácia objektov, javov a ich charakteristík pomocou kartografických (mapových) výrazových prostriedkov a metód

Trieda E

kartografické zobrazenie

Termín kartografické zobrazenie
Definícia

vzájomné priradenie súradníc zodpovedajúcich si bodov na referenčnej ploche (napr. na referenčnom elipsoide) a na zobrazovacej ploche (v rovine mapy) na základe zvolenej matematickej podmienky

Poznámka

1. Kartografické zobrazenie jednoznačne matematicky vyjadruje vzťah medzi súradnicami bodov na oboch plochách pomocou zobrazovacích rovníc.
2. Kartografické zobrazenia sa triedia podľa zobrazovacej plochy (azimutálne, valcové, kužeľové a ďalšie), podľa polohy zobrazovacej plochy (normálne, priečne, všeobecné), podľa skreslení (ekvidištančné, ekvivalentné, konformné) a podľa ďalších kritérií.
3. Medzi kartografické zobrazenia výnimočne zaraďujeme bezprojekčné zobrazenie napriek tomu, že v jeho prípade absentuje zvolená matematická podmienka.

Trieda E

kartografický kreslič

Termín kartografický kreslič
Definícia

pracovník vykonávajúci kartografické (kresličské) práce

Poznámka

Historický pojem.

Trieda E

kartografický model

Termín kartografický model
Definícia

kriteriálne napodobenie geografickej reality kartografickými výrazovými prostriedkami

Poznámka

Kartografickým modelom je glóbus, rovinná mapa, reliéfna mapa a rôzne virtuálne mapové modely.

Trieda E

kartografický originál mapy

Termín kartografický originál mapy
Definícia

1. zobrazenie obsahových prvkov mapy na podklade kartografického podkladu alebo ich zobrazenie pomocou počítačovej grafiky
2. originál spĺňajúci všetky požiadavky na vyhotovenie tlačového podkladu

Poznámka

1. Kartografický originál mapy môže byť totožný s meračským originálom mapy alebo sa môže vyhotoviť na podklade meračského originálu mapy.
2. V širšom zmysle je to akýkoľvek kartografický obraz použiteľný na vyhotovenie kartografického diela.

Trieda E

kartológia

Termín kartológia
Definícia

veda o mapách z aspektu teórie informácií

Trieda E

kartometria

Termín kartometria
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa meraním na mapách

Poznámka

Kartometria je meranie uhlov, dĺžok a plôch s rešpektovaním mierky mapy, zisťovanie skreslení kartografických zobrazení, morfometrických charakteristík georeliéfu a ďalších kvantitatívnych charakteristík obsahu mapy.

Trieda F, G

kartometria

Termín kartometria
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa meraním na mapách

Poznámka

Je to meranie uhlov, dĺžok a plôch s rešpektovaním mierky mapy, zisťovanie skreslení kartografických zobrazení, morfometrických charakteristík reliéfu a ďalších kvantitatívnych charakteristík obsahu mapy.

Trieda E

katalóg kartografických diel

Termín katalóg kartografických diel
Definícia

súpis kartografických diel (máp, atlasov) usporiadaný podľa tematiky, územia, mierky a ďalších hľadísk

Trieda E

katalóg tried objektov

Termín katalóg tried objektov
Definícia

súbor informácií, ktoré popisujú skupiny objektov spravovaných v databázach informačných systémov; definuje metódy ich zberu, typ geometrie a ich vlastnosti (atribúty)

Príklad

Katalóg tried objektov ZBGIS.

Trieda C

katalóg tried tematických objektov pre geografický informačný systém

Termín katalóg tried tematických objektov pre geografický informačný systém
Definícia

každý zo súborov informácií, ktoré popisujú skupiny objektov reálneho sveta spravovaných v databázach tematických informačných systémov a definujú metódy ich zberu, typ geometrie a ich vlastnosti

Trieda C

katalóg vyjadrovacích prostriedkov

Termín katalóg vyjadrovacích prostriedkov
Definícia

<v kartografii> prehľad výrazových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na spracovanie mapy alebo kartografického modelu podľa technických predpisov

Poznámka

V praxi sa zaužívali najmä katalógy farieb, katalógy znakov, katalógy vzoriek (textúr), a katalógy písma.

Trieda E

kataster nehnuteľností

Termín kataster nehnuteľností
Synonymum kataster
Definícia

1. verejný register obsahujúci súpis nehnuteľností a popis nehnuteľností vrátane údajov o právach k týmto nehnuteľnostiam a geodetické určenie nehnuteľností
2. od 1.8.2018 pomenovanie jedného zo znaleckých odvetví s kódovým označením 15 02 00 v rámci znaleckého odboru „geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností“ s kódovým označením 15 00 00

Poznámka

1. Z hľadiska klasifikácie vedných odborov na Slovensku sa kataster nehnuteľností nepovažuje za samostatnú vedeckú disciplínu, ale za súhrn znalostí, vedomostí, poznatkov, praktík a postupov na systematické spravovanie (zber údajov, rozhodovanie o vybraných údajoch v katastrálnom konaní, klasifikáciu údajov, ich zhodnocovanie, aktualizáciu, spresňovanie, ochranu, účelové zoskupovanie, dokumentáciu, archivovanie a poskytovanie) údajov informačného systému katastra nehnuteľností, ktorého rozsah záujmu, predmet a metódy bádania majú interdisciplinárny charakter na hranici vedných odborov geodézia, kartografia, správne právo, občianske právo, ústavné právo, informatika a v menšom rozsahu aj vedného odboru obchodné právo.
2. V Rakúsko-Uhorsku, v Česko-slovenskej republike, v Slovenskej republike a opäť v Česko-slovenskej republike až do roka 1949 ekvivalentmi dnešného katastra nehnuteľností boli pozemková kniha a železničná kniha (na majetkovoprávne účely) a pozemkový kataster (na daňové účely); komplikovaným vývojom časť agendy týchto dvoch inštitútov prešla od roka 1964 do evidencie nehnuteľností, ktorá bola od 1.1.1993 po zintegrovaní vtedajšej neaktualizovanej pozemkovej knihy nahradená katastrom nehnuteľností.
3. Legislatíva Európskej únie problematiku katastra nehnuteľností (vrátane rozhodovania o vzniku, zmene a zániku práv k nehnuteľnostiam) jednotne neupravuje a ponecháva ju na kompetenciu jednotlivých členských krajín EÚ s vyžadovaním funkčnosti právnej úpravy pri rešpektovaní viacerých všeobecných princípov (členské krajiny EÚ s federálnym usporiadaním upravujú problematiku katastra nehnuteľností väčšinou diferencovane v legislatívach svojich členských regiónov – napr. Nemecká spolková republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a tiež bývalé Česko-Slovensko) . V jednej skupine krajín EÚ ale aj mimo EÚ sa dodnes v legislatíve rozlišuje „kataster“ a „pozemková kniha“, ktoré sa obsahovo líšia, a v inej skupine krajín je prijaté „zintegrované“ riešenie analogické riešeniu ako na Slovensku.

Trieda G

katastrálna autorita

Termín katastrálna autorita
Definícia

orgán štátnej správy, ktorému je zákonom pridelená kompetencia v oblasti katastrálneho konania a spravovania katastrálneho operátu

Poznámka

V Slovenskej republike od 1.10.2013 miestnou katastrálnou autoritou je katastrálny odbor okresného úradu a ústrednou katastrálnou autoritou je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Trieda G

katastrálna inšpekcia

Termín katastrálna inšpekcia
Definícia

štátny dozor nad úrovňou spravovania, aktualizácie a obnovy katastra nehnuteľností, nad úrovňou zabezpečovania úloh súvisiacich s katastrom a nad ďalšími úlohami stanovenými katastrálnym zákonom najmä nad meraním a zobrazovaním predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel

Trieda G, C

katastrálna mapa

Termín katastrálna mapa
Definícia

polohopisná mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky pozemky, katastrálne územia a ďalšie skutočnosti evidované v katastri nehnuteľností

Poznámka

1. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami a spravidla značkami druhov pozemkov.
2. Od roka 2015 sú všetky katastrálne mapy v elektronickej podobe vo vektorovom tvare.

Trieda G

katastrálne konanie

Termín katastrálne konanie
Definícia

osobitný druh správneho konania, v ktorom katastrálna autorita rozhoduje o zápise práva k nehnuteľnosti, rozhoduje o zmene hranice katastrálneho územia, prešetruje zmeny údajov katastra, rozhoduje o oprave chyby v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu

Poznámka

Diferenčné príznaky katastrálneho konania oproti štandardnému správnemu konaniu sú stanovené v katastrálnom zákone.

Trieda G

katastrálne mapovanie

Termín katastrálne mapovanie
Definícia

súbor činností vykonávaných s cieľom získať informácie o polohe, tvare a vlastnostiach objektov a javov tvoriacich predmet a obsah katastra nehnuteľností, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú k povrchu Zeme v určitom čase; geodetické určenie nehnuteľností v katastrálnom mapovaní je vyhotovené v záväznom geodetickom referenčnom systéme S-JTSK

Trieda E, F

katastrálne územie

Termín katastrálne územie
Definícia

územno-technická jednotka, ktorú tvorí jeden alebo viac územne uzavretých a v katastri spoločne evidovaných súborov pozemkov

Trieda G

katastrálne vymeriavanie

Termín katastrálne vymeriavanie
Definícia

sústavná činnosť na vyhotovenie alebo aktualizáciu operátu bývalého pozemkového katastra

Trieda F,G

katastrálny operát

Termín katastrálny operát
Definícia

súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje o nehnuteľnostiach, o právach k nehnuteľnostiam a o osobách oprávnených a/alebo povinných z práv k nehnuteľnostiam z jedného katastrálneho územia potrebný na spravovanie katastra nehnuteľností

Poznámka

Katastrálny operát obsahuje súbor geodetických informácií, súbor popisných informácií, zbierku listín, sumárne údaje katastra o pôdnom fonde, pozemkové knihy a ich operát, železničnú knihu a jej operát a osobitnú evidenciu zmlúv, verejných listín alebo iných listín.

Trieda G

katastrálny úrad

Termín katastrálny úrad
Definícia

miestny orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností v období 1.1.1993 – 24.7.1996 a 1.1.2002 – 31.12.2012

Poznámka

1. Na čele katastrálneho úradu bol prednosta. Katastrálny úrad bol rozpočtovou organizáciou; jeho kompetencie boli určené v § 13 Zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike a v § 11-18 Zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
2. V súlade s dobovým územným a správnym usporiadaním Slovenska boli v období 1993 – 1996 zriadené tri katastrálne úrady: Katastrálny úrad v Bratislave, Katastrálny úrad v Banskej Bystrici a Katastrálny úrad v Košiciach a v období 2002 – 2013 osem katastrálnych úradov: k predchádzajúcim trom pribudli Katastrálny úrad v Trnave, Katastrálny úrad v Nitre, Katastrálny úrad v Trenčíne, Katastrálny úrad v Žiline, Katastrálny úrad v Prešove.
3. V období 1996 – 2002 prešli kompetencie miestneho orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností na okresné úrady a na krajské úrady a v roku 2013 na okresné úrady.

Trieda K

katastrálny výťažok

Termín katastrálny výťažok
Definícia

súčin výmery a sadzby plošnej jednotky určenej pre druh pozemku a akostnú triedu v oceňovacom obvode

Poznámka

Pojem katastrálny výťažok bol údajom bývalého pozemkového katastra.

Trieda G

kilometrová sieť mapy

Termín kilometrová sieť mapy
Definícia

pravidelná sústava na seba kolmých čiar reprezentujúcich na mape jedno alebo n - kilometrové vzdialenosti

Poznámka

Kilometrová sieť mapy slúži na rýchly odhad vzdialeností pohľadom.

Trieda E

kinematická geodézia

Termín kinematická geodézia
Definícia

geodézia zaoberajúca sa určovaním zmien polohy bodov v priestore

Trieda A

kinematická metóda určovania polohy pomocou GNSS

Termín kinematická metóda určovania polohy pomocou GNSS
Definícia

metóda určovania polohy pomocou GNSS, pri ktorej je anténa prijímača počas merania vzhľadom k zemskému povrchu v relatívnom pohybe

Trieda A

klad mapových listov

Termín klad mapových listov
Synonymum prehľad kladu mapových listov
Definícia

grafické znázornenie rozdelenia a usporiadania mapového diela na jednotlivé mapové listy udávajúce vzájomnú polohu, rozmer a označenie jednotlivých mapových listov mapového diela

Poznámka

Klad mapových listov je znázornený spravidla v menšej mierke než mapové dielo.

Trieda F

klad meračských náčrtov

Termín klad meračských náčrtov
Synonymum prehľad meračských náčrtov
Definícia

grafické znázornenie rozmerov, umiestenia a označenia jednotlivých meračských náčrtov v mapovanom priestore s vyznačením kladu mapových listov

Trieda F

klasifikácia atlasov

Termín klasifikácia atlasov
Definícia

rozlišovanie tried (druhov a typov) atlasov

Poznámka

Druhy atlasov sa klasifikujú podľa účelu (plánovací atlas, príručný atlas, školský atlas, navigačný atlas a pod ), podľa tematiky (historický atlas, hospodársky atlas, klimatický atlas, politický atlas, turistický atlas a pod.), podľa zobrazovaného územia (atlas sveta, atlas kontinentu, atlas regiónu, atlas oblasti, atlas mesta a pod.) a podľa ďalších kritérií. Typ atlasu sa určuje podľa prístupu k spracovaniu obsahu (analytický atlas, komplexný atlas, syntetický atlas).

Trieda E

klasifikácia mapových znakov

Termín klasifikácia mapových znakov
Definícia

rozlišovanie tried, druhov mapových znakov

Poznámka

Mapové znaky sa klasifikujú podľa rôznych kritérií na jednoduché a zložené, figurálne, čiarové a areálové, diskrétne a spojité, kvantitatívne a kvalitatívne atď.

Trieda E

klasifikácia meračských snímok

Termín klasifikácia meračských snímok
Definícia

prešetrovanie a vyznačenie úplného polohopisného obsahu mapy do pozitívnych zväčšenín meračských snímok a ich doplnenie popisnými a niektorými výškopisnými údajmi

Poznámka

Klasifikácia meračských snímok je súčasť staršej technológie, dnes už nepoužívanej.

Trieda B

klasifikácia obrazu

Termín klasifikácia obrazu
Definícia

rozdelenie obrazových prvkov do tried pomocou matematicko-štatistických pravidiel, pričom každá trieda reprezentuje určitú kvantitatívnu alebo kvalitatívnu vlastnosť objektov

Trieda B

klesanie terénu

Termín klesanie terénu
Definícia

pomer záporného výškového rozdielu dvoch bodov k ich vodorovnej dĺžke

Poznámka

Klesanie terénu sa zvyčajne kvantifikuje uhlom sklonu alebo v percentách.

Trieda F, E

klincová značka

Termín klincová značka
Definícia

meračská značka menších rozmerov ako čapová značka, s hlavou guľovito zaoblenou alebo hruškovitého tvaru

Poznámka

Klincová značka sa zvyčajne osádza zhora (zvisle).

Trieda A,F

kmeňové parcelné číslo

Termín kmeňové parcelné číslo
Definícia

číslo, ktorým bola označená každá parcela zhodne vo všetkých častiach katastrálneho operátu pri pôvodnom mapovaní alebo pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním, prípadne pri prečíslovaní parciel

Poznámka

Zlomkové parcelné číslo môže mať podobu čísla s jednou zlomkovou čiarou (123/5); v minulosti, do roka 2014, v prípade označenia dielu parcely mohlo mať zlomkové parcelné číslo podobu čísla s dvoma zlomkovými čiarami (234/12/2 alebo 345/0/3).

Trieda G

kód kvality podrobného bodu

Termín kód kvality podrobného bodu
Definícia

kód vyjadrujúci spôsob určenia podrobného bodu vo vzťahu k jeho presnosti a pôvodu vzniku

Poznámka

Podrobné body vo vektorovej katastrálnej mape a vo vektorovom geodetickom podklade sú označené kódom kvality podrobného bodu podľa Prílohy č. 12 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Trieda G

kódová nívelačná lata

Termín kódová nívelačná lata
Definícia

nivelačná lata s čiarovým kódom slúžiacim na automatizované určenie hodnoty latového úseku pomocou elektronického (digitálneho) nivelačného prístroja

Trieda I

kódové meranie GNSS

Termín kódové meranie GNSS
Synonymum meranie pomocou pseudonáhodných kódov
Definícia

metóda merania vzdialeností (pseudovzdialeností) medzi družicou a prijímačom pomocou špeciálnych kódov prenášaných vysielanými signálmi družíc globálnych navigačných satelitných systémov

Trieda A

koľajová značka

Termín koľajová značka
Definícia

trvalá zabezpečovacia značka odsadená od osi koľaje zvyčajne v smere normály, určená na vytyčovanie a kontrolu správnej polohy koľaje

Trieda D

kolmica

Termín kolmica
Definícia

priamka kolmá na meračskú priamku smeru­júca na meraný (prípadne vytyčovaný) bod

Trieda A

kolmičkovanie

Termín kolmičkovanie
Definícia

nevhodné, použi termín ortogonálna metóda

Trieda A

komasácia

Termín komasácia
Definícia

sceľovanie rozdrobených a rozptýlených pozemkov toho istého vlastníka podľa druhu pozemku a podľa bonity pôdy do väčších celkov s cieľom efektívnejšieho hospodárenia

Poznámka

Komasácia bola vykonávaná od roka 1836 do 1951 buď v celom nezastavanom území obce, alebo iba v jeho určitej časti.

Trieda G

komasačná mapa

Termín komasačná mapa
Definícia

polohopisná mapa veľkej mierky, ktorá vznikla na základe komasácie

Poznámka

1. Komasačná mapa zobrazovala stav po vykonanom scelení rozdrobených a rozptýlených pozemkov.
2. Komasačné mapy sa na území Slovenska vyhotovovali do roka 1951 v miestnom súradnicovom systéme i v geodetických súradnicových systémoch v rozličných mierkach; vzhľadom na dlhé obdobie vyhotovovania komasačných máp na území Slovenska a s tým súvisiaci vývoj technických predpisov, nemožno hovoriť v prípade komasačných máp o jednotnom technickom diele.
3. Komasačné mapy po vyhlásení platnosti komasácie (po autentifikácii) a po preukázaní presnosti vyhovujúcej pre katastrálne mapy boli zaradené buď priamo do katastrálneho operátu (do operátu pozemkového katastra), kde prebrali funkcie dovtedajšej katastrálnej mapy, alebo boli použité ako podklad na vyhotovenie katastrálnych máp.

Trieda G

kombinované pretínanie

Termín kombinované pretínanie
Definícia

smerové pretínanie kombinované z pretínania napred a nazad, čiže s využitím aj smerov (uhlov) meraných z daných bodov na určovaný bod a tiež smerov (uhlov) meraných z určovaného bodu na dané body

Trieda A, F

kompatibilita dát

Termín kompatibilita dát
Definícia

vlastnosť údajov v automatizovanom informačnom systéme zabezpečujúca bezkonfliktnú prácu s nimi, založená na dohovorenej jednotnej štruktúre údajov a ich vonkajšom znakovom vyjadrení

Trieda C

komplexná mapa

Termín komplexná mapa
Synonymum synoptická mapa
Definícia

tematická mapa, ktorá zobrazuje viac javov odlišného pôvodu a charakteru príbuznej tematiky

Príklad

Geologická mapa, klimatická mapa, hospodárska mapa.

Trieda E

kompozícia mapy

Termín kompozícia mapy
Definícia

celkové rozloženie a usporiadanie prvkov a komponentov mapy (záhlavia, mapových znakov, vysvetliviek, mapových výrezov a ostatných grafických a textových doplnkov mapy)

Trieda E

konanie o námietkach

Termín konanie o námietkach
Definícia

etapa obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, v rámci ktorej je predložený nový súbor geodetických informácií a nový súbor popisných informácií na verejné nahliadnutie v súčinnosti s obcou a osobou, ktorá vykonala obnovu

Poznámka

Konanie o námietkach umožňuje, aby ten, ktorého práv, záujmov chránených právom alebo povinností sa údaje katastra týkajú, mohol do určenej lehoty podať námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte.

Trieda G

konanie o obnove niektorých pozemkov a práv k nim

Termín konanie o obnove niektorých pozemkov a práv k nim
Definícia

konanie, v ktorom sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov

Trieda G

konanie o oprave chyby

Termín konanie o oprave chyby
Definícia

konanie, v ktorom katastrálna autorita opravuje chybné údaje katastra nehnuteľností, ktoré vznikli jej vlastnou činnosťou alebo činnosťou iných štátnych orgánov, notárov alebo iných osôb; oprava chyby sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia o oprave chyby alebo protokolu o oprave chyby

Trieda F, G

konanie o pozemkových úpravách

Termín konanie o pozemkových úpravách
Definícia

súbor činností zahŕňajúci spracovanie, prerokovanie, schválenie a zverejnenie úvodných podkladov (najmä obvodu pozemkových úprav, registra pôvodného stavu, ohodnotenia pozemkov v obvode pozemkových úprav, návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a v rámci neho i návrhu miestneho územného systému ekologickej stability), vyrovnanie, vypracovanie projektu pozemkových úprav, schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav a zoznamu vyrovnaní v peniazoch

Trieda G

konanie o poznámke

Termín konanie o poznámke
Definícia

konanie, v ktorom katastrálna autorita posudzuje zákonom ustanovené podmienky na zápis skutočností vyplývajúcich z verejných listín alebo iných listín do katastra nehnuteľností a vykonáva ich zápis; poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré a) obmedzujú oprávnenie vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nakladať s nehnuteľnosťou alebo
b) informujú o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti

Trieda G

konanie o vklade

Termín konanie o vklade
Definícia

konanie, v ktorom katastrálna autorita rozhoduje o vklade práv k nehnuteľnostiam vyplývajúcich zo zmlúv, dohôd, písomných vyhlásení vkladateľov o vložení nehnuteľnosti do majetku právnických osôb, okrem okrem vybraných zmlúv podľa katastrálneho zákona (ďalej len „vkladová listina“) a vykonáva ich zápis; v konaní o vklade rozhoduje katastrálna autorita aj o vklade práv z dohôd o zmene poradia záložných práv a vykonáva ich zápis

Trieda G

konanie o začatí pozemkových úprav

Termín konanie o začatí pozemkových úprav
Synonymum prípravné konanie
Definícia

konanie vykonané pred rozhodnutím o nariadení pozemkových úprav alebo pred rozhodnutím o súhlase s vykonaním pozemkových úprav na požiadanie s cieľom preverenia dôvodov, naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav a s cieľom určenia hraníc obvodu pozemkových úprav a určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav

Poznámka

Konanie o začatí pozemkových úprav sa aplikuje od 19.8.1991.

Trieda G

koncepcia mapy

Termín koncepcia mapy
Definícia

prístup k spracovaniu obsahu mapy

Príklad

Analytická, zovšeobecnená, komplexná, syntetická, systémová koncepcia mapy.

Trieda E

koncept mapy

Termín koncept mapy
Synonymum návrh mapy
Definícia

náčrt obsahu budúcej mapy v slovnej alebo graficko-schematickej podobe

Poznámka

Koncept mapy je dielom pôvodcu mapy a je chránený ako autorské dielo.

Trieda E

konceptuálna schéma

Termín konceptuálna schéma
Definícia

formálny opis konceptuálneho modelu

Trieda C

konceptuálny model

Termín konceptuálny model
Definícia

<pre GIS> model definujúci pojmy v oblasti záujmu

Trieda C

konformné zobrazenie

Termín konformné zobrazenie
Synonymum rovnakouhlové zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie, v ktorom sa neskresľujú uhly (azimuty)

Trieda E

konštrukcia vrstevníc

Termín konštrukcia vrstevníc
Definícia

graficko-výpočtový postup určovania priebehu vrstevníc z výškových bodov

Poznámka

Konštrukcia vrstevníc je historický termín; v súčasnosti sa tento postup už nepoužíva.

Trieda E

konštrukčná miera

Termín konštrukčná miera
Definícia

dĺžkový údaj potrebný na určenie polohy bodu

Trieda A,F

konštrukčné práce

Termín konštrukčné práce
Definícia

súbor činností na vyhotovenie konštrukčného listu

Trieda E

konštrukčný list mapy

Termín konštrukčný list mapy
Definícia

list z rozmerovo stáleho materiálu, na ktorom je zobrazený mapový rám, súradnicové siete, body bodového poľa, lícovacie body, prípadne ďalšie body

Poznámka

Konštrukčný list mapy slúžil v procese tvorby analógovej mapy.

Trieda F

kontrolná kresba

Termín kontrolná kresba
Definícia

zobrazenie polohopisu mapy na automatickom kresliacom zariadení za účelom kontroly predpisu kresby a výpočtu výmer a súradníc bodov polohopisu

Poznámka

Historický pojem, súčasť staršej technológie mapovania.

Trieda F

kontrolná miera

Termín kontrolná miera
Definícia

miera slúžiaca na nezávislé overenie kvality merania alebo vytyčovania

Trieda A,F

kontrolná omerná miera

Termín kontrolná omerná miera
Definícia

omerná miera slúžiaca na nezávislé overenie kvality podrobného merania

Trieda F

kontrolná zámera

Termín kontrolná zámera
Definícia

zámera, ktorá nie je použitá na určenie bodu, ale na kontrolu jeho zamerania

Trieda F

kontrolné meranie geometrických parametrov

Termín kontrolné meranie geometrických parametrov
Definícia

meranie vybraných geometrických parametrov konštrukcií a stavebných prvkov za účelom určenia ich odchýlok od hodnôt uvedených v projekte alebo technickom predpise

Poznámka

Kontrolné meranie geometrických parametrov poskytuje údaje na hodnotenie kvality z hľadiska vyžadovanej geometrickej presnosti.

Trieda D

kontrolné meranie vo výstavbe

Termín kontrolné meranie vo výstavbe
Definícia

meranie v priebehu a pri dokončení stavby vykonané s cieľom kontroly kvality predmetu merania

Príklad

Kontrolné meranie vo výstavbe je najmä kontrolné merania geodetických podkladov, vytýčených značiek, geometrických parametrov, stavebných prvkov a konštrukcii, montážnych a zemných prác a iné.

Trieda D

kontrolný bod

Termín kontrolný bod
Definícia

bod použitý na kontrolu určenia polohy (výšky) iného bodu

Poznámka

Napr. zmeraním dĺžky medzi kontrolným a určovaným bodom alebo bod, ktorého poloha (výška) bola určená dvomi nezávislými meraniami.

Trieda F

kontrolný výpočet

Termín kontrolný výpočet
Definícia

nezávislý výpočet kontrolujúci skorší výsledok

Trieda F

kontúra na mape

Termín kontúra na mape
Definícia

čiara prebiehajúca po okraji areálového znaku (napr. lesa) v mape

Trieda E

kopa

Termín kopa
Definícia

vypuklý zaoblený tvar terénu

Trieda F, E

kópia z listu vlastníctva

Termín kópia z listu vlastníctva
Definícia

dokument obsahujúci platný stav listu vlastníctva vrátane predchádzajúcich vpisov, ktoré sú už v čase vyhotovenia výpisu neplatné

Trieda G

korekcia hodín družice GNSS

Termín korekcia hodín družice GNSS
Definícia

rozdiel medzi systémovým časom určitého GNSS a časovým údajom na hodinách družice

Poznámka

Určuje ju prevádzkovateľ systému alebo sa získa spracovaním celosvetovej monitorovacej siete.

Trieda A

korekcia hodín prijímača GNSS

Termín korekcia hodín prijímača GNSS
Definícia

rozdiel medzi systémovým časom určitého GNSS a časovým údajom na hodinách prijímača

Poznámka

Určuje sa ako neznámy parameter pri spracovaní meraní GNSS.

Trieda A

korekcie

Termín korekcie
Synonymum korekcie sieťového riešenia
Definícia

súbor údajov generovaný sofistikovaným softvérom spravujúcim sieť permanentných referenčných staníc obsahujúci družicové observačné údaje a rôzne korekčné parametre podľa použitého typu metódy RTN

Poznámka

Korekcie sú prenášané pomocou rádiového alebo internetového spojenia do rovera, ktorý ich využíva pri výpočte diferencií fázových meraní, čiže pri relatívnom určovaní polohy.

Trieda A

kosodrevina

Termín kosodrevina
Definícia

nesúvislý porast zakrpateného vysokohorského druhu borovice horskej (Pinus mugo)

Trieda E

kostra reliéfu

Termín kostra reliéfu
Definícia

vhodnejšie terénna kostra

Trieda F, E

kotlina

Termín kotlina
Definícia

výrazná vhĺbená geomorfologická jednotka tektonického alebo erózno-denudačného pôvodu, obklopená zo všetkých strán vyšším reliéfom

Príklad

Rožňavská kotlina, Žilinská kotlina, Rajecká kotlina, Hornádska kotlina, Podtatranská kotlina, Hornonitrianska kotlina, Turčianska kotlina, Breznianska kotlina, Lopejská kotlina, Podhradská kotlina, Popradská kotlina a i.

Trieda E

kótovanie

Termín kótovanie
Definícia

vyznačovanie dĺžkových kót a výškových kót na mape, na výkrese alebo na náčrte

Trieda E

kótovaný bod

Termín kótovaný bod
Definícia

bod na mape s výškovou kótou, ktorá sa vzťahuje na výšku terénu alebo na významný objekt (stred križovatky, päta kríža a pod.)

Trieda E

kozmická geodézia

Termín kozmická geodézia
Definícia

časť globálnej geodézie, ktorá rieši úlohy geodézie na základe pozorovania prirodzených telies a javov v kozmickom priestore

Trieda A

kozmonynum

Termín kozmonynum
Definícia

názov mimozemského objektu alebo topografického objektu na mimozemskom objekte

Príklad

Mesiac, Mars, More pokoja (mesačné more – tmavá rovinatá oblasť mesačného povrchu).

Trieda E

krajina

Termín krajina
Definícia

ľubovoľne veľký priestorový výrez zemského povrchu, ktorý je určený rovnorodou štruktúrou a rovnakým súborom vzťahov (štruktúrou látok a procesov) svojich komponentov

Trieda E

krajná odchýlka

Termín krajná odchýlka
Definícia

stanovená prípustná odchýlka na hodnotenie presnosti výsledkov merania a zobrazovania vykonávaných určitým postupom

Poznámka

1. Krajná odchýlka je stanovená technickým predpisom spravidla ako 2 až 3 násobok strednej chyby dosahovanej pri meraní rovnakej úrovne.
2. V minulosti sa popri termíne krajná odchýlka používali nevhodne aj termíny prípustná odchýlka a dovolená odchýlka.

Trieda F

kras

Termín kras
Definícia

súbor povrchových a podzemných javov a foriem v horninách rozpustných vo vode (najmä vo vápencoch), vznikajúcich pôsobením povrchových a podzemných vôd

Poznámka

Charakteristické krasové formy na povrchu sú škrapy, úvaly, krasové jamy a i., pod povrchom krasové jaskyne, priepasti a i., niektoré hydrografické osobitosti ponory, vyvieračky.

Príklad

Na Slovensku je najznámejší Slovenský kras s výraznými planinami Silická planina, Plešivská planina.

Trieda E

krasová jama

Termín krasová jama
Definícia

pozri termín závrt

Trieda E

krasová jaskyňa

Termín krasová jaskyňa
Definícia

najtypickejší krasový jav, sústava podpovrchových dutín a chodieb, utvorená činnosťou podzemných vôd vo vápencoch, dolomitoch alebo v iných rozpustných horninách

Príklad

Demänovská jaskyňa Slobody a Domica.

Trieda E

Krasovského elipsoid

Termín Krasovského elipsoid
Definícia

referenčná plocha – referenčný elipsoid s konštantami z roku 1940, hlavná polos a = 6 378 245 m, sploštenie f = 1 : 298,3

Poznámka

Použitý v súradnicovom systéme S-42, S-52 a S-42/83 a zavedený od roku 1953.

Trieda A

kresba cez rám

Termín kresba cez rám
Definícia

zobrazenie mapového obsahu presahujúce mapový rám

Poznámka

Historický termín, súčasť starších technológií.

Trieda E

kresba polohopisu

Termín kresba polohopisu
Definícia

polohopis zobrazený v mape

Poznámka

Historický pojem, súčasť starších technológií.

Trieda E

kresba voľnou rukou

Termín kresba voľnou rukou
Definícia

zobrazenie vybraného prvku mapového obsahu vykonané bez použitia lineára alebo kružidla, napr. vykreslenie vrstevníc tušom a pod.

Poznámka

Historický pojem, súčasť starších technológií.

Trieda E

kresba výškopisu

Termín kresba výškopisu
Definícia

výškopis zobrazený v mape

Poznámka

Historický pojem, súčasť starších technológií.

Trieda E

kreslenie pod mieru

Termín kreslenie pod mieru
Definícia

zmenšenie mapového znaku alebo parcelného čísla pri nedostatku miesta na jeho zobrazenie

Trieda E

krížik súradnicovej siete

Termín krížik súradnicovej siete
Definícia

znázornenie priesečníkov čiar súradnicovej siete na mape

Trieda E

krížová miera

Termín krížová miera
Definícia

vodorovná vzdialenosť dvoch polohovo určených bodov medzi rôznymi predmetmi merania alebo dĺžka uhlopriečky alebo prepony toho istého predmetu merania určená meraním

Trieda F

Křovákovo zobrazenie

Termín Křovákovo zobrazenie
Definícia

dvojité konformné zobrazenie elipsoidu na guľu a z gule na plášť kužeľa vo všeobecnej polohe

Poznámka

1. Křovákovo zobrazenie navrhol Josef Křovák v roku 1922 pre územie vtedajšieho Československa.
2. Os X tvorí základný poludník 42°30' východne od Ferra, začiatok pravouhlej rovinnej súradnicovej sústavy je vo vrchole kužeľa, súradnice x rastú smerom na juh, súradnice y rastú smerom na západ. Územie Slovenska leží v kladnom kvadrante.

Trieda E

kružnicový oblúk s krajnými prechodnicami

Termín kružnicový oblúk s krajnými prechodnicami
Definícia

najčastejšie sa vyskytujúci smerový oblúk tvorený jednoduchým kružnicovým oblúkom a dvoma krajnými prechodnicami

Trieda D

kužeľ

Termín kužeľ
Definícia

vypuklý terénny tvar s ostrým vrcholom

Trieda F, E

kužeľové zobrazenie

Termín kužeľové zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie, v ktorom je zobrazovacou plochou plášť kužeľa, ktorý sa rozvinie do roviny mapy

Trieda E

kvalita

Termín kvalita
Definícia

súhrn charakteristík produktu, ktoré sa týkajú jeho schopnosti uspokojovať stanovené a predpokladané potreby

Trieda C

kvalita kartografického diela

Termín kvalita kartografického diela
Definícia

súhrn vlastností, ktoré tvoria hodnotu (schopnosť uspokojiť potreby používateľa) kartografického diela

Poznámka

Rozlišuje sa kvalita obsahu, kvalita mapového vyjadrenia, kvalita kartografického diela ako výrobku a pod.

Trieda E

kyvadlová mapa

Termín kyvadlová mapa
Definícia

evidenčná mapa, ktorá slúži na periodické (napr. ročné) odovzdávanie informácií o zmenách obsahu k určitému dátumu medzi dvoma, prípadne aj viacerými pracoviskami

Trieda E,F
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016