Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 09.07.2020

Písmeno: o

obchodné právo

Termín obchodné právo
Definícia

osobitná časť súkromného práva, ktorá obsahuje súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti

Trieda G

občianske právo

Termín občianske právo
Definícia

1. osobitná časť súkromného práva, ktorého vzťah k zvyšným odvetviam súkromného práva je daný vzťahom špeciality a subsidiarity (podpornosti)
2. označenie jedného zo študijných odborov v podskupine študijných odborov „právo“ skupiny študijných odborov „humanitné vedy a umenie“
3. v štatistickej klasifikácii odborov vzdelania odbor vzdelania s kódom 6817x00 s možnosťou dosiahnutého vzdelania „vysokoškolské vzdelanie III. stupeň – doktorandské

Poznámka

1. Predmetom občianskoprávnej regulácie sú majetkové vzťahy fyzických osôb a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom a časť vzťahov vyplývajúcich z práva na ochranu osôb.
2. V súlade s § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spravuje sústavu študijných odborov Slovenskej republiky.
3. Kódové označenie študijného odboru „občianske právo“ v sústave študijných odborov je 3.4.11.

Trieda G

obec

Termín obec
Definícia

samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt

Poznámka

Základnou úlohou obce pri výkone jej samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Trieda E

objekt

Termín objekt
Definícia

<pre GIS>
(1) abstrakcia javu reálneho sveta
(2) výskyt entity určitej triedy

Poznámka

V systéme slovenského jazyka nie je rovnocenný ekvivalent pre anglický výraz „feature“. Zaviedol sa ekvivalent „objekt“, ale podľa kontextu ho možno chápať aj ako prvok, entitu, ale aj ako vlastnosť, charakteristický znak, črtu, príznak a pod.

Trieda C

objektovo orientovaná databáza

Termín objektovo orientovaná databáza
Definícia

databáza narábajúca s objektmi reprezentovanými dátami a programovým prostredím a vykazujúca ďalšie príznaky objektovo orientovanej architektúry

Trieda C

obkresľovanie meračskej snímky

Termín obkresľovanie meračskej snímky
Definícia

dopĺňanie obsahu mapy prenášaním obrazu predmetov merania z meračskej snímky do mapy

Poznámka

Činnosti obsiahnuté v tomto pojme sa v osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia prestali vykonávať v dôsledku čoho termín prešiel do kategórie historizmov.

Trieda B

oblasť záujmu

Termín oblasť záujmu
Definícia

časť reálneho alebo hypotetického sveta, ktorá zahŕňa všetko, čo je predmetom záujmu

Trieda C

obmedzenie drobenia pozemkov

Termín obmedzenie drobenia pozemkov
Definícia

súbor administratívnych prekážok s cieľom zníženia ďalšieho drobenia poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov

Poznámka

1. Obmedzenie drobenia pozemkov sa vzťahuje na pozemky nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce pri prechode alebo prevode vlastníctva k nim, ak by ďalším drobením vznikol pozemok alebo spoluvlastnícky podiel k pozemku s výmerou patriacou do veľkostnej kategórie obmedzenia drobenia pozemkov.
2. Obmedzenie drobenia pozemkov sa realizuje finančnými odvodmi určenými zákonom.

Trieda G

obmedzenie prevodu nehnuteľnosti

Termín obmedzenie prevodu nehnuteľnosti
Definícia

zabezpečenie uspokojenia pohľadávky veriteľa písomnou zmluvou, ktorou dlžník (vlastník) bral na seba povinnosť, že neprevedie svoju nehnuteľnosť bez súhlasu veriteľa na iného, dokiaľ nebude pohľadávka uspokojená

Poznámka

1. K zmluve o obmedzení prevodu nehnuteľnosti bola potrebná jej registrácia štátnym notárstvom.
2. Pojem obmedzenie prevodu nehnuteľnosti súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

obmedzenie vlastníka pri vykonávaní geodetických činností

Termín obmedzenie vlastníka pri vykonávaní geodetických činností
Definícia

ohraničenie práv vlastníka nehnuteľností a inej oprávnenej osoby k nehnuteľnostiam súvisiace so zriaďovaním, udržiavaním, premiestňovaním, odstraňovaním a obnovovaním zariadení geodetických bodov a s výkonom ďalších geodetických činností vrátane umožnenia vstupu a vjazdu na pozemok

Poznámka

Je spojené s primeranou náhradou.

Trieda G

obmedzujúca poznámka práva do katastra

Termín obmedzujúca poznámka práva do katastra
Definícia

poznámka informujúca o nehnuteľnosti alebo o vlastníkovi

Príklad

Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností, oznámenie o začatí daňového exekučného konania alebo colného exekučného konania.

Trieda G

obnova katastrálneho operátu (OKO)

Termín obnova katastrálneho operátu (OKO)
Definícia

katastrálne konanie, v ktorom sa obnovuje súbor geodetických informácií, súbor popisných informácií alebo ich vybraná časť a nahrádza sa dovtedajší katastrálny operát

Poznámka

Obnova katastrálneho operátu sa vykonáva vtedy, ak sa dovtedajší katastrálny operát stal nespôsobilý na ďalšie používanie, pretože geometrické určenie nehnuteľností a ich polohové určenie pre veľký počet zmien v dôsledku nárokov na presnosť alebo na mierku mapy už nevyhovujú požiadavkám evidovania nehnuteľností, alebo preto, že dovtedajší katastrálny operát je stratený, zničený alebo poškodený.

Trieda G

obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (OKO NM)

Termín obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (OKO NM)
Definícia

obnova katastrálneho operátu pozostávajúca z prešetrovania priebehu hraníc v teréne (hraníc územnosprávnych jednotiek, hraníc katastrálnych území, hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc druhov pozemkov a pôdorysov stavieb), na ktoré nadväzuje vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií

Poznámka

1. Priebeh hraníc sa zisťuje komisionálne za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb alebo ich zástupcov.
2. Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním nadväzuje na dovtedajší platný katastrálny operát a nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.
3. Súčasťou nového súboru geodetických informácií je mapa veľkej mierky, ktorá sa po skončení obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním stane katastrálnou mapou.

Trieda F, G

obnova katastrálneho operátu skrátenou formou

Termín obnova katastrálneho operátu skrátenou formou
Definícia

obnova katastrálneho operátu v prípade, ak dovtedajšia katastrálna mapa vyhovovala svojou presnosťou a ak bolo potrebné doplniť ju o jej číselné vyjadrenie

Poznámka

1. Obnova katastrálneho operátu skrátenou formou nenadväzovala na zisťovanie priebehu hraníc ani na vykonávanie geodetických činností v teréne ale obsahovala transformáciu analógovej mapy do jej číselného vyjadrenia.
2. Obnova katastrálneho operátu skrátenou formou bola aplikovaná od 1.1.1993 do 23.7.1996; OKO skrátenou formou bolo zrušené čl. XXVIII zákona NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Starším termínom na obnovu katastrálneho operátu skrátenou formou bola obnova katastrálneho operátu v skrátenom katastrálnom konaní.

Trieda G

obnova katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu

Termín obnova katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu
Definícia

obnova katastrálneho operátu alebo jeho časti v prípade, ak sa katastrálny operát alebo jeho časť stane nespôsobilým na ďalšie používanie v dôsledku opotrebovania a právny stav ani skutočný stav sa nezmenili a nie sú ani iné dôvody na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním

Poznámka

Obnova katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu nenadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc ani na vykonávanie geodetických činností v teréne.

Trieda G

obnova mapy

Termín obnova mapy
Definícia

nové spracovanie existujúcej mapy buď vyhotovením nového meračského originálu mapy, alebo využitím číselných výsledkov predchádzajúcich meraní

Trieda E

obojsmerná nivelácia

Termín obojsmerná nivelácia
Definícia

nivelácia vykonaná raz v smere ťahu (tam) a druhýkrát opačne (späť)

Trieda A,F

obojstranne orientovaný polygónový ťah

Termín obojstranne orientovaný polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah, na ktorého začiatočnom aj koncovom bode sú merané orientačné smery

Trieda A

obrazové súradnice

Termín obrazové súradnice
Definícia

pravouhlé súradnice obrazového bodu v obrazovom súradnicovom systéme; vyjadrujú sa v jednotkách [pixel]

Trieda B

obrazový priestor

Termín obrazový priestor
Definícia

priestor medzi projekčným centrom a snímkovou/obrazovou rovinou

Trieda B

obrazový súradnicový systém

Termín obrazový súradnicový systém
Definícia

ľavotočivý pravouhlý súradnicový systém realizovaný usporiadaním obrazových elementov do pravidelnej štruktúry elektrooptického snímača; vzťahuje sa k digitálnemu obrazu

Trieda B

obrysová čiara

Termín obrysová čiara
Definícia

obraz prieniku vonkajšieho obvodu stavebného objektu s terénom alebo priemet vonkajšieho obvodu stavebného objektu na terén

Trieda E

obrysová mapa

Termín obrysová mapa
Definícia

mapa obsahujúca len bodové a čiarové prvky (spravidla riečnu sieť, jazerá, ostrovy, obrysy kontinentov, hranice štátov, prípadne iných areálov), slúžiaca ako podklad na ďalšiu kresbu alebo na mapové cvičenia

Trieda E

obsah mapy

Termín obsah mapy
Definícia

grafické znakové vyjadrenie prírodných a sociálno-ekonomických objektov, javov a ich charakteristík

Trieda E

observácia

Termín observácia
Definícia

meranie geodetickými alebo astronomickými prístrojmi na stanovisku

Trieda A

obtlačok

Termín obtlačok
Definícia

stranovo prevrátený odtlačok mapových znakov, písma a iných prvkov upravený na odtlačenie najmä do originálu mapy

Trieda E

obytná miestnosť

Termín obytná miestnosť
Definícia

miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie

Trieda G

oceánografická mapa

Termín oceánografická mapa
Definícia

mapa zobrazujúca oceán alebo jeho časti s ich dôležitými charakteristikami (hĺbkami, prúdmi a pod.)

Trieda E

ochranná tyč

Termín ochranná tyč
Definícia

tyčový variant ochranného znaku

Trieda F

ochranné pásmo lesa

Termín ochranné pásmo lesa
Definícia

pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku

Trieda G

ochranné pásmo vodárenského zdroja

Termín ochranné pásmo vodárenského zdroja
Definícia

pásmo určené orgánom štátnej správy na základe posudku orgánu na ochranu zdravia zabezpečujúceho ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenského zdroja, ktorý sa využíva

Poznámka

Ochranné pásma vodárenských zdrojov sa členia na ochranné pásmo I. stupňa, ktoré slúži na jeho ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta odberu vôd alebo záchytného zariadenia, a na fakultatívne ochranné pásmo II. stupňa, ktoré slúži na ochranu vodárenského zdroja pred ohrozením zo vzdialenejších miest. Na zvýšenie ochrany vodárenského zdroja môže orgán štátnej vodnej správy určiť aj ochranné pásmo III. stupňa.

Trieda G

ochranné zariadenie geodetického bodu

Termín ochranné zariadenie geodetického bodu
Definícia

ochranná tyč, výstražná tabuľka, betónová skruž a pod., v odôvodnených prípadoch chránené územie slúžiace na ochranu bodu pred poškodením alebo zničením

Trieda A

ochranný znak

Termín ochranný znak
Definícia

nápadné zariadenie v tesnej blízkosti stabilizácie geodetického bodu, výrazne označujúce geodetický bod, uľahčujúce vyhľadanie geodetického bodu a chrániace geodetický bod pred poškodením alebo zničením

Trieda F

odbočný nivelačný ťah

Termín odbočný nivelačný ťah
Definícia

nivelačný ťah spravidla určený na výškové pripojenie významného geodetického bodu, ktorého body majú číslovanie odvodené od východiskového čísla pripájacieho bodu

Poznámka

Body odbočného nivelačného ťahu majú číslovanie odvodené od východiskového čísla pripájacieho bodu.

Trieda A

odborná publikácia v oblasti štandardizácie geografických názvov

Termín odborná publikácia v oblasti štandardizácie geografických názvov
Definícia

publikácia vo forme encyklopédie, atlasu, cestopisu, turistickej literatúry, učebnice, časopisu alebo publikácia z oblasti geodézie, kartografie, katastra nehnuteľností, geografie, histórie, štatistiky a cestovného ruchu, ktorá obsahuje geografické názvy, kartografické dielo, alebo jeho časť

Trieda E

odchýlka

Termín odchýlka
Definícia

a) rozdiel výsledkov merania tej istej veličiny
b) rozdiel medzi danou hodnotou, prípadne priemernou hodnotou alebo vyrovnanou hodnotou (obyčajne určenou skôr), a zmeranou hodnotou

Poznámka

Pri polygónovom ťahu môže byť pozdĺžna odchýlka, polohová priečna odchýlka a smerová odchýlka.

Príklad

Rozdiel medzi výsledkami meraní dvakrát meranej dĺžky.

Trieda F

odchýlka v styku

Termín odchýlka v styku
Definícia

rozdiel v polohe priesečníkov polohopisnej kresby alebo vrstevnice so stykovými čiarami susedných mapových listov

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda E

odmeraná súradnica

Termín odmeraná súradnica
Definícia

hodnota súradnice určenej kartometricky

Trieda E

odpočinok

Termín odpočinok
Definícia

vodorovná alebo mierne sklonená časť terénu na svahovom chrbte alebo na svahu

Trieda F, E

odsunutá súradnica

Termín odsunutá súradnica
Definícia

nevhodné, použi termín odmeraná súradnica

Trieda E

odvodená mapa

Termín odvodená mapa
Definícia

mapa, ktorá vznikla odvodením alebo prepracovaním východiskovej mapy (inej pôvodnej mapy alebo odvodenej mapy)

Trieda E, F

odvodenie mapy

Termín odvodenie mapy
Definícia

vyhotovenie mapy využitím pôvodnej mapy alebo inej odvodenej mapy alebo modelu, obvykle jej/ jeho zmenšením a úpravou obsahu (redukciou, generalizáciou alebo doplnením)

Trieda E

ofsetová tlač mapy

Termín ofsetová tlač mapy
Definícia

nepriama technika tlače z plochy, pri ktorej sa každá jednotlivá tlačová farba prenáša z povrchu tlačovej formy prostredníctvom tlačového (ofsetového) valca na potlačovaný materiál

Trieda E

ohraničenie

Termín ohraničenie
Definícia

množina reprezentujúca okraj entity

Poznámka

Termín ohraničenie sa najčastejšie používa v geometrickom kontexte, v ktorom sa považuje za množinu bodov alebo objektov reprezentujúcich tieto body. V iných oblastiach sa termín používa metaforicky na opis prechodu medzi entitou a jej okolím.

Trieda C

ojkonymum

Termín ojkonymum
Synonymum sídelný názov
osadný názov
Definícia

toponymum pomenúvajúce všetky druhy sídelných objektov viac či menej trvalého charakteru

Poznámka

Do kategórie sídelných názvov zaraďujeme aj toponymá pomenúvajúce opustené, zaniknuté sídelné objekty i objekty torzálnej architektúry – zrúcaniny hradov, opevnení a pod.

Príklad

Do kategórie sídelných názvov zaraďujeme názvy miest, obcí, mestských častí, častí obcí, dedín, sídelných lokalít, osád, samôt, lazov, kopaníc, štálov, poľnohospodárskych usadlostí, salašov, horární, mlynov, jednotlivých domov, chatových osád, hradov, zámkov, kaštieľov, a pod.

Trieda E

okamžitá rotačná os Zeme

Termín okamžitá rotačná os Zeme
Definícia

priamka spájajúca okamžitý severný a južný pól Zeme

Trieda A

okraj mapy

Termín okraj mapy
Definícia

časť orezaného výtlačku mapy mimo mapového rámu

Trieda E

okrajová úloha teórie potenciálu

Termín okrajová úloha teórie potenciálu
Definícia

lineárna parciálna diferenciálna rovnica 2. rádu v určitej oblasti pre fyzikálnu veličinu, pre ktorú na hranici oblasti platia isté podmienky (podmienky 1. druhu - Dirchletove, podmienky 2. druhu - Neumannove, podmienky 3. druhu - Newtonove, príp. zmiešané okrajové podmienky)

Poznámka

V geodézii je neznámou určovanou fyzikálnou veličinou poruchový potenciál.

Trieda A

okrajový náčrtok

Termín okrajový náčrtok
Definícia

prehľadné zobrazenie vybraných charakteristík obsahu mapy mimo mapového rámu a mimo mapového poľa

Poznámka

Vybrané charakteristiky obsahu mapy zahŕňajú napr. hranice územných celkov, druhy a mierky mapových podkladov, rozmery mapového listu, priebeh nivelačnej siete, použité metódy podrobného merania na jednotlivých častiach mapového listu.

Trieda F

omerná miera

Termín omerná miera
Definícia

vodorovná vzdialenosť určená priamym meraním v teréne pomocou meradla, vyjadrujúca vzdialenosť medzi dvoma susednými polohovo určenými podrobnými bodmi

Trieda F

opakované vydanie

Termín opakované vydanie
Definícia

každé vydanie uskutočnené po jeho prvom vydaní; môže byť aktualizované alebo nezmenené

Trieda E

operát geometrického plánu

Termín operát geometrického plánu
Definícia

súhrn dokumentačných materiálov skladajúci sa z geometrického plánu, záznamu podrobného merania zmien a elektronických podkladov na aktualizáciu katastrálneho operátu

Trieda G

operát mapy

Termín operát mapy
Definícia

nevhodné, pozri termín mapový operát

Trieda F

operát z vytýčenía hranice pozemku

Termín operát z vytýčenía hranice pozemku
Definícia

súčasť súboru geodetických informácií pozostávajúca z vytyčovacieho náčrtu, protokolu o vytýčení hranice pozemku, zoznamu súradníc použitých a vytyčovaných bodov a technickej správy

Trieda G

oprava chyby v katastrálnom operáte

Termín oprava chyby v katastrálnom operáte
Definícia

katastrálne konanie s cieľom opravy údajov katastra

Poznámka

Oprava chyby v katastri sa vykonáva, ak údaj katastra je v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra, alebo ak je chybne zakreslená hranica pozemku v katastrálnej mape, alebo ak je chybný údaj katastra spôsobený chybami v písaní a počítaní a inými zrejmými nesprávnosťami v písomných vyhotoveniach právnych úkonov, vo verejných listinách a v iných listinách.

Trieda G

oprava z dĺžky latového metra

Termín oprava z dĺžky latového metra
Definícia

oprava meraného prevýšenia o chybu spôsobenú nesprávnou dĺžkou stupnice metrového úseku nivelačnej laty

Poznámka

Priemerná dĺžka latového metra nivelačnej laty sa určuje laboratórne kalibráciou.

Trieda A

oprava z kolísania tiažnice

Termín oprava z kolísania tiažnice
Synonymum astronomická korekcia
Definícia

oprava meraného prevýšenia o chyby spôsobené účinkami príťažlivých síl Slnka a Mesiaca spôsobujúcich osciláciu (kolísanie) tiažnice (zvislice)

Trieda A

oprava z teplotnej rozťažnosti invarového pásu

Termín oprava z teplotnej rozťažnosti invarového pásu
Definícia

oprava meraného prevýšenia o chybu z nesprávnej dĺžky stupnice nivelačnej laty spôsobenej rozťažnosťou invarového pásu vplyvom zmeny teploty

Poznámka

Koeficient teplotnej rozťažnosti invarového pásu sa určuje laboratórne kalibráciou nivelačnej laty pri rôznych teplotách.

Trieda A

oprava zo zakrivenia Zeme a z refrakcie

Termín oprava zo zakrivenia Zeme a z refrakcie
Definícia

oprava meraného prevýšenia pri nerovnomerných zámerách (excentrickom postavení nivelačného prístroja) o chybu spôsobenú rozdielom skutočného a zdanlivého horizontu a o chybu spôsobenú zakrivením zámery vplyvom terestrickej refrakcie

Trieda A

oprávnený domnelý vlastník

Termín oprávnený domnelý vlastník
Definícia

označenie domnelého vlastníka v operáte pozemkových úprav, o ktorého vlastníckom práve súd do zostavenia registra pôvodného stavu nerozhodol

Poznámka

Oprávnený domnelý vlastník bol v katastri nehnuteľností aplikovaný v období 19.8.1991 – 1.5.2014.

Trieda G

optické zvislé premietanie

Termín optické zvislé premietanie
Synonymum optické prevažovanie
Definícia

prevažovanie, pri ktorom sa premieta poloha bodu po zvislici pomocou meracieho prístroja

Poznámka

Meracím prístrojom používaným na prevažovanie je napr. optický prevažovač, teodolit a zvislý laserový lúč.

Trieda D

optický prevažovač

Termín optický prevažovač
Definícia

prístroj na vytýčenie zvislice

Poznámka

1. Z konštrukčného hľadiska sa optické prevažovače delia na prevažovače so zámernou osou smerujúcou nahor (do zenitu), nadol (do nadiru) a s možnosťou vytýčenia zvislice obidvomi smermi prepínaním optického prvku vloženého do cesty zámerného lúča.
2. Zámerný lúč je urovnávaný do zvislej polohy kompenzátorom, ktorý môže byť jednoosový a dvojosový. Postup vytyčovania zvislice treba prispôsobiť typu zabudovaného kompenzátora .

Trieda D,I

optoelektronický senzor

Termín optoelektronický senzor
Definícia

senzor zložený z polovodičových prvkov (fotodiód) citlivých na svetelný tok fotónov, ktorý v týchto prvkoch generuje elektrický náboj na princípe vnútorného fotoelektrického javu

Poznámka

Optoelektronický senzor sa využíva na tvorbu digitálneho obrazu.

Trieda B, I

Organizácia RTCM

Termín Organizácia RTCM
Definícia

medzinárodná nezisková vedecko-odborná a vzdelávacia organizácia, ktorá sa venuje otázkam regionálnej a medzinárodnej námornej navigácie a rádiokomunikácie, regulačným zmenám a vývoju technických noriem a štandardov z týchto oblastí

Poznámka

1. Členmi Organizácie RTCM sú vládne aj mimovládne inštitúcie.
2. Organizácia RTCM sa skladá zo špeciálnych komisií, ktorých úlohou je definovanie a vydávanie medzinárodných štandardov na navigáciu a rádiokomunikáciu na základe vykonávania hĺbkových analýz a testovaní.
3. Termín Organizácia RTCM je skratkou odvodenou z Radio Technical Commission for Maritime Services.

Trieda A,K

orientácia mapy

Termín orientácia mapy
Definícia

priradenie svetových strán k mape podľa smerovania hornej strany

Poznámka

Ak na hornej strane mapy je juh, mapa má južnú orientáciu.

Trieda E

orientácia mapy v teréne

Termín orientácia mapy v teréne
Definícia

natočenie mapy do polohy súhlasnej so svetovými stranami

Poznámka

Orientácia mapy v teréne sa vykonáva obvykle pomocou kompasu alebo buzoly, ale aj podľa stotožnenia smerov na identické objekty v mape a v teréne.

Trieda E

orientácia meračského stola

Termín orientácia meračského stola
Definícia

natočenie urovnaného meračského stola tak, aby spojnica zobrazeného stanoviska meračského stola a zobrazeného orientačného bodu bola vo zvislej rovine spojnice týchto bodov v teréne

Trieda A

orientácia osnovy smerov

Termín orientácia osnovy smerov
Synonymum orientácia smerov
Definícia

otočenie osnovy meraných smerov o orientačný uhol, ktorého hodnota sa stanoví na základe orientačných smerov obsiahnutých v osnove

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda A

orientácia polygónového ťahu

Termín orientácia polygónového ťahu
Definícia

začlenenie smeru obyčajne prvej a poslednej strany polygónového ťahu do príslušnej súradnicovej sústavy uhlomerným prístrojom orientovaným na pripájacích bodoch podľa daného (orientačného) smeru meračskej siete

Trieda F

orientácia súradnicového systému

Termín orientácia súradnicového systému
Definícia

pootočenie osí jedného súradnicového systému vzhľadom na osi iného súradnicového systému vyjadrené pomocou uhlov vytvorených osami týchto súradnicových systémov

Príklad

Orientácia súradnicového systému družice alebo lietadla vzhľadom na externý referenčný súradnicový systém.

Trieda A,B

orientačná mapa

Termín orientačná mapa
Definícia

mapa slúžiaca špeciálne na orientačné ciele

Príklad

Orientačnou mapou je napr. mapa určená na športové orientačné behy, orientačná mapa mesta.

Trieda E

orientačná priamka

Termín orientačná priamka
Definícia

priamka, resp. dvojica priamok (so spoločným bodom) v podzemí, ktorých body tvoria základné banské bodové pole v podzemí

Poznámka

1. Orientačné priamky sa rozmiestňujú v blízkosti šachty a v chodbách, tak aby vzdialenosť medzi nimi nebola väčšia ako 1 000 m.
2. Parametre bodov orientačných priamok situovaných v blízkosti šachty sa určia pripájacím a usmerňovacím meraním, parametre bodov ďalších orientačných priamok sa určia meraním hlavných polygónových ťahov.

Trieda D

orientačná sieť mapy

Termín orientačná sieť mapy
Definícia

sústava rovnako odľahlých a spravidla na seba kolmých čiar na mape slúžiaca na rýchle vyhľadávanie objektov, javov a ich charakteristík podľa registra

Poznámka

Funkciu orientačnej siete mapy niekedy plní geografická siete mapy, kilometrová siete mapy alebo iná sieť mapy.

Trieda E

orientačne významný predmet

Termín orientačne významný predmet
Synonymum orientačný predmet
Definícia

výrazný predmet v prírode dôležitý na orientáciu v teréne

Príklad

Kostolná veža, božia muka, kríž, vodárenský objekt a pod.

Trieda A

orientačný bod

Termín orientačný bod
Definícia

jeden bod alebo viac bodov pridružených ku geodetickému bodu štátnej trigonometrickej sieti (centru)

Poznámka

Je pripojený na geodetický bod tak, že poskytuje orientačný smer viditeľný bez zvýšeného stanoviska.

Trieda A

orientačný predmet

Termín orientačný predmet
Definícia

pozri termín orientačne významný predmet

Trieda A

orientačný smer

Termín orientačný smer
Definícia

zvolený vodorovný smer (prípadne viacej smerov) na trigonometrický, orientačný alebo iný vhodne zvolený bod, ktorého smerník je známy

Poznámka

1. Slúži na orientáciu osnovy smerov pri meraní vodorovných smerov a uhlov.
2. Slúži na pripojenie nadväzujúcich meraní pri meraní polygónových ťahov a geodetických sietí.

Trieda A

orientačný uhol

Termín orientačný uhol
Definícia

a/ uhol, ktorého hodnotu treba pripočítať ku všetkým smerom meranej osnovy na prevod na smerník
b/ uhol meraný na bode polygónového ťahu na jeho orientáciu

Trieda A,F

orientačný uhol

Termín orientačný uhol
Synonymum pripájací uhol
Definícia

uhol na danom začiatočnom alebo koncovom bode pripojeného polygónového ťahu, pomocou ktorého sa ťah orientuje

Trieda A,F

orientovaná meračská priamka

Termín orientovaná meračská priamka
Definícia

meračská priamka vychádzajúca z číselne určeného polohového bodu a smerujúca na druhý číselne určený neprístupný polohový bod

Trieda F

orientovaný polygónový ťah

Termín orientovaný polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah, ktorý má orientovanú aspoň jednu stranu

Trieda A,F

originál listu vlastníctva

Termín originál listu vlastníctva
Definícia

jedinečný exemplár listu vlastníctva v papierovej podobe

Poznámka

1. Aktualizáciu údajov v origináli listu vlastníctva vykonával/vykonáva správca katastrálneho operátu zápisom nového textu do originálu listu vlastníctva a preškrtnutím neplatného (starého) textu jednou vodorovnou čiarou tak, aby predchádzajúci text napriek preškrtnutiu zostal čitateľný.
2. Po 17.12.2013 je aktualizovaná iba databáza ISKN; originál listu vlastníctva sa nezakladá.

Trieda G

originálna miera

Termín originálna miera
Definícia

synonymum termínu pôvodná miera

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

orografia

Termín orografia
Definícia

horopis, náuka o tvaroch georeliéfu

Trieda E

orografická čiara

Termín orografická čiara
Synonymum geomorfologická čiara
Definícia

chrbátnica, prípadne iná významná čiara charakterizujúca na mape orografiu

Trieda E

oronymum

Termín oronymum
Definícia

geografický názov útvaru vertikálnej členitosti georeliéfu kontinentov vrátane morského dna

Príklad

Ďumbier, Lomnický štít, Biele Karpaty, Adižské Alpy, Juhoškótska vysočina, Bavorský les.

Trieda E

ortodróma

Termín ortodróma
Definícia

geodetická krivka na referenčnej sfére

Poznámka

Ortodróma je časťou hlavnej kružnice, ktorej stred je totožný so stredom referenčnej sféry a polomer sa rovná polomeru referenčnej sféry.

Trieda A

ortofotomapa

Termín ortofotomapa
Definícia

mapa, ktorej obsah tvorí letecká ortosnímka alebo ortofotomozaika doplnená o mapový popis a vymedzená sekčnými čiarami mapového listu

Poznámka

Ortofotomapa môže obsahovať polohové chyby zapríčinené prevýšením objektov (stavby, vegetácia a pod.) nad terénom a obsahové chyby zapríčinené zákrytom terénu pri nedostatočnom prekryte snímok.

Trieda B

ortofotomozaika

Termín ortofotomozaika
Definícia

súbor ortosnímok spojených do jedného obrazového celku bez prekrytov, medzier a viditeľných jasových a farebných rozdielov pozdĺž spájacích čiar

Trieda B

ortogonálna metóda

Termín ortogonálna metóda
Synonymum metóda pravouhlých súradníc
Definícia

metóda podrobného merania polohopisu využívajúca meranie bodov pomocou meračskej priamky pravouhlými súradnicami, t. j. staničením a dĺžkou kolmice

Trieda F

ortosnímka

Termín ortosnímka
Definícia

diferenciálne prekreslená pôvodná snímka, ktorej obsah v realite je ortogonálne zobrazený do referenčnej roviny a má jednotnú mierku

Poznámka

Diferenciálne prekreslenie ortosnímky (ortorektifikácia) sa vykonáva na základe znalosti o prvkoch vnútornej a vonkajšej orientácie snímky a výškového modelu zobrazeného územia.

Trieda B

os záberu

Termín os záberu
Synonymum hlavný lúč autokolimácie
Definícia

určujúci lúč, ktorý je v predmetovom priestore kolmý na obrazovú rovinu a prechádza projekčným centrom

Trieda B

osnova smerov

Termín osnova smerov
Definícia

dva vodorovné smery alebo viac vodorovných smerov vychádzajúcich z jedného bodu

Trieda A

osobitná evidencia zmlúv, verejných listín alebo iných listín

Termín osobitná evidencia zmlúv, verejných listín alebo iných listín
Definícia

súčasť katastrálneho operátu potvrdzujúca alebo osvedčujúca práva k časti pozemku vytvorenej geometrickým plánom, na ktorej je postavená líniová stavba (autostráda, cesta, železnica, cyklotrasa a pod.) alebo iná verejnoprospešná stavba (napr. smetisko, záhradková osada a pod.)

Poznámka

1. Hlavná funkcia osobitnej evidencie zmlúv, verejných listín alebo iných listín spočívala v racionalizačnej snahe, aby vtedajšia analógová katastrálna mapa nebola preplnená drobnými parcelami z každého postupne vykupovaného dielu parcely zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny (v novom stave výkazu výmer geometrického plánu) a aby sa obišla potreba založenia príložnej mapy vo väčšej mierke.
2. Inštitút osobitnej evidencie zmlúv, verejných listín alebo iných listín bol kreovaný v § 45 zákona č. 162/1995 Z. z. a účinný bol od 1.1.1993 do 31.8.2009, keď bol v § 45 katastrálneho zákona článkom III zákona č. 304/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tento inštitút osobitnej evidencie vynechaný (nepriama novela katastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z.). Vynechanie inštitútu osobitnej evidencie zmlúv, verejných listín alebo iných listín z legislatívy súviselo s novými podmienkami práce v súbore geodetických informácií, najmä s bezvýnimočnou povinnosťou práce v prostredí vektorovej katastrálnej mapy; ešte aj v roku 2015 tento inštitút fungoval ako zdroj niekoľko tisíc povolených návrhov na vklad práva do katastra ale ešte nezapísaných do katastra.

Trieda G

osobitná odborná spôsobilosť na autorizačné a úradné overovanie výsledkov geodetických a kartografických činností

Termín osobitná odborná spôsobilosť na autorizačné a úradné overovanie výsledkov geodetických a kartografických činností
Definícia

osobitná odborná spôsobilosť na autorizačné a úradné overovanie výsledkov geodetických a kartografických činností, súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov upravujúcich oblasť katastra, súvisiacich s katastrom a oblasť geodézie a kartografie

Poznámka

Osobitná odborná spôsobilosť na autorizačné a úradné overovanie výsledkov geodetických a kartografických činností sa preukazuje osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti, ktoré vydá Úrad geodézie, kartografie a katastra SR fyzickej osobe po úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky pred komisiou zriadenou predsedom úradu.

Trieda G

osobitná odborná spôsobilosť rozhodovať o vklade

Termín osobitná odborná spôsobilosť rozhodovať o vklade
Definícia

súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov upravujúcich oblasť katastra nehnuteľností a súvisiacich s katastrom nehnuteľností

Poznámka

V konaní o vklade rozhoduje v mene katastrálnej autority zamestnanec vykonávajúci štátnu službu na úseku katastra nehnuteľností, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť rozhodovať o vklade a poverenie predsedu úradu rozhodovať o vklade.

Trieda G

osobné užívanie pozemku

Termín osobné užívanie pozemku
Definícia

zákonom definovaný právny vzťah k pozemku v socialistickom spoločenskom vlastníctve, ktorého subjektom bola fyzická osoba s právom výstavby rodinného domčeka, rekreačnej chaty, garáže alebo zriadenia záhradky na ňom

Poznámka

1. Pojem osobné užívanie pozemku súvisel s evidenciou nehnuteľností.
2. Právo osobného užívania pozemku nebolo časovo obmedzené a prechádzalo na dediča. Platilo do 31.12.1991.

Trieda G

osobný údaj

Termín osobný údaj
Definícia

informácia, ktorá sa vzťahuje na určitú osobu

Trieda G

ostrov

Termín ostrov
Definícia

časť zemskej kôry vyčnievajúca nad hladinu mora, rieky alebo jazera, s menšími rozmermi ako najmenší kontinent Austrália

Trieda E

overovací bod

Termín overovací bod
Definícia

vhodne zvolený bod slúžiaci na overenie stálosti polohy iných bodov, najčastejšie pripájacích bodov alebo stanovísk

Trieda D

označenie bodu

Termín označenie bodu
Definícia

číslo a názov geodetického bodu

Trieda A

označenie geodetického bodu

Termín označenie geodetického bodu
Definícia

súčasť geodetických údajov obsahujúca úplné číslo a prípadne aj názov geodetického bodu

Trieda A

označenie mapového listu

Termín označenie mapového listu
Definícia

číselné, alfabetické alebo kombinované označenie mimo mapového rámu vyjadrujúce umiestenie mapového listu v klade mapových listov mapového diela

Poznámka

Označenie mapového listu je zvyčajne doplnené názvom mapového diela alebo názvom mapového listu.

Trieda F
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016