Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 09.07.2020

Písmeno: u

úbočie

Termín úbočie
Definícia

časť terénu zostupujúca z vyvýšeniny do doliny

Trieda F, E

účastník právneho vzťahu

Termín účastník právneho vzťahu
Definícia

1. fyzická osoba a právnická osoba (vrátane orgánov verejnej moci), ktorá vo vzťahu k iným fyzickým alebo právnickým osobám vystupuje ako nositeľ práv alebo povinností
2. špecifikácia podrobnej kategorizácie vlastníka a iného oprávneného z práva k nehnuteľnosti (z pohľadu katastra nehnuteľností)

Poznámka

Jednociferné kódové označenie účastníka právneho vzťahu je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 1: Vlastník, kód 2: Správca, kód 3: Nájomca, kód 4: Iná oprávnená osoba z práva k nehnuteľnosti.

Trieda G

účastník výmeny informácií

Termín účastník výmeny informácií
Definícia

prevádzkovateľ informačného systému, užívateľ informačných služieb a sprostredkovateľ informácií

Trieda G

účel mapy

Termín účel mapy
Definícia

zámer vyhotovenia alebo vydania mapy smerovaný na cielené uspokojovanie potrieb používateľov máp

Trieda E

účelová komunikácia

Termín účelová komunikácia
Definícia

pozemná komunikácia slúžiaca spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľnosti s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo slúžiaca komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch

Poznámka

Účelové komunikácie sa členia na verejné a neverejné. Účelové komunikácie v uzavretých priestoroch alebo objektoch sú neverejné. Verejnú účelovú komunikáciu môže príslušná obec vyhlásiť za neverejnú len so súhlasom jej vlastníka.

Trieda D, G

účelová mapa

Termín účelová mapa
Definícia

tematická mapa veľkej mierky

Poznámka

Účelová mapa obsahuje v závislosti od stanoveného účelu okrem prvkov mapového obsahu základnej mapy aj ďalšie predmety miestneho prešetrovania a merania.

Trieda E

údolnica

Termín údolnica
Definícia

čiara sledujúca miesta najintenzívnejšieho vhĺbenia dolinového terénneho tvaru

Trieda F, E

uhlové skreslenie

Termín uhlové skreslenie
Definícia

rozdiel veľkosti azimutu (uhla) na zobrazovacej ploche a zodpovedajúceho azimutu (uhla) na referenčnej ploche

Trieda E

uhlový uzáver

Termín uhlový uzáver
Definícia

1. uhlová odchýlka v uzavretom geometrickom obrazci, o ktorú sa líši súčet hodnôt jeho meraných uhlov od teoretickej hodnoty (v geodézii vo všeobecnosti)
2. rozdiel hodnoty orientačného smerníka koncového bodu obojstranne orientovaného polygónového ťahu od súčtu orientačného smerníka začiatočného bodu obojstranne orientovaného polygónového ťahu a zmeraných vrcholových uhlov polygónového ťahu (v geodézii pri výpočte polygónového ťahu)

Trieda A

ukážkový mapový list

Termín ukážkový mapový list
Definícia

ukážka obsahu a jeho grafického vyjadrenia, úpravy a celkového vybavenia mapového diela

Trieda F, G

umelé koryto

Termín umelé koryto
Definícia

koryto, ktorého dno a brehy sú umelo vytvorené a do ktorého je voda odvedená

Poznámka

V pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, rozhodne orgán štátnej vodnej správy na základe poznania prírodných podmienok, s prihliadnutím na brehové čiary susedných úsekov vodného toku.

Príklad

Vodný kanál, vodný náhon, prieplav a iné.

Trieda E

umiestenie pozemku

Termín umiestenie pozemku
Definícia

charakteristika podrobnej kategorizácie lokalizácie pozemku

Poznámka

Jednociferné kódové označenie umiestenia pozemku je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 1: Pozemok je umiestený v zastavanom území obce, kód 2: Pozemok je umiestený mimo zastavaného územia obce.

Trieda G

umiestenie stavby

Termín umiestenie stavby
Definícia

charakteristika podrobnej kategorizácie lokalizácie stavby

Poznámka

Jednociferné kódové označenie je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 1: Stavba postavená na zemskom povrchu, kód 2: Podzemná stavba, kód 3: Nadzemná stavba.

Trieda G

úmorie

Termín úmorie
Definícia

územie, z ktorého všetka povrchová voda tečie do jedného mora

Poznámka

Úmoria sú navzájom oddelené hranicou vedúcou po dôležitých horských chrbtoch, od ktorých majú povodie a voda riek spád do jednotlivých morí.

Trieda E

univerzálna fotogrametrická metóda

Termín univerzálna fotogrametrická metóda
Definícia

metóda podrobného merania polohopisu, prípadne aj výškopisu bodovým alebo čiarovým vyhodnotením zo snímkových dvojíc na vyhodnocovacom prístroji

Poznámka

Univerzálna fotogrametrická metóda je najčastejšie používanou fotogrametrickou metódou podrobného merania.

Trieda B, F

univerzálna meracia stanica

Termín univerzálna meracia stanica
Synonymum totálna stanica
Definícia

zariadenie na automatizované elektronické meranie uhlov a dĺžok s možnosťou zobrazenia meraných údajov v číslicovom tvare

Poznámka

1. Zariadenie je obvykle vybavené procesorom a softvérom, ktoré umožňujú automatizovanú kontrolu splnenia základných osových podmienok prístroja počas merania, zavedenie opráv k meraným údajom, zavedenie fyzikálnych a matematických korekcií, vykonávanie jednoduchých výpočtov, číselné a čiastočne grafické zobrazenie výsledkov merania.
2. Zariadenie môže byť doplnené o ďalšie prístroje, napr. digitálny fotoaparát, prijímač GNSS s anténou a pod.

Trieda A,I

úpätie

Termín úpätie
Definícia

styk dvoch rôzne sklonených terénnych plôch na rozhraní úbočia a doliny zvierajúcich spolu obyčajne tupý uhol

Trieda F, E

úpätnica

Termín úpätnica
Definícia

čiara styku dvoch rôzne sklonených čiastkových plôch na rozhraní úbočia a doliny zvierajúcich navzájom zvyčajne tupý uhol

Trieda F, E

úplný geografický názov

Termín úplný geografický názov
Definícia

geografický názov pozostávajúci z dvoch alebo z viacerých slov, ktorý je v aplikačnej praxi (v komunikácii) predmetom skracovania

Poznámka

Úplné geografické názvy a skrátené geografické názvy sú vzájomne komplementárne.

Príklad

Dvojice úplného geografického názvu a skráteného geografického názvu: Slovenská republika a Slovensko, Banská Bystrica a Bystrica, Záhorská Bystrica a Bystrica, Vysoké Tatry a Tatry, Nové Mesto nad Váhom a Nové Mesto, Gerlachovský štít a Gerlach, Zväz sovietskych socialistických republík a Sovietsky zväz, Baltské more a Balt, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Spojené kráľovstvo, Veľká líbyjská arabská ľudová socialistická džamahírija a Líbya.

Trieda E

úplný mapový list

Termín úplný mapový list
Definícia

mapový list pokreslený v celom rozsahu

Trieda E

úplný výpis z listu vlastníctva

Termín úplný výpis z listu vlastníctva
Definícia

výpis z listu vlastníctva bez redukcie údajov v ňom uvedených

Trieda G

úradné overenie vybraných geodetických a kartografických činností

Termín úradné overenie vybraných geodetických a kartografických činností
Definícia

potvrdenie zamestnanca katastrálnej autority s osobitnou odbornou spôsobilosťou a poverením, že výsledky vybraných geodetických a kartografických činností môžu byť prevzaté do štátnej dokumentácie

Trieda G

určený operát

Termín určený operát
Definícia

operát bývalých pozemkových evidencií určený katastrálnou autoritou ako operát zobrazujúci pôvodné pozemky nezobrazené v katastrálnej mape, ktorého súčasťou je evidencia súvisiacich vlastníckych práv

Trieda G

určovanie elipsoidických prevýšení pomocou GNSS

Termín určovanie elipsoidických prevýšení pomocou GNSS
Definícia

určenie rozdielu elipsoidických výšok medzi dvomi bodmi z pravouhlých súradníc základnice transformovaných na elipsoidické súradnice

Trieda A

určovanie geoidu

Termín určovanie geoidu
Definícia

určenie výšok geoidu nad referenčným elipsoidom

Trieda A

určovanie normálnych výšok pomocou GNSS

Termín určovanie normálnych výšok pomocou GNSS
Definícia

určenie nadmorskej výšky z rozdielu elipsoidických výšok z merania pomocou GNSS a výšky kvázigeoidu nad elipsoidom za predpokladu znalosti jeho priebehu nad referenčným elipsoidom

Trieda A

určovanie ortometrických výšok pomocou GNSS

Termín určovanie ortometrických výšok pomocou GNSS
Definícia

určenie nadmorskej výšky z rozdielu elipsoidických výšok z merania pomocou GNSS a výšky geoidu nad elipsoidom za predpokladu znalosti jeho priebehu nad referenčným elipsoidom

Trieda A

určujúci lúč

Termín určujúci lúč
Definícia

lomená spojnica prechádzajúca predmetovým bodom, projekčným centrom a obrazom predmetového bodu; je to os zväzku lúčov vychádzajúceho z predmetového bodu a dopadajúceho na objektív

Trieda B

úroveň dát

Termín úroveň dát
Definícia

vrstva v množine vrstvených úrovní, v ktorých sú dáta zaznamenané tak, že zodpovedajú definíciám typov založených na aplikačnej modelovej úrovni

Trieda C

usmernenie

Termín usmernenie
Definícia

interný normatívny akt operatívnej povahy, ktorým orgán štátnej správy poskytuje aktuálnu odbornú a metodickú pomoc organizáciám, resp. orgánom štátnej správy vo svojej riadiacej alebo metodickej pôsobnosti

Trieda L

usmerňovacie meranie

Termín usmerňovacie meranie
Definícia

meranie, ktorého výsledkom je smerník orientačnej priamky v podzemí

Trieda D

ústavné právo

Termín ústavné právo
Definícia

osobitná súčasť verejného práva, ktoré reguluje štátnu moc vo vnútri štátu, jej fungovanie a organizáciu na určitých princípoch a zároveň stanovuje základné pravidlá vzťahu štátnej moci a občanov

Poznámka

1. Ústavné právo sa považuje za vedúce právne odvetvie, pretože s jeho úpravou musia byť v súlade všetky ostatné normy verejného aj súkromného práva. Keďže jeho základnou úpravou je štruktúra, kompetencie, tvorba a činnosť štátnych orgánov a vlastne úprava štátnej formy, t. j. režimu, formy vlády a štátneho zriadenia.
2. V štatistickej klasifikácii odborov vzdelania odbor vzdelania s kódom 6803x00 s možnosťou dosiahnutého vzdelania „vysokoškolské vzdelanie III. stupeň – doktorandské“.

Trieda G

ústredný archív geodézie a kartografie

Termín ústredný archív geodézie a kartografie
Definícia

špecializovaný verejný archív, ktorý zhromažďuje, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje archívne kartografické diela a archívne dokumenty súvisiace s činnosťou v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností na území Slovenskej republiky

Trieda A, E

uzavretý polygónový ťah

Termín uzavretý polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah v tvare uzavretého mnohouholníka

Poznámka

Koncový bod uzavretého polygónového ťahu je totožný so začiatočným bodom.

Trieda A,F

územie časti obce

Termín územie časti obce
Definícia

územný celok hierarchicky nižšej jednotky ako obec, v priestore ktorého obec realizuje svoje zákonné kompetencie

Poznámka

1. Územie obce sa môže deliť na časti obce; územie časti obce môže byť reprezentované jedným katastrálnym územím, niekoľkými katastrálnymi územiami, alebo nemusí mať svoje katastrálne územie.
2. O zriadení, zrušení, rozdelení alebo zlúčení častí obce rozhoduje so súhlasom obce okresný úrad v sídle kraja.

Trieda E

územie obce

Termín územie obce
Definícia

územný celok, v priestore ktorého obec realizuje svoje zákonné kompetencie, skladajúci sa z jedného alebo z viacerých katastrálnych území

Poznámka

1. Územie obce sa môže členiť na časti obce.
2. Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo obce zlučuje vláda nariadením. Rozhodnúť o tom možno iba so súhlasom obce a na základe stanoviska okresného úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza; o inej zmene územia obce rozhoduje so súhlasom obce okresný úrad v sídle kraja, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
3. Obec sa môže rozdeliť, ak každá z nových obcí bude mať katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok, najmenej 3 000 obyvateľov a ak urbanisticky nesplynula s ostatnými časťami obce. Obec nemožno rozdeliť, ak do rozvoja odčleňovanej časti obce boli vložené investície, od ktorých je závislá celá obec.

Trieda E

užívacia hranica

Termín užívacia hranica
Definícia

hranica oddeľujúca pozemky rozmanitých užívateľov

Poznámka

1. – Užívacia hranica môže byť ale nemusí byť identická s vlastníckou hranicou.
2. – Užívacie hranice najmä v extraviláne boli predmetom evidovania v jednotnej evidencii pôdy a v evidencii nehnuteľností.

Trieda F

užívateľ informačného systému

Termín užívateľ informačného systému
Definícia

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva informácie získané z informačného systému alebo o tieto informácie žiada v rámci informačných služieb poskytovaných informačným systémom

Trieda G

užívateľ nehnuteľnosti

Termín užívateľ nehnuteľnosti
Definícia

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť

Poznámka

Užívateľ nehnuteľnosti môže byť ale nemusí byť totožný s vlastníkom nehnuteľnosti.

Trieda G

úžľabie

Termín úžľabie
Definícia

klesajúca pretiahnutá vhĺbená plocha prebiehajúca medzi dvoma svahovými chrbtami

Trieda F, E

úžľabina

Termín úžľabina
Definícia

dolina s vhĺbeným (žľabovým) dnom

Trieda F, E

uzlový bod

Termín uzlový bod
Definícia

bod, do ktorého sa zbieha niekoľko ťahov

Trieda A

uzlový polygónový bod

Termín uzlový polygónový bod
Definícia

spoločný bod dvoch alebo viacerých polygónových ťahov

Trieda A

uzlový polygónový ťah

Termín uzlový polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah zbiehajúci sa s ďalšími polygónovými ťahmi rovnakého druhu v spoločnom uzlovom bode

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A,F
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016