Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 09.07.2020

Písmeno: c

čapová značka

Termín čapová značka
Definícia

nivelačná značka s guľovitou alebo valcovou hlavou, ale polguľovým výčnelkom, ktorá sa osádza vždy vodorovne

Trieda A

časopriestorová doména

Termín časopriestorová doména
Definícia

oblasť skladajúca sa z geometrických objektov opisovaných priestorovými a časovými súradnicami

Trieda C

časová poloha

Termín časová poloha
Definícia

poloha v časovom referenčnom systéme

Trieda C

časová presnosť

Termín časová presnosť
Definícia

parameter kvality opisujúci presnosť časových aspektov geografických dát

Trieda C

časová rozlíšiteľnosť

Termín časová rozlíšiteľnosť
Definícia

najmenší časový aspekt, ktorý je zaznamenaný v databáze

Trieda C

časová súradnica

Termín časová súradnica
Definícia

vzdialenosť od začiatku intervalovej stupnice používanej ako základ časového súradnicového systému

Trieda C

časť obce

Termín časť obce
Definícia

nižšia územná jednotka obce, menšia ako obec, ktorá má vlastný názov a spravidla i vlastné katastrálne územie

Poznámka

1. Časť obce môže byť osídlená alebo ju môže tvoriť len poľnohospodárska, lesná či iná pôda.
2. Časť obce môže mať vlastné symboly.

Trieda E

caster NTRIP

Termín caster NTRIP
Synonymum caster
Definícia

server vybavený špeciálnym softvérom, ktorý prijíma údaje z permanentných referenčných staníc GNSS a podľa nastavení a požiadaviek distribuuje oprávneným používateľom (klientom NTRIP) cez prístupové body (mountpointy) prostredníctvom internetu korekcie na meranie metódami GNSS v reálnom čase

Poznámka

Termín NTRIP je skratkou odvodenou z Networked Transport of RTCM via Internet Protocol.

Trieda A

celkové pretvorenie

Termín celkové pretvorenie
Definícia

pretvorenie oproti tvaru v základnej etape merania

Trieda D

celkový posun

Termín celkový posun
Definícia

posun stavebného objektu oproti polohe v základnej etape merania

Trieda D

centrácia meračského stola

Termín centrácia meračského stola
Definícia

postavenie zobrazeného stanoviska nad skutočným stanoviskom v teréne

Trieda A

centračná podložka

Termín centračná podložka
Synonymum dostreďovacia podložka
Definícia

pomôcka spojená so statívom upinacou skrutkou a slúžiaca na pripevnenie, centrovanie a urovnanie rôznych meracích prístrojov a cieľových značiek pomocou stavacich skrutiek

Trieda I

centračné prvky

Termín centračné prvky
Definícia

dÍžka excentricity a pripájaci uhol, ktoré určujú polohu excentrického bodu (stanoviska, cieľa) vzhľadom na centrický bod

Trieda A

centrálny register geodetov

Termín centrálny register geodetov
Definícia

trvale aktualizovaný súpis údajov o držiteľoch preukazov oprávňujúcich na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazov oprávňujúcich na vstup do štátnej dokumentácie a trvale aktualizovaný súpis údajov o preukazoch oprávňujúcich na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a o preukazoch oprávňujúcich na vstup do štátnej dokumentácie

Poznámka

1. Centrálny register geodetov je spravovaný Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a je zverejnený na webovom sídle úradu a na internete.
2. Zápis v centrálnom registri geodetov oprávňuje držiteľa platného preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie aj na vyžiadanie si údajov z katastrálneho operátu elektronickou poštou.

Trieda G, L

cenzový výber prvkov mapy

Termín cenzový výber prvkov mapy
Definícia

<v kartografickej generalizácii> stanovenie podmienky minimálnych rozmerov (dĺžky, šírky, plochy) alebo počtu prvkov na ich prevzatie do mapy

Poznámka

Je to jedna z metód kartografickej generalizácie využívaná pri odvodzovaní topografických máp menšej mierky z máp väčšej mierky alebo pri tvorbe tematických máp malých mierok. Cenzus stanovuje tvorca mapy (autor, redaktor) podľa znalosti a skúsenosti.

Trieda E

cerina

Termín cerina
Synonymum cerová dúbrava
Definícia

les s prevládajúcou drevinou dubom cerovým (Quercus cerris)

Trieda E

cesta

Termín cesta
Definícia

pozemná komunikácia zaradená do cestnej siete vrátane pozemných komunikácií mimo súvisle zastavaného územia alebo územia určeného na zastavanie, ktoré spájajú železničné stanice, terminály kombinovanej dopravy, letiská pre pravidelnú verejnú dopravu a verejné prístavy s diaľnicami a cestami, ak neslúžia ako účelové komunikácie prevažne na prevádzku alebo na správu týchto zariadení

Trieda D, G

cestná mapa

Termín cestná mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca sieť klasifikovaných ciest a uvádzajúca informácie vzťahujúce sa na cesty

Trieda E

cestné ochranné pásmo

Termín cestné ochranné pásmo
Definícia

priestor slúžiaci na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na ochranu premávky na nich mimo súvisle zastavaného územia

Poznámka

1. Pre jednotlivé druhy a kategórie komunikácií je určená šírka ochranného pásma vykonávacím predpisom k zákonu č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestnému zákonu) v znení neskorších predpisov, a to pri diaľniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi priľahlého jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.
2. Cestné ochranné pásmo pre novobudované alebo rekonštruované diaľnice, cesty a miestne komunikácie vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia.
3. V cestnom ochrannom pásme je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom.

Trieda D, G

cestné teleso

Termín cestné teleso
Definícia

súčasť pozemnej komunikácie ohraničená vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov

Trieda D, G

cezpoľný pozemok

Termín cezpoľný pozemok
Definícia

pozemok ležiaci v inej obci, ako býval jeho užívateľ, prípadne jeho vlastník

Poznámka

Pojem cezpoľný pozemok súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

charakteristický bod osi

Termín charakteristický bod osi
Definícia

koncový bod mosta, tunela, štôlne alebo bod na kolmých osiach upravených priestranstiev, resp. bod rozdeľujúci most, tunel, štôlňu alebo osi upravených priestranstiev na čiastkové úseky

Trieda D

charakteristický bod trasy

Termín charakteristický bod trasy
Definícia

bod trasy vyjadrujúci jej priebeh

Poznámka

Medzi charakteristické body trasy patria začiatok a koniec oblúka (ZO, KO), začiatok a koniec trasy (ZU a KU), vrchol oblúka (V), stred oblúka (S), vrcholové body trasy (VB), body medzi kružnicovými oblúkmi a prechodnicami, resp. priamymi úsekmi (PK, TK, TP, KP, KT, PT).

Trieda D

charakteristika nehnuteľnosti

Termín charakteristika nehnuteľnosti
Definícia

špecifikácia podrobnej kategorizácie spôsobu využívania pozemku, druhu chránenej nehnuteľnosti, právneho vzťahu, umiestenia pozemku, spoločnej nehnuteľnosti, druhu stavby, umiestenia stavby, druhu priestoru a druhu nebytového priestoru

Poznámka

Číselné kódové označenie jednotlivých druhov charakteristiky nehnuteľností je súčasťou súboru popisných informácií.

Trieda G

choronymum

Termín choronymum
Definícia

geografický názov väčšieho sídelného alebo nesídelného prírodného alebo administratívneho celku z hľadiska horizontálneho členenia

Poznámka

Choronymá sa delia na prírodné choronymá a na administratívne choronymá.

Príklad

Prírodné choronymá: Horehronie, Záhorie, Potorysie, Biele Karpaty, Kysuce, Afrika, Himaláje, Pobaltie, Sahara. Administratívne choronymá: Liptov, Trenčiansky kraj, Abov, Stredoslovenský kraj, Hlohovský okres, Európska únia, Portugalsko.

Trieda E

chotárnik

Termín chotárnik
Definícia

a/ občan (fyzická osoba), ktorý vlastnil alebo užíval pozemok v predmetnej obci
b/ hraničný znak na hranici katastrálneho územia alebo na obecnej hranici

Poznámka

Pojem chotárnik vo význame občan (fyzická osoba) súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

chránená vodohospodárska oblasť

Termín chránená vodohospodárska oblasť
Definícia

územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd, ak zároveň bolo vládou vyhlásené za takú

Trieda G

chrbát

Termín chrbát
Definícia

vydutá geomorfologická jednotka s pretiahnutým pôdorysom, výraznými okrajovými svahmi a s plochou zaoblenou vrcholovou časťou

Trieda E

chrbátnica

Termín chrbátnica
Definícia

čiara spájajúca najvyššie miesta chrbta a hrebeňa

Trieda F, E

chyba popisu mapy

Termín chyba popisu mapy
Definícia

chybný text alebo chybné umiestnenie textu na mape, príp. nesprávny druh písma

Trieda E

čiastková terénna plocha

Termín čiastková terénna plocha
Definícia

malá časť zemského povrchu, ktorú možno nahradiť jednoduchou geometrickou plochou (rovinou)

Trieda F, E

čiastkové pretvorenie

Termín čiastkové pretvorenie
Definícia

pretvorenie oproti tvaru v predchádzajúcej etape merania

Trieda D

čiastkový mapový list

Termín čiastkový mapový list
Definícia

mapový list menšieho formátu ako mapový list normálneho kladu mapových listov

Trieda E

čiastkový posun

Termín čiastkový posun
Definícia

posun stavebného objektu oproti polohe v predchádzajúcej etape merania

Trieda D

čiastočný výpis z listu vlastníctva

Termín čiastočný výpis z listu vlastníctva
Definícia

výpis z listu vlastníctva obsahujúci buď iba údaje vzťahujúce sa na jednu nehnuteľnosť, alebo skupinu nehnuteľností z časti A listu vlastníctva, alebo iba údaje vzťahujúce sa na jedného zo spoluvlastníkov alebo na skupinu spoluvlastníkov z časti B listu vlastníctva s prislúchajúcimi vpismi údajov v časti C listu vlastníctva

Trieda G

čiastočný výpis z listu vlastníctva

Termín čiastočný výpis z listu vlastníctva
Definícia

výpis z listu vlastníctva s redukovanými údajmi v porovnaní s úplným výpisom z listu vlastníctva

Trieda G

cieľový bod

Termín cieľový bod
Definícia

bod, na ktorý sa pri meraní zameriava

Trieda F

číselná katastrálna mapa

Termín číselná katastrálna mapa
Definícia

katastrálna mapa spracovaná na podklade číselných meračských údajov, v ktorej každý podrobný lomový bod je určený geodeticky (s jedinečným číslom podrobného bodu, so súradnicami podrobného bodu v S-JTSK a s kódom kvality podrobného bodu T=1 až T=4)

Trieda G

číselná mapa

Termín číselná mapa
Definícia

mapa spracovaná na podklade číselných meračských údajov

Poznámka

Dokumentované číselné meračské údaje číselnej mapy umožňujú obnoviť mapu pri strate alebo zničení.

Trieda G, F

číselná metóda

Termín číselná metóda
Definícia

meracia metóda, pri ktorej sa získavajú číselné údaje o polohe bodov meraním alebo súradnice bodov číselným fotogrametrickým vyhodnocovaním

Trieda A

číselná mierka mapy

Termín číselná mierka mapy
Definícia

číselné vyjadrenie mierky mapy v podobe 1:M (napr. 1:25 000), kde M je mierkové číslo

Trieda E

číselná vektorová katastrálna mapa

Termín číselná vektorová katastrálna mapa
Definícia

katastrálna mapa v S-JTSK spravovaná v elektronickej podobe, ktorá vznikla z číselných výsledkov merania

Trieda G

číselné fotogrametrické vyhodnotenie

Termín číselné fotogrametrické vyhodnotenie
Synonymum numerické fotogrametrické vyhodnotenie
Definícia

fotogrametrické vyhodnotenie, ktorého výsledkom sú modelové súradnice vyhodnocovaných bodov

Trieda B

číselné geodetické údaje

Termín číselné geodetické údaje
Definícia

numerické informácie o geodetickom bode, napr. súradnice, nadmorská výška, tiažové zrýchlenie a pod.

Trieda A

číselne určený bod

Termín číselne určený bod
Definícia

bod, ktorý je v 2D, 3D alebo 4D priestore určený z meraných veličín

Poznámka

Merané veličiny môžu byť uhly, dĺžky alebo sú­radnice vo zvolenom súradnicovom systéme.

Trieda A

číslovanie parciel

Termín číslovanie parciel
Definícia

označovanie parciel na mapách arabskými číslami podľa stanovených zásad

Trieda G

čítaná dĺžka

Termín čítaná dĺžka
Definícia

dĺžka bezprostredne získaná pomocou meradla alebo dĺžkomerného zariadenia

Trieda A

čítanie mapy

Termín čítanie mapy
Definícia

chápanie obsahu mapy na základe vnímania mapových znakov s ich významom a polohou

Trieda E

citlivý prvok

Termín citlivý prvok
Definícia

časť snímača, ktorá mení meranú veličinu na veličinu spracovateľnú senzorom

Poznámka

Citlivý prvok je tá časť snímača, na ktorú bezprostredne pôsobí meraná veličina.

Trieda B, I

civilný geometer

Termín civilný geometer
Definícia

geodeticko-kartografický odborník s neúplným vysokoškolským vzdelaním

Poznámka

1. Civilný geometer musel mať na výkon profesie oprávnenie, musel byť úradne autorizovaný.
2. Historický pojem; súčasť staršieho odborného vzdelávacieho systému.

Trieda A, L

členitý terén

Termín členitý terén
Definícia

terén s veľkým počtom vydutých a vypuklých tvarov

Trieda F, E

copyright kartografického diela

Termín copyright kartografického diela
Definícia

vyjadrenie ochrany autorského a vydavateľského práva na kartografické dielo

Poznámka

Vyjadruje sa slovne „Copyright by...“ alebo symbolom ©, s pripojením mena autora (pôvodcu) alebo názvu vydavateľa a roku prvého zverejnenia diela.

Trieda E

copyright mapy

Termín copyright mapy
Definícia

vyjadrenie ochrany autorského a vydavateľského práva na mapu alebo na mapové dielo

Poznámka

Vyjadruje sa slovne „Copyright by...“ alebo symbolom ©, s pripojením mena autora alebo názvu vydavateľa a roku prvého zverejnenia diela.

Trieda F, G
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016