Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 09.07.2020

Písmeno: l

laboratórna jednotka

Termín laboratórna jednotka
Definícia

usporiadané meranie uhla, v ktorom je eliminovaný alebo znížený vplyv chýb sústavy teodolit - cieľ

Poznámka

1. Doba merania jednej laboratórnej jednotky je taká krátka, že možno predpokladať rovnaký vplyv refrakcie.
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda A,H

ľadová jaskyňa

Termín ľadová jaskyňa
Definícia

jaskyňa, ktorej vnútornú výzdobu tvorí ľad

Príklad

Demänovská ľadová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa.

Trieda E

laminovanie mapy

Termín laminovanie mapy
Definícia

zušľachtenie a ochrana povrchu mapy priehľadnou tenkou plastovou fóliou

Trieda E

Laplaceov azimut

Termín Laplaceov azimut
Definícia

geodetický azimut vypočítaný z Laplaceovej rovnice

Trieda A

Laplaceov bod

Termín Laplaceov bod
Definícia

bod, na ktorom bola určená elipsoidická zemepisná šírka, dĺžka a azimut a z astronomických prvkov aspoň astronomická zemepisná dĺžka a azimut

Poznámka

Historický pojem. Používal sa na kontrolu orientácie trigonometrickej siete na elipsoide.

Trieda A

Laplaceova diferenciálna rovnica

Termín Laplaceova diferenciálna rovnica
Definícia

parciálna diferenciálna rovnica 2. rádu s nulovou pravou stranou, ktorá vznikne aplikáciou Lapaceovho operátora na harmonickú funkciu

Poznámka

Využíva sa napríklad pri formulácii okrajových úloh teórie potenciálu vo fyzikálnej geodézii.

Trieda A

Laplaceova rovnica pre azimuty

Termín Laplaceova rovnica pre azimuty
Definícia

rovnica na prevod astronomického azimutu na geodetický azimut

Poznámka

1. Laplaceova rovnica pre azimuty je označovaná aj ako Laplaceova rovnica I. rádu.
2. Existuje aj Laplaceova rovnica II. rádu.

Trieda A

laserový družicový diaľkomer

Termín laserový družicový diaľkomer
Definícia

diaľkomer s laserovým zdrojom svetla vysielaným impulzne na meranie vzdialeností družíc

Trieda I

latinizácia

Termín latinizácia
Definícia

konverzia fonologických elementov alebo grafických symbolov nelatinkového písmového systému do latinky

Trieda E

ľavostranný/pravostranný vrcholový uhol

Termín ľavostranný/pravostranný vrcholový uhol
Definícia

vrcholový uhol polohového polygónového ťahu ležiaci po ľavej/pravej strane vzhľadom na smer, ktorým postupuje výpočet ťahu

Trieda A,F

legenda mapy

Termín legenda mapy
Definícia

pozri termín vysvetlivky mapy

Trieda E

Lehmannova stupnica

Termín Lehmannova stupnica
Definícia

stupnica vyjadrujúca sklon topografickej plochy pomerom hrúbky šrafy k medzere medzi dvoma šrafami

Trieda E

lektor mapy

Termín lektor mapy
Definícia

posudzovateľ obsahu, metodickej a grafickej stránky mapy pred jej spracovaním, resp. v priebehu spracovania (napr. na nátlačku)

Trieda E

lemovka na mape

Termín lemovka na mape
Definícia

vyjadrovací prostriedok mapy v podobe farebného alebo štruktúrovaného pruhu, pásu

Príklad

Lemovka hranice.

Trieda E

les

Termín les
Definícia

prirodzená, poloprirodzená alebo umelá formácia rastlín s prevahou stromov

Trieda E

lesné pozemky

Termín lesné pozemky
Definícia

pozemky
a) s lesnými porastmi,
b) dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
c) na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
d) o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich,
e) bez lesných porastov,
1. ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,
2. ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská,
3. nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií,
f) vyhlásené za lesné pozemky podľa zákona č. 326/2005 Z. z. alebo podľa osobitných predpisov,
g) na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.

Poznámka

1. Ak ide o nesúlad druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností a skutočného stavu, rozhoduje o tom, či pozemok je, alebo nie je lesným pozemkom orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý zároveň na základe zistenia druhu pozemku v teréne určí v rozhodnutí skutočný druh pozemku.
2. Ak je pozemok dlhodobo poľnohospodársky využívaný, orgán štátnej správy lesného hospodárstva navrhne orgánu štátnej správy ochrany poľnohospodárskej pôdy zmenu lesného pozemku na poľnohospodársku pôdu a ak je pozemok vodnou plochou, orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe stanoviska orgánu štátnej vodnej správy rozhodne o zmene lesného pozemku na vodnú plochu.
3. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže so súhlasom vlastníka alebo správcu za lesné pozemky vyhlásiť pozemky okrem poľnohospodárskej pôdy, ktoré
a) sú porastené lesnými drevinami a plnia funkcie lesov,
b) treba zalesniť najmä na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,
c) boli vyňaté z plnenia funkcií lesov, ale dôvod na ich vyňatie zanikol.
4. Rozhodnutia v zmysle poznámok 1, 2 a 3 orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým plánom alebo kópiou katastrálnej mapy, ak ide o celú parcelu, predkladajú príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností.

Trieda G

lesnícke mapovanie

Termín lesnícke mapovanie
Definícia

mapovanie na vyhotovenie lesníckej mapy

Poznámka

Do začiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa táto činnosť označovala aj termínom lesnícke meranie.

Trieda F

lesný pôdny fond

Termín lesný pôdny fond
Definícia

pôda evidovaná v katastri nehnuteľností s druhom pozemku lesný pozemok

Poznámka

1. Podľa § 2 ods. 1 zák. č. 61/1977 o lesoch, v znení zmien a doplnkov, ktorého úplné znenie bolo vyhlásené v Zbierke zákonov pod č. 14/1994, lesný pozemkový fond tvorili pozemky trvale určené na plnenie funkcií lesov (ďalej len „lesné pozemky“). Zákon č. 61/1977 o lesoch v znení neskorších predpisov bol zrušený a nahradený zákonom č. 326/2005 o lesoch, ktorý už nepoužíva termín „lesný pôdny fond“, ale pracuje iba s termínom „lesné pozemky“; obsah termínu „lesné pozemky“ je uvedený v § 3 zákona č. 326/2005.
2. Do lesného pôdneho fondu patria aj pozemky, na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené, pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií, pozemky, na ktorých je budova a spevnená lesná cesta, ale nie sú vyňaté z lesného pôdneho fondu.

Trieda G

lesný porast

Termín lesný porast
Definícia

súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch

Trieda G

letecká mapa

Termín letecká mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca letecké trasy, objekty a uvádzajúca rôzne informácie týkajúce sa leteckej dopravy

Trieda E

letecká meračská snímka

Termín letecká meračská snímka
Definícia

fotografický záznam zhotovený meračskou kamerou z lietajúceho nosiča

Trieda B

lícovací bod

Termín lícovací bod
Definícia

<v kartografii> bod na mapovom podklade, ktorý slúži na jeho lícovanie na identický bod konštrukčného alebo montážneho listu

Poznámka

1. Lícovanie zahŕňa stotožnenie lícovacích bodov na mapovom podklade s identickými bodmi konštrukčného alebo montážneho listu.
2. Pozri aj termíny vlícovací bod, lícovanie a vlícovanie.

Trieda E

lícovací kolík

Termín lícovací kolík
Definícia

kovový čap spravidla valcovitého tvaru zapadajúci do lícovacieho otvoru

Poznámka

1. Lícovacie kolíky sa používajú buď samostatné (jednotlivé) alebo upevnené v štandardom rozostupe na kovovej lište.
2. Lícovací kolík má priemer približne 5 mm a výšku 3 – 5 mm.

Trieda E

lícovací otvor

Termín lícovací otvor
Definícia

otvor v tlačových podkladov a na tlačových formách vyrazený pomocou lícovacieho dierovača

Poznámka

Lícovací otvor má priemer približne 5 mm.

Trieda E

lícovací znak

Termín lícovací znak
Definícia

pravouhlý kríž alebo iný grafický znak, ktorý sa používa na vizuálne lícovanie pri montáži a kopírovaní kartografických originálov, tlačových podkladov alebo na kontrolu sútlače farieb

Trieda E

lícovanie

Termín lícovanie
Definícia

umiestenie kartografických originálov, tlačových podkladov a tlačových foriem na seba v procese výroby mapy, a to buď vizuálne pomocou lícovacích znakov alebo mechanicky pomocou núteného lícovania

Poznámka

1. Lícovanie zahŕňa stotožnenie lícovacích bodov na mapovom podklade s identickými bodmi konštrukčného alebo montážneho listu.
2. V svojej podstate analogický proces transformácie modelov vo fotogrametrii je označený termínom vlícovanie vrátane sekundárnych termínov s komponentom prídavného mena vlicovací, vlícovacia, vlícovacie.

Trieda E

likvidácia informácie

Termín likvidácia informácie
Definícia

výmaz informácie alebo fyzické rozloženie informácie takým spôsobom, aby sa informácia nemohla znova zostaviť, alebo fyzické zničenie hmotného nosiča, na ktorý je informácia viazaná

Trieda G

lineárna interpolácia vrstevníc

Termín lineárna interpolácia vrstevníc
Definícia

interpolácia vrstevníc, pri ktorej sa ako spojnica dvoch interpolovaných výškových bodov používa priamka

Trieda E

líniová digitalizácia

Termín líniová digitalizácia
Synonymum čiarová digitalizácia
Definícia

transformácia charakteristických bodov línií (čiar) z grafickej predlohy do číslicovej formy s registráciou snímaných súradníc v časovom alebo dĺžkovom kroku

Trieda G,C

líniový stavebný objekt

Termín líniový stavebný objekt
Definícia

stavebný objekt, pri ktorom podstatne prevláda jeden rozmer, t. j. dĺžka nad šírkou a výškou

Príklad

Most, tunel a pod.

Trieda D

list vlastníctva

Termín list vlastníctva
Definícia

dokument obsahujúci vybrané údaje o nehnuteľnostiach, o vlastníkoch, o právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné údaje

Poznámka

1. List vlastníctva sa skladá z časti „A – majetková podstata", z časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby" a z časti „C – ťarchy".
2. List vlastníctva opatrený príslušným potvrdením správcu katastrálneho operátu je verejnou listinou.

Trieda G

list vlastníctva (LV)

Termín list vlastníctva (LV)
Definícia

dokument obsahujúci vybrané údaje o nehnuteľnostiach, o vlastníkoch a o iných oprávnených osobách, o právach vlastníkov a iných oprávnených osôb k nehnuteľnostiam a iné údaje vysvetľujúce jednotlivé časti listu vlastníctva

Poznámka

1. Menovité určenie vybraných údajov obsiahnutých v LV je uvedené v § 8 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov účinného ku dňu 1.10.2018.
2. List vlastníctva sa skladá z časti „A – majetková podstata", z časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby" a z časti „C – ťarchy"; staršie LV obsahovali aj časť „D – poznámka“.
3. List vlastníctva zachytáva históriu údajov v ňom uvedených.

Trieda G

listina

Termín listina
Definícia

úradne vyhotovený alebo overený písomný záznam, písomnosť, svedectvo o existujúcom či trvajúcom právnom stave alebo právnej skutočnosti napísané podľa určitých predpísaných foriem a opatrené overujúcim podpisom, pečaťou alebo pečiatkou

Poznámka

Pojem „listina“ sa v katastrálnej praxi používa na označenie podkladu na vykonanie zápisu do katastra, ktorý podľa zákona potvrdzuje práva k nehnuteľnostiam.

Trieda L

logická konzistentnosť

Termín logická konzistentnosť
Definícia

stupeň dodržania logických pravidiel v štruktúre dát, atribútov a vzťahov medzi nimi

Trieda C

logika mapy

Termín logika mapy
Definícia

správnosť kartografickej interpretácie zvolenej témy mapy

Trieda E

lokalizačný štandard

Termín lokalizačný štandard
Definícia

parameter (parametre) lokalizačných údajov, prostredníctvom ktorých sú údaje upravené na predpísaný tvar

Poznámka

Cieľom lokalizačného štandardu je zabezpečiť kompatibilitu lokalizačných informácií.

Trieda C

lomový bod

Termín lomový bod
Definícia

podrobný bod, v ktorom sa lomí hranica pozemku

Trieda G

loxodróma

Termín loxodróma
Definícia

spojnica dvoch bodov na referenčnej ploche, ktorá pretína všetky jej poludníky pod rovnakým u

Poznámka

Nie je to však najkratšia spojnica dvoch miest na referenčnej ploche.

Trieda A

luh

Termín luh
Synonymum lužný les
Definícia

les v dolinách riek a riečnych náplavoch v močaristom a často zaplavovanom teréne s výrazným výskytom vlhkomilnej vegetácie

Trieda E

lúka

Termín lúka
Definícia

porast nedrevnatých rastlín, najmä tráv, s prevahou hospodárskeho využitia kosením a produkcie sena – krmiva pre dobytok

Trieda E

lužný les

Termín lužný les
Definícia

pozri termín luh

Trieda E
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016