Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 09.07.2020

Písmeno: b

baltský výškový systém - po vyrovnaní (Bpv)

Termín baltský výškový systém - po vyrovnaní (Bpv)
Definícia

kinematický výškový referenčný systém vztiahnutý na strednú hladinu Baltského mora prostredníctvom referenčného bodu, ktorým je nula morského vodočtu v Kronštadte

Poznámka

Baltský výškový systém po vyrovnaní používa normálne výšky, t.j. pri výpočte výšok bodov vyrovnaním sa uplatňujú normálne korekcie v zmysle Molodenského teórie na namerané prevýšenia získané meraniami v nivelačných sieťach.

Trieda A

banská kartografia

Termín banská kartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa tvorbou banských máp

Trieda E

banská mapa

Termín banská mapa
Definícia

mapa zobrazujúca miesta, objekty (zariadenia) a charakteristiky povrchovej alebo podzemnej banskej činnosti

Poznámka

Rozoznávame banské mapy základné (základná banská mapa, základná mapa lomu, základná mapa jaskyne a pod.) a účelové (mapa povrchu, prevádzková mapa, kubatúrna mapa, mapa vetrania, mapa zdolávania havárií a pod.).

Trieda D,F

banské bodové pole

Termín banské bodové pole
Definícia

množina bodov trvale stabilizovaných na povrchu a v podzemných častiach banských závodov tvoriacich základ banských meraní

Poznámka

1. Pri určovaní parametrov bodov banského bodového poľa sa používajú metódy a kritériá uvedené v osobitnom predpise (napr. výnos Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom).
2. Podľa určovaných parametrov rozoznávame banské polohové bodové pole a banské výškové bodové pole.

Trieda D

banské mapovanie

Termín banské mapovanie
Definícia

mapovanie, ktorého výsledkom je banská mapa

Trieda F

banské polohové bodové pole

Termín banské polohové bodové pole
Definícia

banské bodové pole obsahujúce body základného banského polohového bodového poľa a podrobného banského polohového bodového poľa na povrchu a v podzemí

Poznámka

1. Základné banské polohové bodové pole na povrchu tvoria body, ktorých parametre sú určené z bodov pasívnych a aktívnych geodetických základov.
2. Základné banské polohové bodové pole v podzemí tvoria body orientačných priamok.
3. Podrobné banské polohové bodové pole na povrchu a v podzemí tvoria body, ktorých parametre sú určené z bodov základného banského polohového bodového poľa.

Trieda D

banské výškové bodové pole

Termín banské výškové bodové pole
Definícia

banské bodové pole obsahujúce body základného banského výškového bodového poľa a podrobného banského výškového bodového poľa na povrchu a v podzemí

Poznámka

1. Základné banské výškové bodové pole na povrchu tvoria body, ktorých parametre sú určené z bodov Štátnej nivelačnej siete I. až III. rádu.
2. Základné banské výškové bodové pole v podzemí tvoria body, ktorých výšky sú určené presným výškovým meraním.
3. Podrobné banské výškové bodové pole na povrchu a v podzemí tvoria body, ktorých výšky sú určené technickým výškovým meraním z bodov základného banského výškového bodového poľa, resp. z bodov Štátnej nivelačnej siete IV. rádu.

Trieda D

banskomeračská dokumentácia

Termín banskomeračská dokumentácia
Definícia

súborná dokumentácia vyhotovená podľa výnosu Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom za účelom dokumentovania banskej činnosti, činností vykonávaných banským spôsobom (razenie štôlní, tunelov a iných podzemných objektov s objemom nad 500 m3), prác súvisiacich so sprístupňovaním jaskýň a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave

Poznámka

1. Povinnosť zabezpečiť spravovanie banskomeračskej dokumentácie má fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca činnosti uvedené v §1 výnosu Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom.
2. Za riadne spravovanie, správnosť, úplnosť a odborné vyhotovenie banskomeračskej dokumentácie zodpovedá pracovník poverený fyzickou alebo právnickou osobou – hlavný banský merač.
3. Za správnosť a úplnosť jednotlivých meraní a častí banskomeračskej dokumentácie zodpovedá pracovník, ktorý tieto práce vykonáva alebo riadi – banský merač.
4. Banskomeračská dokumentácia obsahuje súbor základnej dokumentácie, číselnú a grafickú časť (§9 výnosu Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom).
5. Banskomeračská dokumentácia sa trvale uchováva tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu. Nakladanie s dokumentáciou, s jej vybranými časťami po zániku fyzickej alebo právnickej osoby upravuje §36 výnosu Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom.

Trieda D

banský merač

Termín banský merač
Definícia

fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu (§4 Výnosu Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom)

Poznámka

1. Funkciu banského merača môže vykonávať osoba s vysokoškolským alebo úplným stredným odborným vzdelaním banskomeračského odboru alebo banskogeologických a geodetických odborov s minimálne jednoročnou praxou v odbore banské meračstvo.
2. Odbornú spôsobilosť preukáže osoba zložením skúšky pred komisiou obvodného banského úradu podľa skúšobného poriadku vydaného Ministerstvom hospodárstva SR. O odbornej spôsobilosti vydá obvodný banský úrad osvedčenie.

Trieda D

barometrická nivelácia

Termín barometrická nivelácia
Definícia

staršie, v súčasnosti už nepoužívané synonymum termínu barometrické meranie výšok

Trieda A,F

barometrické meranie výšok

Termín barometrické meranie výšok
Definícia

meranie výškových rozdielov na základe zmeny tlaku vzduchu s meniacou sa nadmorskou výškou

Trieda A

barometrický ťah

Termín barometrický ťah
Definícia

ťah, v ktorom sa výšky určujú barometrickou niveláciou

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A,F

barometrický výškový stupeň

Termín barometrický výškový stupeň
Definícia

výškový rozdiel (zhruba 11 m), ktorý zodpovedá (pri určitom tlaku a strednej teplote) zmene barometrického tlaku o 1 pascal

Trieda A,F

batymetrická mapa

Termín batymetrická mapa
Definícia

mapa zobrazujúca hĺbku dna mora, jazera alebo vodného toku hĺbkovými kótami, izobatami, batymetriou (farebnými hĺbkovými vrstvami) a pod.

Trieda E

Besselov elipsoid

Termín Besselov elipsoid
Definícia

referenčná plocha – referenčný elipsoid z roku 1841 s veličinami a = 6 377 397,15508 m, b = 6 356 078,96290 m, f =1 : 299,152812853, kde a je hlavná polos, b je vedľajšia polos a f je sploštenie

Poznámka

1. Použitý v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.
2. Jeden troch parametrov a, b, f je funkciou zvyšných dvoch parametrov.

Trieda A

bezprojekčné zobrazenie

Termín bezprojekčné zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie bez definovanej matematickej podmienky

Poznámka

1. Hornouhorská trigonometrická sieť bola v rokoch 1856 – 1866 polohopisným podkladom na tvorbu katastrálnych máp v bezprojekčnom geodetickom súradnicovom systéme. Merané dĺžky a smery boli zobrazované do roviny bez matematického vzťahu medzi bodmi v realite a v mape.
2. Bezprojekčné zobrazenie výnimočne zaraďujeme medzi kartografické zobrazenia napriek tomu, že v jeho prípade absentuje zvolená matematická podmienka.

Trieda E

bezšvová databáza

Termín bezšvová databáza
Definícia

databáza fyzicky rozdelená na diely, ale disponujúca logicky spojitými topologickými reláciami a vzťahmi medzi objektmi a javmi

Trieda C

blokový meračský náčrt

Termín blokový meračský náčrt
Definícia

meračský náčrt územia ohraničeného trvalými objektmi a hranicami v prírode

Poznámka

Blokový meračský náčrt je najčastejšie ohraničený komunikáciami, vodnými tokmi a hranicami.

Trieda F

bočný hrebeň

Termín bočný hrebeň
Definícia

pozri termín rázsocha

Trieda E

bod podrobného polohového bodového poľa

Termín bod podrobného polohového bodového poľa
Definícia

pevný bod podrobného polohového bodového poľa alebo dočasne stabilizovaný bod, ktorého poloha bola určená s požadovanou presnosťou

Trieda A

bod polohopisu

Termín bod polohopisu
Definícia

bod polohopisného obsahu mapy

Trieda A

bod výškopisu

Termín bod výškopisu
Definícia

pozri termín výškový bod

Poznámka

Historický pojem; v minulosti používané synonymum pre výškový bod.

Trieda F, E

bodková metóda

Termín bodková metóda
Definícia

metóda mapového vyjadrenia, ktorá vyjadruje intenzitu (napr. hustotu) javu na mape pomocou bodiek rovnakej alebo rôznej veľkosti a tvaru

Trieda E

bodová digitalizácia objektov

Termín bodová digitalizácia objektov
Definícia

transformácia bodov objektu z grafickej predlohy na číslicový záznam vo forme účelovo usporiadaných pravouhlých súradníc

Trieda G,C

bodové pole

Termín bodové pole
Definícia

súbor bodov geodetických základov a súbor bodov podrobného bodového poľa

Trieda A

bonitovaná pôdno-ekologická jednotka

Termín bonitovaná pôdno-ekologická jednotka
Definícia

základná klasifikačná a identifikačná jednotka bonitácie poľnohospodárskych pôd SR vyjadrujúca kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy

Poznámka

Vlastnosti bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky sú vyjadrené sedemmiestnym číselným kódom.

Trieda G

bor

Termín bor
Synonymum borina
Definícia

les s prevládajúcou borovicou sosnou (Pinus silvestris)

Príklad

Súvislá oblasť borov na Záhorskej nížine.

Trieda E

borina

Termín borina
Definícia

pozri termín bor

Trieda E

Bouguerova anomália

Termín Bouguerova anomália
Definícia

rozdiel tiažového zrýchlenia opraveného o topografickú redukciu a zodpovedajúceho normálneho tiažového zrýchlenia

Trieda A

bradlo

Termín bradlo
Definícia

geomorfologický útvar nápadne vyčnievajúci nad terén, budovaný šošovkami jurských a spodnokriedových vápencov so vztýčenými až prevrátenými súvrstviam

Poznámka

Na niektorých bradlách v stredoveku postavili hrady, napr. Podbranč, Vršatec, Oravský hrad.

Príklad

Ľadonhora (909 m n. m. v Kysuckej vrchovine), Pupov (1095 m n. m. v Kysuckej vrchovine), Haligovské skaly.

Trieda E

brakická voda

Termín brakická voda
Definícia

útvar povrchovej vody v blízkosti vyústení riek, ktorý má čiastočne slaný charakter v dôsledku svojej blízkosti pri pobrežných vodách a je podstatne ovplyvnený prítokmi sladkej vody

Trieda E

bralo

Termín bralo
Definícia

skalná stena s takým veľkým sklonom, že sa na nej neudrží zvetraný horninový materiál, ale odpadáva na úpätie a s tvarmi stien typickými pre horniny, ktoré ho tvoria

Trieda E

brána

Termín brána
Definícia

výrazná vhĺbená geomorfologická jednotka, ktorá spája dve susedné geomorfologické jednotky väčšieho plošného rozsahu, s dnom, ktoré má zväčša ráz roviny alebo plochej pahorkatiny

Poznámka

Termín brána označuje iný pojem ako termín skalná brána.

Príklad

Slovenská brána – územie pod Kozárovcami, kde Hron prerezáva výčnelok Štiavnických vrchov a vteká do Podunajskej nížiny; Devínska brána – prielom Dunaja cez Malé Karpaty.

Trieda E

brázda

Termín brázda
Definícia

pomerne úzka vhĺbená geomorfologická forma pretiahnutého tvaru, podmienená tektonicky alebo odolnosťou hornín s dnom, ktoré je tvorené zvyčajne plochou pahorkatinou bez väzby na určitú nadmorskú výšku

Príklad

Termín brázda je zložkou názvov geomorfologických celkov (Podbeskydská brázda, Podtatranská brázda) i geomorfologických podcelkov (Bystrická brázda, Fiľakovská brázda, Jakubianska brázda, Kornická brázda, Podlysecká brázda, Povraznícka brázda, Záhradnianska brázda, Zuberská brázda, Župkovská brázda a i.).

Trieda E

breh

Termín breh
Definícia

miesto styku vodného toku a súše, ktorého hlavným faktorom formovania je erózna a akumulačná činnosť toku

Poznámka

Breh môže byť strmý alebo mierny. Breh môže byť zaplavovaný alebo primárny (mimo dosahu záplav). Breh môže byť stály alebo premenlivý v závislosti od geologických, geografických a hydrologických podmienok.

Trieda E

brehová čiara

Termín brehová čiara
Definícia

(1) hranica medzi korytom vodného toku a priľahlým (inundačným) územím vodného toku
(2) čiara, slúžiaca na zobrazenie hranice medzi pevninou a strednou hladinou mora

Poznámka

Brehová čiara vymedzuje koryto vodného toku a je určená hladinou vody, ktorá spravidla stačí pretekať korytom vodného toku bez vybreženia (vyliatia) do priľahlého (inundačného) územia. Priebeh brehovej čiary sa určí meraním priečnych profilov na vodnom toku.

Trieda E

brehová čiara prirodzeného koryta

Termín brehová čiara prirodzeného koryta
Definícia

priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia

Poznámka

V pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, rozhodne orgán štátnej vodnej správy na základe poznania prírodných podmienok, s prihliadnutím na brehové čiary susedných úsekov vodného toku.

Trieda E

brehová čiara umelého koryta

Termín brehová čiara umelého koryta
Definícia

čiara určená v dokumentácii stavebných úprav

Poznámka

V pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, rozhodne orgán štátnej vodnej správy na základe poznania prírodných podmienok, s prihliadnutím na brehové čiary susedných úsekov vodného toku.

Trieda E

brehovka

Termín brehovka
Definícia

hovorový termín pre brehovú čiaru

Trieda F, E

brezina

Termín brezina
Definícia

les s prevládajúcou drevinou niektorým druhom z rodu listnatých stromov brezou (Betula)

Trieda E

brod

Termín brod
Definícia

plytčina vo vodnom toku, najčastejšie utvorená nánosmi štrkov v koryte, vyskytujúca sa najčastejšie v mieste spojenia dvoch susedných ohybov rieky

Trieda E

bučina

Termín bučina
Definícia

európsky horský les s prevahou buka lesného (Fagus silvatica) z čeľade bukovité

Poznámka

1. – Na Slovensku sú bučiny jedným z najproduktívnejších hospodárskych lesov pri získavaní palivového a priemyselného dreva.
2. – Na Slovensku sa plochy bučín už v minulosti zmenšili v súvislosti s budovaním hút (z buka sa vyrábalo drevné uhlie potrebné v hutách).

Trieda E

budova

Termín budova
Definícia

stavba spojená so zemou pevným základom, vrátane podzemných a nadzemných častí, tvoriacich s ňou jeden funkčný celok, ktorá je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou

Trieda G

bunka mriežky

Termín bunka mriežky
Definícia

základný prvok pravidelnej, zväčša pravouhlej mriežky, vymedzený susednými líniami mriežky v jednom a druhom smere

Trieda C

buzolová tachymetria

Termín buzolová tachymetria
Definícia

tachymetria, pri ktorej sa na meranie používa buzolový teodolit a stanoviská prístroja sú určené buzolovým polygónovým ťahom

Trieda F

buzolové meranie

Termín buzolové meranie
Definícia

polárne meranie, pri ktorom sa merajú namiesto uhlov od orientačného smeru uhly od smeru magnetického poludníka, ktorý je určený smerom magnetky buzolového prístroja

Poznámka

1. Predmetný meraný uhol v rámci buzolového merania sa nazýva magnetický azimut.
2. Buzolové meranie je súčasťou starších technológií; v súčasnosti sa využíva najmä v banskej geodézii, lesníctve a na pedagogické ciele.

Trieda A

buzolový polygónový ťah

Termín buzolový polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah, v ktorom sa namiesto vrcholových uhlov medzi susednými stranami merajú magnetické azimuty strán tohto ťahu

Poznámka

Buzolový polygónový ťah bol využívaný väčšinou v starších technológiách.

Trieda A

bystrina

Termín bystrina
Definícia

vodný tok s veľkým a nepravidelným spádom dna, s rýchlymi zmenami prietokov závisiacimi od zrážok a topenia snehu, relatívne bez zákrut a s veľkým pohybom splavenín

Poznámka

Bystriny tvoria zvyčajne toky vo vyšších horských polohách.

Trieda E

byt

Termín byt
Definícia

obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený rozhodnutím stavebného úradu na trvalé bývanie

Trieda G

bytová budova

Termín bytová budova
Definícia

pozemná stavba, ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie

Poznámka

Bytové budovy sa členia na bytové domy, rodinné domy, ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov.

Trieda G

bytový dom

Termín bytový dom
Definícia

budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie

Poznámka

V bytovom dome sú byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Trieda G
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016