Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 09.07.2020

Písmeno: m

magnetická orientácia

Termín magnetická orientácia
Definícia

orientácia prístroja na stanovisku do smeru miestneho magnetického meridiánu

Trieda A, F

magnetické mapovanie

Termín magnetické mapovanie
Definícia

mapovanie na vyhotovenie magnetickej mapy

Poznámka

1. Do začiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa táto činnosť označovala aj termínom magnetické meranie.
2. Magnetické mapovanie je súčasť starších technológií mapovania.

Trieda F

magnetický azimut

Termín magnetický azimut
Definícia

vodorovný uhol meraný v smere pohybu hodinových ručičiek od severnej vetvy miestneho magnetického poludníka

Trieda A

majetková podstata LV

Termín majetková podstata LV
Definícia

nehnuteľnosť alebo súbor nehnuteľností, ktoré sú vpísané v časti A listu vlastníctva

Trieda G

maketa kartografického diela

Termín maketa kartografického diela
Definícia

zjednodušený model kartografického diela vyhotovený tak, aby sa mohol posúdiť jeho obsah, rozsah záujmového územia, vzhľad a veľkosť, prípadne aby sa mohli vypracovať technologické postupy a vypočítať výrobné náklady

Poznámka

Maketa atlasu obsahuje vzorové kompozície typových máp a na dokončujúcu výrobu atlasu sa vyhotovuje osobitná („knihárska") maketa.

Trieda E

malá mierka mapy

Termín malá mierka mapy
Definícia

mierka mapy s mierkovým číslom M väčším ako 200 000

Poznámka

V iných štátoch môže byť M iné, napr. 500 000.

Trieda E

mapa

Termín mapa
Definícia

konvenčný, znakový, spravidla zmenšený a generalizovaný obraz Zeme, kozmu, kozmických telies a ich častí v rovine alebo na sférickom povrchu (glóbus, guľový segment), zakladajúci sa na voľných (schematických) alebo matematicky definovaných vzťahoch (kartografických zobrazeniach), vyjadrujúci polohu, stav, vzťahy a charakteristiky rôznych prírodných, sociálno-ekonomických a technických objektov a javov

Poznámka

Mapy sa triedia podľa viacerých kritérií, najmä podľa foriem existencie (rovinné, reliéfne, digitálne, stereoskopické mapy), podľa zobrazenia makropriestoru (mapy Zeme, Mesiaca a pod.), podľa zobrazovaného územia (mapy sveta, kontinentov, štátov a pod.), podľa mierky (mapy veľkej, strednej, malej mierky), podľa tematiky (všeobecnogeografické, tematické mapy) atď.

Trieda E, F

mapa anomálií tiažového zrýchlenia

Termín mapa anomálií tiažového zrýchlenia
Synonymum mapa tiažových anomálii
Definícia

mapa vhodnej mierky so zakreslenými izoanomáliami tiažového zrýchlenia

Trieda A

mapa katastra

Termín mapa katastra
Definícia

spoločný a nadradený pojem na označenie katastrálnej mapy a mapy určeného operátu

Poznámka

Na označenie predmetného pojmu sa termín mapa katastra začiatkom 21. storočia bez náhrady prestal používať a prešiel do kategórie historických termínov.

Trieda G

mapa malej mierky

Termín mapa malej mierky
Definícia

mapa s mierkou, v ktorej mierkové číslo M je väčšie ako 200 000

Poznámka

V iných štátoch môže byť M iné, napr. 500 000.

Trieda E, F

mapa premenlivej mierky

Termín mapa premenlivej mierky
Definícia

mapa, ktorej mierka sa od centra k okrajom (alebo od popredia do pozadia) kontinuálne mení podľa zjavného alebo skrytého pravidla

Poznámka

Mapa premenlivej mierky sa používa na dosiahnutie účinnejšieho alebo účelnejšieho mapového vyjadrenia danej témy na danom území.

Trieda E

mapa recentných vertikálnych pohybov zemského povrchu

Termín mapa recentných vertikálnych pohybov zemského povrchu
Definícia

tematická mapa znázorňujúca izočiarami, prípadne odstupňovanými farebnými plochami rýchlosti vertikálnych pohybov alebo výškových zmien zemského povrchu

Trieda A

mapa strednej mierky

Termín mapa strednej mierky
Definícia

mapa s mierkou, v ktorej mierkové číslo M je v intervale 10 000 až 200 000

Poznámka

V iných štátoch môže mať tento interval iné hodnoty.

Trieda E, F

mapa terénu

Termín mapa terénu
Synonymum mapa reliéfu
Definícia

rovinná (dvojrozmerná) mapa zobrazujúca vertikálne pomery zemského povrchu rôznymi zobrazovacími metódami (napr. výškovými kótami, šrafami, vrstevnicami, fyziograficky, hypsometriou, tieňovaním)

Trieda E

mapa určeného operátu

Termín mapa určeného operátu
Definícia

súčasť súboru geodetických informácií v podobe vektorovej mapy zobrazujúcej pôvodné nehnuteľnosti, ku ktorým sú údaje vpísané do registra E katastra nehnuteľností

Trieda G

mapa veľkej mierky

Termín mapa veľkej mierky
Definícia

mapa s mierkou, v ktorej mierkové číslo M je 5 000 a menšie

Poznámka

V iných štátoch môže byť M iné, napr. 10 000.

Trieda E, F

mapa vlečky

Termín mapa vlečky
Definícia

tematická mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje objekty a technické zariadenia železničnej vlečky

Poznámka

Mapa vlečky zobrazuje aj pripojenie vlečky na celoštátnu železnicu, s predmetmi a údajmi potrebnými na železničnú prevádzku a na dohodnutie vlečkovej zmluvy.

Trieda F

mapová osnova

Termín mapová osnova
Definícia

geometricko-grafický základ mapy

Poznámka

Mapovou osnovou môže byť súradnicová sieť (niekedy postačí aj vnútorný rám mapy) a niekoľko oporných bodov.

Trieda E

mapová plocha

Termín mapová plocha
Definícia

nevhodné; použi termín mapové pole

Trieda E

mapová vrstva

Termín mapová vrstva
Definícia

rad mapových listov orientovaný približne vo východozápadnom smere

Trieda E

mapovač

Termín mapovač
Definícia

pracovník vykonávajúci mapovanie v teréne

Poznámka

Historický pojem.

Trieda F

mapovací cyklus

Termín mapovací cyklus
Definícia

obdobie medzi začatím a dokončením mapovacích prác

Trieda F

mapovanie

Termín mapovanie
Definícia

súbor činností vykonávaných s cieľom získať informácie o polohe, tvare a vlastnostiach objektov a javov v určitom čase, ktorých výsledkom je mapa

Poznámka

Existuje topografické, technické, katastrálne, tematické (botanické, geomorfologické a pod.) mapovanie a niekoľko ďalších druhov mapovania.

Trieda F, G

mapové dielo

Termín mapové dielo
Definícia

výsledok mapovania súvisle pokrývajúci mapované územie, ktorý má jednotné kartografické zobrazenie, jednotný systém znakov a ďalších spoločných vlastností

Poznámka

Mapové dielo môže byť digitálne alebo analógové.

Trieda E,F

mapové podklady na projektovanie stavieb

Termín mapové podklady na projektovanie stavieb
Definícia

mapy svojím obsahom a presnosťou vyhovujúce potrebám projektovania stavieb

Poznámka

1. Patria sem mapy z množiny štátnych mapových diel stredných a veľkých mierok, tematické mapy technické, ortofotomapy a mapy odvodené, ktoré vznikli na ich podklade.
2. Na účely projektovania sa obsah máp aktualizuje, dopĺňa o ďalšie údaje alebo sa vyhotovujú mapy pôvodné.

Trieda D

mapové pole

Termín mapové pole
Synonymum pole mapy
Definícia

plocha, na ktorej je zobrazený obsah mapy, obvykle ohraničená mapovým rámom

Poznámka

1. Mapové pole patrí medzi základné kompozičné prvky mapy.
2. Mapové pole spravidla neobsahuje nadstavbové kompozičné prvky (napr. doplnkové mapy, schémy, grafy, tabuľky, zoznamy a iné).

Trieda E

mapové prekrytie

Termín mapové prekrytie
Definícia

zobrazenie toho istého územia na dvoch susedných mapových listoch alebo stranách atlasu

Trieda E

mapové vyjadrovacie prostriedky

Termín mapové vyjadrovacie prostriedky
Synonymum kartografické zobrazovacie prostriedky
Definícia

grafické prostriedky mapy slúžiace na vyjadrenie objektov, javov a ich charakteristík

Trieda E

mapový jazyk

Termín mapový jazyk
Definícia

systém mapových znakov a pravidiel ich používania

Poznámka

Mapový jazyk umožňuje vyjadrovať sa formou mapy, chápať jej obsah a využívať ho.

Trieda E

mapový list

Termín mapový list
Definícia

samostatná jednotka mapového diela vyhotoveného obvykle v súvislom klade mapových listov

Trieda E,F

mapový operát

Termín mapový operát
Definícia

súbor grafických, výpočtových a písomných dokladov mapovania a tvorby mapy

Poznámka

Forma a obsah mapového operátu sú určené záväznými predpismi.

Trieda F

mapový podklad

Termín mapový podklad
Definícia

mapa použitá na odvodenie alebo doplnenie inej mapy

Trieda E,F

mapový rám

Termín mapový rám
Definícia

sústava čiar s matematickokartografickou a estetickou funkciou doplnená spravidla identifikačnými údajmi, ktorá ohraničuje mapové pole vnútornou rámovou čiarou a spravidla ďalšou jednou čiarou alebo viacerými čiarami, z ktorých najvzdialenejšia od vnútornej rámovej čiary je vonkajšia rámová čiara

Trieda F

mapový stĺpec

Termín mapový stĺpec
Definícia

rad mapových listov orientovaný približne v severojužnom smere

Trieda E

mapový znak

Termín mapový znak
Definícia

grafická jednotka, ktorá má formu (výzor), význam (obsah) a polohu v mape

Trieda E

matematická kartografia

Termín matematická kartografia
Definícia

časť kartografie, ktorá sa zaoberá zobrazovaním objektov (údajov) z referenčnej plochy s minimálnymi deformáciami do roviny mapy pomocou kartografických zobrazení

Poznámka

Zaoberá sa voľbou, výpočtami, konštrukciou, transformáciami kartografických zobrazení, ich klasifikáciou, skresleniami a ich ďalšími vlastnosťami.

Trieda E

matematická redukcia dĺžky

Termín matematická redukcia dĺžky
Definícia

redukcia meranej šikmej dĺžky fyzikálne už redukovanej na referenčnú alebo kartografickú plochu

Trieda A,H

matematicko-štatistická analýza kartografického diela

Termín matematicko-štatistická analýza kartografického diela
Definícia

analýza kartografického diela pomocou matematicko-štatistických metód

Príklad

Zisťovanie alebo výpočet stredných veličín, početností, koeficientov a pod.

Trieda E

materiály leteckého diaľkového prieskumu Zeme

Termín materiály leteckého diaľkového prieskumu Zeme
Definícia

fotografické alebo iné záznamy DPZ s údajmi o území a odvodeniny týchto záznamov

Trieda B

materiály leteckého laserového snímkovania

Termín materiály leteckého laserového snímkovania
Definícia

materiály leteckého snámkovania získané technológiou laserového skenovania

Trieda B

materiály leteckého snímkovania

Termín materiály leteckého snímkovania
Definícia

analógové alebo digitálne snímkové záznamy zemského povrchu a ich odvodeniny získavané prostredníctvom snímkovacieho zariadenia z lietadla slúžiace na získavanie informácií o polohe, tvare, druhu a stave objektov a javov, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahuju k zemskému povtchu v určitom čase

Poznámka

Materiály leteckého snímkovania sú lokalizované v geodetických referenčných systémoch.

Trieda B

meander

Termín meander
Definícia

odchýlka riečneho toku od priameho smeru v podobe zákruty, často pravidelného oblúka, utváraná zatláčaním prúdnice riečneho toku smerom k vonkajšiemu brehu, čím vzniká podomieľaný nárazový breh a protiľahlý nánosový breh

Poznámka

V hlbokej doline, kde zákruty rieky majú súhlasný priebeh s dolinou, vznikajú vhĺbené meandre, napr. meander Váhu pod Kraľovanmi, meander Váhu v Strečnianskom prielome, meander Váhu v Púchovskom prielome, meander Hnilca v Slovenskom raji a i.

Trieda E

mechanické zvislé premietanie

Termín mechanické zvislé premietanie
Synonymum mechanické prevažovanie
Definícia

prevažovanie, pri ktorom sa premieta poloha bodu po zvislici pomocou mechanickej olovnice

Trieda D

medza

Termín medza
Definícia

úzky pruh trvale neobrábaného pozemku tvoriaci vlastnícku hranicu alebo hranicu druhov pozemku

Poznámka

Historický pojem.

Trieda F

Medzinárodná astronomická únia (IAU)

Termín Medzinárodná astronomická únia (IAU)
Definícia

medzinárodná organizácia združujúca národné astronomické spoločnosti z celého sveta, ktorá zodpovedá za pomenúvanie hviezd, planét, planétok a iných kozmických telies a javov a ktorej poslaním je podporovať a zabezpečovať rozvoj astronómie cestou medzinárodnej spolupráce

Poznámka

1. Medzinárodná astronomická únia bola založená v roku 1919, sídlo jej sekretariátu je v Paríži a organizačne patrí pod Medzinárodný vedecký výbor (ISC).
2. Skratka IAU vznikla zo začiatočných písmen anglického pomenovania únie „International Astronomical Union”.

Trieda K

Medzinárodná federácia geodetov (FIG)

Termín Medzinárodná federácia geodetov (FIG)
Definícia

medzinárodná celosvetová mimovládna organizácia združujúca profesijné organizácie národných členských združení v oblasti geodézie a príbuzných disciplín

Poznámka

1. FIG bol založený v roku 1878 za účelom reprezentovania a hájenia záujmov profesie geodeta s cieľom podporovať medzinárodnú spoluprácu v profesii geodézie a kartografie a vzájomnú medzinárodnú spoluprácu svojich profesijných organizácií, interdisciplinárnu spoluprácu geodézie s inými geovedami a technický pokrok, okrem iného prostredníctvom komisií, kongresov, workshopov a publikácií; okrem toho sa usiluje o spoločné štandardy v profesijnej praxi a vo vzdelávaní na odborných školách a na vysokých školách.
2. FIG je Organizáciou Spojených národov uznaná mimovládna organizácia, ktorá je aktívna aj v jej rozvojových programoch (OSN-Habitat, FAO).

Trieda K

Medzinárodná geodetická a geofyzikálna únia (MGGÚ)

Termín Medzinárodná geodetická a geofyzikálna únia (MGGÚ)
Definícia

medzinárodná organizácia zameraná na zhromažďovanie, rozširovanie a podporu poznatkov o Zemi a dynamických procesoch v jej vnútri a v jej bezprostrednom okolí

Poznámka

1. MGGÚ bola založená v roku 1919. Organizačne patrí pod Medzinárodný výbor vedeckých únií (ICSU). V roku 2015 zahŕňa tieto vedecké asociácie: geodetickú, seizmologickú a pre fyziku zemského vnútra, geomagnetickú a aeronomickú, oceánografickú, hydrologických vied, meteorologickú a pre fyziku atmosféry, vulkanologickú a pre chémiu zemského vnútra.
2. Anglická skratka Medzinárodnej geodetickej a geofyzikálnej únie IUGG vznikla zo začiatočných písmen anglického pomenovania únie: International Union of Geodesy and Geophysics.

Trieda K

Medzinárodná geodetická asociácia (IAG)

Termín Medzinárodná geodetická asociácia (IAG)
Definícia

medzinárodná organizácia zameraná na zhromažďovanie, rozširovanie a podporu nových poznatkov v geodézii; tvorí samostatnú zložku Medzinárodnej únie geodézie a geofyziky IUGG

Poznámka

1. Medzinárodná geodetická asociácia je pokračujúca organizácia organizácie Mitteleuropäische Gradmessung založenej v roku 1862, ktorá bola v roku 1867 premenovaná na Europäische Gradmessung, v roku 1886 na Internationale Erdmessung a v roku 1930 získala súčasný názov. Bola jednou z piatich zakladajúcich zložiek IUGG.
2. Skratka IAG vznikla zo začiatočných písmen anglického pomenovania asociácie: International Association of Geodesy.

Trieda K

Medzinárodná kartografická asociácia (ICA)

Termín Medzinárodná kartografická asociácia (ICA)
Definícia

medzinárodná mimovládna organizácia združujúca profesijné organizácie národných členských združení v oblasti kartografie a geografických informácií s cieľom koordinovať ich činnosť v medzinárodnom kontexte

Poznámka

1. ICA bola založená v roku 1961. Na čele ICA je volený výkonný výbor; ICA má zriadené komisie pre jednotlivé činnosti.
2. Členom ICA od roka 1995 je aj Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky.

Trieda E,K

Medzinárodná spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum (ISPRS)

Termín Medzinárodná spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum (ISPRS)
Definícia

medzinárodná mimovládna organizácia zameraná na rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti fotogrametrie, diaľkového prieskumu a priestorových informačných systémov a ich aplikácií

Poznámka

Vedecké záujmy ISPRS zahŕňajú fotogrametriu, diaľkový prieskum, priestorové informačné systémy a príbuzné disciplíny ako aj aplikácie v kartografii, geodézii, vedách o Zemi a inžinierskych vedách, monitorovaní a ochrane prostredia. Ďalšie aplikácie zahŕňajú napr. priemyselný dizajn a výrobu, ochranu pamiatok a architektonických objektov, medicínu a iné.

Trieda K, B

medzinárodný cestný ťah

Termín medzinárodný cestný ťah
Definícia

pozemná komunikácia zaradená do niektorej z medzinárodných cestných sústav, ktorých usporiadanie je určené medzinárodnými dohodami

Trieda D, G

Medzinárodný nebeský referenčný rámec (ICRF)

Termín Medzinárodný nebeský referenčný rámec (ICRF)
Definícia

realizácia Medzinárodného nebeského referenčného systému (ICRS) pomocou súradníc kvazarov

Poznámka

1. Kvazary sú zdroje rádiového žiarenia, ktoré sú tak enormne vzdialené, že na rozdiel od hviezd vykazujú takmer nulové vlastné pohyby. Ich presné polohy s neistotou 4x 10-5² sú určované metódou VLBI (Very Long Baseline Interferometry).
2. V optickej časti spektra je Medzinárodný nebeský referenčný systém ICRS reprezentovaný katalógom Hipparcos známym ako HCRF.
3. Oficiálnou skratkou pre termín Medzinárodný nebeský referenčný rámec je ICRF, čo je skratkou anglického ekvivalentu International Celestial Reference Frame.

Trieda A

Medzinárodný terestrický referenčný rámec (ITRF)

Termín Medzinárodný terestrický referenčný rámec (ITRF)
Definícia

realizácia systému ITRS pomocou odhadu súradníc medzinárodnej siete staníc monitorovaných pomocou kozmických a družicových techník VLBI, LLR, GPS, SLR, DORIS a ich rýchlostí, vztiahnutých k určitej časovej epoche

Poznámka

Oficiálnou skratkou pre termín Medzinárodný terestrický referenčný rámec je ITRF, čo je skratkou anglického ekvivalentu International Terrestrial Reference Frame.

Trieda A

Medzinárodný terestrický referenčný systém (ITRS)

Termín Medzinárodný terestrický referenčný systém (ITRS)
Definícia

konvenčný geocentrický priestorový súradnicový systém rotujúci spolu so Zemou, definovaný Medzinárodnou službou rotácie Zeme a referenčných systémov IERS pomocou 4 podmienok:
1. hmotný stred Zeme je definovaný pre celú Zem, vrátane oceánskych a atmosférických hmôt,
2. dĺžkovou jednotkou systému je meter,
3. pôvodná orientácia systému bola definovaná orientáciou referenčného systému BIH v epoche 1984.0,
4. časový vývoj orientácie systému je definovaný podmienkou nulovej rotácie siete vzhľadom k horizontálnym tektonickým pohybom celého povrchu Zeme.

Poznámka

Oficiálnou skratkou pre termín Medzinárodný terestrický referenčný systém je ITRS, čo je skratkou anglického ekvivalentu International Terrestrial Reference System.

Trieda A

medzivrstevnica

Termín medzivrstevnica
Definícia

nevhodné, použi termín doplnková vrstevnica

Trieda E

medzník

Termín medzník
Definícia

stabilizačný znak (kameň, rúrka, kopec a pod.), ktorý označuje lomové body správnej hranice, vlastníckej hranice, užívacej hranice alebo územno-technickej hranice

Trieda G

medzníkovanie

Termín medzníkovanie
Definícia

osádzanie medzníkov na hranici

Poznámka

1. V minulosti sa medzníkovanie pomenúvalo aj termínom ohraničovanie.
2. Historický pojem; súčasť starších mapovacích technológií.

Trieda F

meračská kamera

Termín meračská kamera
Definícia

analógová alebo digitálna fotogrametrická kamera so známymi a stálymi prvkami vnútornej orientácie

Trieda B

meračská priamka

Termín meračská priamka
Definícia

spojnica dvoch meračských bodov, prípadne podrobných bodov, alebo voľná meračská priamka pripojená na dva takéto body alebo viac takých bodov, na ktorú sa merajú podrobné polohové body

Trieda F

meračská pyramída

Termín meračská pyramída
Definícia

najčastejšie drevená trojboká alebo štvorboká signalizačná stavba nad trigonometrickým bodom v tvare ihlana zakotvená do zeme s pripevnenými na bielo natretými doštičkami pod vrcholom, v ktorej osi je zvislá tyč slúžiaca ako cieľ pre zámery

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda F

meračská pyramída so zvýšeným stanoviskom

Termín meračská pyramída so zvýšeným stanoviskom
Definícia

najčastejšie drevená štvorboká signalizačná stavba nad trigonometrickým bodom v tvare ihlana zakotvená do zeme s pripevnenými na bielo natretými doštičkami pod vrcholom, v ktorej osi je zvislá tyč slúžiaca ako cieľ pre zámery, ktorá pozostáva okrem signálnej konštrukcie aj z druhej konštrukcie tzv. zvýšeného stanoviska s podlahou pre merača a observačného stĺpa na postavenie meračského prístroja, pričom sa všetky tieto konštrukcie vzájomne nedotýkajú

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda F

meračská sieť

Termín meračská sieť
Definícia

sieť meračských bodov budovaná na podrobné meranie, vytyčovanie a meranie posunov

Trieda A

meračská snímka

Termín meračská snímka
Definícia

fotografický záznam zhotovený meračskou kamerou

Trieda B

meračská veža

Termín meračská veža
Definícia

najčastejšie drevená alebo murovaná stavba na centráciu meračského prístroja nad trigonometrickým bodom v dostatočnej výške na vykonávanie zámer bez zákrytov na všetky susedné trigonometrické body, ktorá pozostáva zo signálnej konštrukcie s podlahou pre merača a zvýšeného stanoviska na postavenie meračského prístroja, pričom sa obe tieto konštrukcie vzájomne nesmú dotýkať

Poznámka

1. Meračská veža mohla byť aj z iného materiálu (napr. kovová konštrukcia alebo betónový pilier).
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda F

meračská značka

Termín meračská značka
Definícia

značka z vhodného materiálu slúžiaca na jednoznačné označenie polohy alebo výšky bodu

Trieda A

meračské dielo

Termín meračské dielo
Definícia

súbor výsledkov merania ako súčasť mapového operátu a to najmä meračské náčrty, prehľady sietí, klad meračských náčrtov, zápisníky z merania, výpočtové formuláre, miestopisy bodov, zoznamy súradníc a výšok, technická správa a prípadne aj mapa

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda F

meračské pásmo

Termín meračské pásmo
Synonymum meracie pásmo
Definícia

navíjacie meradlo v tvare pásu so stupnicou o dĺžke 10 m až 50 m s milimetrovým alebo centimetrovým delením vyrobené z ocele alebo invaru

Poznámka

Meračské pásmo používané na geodetické činnosti má byť certifikované.

Trieda I

meračské práce

Termín meračské práce
Definícia

súbor činností za účelom zberu prevažne meraných údajov v teréne

Trieda A

meračské snímkovanie

Termín meračské snímkovanie
Definícia

súbor činností, ktorých výsledkom je meračská snímka

Trieda B

meračský bod

Termín meračský bod
Definícia

bod ktoréhokoľvek z bodových polí tvoriaci podklad na ďalšie meranie

Trieda A

meračský náčrt

Termín meračský náčrt
Definícia

súčasť záznamu podrobného merania zmien obsahujúca grafické, číselné a popisné vyjadrenie výsledkov podrobného merania alebo prešetrovania slúžiaca ako podklad na zobrazenie zmien v katastrálnej mape a na vykonanie zmien v súbore popisných informácií

Trieda F, G

meračský originál mapy

Termín meračský originál mapy
Definícia

pôvodné zobrazenie výsledkov miestneho prešetrovania a podrobného merania alebo fotogrametrického vyhodnotenia

Poznámka

Meračský originál mapy slúžil v procese tvorby analógovej mapy.

Trieda F

meračský prvok

Termín meračský prvok
Definícia

veličina sprostredkujúca určenie polohy, prípadne nadmorskej výšky bodu (dĺžka, uhol, prevýšenie a iné.)

Trieda F

meračský údaj

Termín meračský údaj
Definícia

meraná hodnota meračského prvku a identifikácia bodu, na ktorý sa vzťahuje

Trieda F

meradlo

Termín meradlo
Definícia

technický prostriedok určený na meranie, zahrňujúci (zhmotnené) miery a meracie prístroje

Príklad

Dĺžkové meradlo, posuvné meradlo, sklonové meradlo na určenie sklonu, priečne meradlo, kontrolné meradlo a pod.

Trieda H

meraná dĺžka

Termín meraná dĺžka
Definícia

meraním určená hodnota dĺžky spojnice dvoch bodov, obyčajne pred aplikáciou fyzikálnych a matematických redukcií

Trieda A

meranie

Termín meranie
Definícia

1. <v geodézii a kartografii> určovanie hodnoty veličiny v stanovených jednotkách
2. <vo výučbe> označenie jedného zo študijných odborov v podskupine študijných odborov „konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie“ skupiny študijných odborov „konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie“

Poznámka

1. V súlade s § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spravuje sústavu študijných odborov Slovenskej republiky.
2. Kódové označenie študijného odboru „meranie“ v sústave študijných odborov je 5.2.53.

Príklad

Určovanou veličinou je dĺžka, uhol, prevýšenie, tiažové zrýchlenie, čas, časový interval, fáza nosnej vlny a iné.

Trieda A, H

meranie dĺžok

Termín meranie dĺžok
Definícia

určenie dĺžky spojnice dvoch bodov

Poznámka

Podľa použitých prístrojov a metód určovania dĺžok rozoznávame priame meranie dĺžok, nepriame meranie dĺžok, optické meranie dĺžok, paralaktické meranie dĺžok, elektronické meranie dĺžok a iné spôsoby merania dĺžok.

Trieda A

meranie dĺžok invarovými drôtmi

Termín meranie dĺžok invarovými drôtmi
Definícia

špeciálny postup na veľmi presné meranie dĺžok spravidla 24 m dlhými invarovými drôtmi

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda A,H

meranie latou

Termín meranie latou
Definícia

meranie dĺžok niekoľkými (obyčajne dvoma až tromi) drevenými meračskými latami vhodne upravenými na prikladanie do vodorovnej polohy za sebou

Poznámka

1. Meranie latou je súčasťou starších technologických postupov; dnes sa v našich podmienkach na geodetické účely nepoužíva.
2. Drevené meračské laty boli dlhé 2, 3, 4 i 5 metrov.

Trieda A

meranie meračským kolesom

Termín meranie meračským kolesom
Definícia

meranie dĺžok na hladkom a rovnom povrchu alebo na koľajniciach zisťovaním násobku (dielov) obvodu kolesa vybaveného jednoduchým mechanickým počítadlom otočiek

Poznámka

Meranie meračským kolesom je súčasťou starších technologických postupov; dnes sa v našich podmienkach na geodetické účely nepoužíva.

Trieda A

meranie meračským pásmom

Termín meranie meračským pásmom
Synonymum meranie pásmom
Definícia

meranie dĺžok navíjacím meradlom v tvare pásu so stupnicou

Trieda A

meranie na zámernú priamku

Termín meranie na zámernú priamku
Definícia

meranie vodorovných posunov, pripadne krátkych vzdialenosti kolmých na zámernú priamku

Poznámka

V minulosti sa používal aj termín alignement.

Trieda D

meranie plôch

Termín meranie plôch
Definícia

nevhodné, použi termín výpočet výmer plôch

Trieda E

meranie po obvode

Termín meranie po obvode
Definícia

zameranie obvodu najčastejšie neprehľadného alebo neprístupného územia (les, rybník a pod.) uzavretým polygónovým ťahom alebo mnohouholníkom

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda A

meranie po svahu

Termín meranie po svahu
Definícia

meranie vodorovných dĺžok meračskou latou alebo pásmom v smere klesajúceho sklonu terénu

Trieda A

meranie polárnych prvkov

Termín meranie polárnych prvkov
Definícia

meranie smerov a dĺžok pri polárnej metóde

Trieda A

meranie posunov a pretvorení

Termín meranie posunov a pretvorení
Definícia

určovanie priestorových zmien polohy alebo zmien rozmeru a tvaru stavebného objektu alebo jeho časti vzhľadom na polohu alebo rozmer a tvar pri základnom alebo predchádzajúcom meraní

Trieda D

meranie sklonu

Termín meranie sklonu
Definícia

meranie uhla sklonu, prípadne výškového rozdielu a príslušnej vzdialenosti na jeho výpočet

Poznámka

Sklon sa kvantifikuje uhlom, v percentách alebo v promile.

Trieda F

meranie smerov v radoch

Termín meranie smerov v radoch
Definícia

postupné a súvislé meranie osnovy smerov v jednej polohe ďalekohľadu

Poznámka

Pri meraní smerov v skupinách tvorí rad polovicu skupiny.

Trieda A

meranie smerov v skupinách

Termín meranie smerov v skupinách
Definícia

meracia metóda, pri ktorej sa meria osnova smerov v dvoch radoch odlišujúcich sa polohou ďalekohľadu, zmyslom otáčania alidády, limbusovým a mikrometrickým kladom

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda A

meranie výškopisu profilovaním

Termín meranie výškopisu profilovaním
Definícia

metóda podrobného merania výškopisu, pri ktorej je výška podrobných bodov rozmiestnených v profiloch určená plošnou niveláciou

Poznámka

Rozmiestnenie, rozostup a orientácia profilov sa volí tak, aby čo najlepšie vystihovali sklon terénu.

Trieda A

meranie žeriavovej dráhy

Termín meranie žeriavovej dráhy
Definícia

meranie smerového a výškového priebehu koľajnicových pásov a ďalších geometrických parametrov žeriavovej dráhy

Poznámka

1. Metodiku, spôsob a kvalitatívne podmienky merania žeriavovej dráhy upravujú technické predpisy.
2. Elaborát z merania žeriavovej dráhy obsahuje technickú správu a grafické znázornenie smerového a výškového priebehu koľajnicových pásov včítane všetkých číselných údajov.
3. Technická správa merania žeriavovej dráhy v závere obsahuje zhodnotenie, či žeriavová dráha spĺňa kvalitatívne podmienky uvedené v technických predpisoch.

Trieda D

meranie žeriavu

Termín meranie žeriavu
Definícia

meranie vybraných geometrických parametrov žeriavu za účelom kontroly vzájomnej polohy žeriavu a koľajnicových pásov, vzájomnej polohy a rozmerov charakteristických prvkov žeriavu

Poznámka

Metodiku, spôsob a kvalitatívne podmienky merania žeriavu upravujú technické predpisy.

Trieda D

meraný smer

Termín meraný smer
Definícia

vodorovný uhol medzi dvoma zámerami odčítaný alebo registrovaný na orientovanom uhlomernom prístroji

Trieda F

meraný uhol

Termín meraný uhol
Definícia

rozdiel dvoch meraných smerov

Trieda A,F

Mercatorovo zobrazenie

Termín Mercatorovo zobrazenie
Definícia

konformné valcové zobrazenie v normálnej polohe na dotykový valec

Poznámka

1. Osou X Mercatorovho zobrazenia je základný poludník, ostatné poludníky sú rovnobežné a rovnako odľahlé priamky. Osou Y je rovník, ostatné rovnobežky sú s ním rovnobežné priamky; ich odľahlosť sa smerom k pólom zväčšuje, a teda aj skreslenia sa zväčšujú od rovníka smerom k pólom. Loxodróma je priamka.
2. Využíva sa v námornej a leteckej navigácii.

Trieda E

meridiánová konvergencia

Termín meridiánová konvergencia
Definícia

uhol v určitom bode referenčnej plochy medzi dotyčnicami k miestnemu poludníku a ku krivke rovnobežnej so základným poludníkom

Poznámka

Môže byť elipsoidická meridiánová konvergencia, sférická meridiánová konvergencia a rovinná meridiánová konvergencia.

Trieda A

mesto

Termín mesto
Definícia

obec, ktorá bola Národnou radou Slovenskej republiky zaradená do kategórie mesta

Poznámka

1. Národná rada Slovenskej republiky môže na návrh vlády vyhlásiť za mesto obec, ktorá je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu, alebo kúpeľným miestom, ktorá zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí, ktorá má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami, ktorá má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby a ktorá má najmenej 5 000 obyvateľov; obec možno vyhlásiť za mesto, aj keď nespĺňa podmienku počtu obyvateľov, ak je to opodstatnené vzhľadom na splnenie ostatných predpokladov.
2. Návrh na vyhlásenie obce za mesto podáva vláda Národnej rade Slovenskej republiky na základe žiadosti obce.

Trieda E

metadáta

Termín metadáta
Synonymum metaúdaje
Definícia

dáta o dátach

Trieda C

metakartografia

Termín metakartografia
Definícia

súhrn poznatkov o kartografii týkajúcich sa teoretických, metodických, axiomatických, definičných, klasifikačných a ďalších základných problémov kartografie

Trieda E

metóda DGNSS

Termín metóda DGNSS
Definícia

metóda merania, ktorá využíva referenčnú stanicu alebo sieť referenčných staníc na určenie diferenciálnych korekcií za účelom spresnenia kódových meraní pri určovaní absolútnej polohy bodov pomocou GNSS

Poznámka

1. V minulosti bola metóda DGNSS označovaná ako DGPS.
2. Termín je skratkou odvodenou z Differential GNSS.

Trieda A

metóda figurálnych znakov

Termín metóda figurálnych znakov
Definícia

metóda mapového vyjadrenia objektov, javov a ich charakteristík na mape pomocou mapových znakov rôzneho tvaru, veľkosti, farby (a jej vlastností), vzorky a orientácie

Trieda E

metóda izočiar

Termín metóda izočiar
Definícia

metóda mapového vyjadrenia kvantitatívnych charakteristík javu na mape pomocou systému čiar rovnakých hodnôt

Trieda E

metóda kartodiagramu

Termín metóda kartodiagramu
Synonymum kartodiagram
Definícia

metóda mapového vyjadrenia absolútnych kvantitatívnych charakteristík objektov a javov na mape pomocou diagramových (gradovaných) znakov

Poznámka

Kartodiagramy sa rozlišujú podľa lokalizácie diagramových znakov do bodov, čiar alebo areálov a podľa druhu diagramových znakov na jednoduché, sumárne, štruktúrne, zložené a iné.

Trieda E

metóda kartografickej generalizácie

Termín metóda kartografickej generalizácie
Definícia

teoretický a praktický spôsob vytvorenia odrazu reálneho priestorového systému v modeli mapy s využitím princípov zjednodušovania, výberu a vzájomného zosúladenia jeho jednotlivých častí

Trieda E

metóda kartogramu

Termín metóda kartogramu
Synonymum kartogram
Definícia

metóda mapového vyjadrenia relatívnych kvantitatívnych charakteristík (podielov, indexov a pod.) v areáloch mapy pomocou vlastností farby alebo grafických vzoriek a ich textúr, pričom tieto charakteristiky sú vypočítané ako podiely z plochy každého príslušného areálu

Trieda E

metóda La Manche

Termín metóda La Manche
Definícia

pripájacie a usmerňovacie meranie založené na meraní vodorovných a zenitových uhlov teodolitom

Poznámka

1. Teodolit je nutné vybaviť lomeným okulárom.
2. Pri aplikácii metódy sa vykoná meranie na viacerých bodoch v šachte (obvykle 3 a viac). Priemet zvislíc sa určí regresnou analýzou z nadbytočného počtu meraní.
3. Metóda bola aplikovaná pri výstavbe podmorského železničného tunela (Euro Tunnel) pod La Manche a ďalších.

Trieda A,D

metóda laserovej lokácie družíc

Termín metóda laserovej lokácie družíc
Definícia

jedna z metód družicovej geodézie, pri ktorej sa pomocou pulzného lasera meria vzdialenosť umelej družice Zeme od pozorovacej stanice umiestnenej na povrchu Zeme

Trieda A

metóda laserovej lokácie Mesiaca

Termín metóda laserovej lokácie Mesiaca
Definícia

jedna z metód družicovej geodézie, pri ktorej sa pomocou pulzného lasera meria vzdialenosť odrazového hranola umiestneného na povrchu Mesiaca od pozorovacej stanice umiestnenej na povrchu Zeme

Trieda A

metóda mapového vyjadrenia

Termín metóda mapového vyjadrenia
Definícia

spôsob grafického vyjadrenia objektov, javov a ich charakteristík na mapách

Príklad

Metóda figurálnych znakov, metóda čiarových znakov, bodková metóda, diagramová metóda, metóda tieňovania a iné.

Trieda E

metóda meračského stola

Termín metóda meračského stola
Synonymum stolová metóda
Definícia

metóda podrobného merania polohopisu, pri ktorej sa na zaistenom papieri pripevnenom na meračskom stole vyznačujú priamo na stanovisku v teréne predmety merania

Poznámka

1. Metóda meračského stola je zastaraná technológia podrobného merania; v súčasnosti sa využíva zväčša na didaktické účely.
2. Ďalším synonymom termínu metóda meračského stola je termín stolová tachymetria.

Trieda F

metóda podrobného merania

Termín metóda podrobného merania
Synonymum mapovacia metóda
Definícia

spôsob podrobného merania polohopisu, prípadne aj výškopisu

Poznámka

Metóda podrobného merania sa volí podľa požadovanej presnosti výsledkov mapovania, mierky mapy a typu územia, vždy však s prihliadnutím na najvyššiu hospodárnosť.

Trieda F

metóda RTK

Termín metóda RTK
Synonymum single RTK
Definícia

kinematická metóda merania pomocou GNSS v reálnom čase, ktorá vyžaduje referenčnú stanicu a rover, medzi ktorými musí existovať komunikačný kanál na prenos meraných údajov

Poznámka

1. Rover musí byť vybavený softvérom na spracovanie fázových meraní, na základe ktorých je ihneď po inicializácii schopný z prijatých a z vlastných satelitných observácií vytvárať diferencie a počítať relatívnu polohu vzhľadom na referenčnú stanicu.
2. Termín je skratkou odvodenou z Real Time Kinematic.

Trieda A

metóda RTN

Termín metóda RTN
Synonymum metóda sieťového RTK
Definícia

kinematická metóda merania pomocou GNSS v reálnom čase, ktorá vyžaduje sieť permanentných referenčných staníc a rover, odosielajúcich v reálnom čase svoje observácie do riadiaceho centra, kde sú spracované softvérom, ktorý generuje korekcie sieťového riešenia vysielané používateľom pripojeným cez prístupový bod (mountpoint) castra NTRIP

Poznámka

1. Existuje niekoľko konceptov metódy RTN ako napríklad MAC, FKP, VRS a i.
2. Termín je skratkou odvodenou z Real Time Network.
3. V odbornej literatúre sa vyskytuje aj označenie Network RTK alebo NRTK.

Trieda A

metóda šrafovania

Termín metóda šrafovania
Definícia

metóda mapového vyjadrenia terénu na mape pomocou sklonových (Lehmannových) alebo tieňových šráf

Trieda E

metóda tieňovania

Termín metóda tieňovania
Definícia

metóda mapového vyjadrenia ortogonálneho obrazu terénu na mape rozlíšením osvetlených a zatienených miest

Poznámka

Metóda tieňovania slúži na vytváranie priestorového vnemu (plasticity) reliéfu na mape.

Trieda E

metodický návod

Termín metodický návod
Definícia

<v rezorte geodézie kartografie a katastra > interný normatívny akt, ktorý v porovnaní so smernicou podrobnejšie upravuje, vysvetľuje a špecifikuje určitú oblasť úpravy činnosti v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a spôsoby realizácie pracovných úloh

Trieda L

metrológia

Termín metrológia
Definícia

1. doplní Ing. Fencík (Ing. L. Husár)
2. označenie jedného zo študijných odborov v podskupine študijných odborov „konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie“ skupiny študijných odborov „konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie“

Trieda H

miera

Termín miera
Definícia

meraný dĺžkový údaj

Poznámka

Historický pojem; v podobe jednoslovného termínu sa dnes už nepoužíva.

Trieda A,F

miera kvality dát

Termín miera kvality dát
Definícia

zhodnotenie alebo vyčíslenie kvality dát

Príklad

Percento správnych hodnôt atribútov.

Trieda C

mierka diagramových znakov

Termín mierka diagramových znakov
Synonymum mierka gradovaných znakov
Definícia

grafické vysvetlenie kvantity zobrazovanej veličiny (napr. počtu obyvateľov) pomocou gradovaných veľkostí znakov

Poznámka

Mierka diagramových (gradovaných) znakov môže byť kontinuálna alebo intervalová.

Trieda E

mierka glóbusu

Termín mierka glóbusu
Definícia

pomer dĺžky na glóbuse k identickej dĺžke na referenčnej ploche na povrchu zobrazovaného telesa (Zeme, Mesiaca a pod.)

Trieda E

mierka leteckej meračskej snímky

Termín mierka leteckej meračskej snímky
Definícia

pomer vzdialenosti dvoch bodov na meračskej snímke k zodpovedajúcej vzdialenosti v skutočnosti alebo pomer hlavnej vzdialenosti a relatívnej výšky letu

Poznámka

Mierka leteckej meračskej snímky je vzhľadom na sklon snímky a na prevýšenie terénu určená iba približnou hodnotou.

Trieda B

mierka mapovania

Termín mierka mapovania
Definícia

mierka, v ktorej sa vyhotovuje mapa (resp. mapové dielo)

Poznámka

Mierka mapovania sa volí s ohľadom na cieľ mapovania, požadovanú presnosť mapovania, rozsah mapovaného územia a spôsob tvorby mapy

Trieda E

mierka mapy

Termín mierka mapy
Definícia

pomer neskreslenej dĺžky na mape k zodpovedajúcej dĺžke v skutočnosti

Poznámka

Mierka mapy sa označuje 1:M.

Trieda F, G, E

mierka modelu

Termín mierka modelu
Definícia

pomer dĺžky na stereoskopickom modeli ku skutočnej dĺžke vypočítanej z geodetických súradníc

Trieda B

mierkové číslo

Termín mierkové číslo
Definícia

číselný údaj určujúci, koľko dĺžkových jednotiek zobrazovanej skutočnosti (napr. zemského povrchu) zodpovedá jednej jednotke dĺžky na mape

Poznámka

Mierkové číslo sa označuje M (napr. 25 000).

Trieda F, G, E

mierkové číslo snímky

Termín mierkové číslo snímky
Definícia

prevrátená hodnota snímkovej mierky

Trieda B

mierkový rad

Termín mierkový rad
Definícia

postupnosť mierok mapového diela, súboru (série) máp.

Príklad

Mierkový rad topografických máp: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000.

Trieda E

miestna komunikácia

Termín miestna komunikácia
Definícia

všeobecne prístupná a užívaná ulica, parkovisko vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvo, ktoré slúži miestnej doprave a je zaradené do siete miestnych komunikácií

Poznámka

Siete miestnych komunikácií sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodárskej dopravy, a ak to vyžadujú všeobecné záujmy, aj potrebám diaľkovej dopravy a potrebám obrany štátu.

Trieda D, G

miestne prešetrovanie

Termín miestne prešetrovanie
Synonymum zisťovanie priebehu hraníc
Definícia

1. prvá etapa obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním spočívajúca v komisionálnom zisťovaní priebehu hraníc (v oblasti katastra nehnuteľností)
2. zisťovanie priebehu hraníc, atribútov a existencie predmetov (objektov a javov) v príslušnom geografickom informačnom systéme (v oblasti GISov)

Poznámka

1. Cieľom miestneho prešetrovania v oblasti katastra nehnuteľností je preveriť súlad priebehu hraníc s právnym stavom a trvalé označenie lomových bodov týchto hraníc.
2. Predmetom miestneho prešetrovania v oblasti katastra nehnuteľností je zisťovanie hraníc územno-správnych jednotiek, hraníc katastrálnych území, hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc druhov pozemku, hraníc chránených skutočností a ich ochranných pásem a pôdorysov stavieb.
3. Predmetom miestneho prešetrovania v oblasti GISov je preverovanie objektov definovaných katalógom predmetného GIS, ktorý určí jeho rozsah.

Trieda G, C

miestny magnetický meridián

Termín miestny magnetický meridián
Definícia

priesečnica zvislej roviny preloženej stredom deklinačnej magnetky s plochou aproximujúcou povrch zemského telesa a prechádzajúca daným miestom

Poznámka

Miestny magnetický meridián je premenlivý s časom.

Trieda F

miestny súradnicový systém

Termín miestny súradnicový systém
Definícia

súradnicový systém, ktorého osi, orientácia a začiatok sú volené tak, aby vyhovovali na výkon geodetických a kartografických činností na území menšieho rozsahu

Trieda A

miestny územný systém ekologickej stability

Termín miestny územný systém ekologickej stability
Definícia

dokument vyhotovený v rámci pozemkových úprav ako podklad na všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

Trieda G

miestny výškový systém

Termín miestny výškový systém
Definícia

výškový systém, ktorého nulová plocha je volená tak, aby vyhovovala na výškové meranie na území menšieho rozsahu

Trieda A

miestny vzťah

Termín miestny vzťah
Definícia

identifikátor, ktorý vyjadroval v písomnom operáte evidencie nehnuteľností vzťah územnej príslušnosti pozemku k sídlu jeho užívateľa

Trieda G

miestopis bodu

Termín miestopis bodu
Definícia

súčasť geodetických údajov, podklad na vyhľadanie geodetického bodu v prírode

Trieda A

mimorámové údaje

Termín mimorámové údaje
Definícia

údaje umiestené mimo mapového poľa a mimo mapového rámu

Trieda F

mnohokužeľové zobrazenie

Termín mnohokužeľové zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie, v ktorom sa rovnobežkové pásy referenčnej plochy zobrazujú na samostatné kužeľové zobrazovacie plášte

Trieda E

mnohostenové zobrazenie

Termín mnohostenové zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie, v ktorom sa polia (sférické štvoruholníky) zemepisnej siete zobrazujú tak, že vytvárajú mnohosten (polyéder)

Trieda E

množina dát

Termín množina dát
Definícia

identifikovateľný súbor dát

Poznámka

1. Princípy, ktoré sa aplikujú na množinu dát, môžu sa aplikovať aj na série množín dát a ich zoskupenia.
2. Množinou dát môže byť menší súbor dát so spoločným výskytom a typom objektov, ktorý je fyzicky umiestnený vo väčšej množine dát. Teoreticky môže byť množina dát taká malá, ako je individuálny objekt alebo atribút objektu obsiahnutý vo väčšej množine.

Trieda C

močiar

Termín močiar
Definícia

trvale zamokrené územie s hladinou podzemnej vody pri povrchu alebo na povrchu pôdy vznikajúce v depresiách terénu okolo jazier, riek a morí

Trieda E

model dát

Termín model dát
Definícia

špecifikácia informácie vyžadovaná na spôsob združenia dát

Trieda C

model gravitačného poľa Zeme

Termín model gravitačného poľa Zeme
Definícia

súbor geopotenciálnych (dynamických, Stokesových) koeficientov, ktoré sa použijú na vyjadrenie gravitačného potenciálu pomocou rozvoja do radu sférických harmonických funkcií

Poznámka

Určený gravitačný potenciál spolu s odstredivým potenciálom definuje tiažový potenciál na geoide.

Trieda A

modelové súradnice

Termín modelové súradnice
Definícia

priestorové súradnice bodu v modelovom súradnicovom systéme, ktoré sa získajú meraním na optickom stereomodeli alebo analyticky zo snímkových súradníc

Trieda B

montážna odchýlka

Termín montážna odchýlka
Definícia

rozdiel medzi polohou stavebného prvku (konštrukcie) dosiahnutou pri montáži a vytýčenou polohou (vytyčovacou značkou)

Trieda D

montážny list mapy

Termín montážny list mapy
Definícia

výsledok montáže mapového podkladu lícovaného na body alebo na čiary konštrukčného listu

Poznámka

Montážny list mapy slúžil v procese tvorby analógovej mapy.

Trieda F

morfologická interpolácia vrstevníc

Termín morfologická interpolácia vrstevníc
Definícia

interpolácia vrstevníc, pri ktorej sa priama spojnica interpolovaných výškových bodov nahrádza krivkou s plynule sa meniacou krivosťou

Trieda E

mountpoint

Termín mountpoint
Definícia

prístupový bod v castri NTRIP, cez ktorý sa pripájajú používatelia (klienti NTRIP) k službe poskytujúcej korekcie na meranie metódami GNSS v reálnom čase

Trieda A,C

mriežka

Termín mriežka
Definícia

sieť zložená z dvoch alebo viacerých množín kriviek, v ktorej prvky každej množiny pretínajú prvky ostatných množín podľa zvoleného algoritmu

Poznámka

1. Krivky rozdeľujú priestor na bunky mriežky.
2. Bod nachádzajúci sa na priesečníku dvoch alebo viacerých kriviek v mriežke sa nazýva bod mriežky.

Trieda C

mriežkové súradnice

Termín mriežkové súradnice
Definícia

postupnosť dvoch alebo viacerých čísel určujúcich polohu s ohľadom na ich umiestnenie v mriežke

Trieda C

multispektrálna snímka

Termín multispektrálna snímka
Definícia

snímka vytvorená viacerými snímačmi vo viacerých (typicky 3-15) presne vymedzených úzkych spektrálnych pásmach

Poznámka

Typickým príkladom multispektrálnej snímky je snímka v pravých farbách RGB (syntéza pásiem červené, zelené a modré) alebo farebná infračervená snímka CIR (syntéza pásiem blízkoinfračervené, červené a zelené).

Trieda B
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016