Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať tajomníkovi Terminologickej komisie na adresu .

Aktualizovaný k 09.07.2020

Písmeno: n

nadmorská výška

Termín nadmorská výška
Definícia

vzdialenosť bodu od plochy aproximujúcej strednú hladinu mora (napr. od plochy geoidu) meraná po tiažnici; jej hodnota sa rovná zmene tiažového potenciálu od tejto plochy delenej integrálnou strednou hodnotou tiažového zrýchlenia pozdĺž tiažnice

Poznámka

1. Rozoznávame niekoľko typov nadmorských výšok, ktoré sa navzájom mierne líšia (napr. pravá ortometrická výška, Helmertova ortometrická výška, Molodenského normálna výška, dynamická výška). Na Slovensku je používaná Molodenského normálna výška v baltskom výškovom systéme - po vyrovnaní.
2. Body nachádzajúce sa nad plochou aproximujúcou strednú hladinu mora majú kladnú nadmorskú výšku a body ležiace pod touto plochou majú zápornú nadmorskú výšku.
3. Nadmorská a elipsoidická výška sa môžu navzájom líšiť rádovo až 100 metrov. Na území Slovenska je rozdiel nadmorskej a elipsoidickej výšky v intervale 37 až 44 metrov, pričom nadmorská výška je na území Slovenska vždy menšia.

Trieda A

nadzemná nehnuteľnosť

Termín nadzemná nehnuteľnosť
Definícia

stavba a jej zariadenie nad zemským povrchom spojené s ním pevným základom

Poznámka

V minulosti nesprávne používaný termín v evidencii nehnuteľností a v katastri nehnuteľností. V súčasnosti tento termín neexistuje.

Trieda G

náhorná plošina

Termín náhorná plošina
Definícia

pozri termín planina

Trieda E

náhradný pozemok

Termín náhradný pozemok
Definícia

pozemok vyčlenený na inom mieste ako náhrada za pôvodný pozemok, napr. pri hospodársko-technickej úprave pozemkov

Poznámka

Pojem náhradný pozemok súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

nánosový kužeľ

Termín nánosový kužeľ
Definícia

viac alebo menej pravidelná časť kužeľovej plochy s malým sklonom vzniknutá usadeninami pri ústí eróznych rýh a vodných tokov

Trieda F, E

nánosový val

Termín nánosový val
Definícia

vypuklý terénny tvar vytvorený nánosmi v dolinách so širokým dnom

Trieda F, E

národné servisné centrum SKPOS

Termín národné servisné centrum SKPOS
Synonymum riadiace centrum SKPOS
Definícia

administratívne centrum vybavené riadiacim softvérom na komplexnú správu služby SKPOS, ktoré zabezpečuje všetky činnosti spojené s jej každodennou prevádzkou a rozvojom

Poznámka

Národné servisné centrum SKPOS je prepojené rezortnou virtuálnou sieťou so všetkými permanentnými referenčnými stanicami z územia Slovenska zaradenými do služby. Pohraničné stanice z okolitých štátov zaradené do SKPOS sú pripojené na národné servisné centrá okolitých štátov.

Trieda A

národný atlas

Termín národný atlas
Definícia

komplexný tematický atlas štátu

Trieda E

národný majetok

Termín národný majetok
Definícia

všetky veci v štátnom vlastníctve (hmotný národný majetok) a všetky pohľadávky a iné majetkové práva štátu

Poznámka

1. Pojem národný majetok súvisel s evidenciou nehnuteľností.
2. V evidencii nehnuteľností sa ako vlastník nehnuteľného národného majetku zapisoval československý štát s vyznačením organizácie, ktorá majetok spravovala.

Trieda C

nástenná mapa

Termín nástenná mapa
Definícia

mapa veľkého formátu používaná na didaktické alebo reklamné ciele, využívajúca mapové vyjadrovacie prostriedky, ktoré sú viditeľné a rozlíšiteľné z väčšej vzdialenosti (3 m až 5 m i viac)

Trieda E

nástenná stabilizácia

Termín nástenná stabilizácia
Definícia

meračská značka (na vyznačenie polohy alebo výšky geodetického bodu) osadená do zvislej steny stavby

Trieda A

nátlačok mapy

Termín nátlačok mapy
Definícia

skúšobná sútlač jednotlivých farieb mapy, ktorá slúži na posúdenie obsahovej a technickej kvality viacfarebného obsahu mapy pred definitívnou tlačou

Trieda E

navigačná mapa

Termín navigačná mapa
Definícia

tematická mapa slúžiaca na zabezpečenie leteckej alebo lodnej (námornej alebo riečnej) navigácie

Trieda E

návrhová vrstevnica

Termín návrhová vrstevnica
Synonymum projektová vrstevnica
Definícia

vrstevnica znázorňujúca projektovaný reliéf zemského povrchu v upravovanom území

Trieda D

názornosť

Termín názornosť
Definícia

schopnosť mapy vyvolať u používateľa mapy predstavu uľahčujúcu pochopenie určitej reality zobrazenej pomocou mapových znakov

Poznámka

Je to nielen trojrozmerná názornosť, ale aj spôsob selektívneho vnímania a chápania jednotlivých zložiek obsahu mapy.

Trieda E

názov časti obce

Termín názov časti obce
Definícia

vlastné meno časti obce

Poznámka

Časť obce má vlastný názov, ktorý sa uvádza v štátnom jazyku. Názvy častí obce určuje a mení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na návrh obce.

Trieda E

názov mapového diela

Termín názov mapového diela
Definícia

názov celého mapového diela vyjadrujúci obvykle druh a mierku mapy

Trieda F

názov mapového listu

Termín názov mapového listu
Definícia

názov dopĺňajúci alebo nahrádzajúci pri niektorých druhoch máp označenie mapového listu

Poznámka

Názvom mapového listu je spravidla názov najvýznamnejšej obce alebo iného geografického objektu zobrazeného na mapovom liste.

Trieda F

názov obce

Termín názov obce
Definícia

vlastné meno obce

Poznámka

Obec má svoj názov, ktorý sa uvádza v štátnom jazyku. Názov obce určuje alebo mení vláda Slovenskej republiky nariadením: názov obce možno zmeniť iba so súhlasom obce.

Trieda E

názvoslovná autorita

Termín názvoslovná autorita
Definícia

inštitúcia, ktorej je zákonom pridelená rozhodovacia kompetencia v záležitostiach štandardizácie geografických názvov (v niektorých krajinách aj inštitúcia s poradnou kompetenciou)

Poznámka

V Slovenskej republike v roku 2014 názvoslovnými autoritami sú Národná rada Slovenskej republiky (názvy krajov a okresov), vláda Slovenskej republiky (názvy obcí), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (názvy častí obcí), Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (názvy nesídelných geografických objektov a špecifických sídelných objektov z územia Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, vžité podoby slovenských názvov sídelných a nesídelných geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky a názvy mimozemských objektov) a obce (názvy ulíc a iných verejných priestranstiev).

Trieda E

nebytová budova

Termín nebytová budova
Definícia

pozemná stavba, v ktorej je viac ako polovica jej využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely

Poznámka

Nebytové budovy sa členia na hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty, budovy pre administratívu, správu a na riadenie, pre banky a pošty, budovy pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerpacích staníc, dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá, garáže a kryté parkoviská, priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá, budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, pre múzeá, knižnice a galérie, budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia, kryté budovy pre šport, poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale, budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a cintoríny, kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami, ostatné nebytové budovy, napríklad nápravné zariadenia alebo kasárne.

Trieda G

nebytový priestor

Termín nebytový priestor
Definícia

miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie

Poznámka

Nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

Trieda G

nečíselná katastrálna mapa

Termín nečíselná katastrálna mapa
Definícia

katastrálna mapa, v ktorej nie sú všetky podrobné body určené geodeticky (s jedinečným číslom podrobného bodu, so súradnicami podrobného bodu v S-JTSK a s kódom kvality podrobného bodu T=1 až T=4), ale obsahuje aj podrobné body bez čísla bodu s kódom kvality T=5 bez rozlíšenia presnosti

Trieda G

nečíselná mapa

Termín nečíselná mapa
Definícia

mapa spracovaná na podklade nečíselných meračských údajov

Trieda G

nečíselná vektorová katastrálna mapa s implementovanými číselnými výsledkami merania

Termín nečíselná vektorová katastrálna mapa s implementovanými číselnými výsledkami merania
Definícia

katastrálna mapa v elektronickej podobe, ktorej obsah vznikol vektorizáciou obsahu mapových listov pôvodnej nečíselnej katastrálnej mapy s presnosťou obsahu umožňujúcou jej aktualizáciu nezmenenými číselnými výsledkami merania v S-JTSK

Trieda G

nečíselná vektorová katastrálna mapa transformovaná

Termín nečíselná vektorová katastrálna mapa transformovaná
Definícia

katastrálna mapa v elektronickej podobe, ktorej obsah vznikol vektorizáciou obsahu mapových listov pôvodnej nečíselnej katastrálnej mapy vyhotovenej spravidla v historických súradnicových systémoch a ktorej presnosť neumožňuje jej aktualizáciu nezmenenými číselnými výsledkami merania v S-JTSK

Trieda G

nehnuteľnosť

Termín nehnuteľnosť
Definícia

pozemok, budova, byt a nebytový priestor, podzemná stavba

Poznámka

1. V Rakúsko-Uhorsku, v Česko-slovenskej republike, v Slovenskej republike a opäť v Česko-slovenskej republike až do roka 1949 ekvivalentmi dnešného katastra nehnuteľností boli pozemková kniha a železničná kniha (na majetkovoprávne účely) a pozemkový kataster (na daňové účely); komplikovaným vývojom časť agendy týchto dvoch inštitútov prešla od roka 1964 do evidencie nehnuteľností, ktorá bola od 1.1.1993 po zintegrovaní vtedajšej neaktualizovanej pozemkovej knihy.
2. Definícia nehnuteľnosti v zmysle Občianskeho zákonníka je chudobnejšia oproti definícii v zmysle katastra nehnuteľností, lebo ako nehnuteľnosti neoznačuje byt a nebytový priestor.

Trieda G

neobrobená pôda

Termín neobrobená pôda
Synonymum pôda ležiaca úhorom
Definícia

pôda akosťou i podmienkami súca na obrábanie, ale neobrábaná

Poznámka

Pojem neobrobená pôda súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

neperspektívne azimutálne zobrazenie

Termín neperspektívne azimutálne zobrazenie
Definícia

azimutálne zobrazenie, v ktorom sa geografická sieť nezískava žiadnym premietaním, ale sa konštruuje na zobrazovacej ploche na základe zvolených geometrických a matematických podmienok

Trieda E

nepoľnohospodársky závod

Termín nepoľnohospodársky závod
Definícia

organizácia alebo občan obhospodarujúci menšiu výmeru poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy, ako určoval príslušný predpis

Poznámka

Pojem nepoľnohospodársky závod súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

neprehľadný terén

Termín neprehľadný terén
Definícia

zalesnený, zarastený, zastavaný alebo tvarovo zložitý terén

Trieda F, E

nepriama poloha

Termín nepriama poloha
Definícia

<pre GIS> polohová informácia zakladajúca sa na geografických identifikátoroch, nie na súradniciach

Príklad

Poštová adresa.

Trieda C

nepriame meranie dĺžok

Termín nepriame meranie dĺžok
Definícia

meranie dĺžok, pri ktorom sa určuje dĺžka prostredníctvom merania iných veličín

Príklad

Meranie paralaktického uhla na vodorovnú latu zná­mej dĺžky.

Trieda A

nepriame pripojenie

Termín nepriame pripojenie
Definícia

pripojenie polygónového ťahu na dané neprístupné geodetické body

Trieda F

nepripojený polygónový ťah

Termín nepripojený polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah, ktorý nie je pripojený na nijaký daný súradnicovo určený bod

Poznámka

V prípade, ak nepripojený polygónový ťah bol polohovým polygónovým ťahom, podľa spôsobu orientácie mohol byť neorientovaný nepripojený polygónový ťah, alebo jednostranne orientovaný nepripojený polygónový ťah alebo obojstranne orientovaný nepripojený polygónový ťah.

Trieda A,F

neprístupná dĺžka

Termín neprístupná dĺžka
Definícia

spojnica dvoch bodov, ktorej dĺžku nemožno priamo merať

Trieda A,F

nespisovný geografický názov

Termín nespisovný geografický názov
Definícia

geografický názov, ktorý nerešpektuje platné Pravidlá slovenského pravopisu alebo ktorý je jazykovo nesprávny

Poznámka

Nespisovné geografické názvy a spisovné geografické názvy sú vzájomne komplementárne.

Príklad

Močillá, Počúvalské jazero, Jasenov, Drieňok, Hurka, Paňkov, Sysľova diera, Medvedzie, Vršatecké bradlá, Brce, Novoťská rástoka, Kajmanské ostrovy, Bosenské rudohorie popri spisovných geografických názvoch Močidlá, Počúvadlianske jazero, Jaseňov, Drienok, Hôrka, Pankov, Syslia diera, Medvedie, Vršatské bradlá, Brdce, Novotská ráztoka, Kajmanie ostrovy, Bosnianske rudohorie.

Trieda E

neštandardizovaný geografický názov

Termín neštandardizovaný geografický názov
Synonymum neoficiálny geografický názov
Definícia

geografický názov, ktorého znenie sa bežne používa, ale nezhoduje sa so štandardizovaným názvom, alebo názov geografického objektu, pre ktorý štandardizovaný názov ešte nebol stanovený

Poznámka

Neštandardizované geografické názvy a štandardizované geografické názvy sú vzájomne komplementárne.

Príklad

Šefranica, Hrunok, Jalšiny, Gerlachovka, Križán, Smrčiny, Groň, Horný Chom, Plašný vrch, Somola, Terebľa (popri štandardizovaných podobách Šafranica, Grúnik, Jelšiny, Gerlachovský štít, Križan, Smrečiny, Grúň, Horný Chlm, Plešný vrch, Smola, Trebeľa).

Trieda E

neštátne vlastníctvo spoločenských organizácii

Termín neštátne vlastníctvo spoločenských organizácii
Definícia

forma socialistického vlastníctva spoločenských organizácií na zabezpečenie vlastnej činnosti

Poznámka

1. Pojem neštátne vlastníctvo spoločenských organizácií súvisel s evidenciou nehnuteľností.
2. – Spoločenské organizácie boli napr. Zväzarm – Zväz pre spoluprácu s armádou, ROH – Revolučné odborové hnutie, ČSZTV – Česko-slovenský zväz telesnej výchovy.

Trieda G

neúplný mapový list

Termín neúplný mapový list
Definícia

mapový list pokreslený len čiastočne (napr. k štátnej hranici, k hranici mapového územia, prípadne k hranici, za ktorou mapové dielo síce pokračuje, ale na inom mapovom liste)

Trieda E

neurčitosť

Termín neurčitosť
Definícia

kvantita charakterizujúca rozptyl meraných hodnôt

Poznámka

Výrok o neurčitosti znamená, že získaná hodnota nie je presná a vyjadruje túto nepresnosť.

Trieda C

nezhoda

Termín nezhoda
Definícia

neschopnosť splniť jednu alebo viac špecifikovaných požiadaviek

Trieda C

nezjednotený operát

Termín nezjednotený operát
Definícia

katastrálny operát, v ktorom mapa pozemkového katastra nebola prevzatá ako podklad pre operát pozemkovej knihy

Trieda G

nezmenené vydanie

Termín nezmenené vydanie
Definícia

opakované vydanie, ktorého obsah a spôsob jeho znázornenia oproti predchádzajúcemu vydaniu sa nezmenili

Trieda E

neznámy vlastník

Termín neznámy vlastník
Definícia

označenie vlastníka, ktorého dátum narodenia alebo rodné číslo, alebo niektorý komponent mena po skončení konania o obnove niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim je neznámy alebo iba čiastočne známy

Trieda G

nezreteľná hranica

Termín nezreteľná hranica
Definícia

hranica, ktorej lomové body nie sú v teréne trvalo označené

Trieda F,G

nitková tachymetria

Termín nitková tachymetria
Definícia

tachymetria, pri ktorej sa hodnota šikmej dĺžky určí meraním latového úseku zodpovedajúceho vzdialenosti vodorovných (dĺžkomerných) rysiek zámerného kríža prístroja (teodolitu)

Poznámka

1. Pri meraní sa na podrobnom bode stavia zvislo lata s centimetrovým delením.
2. Hodnota určená strednou ryskou zámerného kríža sa využíva na výpočet prevýšenia podrobného bodu nad horizontom prístroja.

Trieda F

niva

Termín niva
Definícia

plochý rovinatý terén na dne riečnej doliny, pri povodniach zaplavovaný, mierne sklonený v smere toku rieky s okrajmi ohraničujúcimi riečne terasy alebo svahy doliny a s pomerne vysokou hladinou spodnej vody

Poznámka

Niva je široká pri nížinatých riekach a veľmi úzka alebo aj nevyvinutá pri riekach s hlboko zarezanou dolinou.

Trieda E

nivelácia

Termín nivelácia
Definícia

určovanie výšok bodov meraním prevýšení medzi susednými bodmi

Trieda A

nivelácia tam a späť

Termín nivelácia tam a späť
Definícia

staršie synonymum pre termín obojsmerná nivelácia

Trieda A,F

nivelácia zo stredu

Termín nivelácia zo stredu
Definícia

nivelácia, pri ktorej je nivelačný pristroj v prostriedku medzi latami

Trieda A,F

nivelačná lata

Termín nivelačná lata
Definícia

meracia lata so stupnicou s konštantným delením alebo s čiarovým kódom slúžiaca na geometrickú niveláciu

Poznámka

1. Lata so stupnicou, resp. čiarovým kódom umiestneným na invarovom páse z jedného kusa sa používa pri metóde presnej, veľmi presnej a zvlášť presnej nivelácie.
2. Lata musí byť vybavená kruhovou libelou na zvislé postavenie pri meraní.

Trieda I

nivelačná oblasť

Termín nivelačná oblasť
Definícia

územie ohraničené nivelačným polygónom

Trieda A

nivelačná podložka

Termín nivelačná podložka
Definícia

pevná kovová podložka s jedným alebo dvoma zaoblenými výstupkami na postavenie nivelačnej laty, naspodku vybavená tromi hrotmi

Poznámka

1. Nivelačná podložka zabezpečuje pevné a jednoznačné postavenie nivelačnej laty na prestavovom bode.
2. V minulosti sa používal termín prestavová podložka.

Trieda I

nivelačná sieť

Termín nivelačná sieť
Definícia

sieť nivelačných ťahov so stabilizovanými bodmi zmeraná geometrickou niveláciou

Trieda A

nivelačná základnica

Termín nivelačná základnica
Definícia

vybraný nivelačný oddiel alebo úsek, s veľkým dostatočne presne známym prevýšením, ktorý slúžil na overenie dĺžky latového metra nivelačných lát; býval súčasťou nivelačného okruhu

Poznámka

Nivelačná základnica je historizmus; je to súčasť staršej technológie overovania dĺžky latového metra.

Trieda A

nivelačná značka

Termín nivelačná značka
Definícia

meračská značka na jednoznačnú realizáciu výšky bodu

Trieda A,F

nivelačná zostava

Termín nivelačná zostava
Definícia

celok v ťahovej nivelácii predstavovaný stanoviskom nivelačného prístroja a obidvoma pridruženými prestavovými bodmi

Trieda A

nivelačné prevýšenie

Termín nivelačné prevýšenie
Definícia

výškový rozdiel nameraný niveláciou

Trieda A

nivelačný bod

Termín nivelačný bod
Definícia

geodetický bod trvalo stabilizovaný nivelačnou značkou na vhodnom objekte s nadmorskou výškou určenou geometrickou niveláciou

Trieda A

nivelačný kameň

Termín nivelačný kameň
Definícia

špeciálne upravený kamenný hranol s nivelačnou značkou osadený tak, že vyčnieva nad terén alebo jeho temeno s ním splýva (povrchový nivelačný kameň)

Trieda A

nivelačný klin

Termín nivelačný klin
Definícia

kovový klin so zaoblenou hlavou, ktorý sa používa namiesto nivelačnej podložky na nespevnených povrchoch najmä pri veľmi presnej a zvlášť presnej nivelácii

Poznámka

1. Nivelačná podložka zabezpečuje pevné a jednoznačné postavenie nivelačnej laty na prestavovom bode.
2. V minulosti sa používal termín prestavový klín.

Trieda I

nivelačný oddiel

Termín nivelačný oddiel
Definícia

časť nivelačného ťahu medzi susednými nivelačnými bodmi

Trieda A

nivelačný okruh

Termín nivelačný okruh
Definícia

uzavretý nivelačný ťah vybudovaný na skúšky prístrojov, meracích metód a zácvik pracovníkov

Trieda A

nivelačný polygón

Termín nivelačný polygón
Definícia

prvok nivelačnej siete (uzavretý obrazec) utvorený nivelačnými ťahmi

Trieda A

nivelačný prístroj

Termín nivelačný prístroj
Definícia

prístroj na geometrickú niveláciu vybavený zariadením na realizáciu vodorovnej zámernej priamky a zariadením na určenie hodnoty latového úseku

Poznámka

Podľa spôsobu realizácie vodorovnej zámernej priamky delíme nivelačné prístroje na libelové a kompenzátorové a podľa spôsobu určenia hodnoty latového úseku na optické a elektronické.

Trieda I

nivelačný ťah

Termín nivelačný ťah
Definícia

sled bodov, medzi ktorými boli merané výškové prevýšenia niveláciou na výpočet výšok bodov

Trieda A

nivelačný úsek

Termín nivelačný úsek
Definícia

sled nivelačných oddielov volených na uľahčenie sledovania charakteristík meraní (napr. systematickej chyby), prípadne spracovania výsledkov meraní

Trieda A

niveleta

Termín niveleta
Definícia

zložka trasy určujúca jej výškový priebeh

Poznámka

Údaj určujúci výškový priebeh trasy vo vybranom (charakteristickom) bode priečneho profilu trasy (napr. os vozovky, temeno koľajnicového pásu, vrch alebo dno potrubia a pod.).

Trieda D

nížina

Termín nížina
Definícia

typ terénu s prevažujúcim monotónnym rovinným až pahorkatinným charakterom, s prevládajúcou výškovou členitosťou do 30 m v nižšom stupni a do 100 m vo vyššom stupni, s nadmorskou výškou do 200 m, niekedy až 300 m

Príklad

Podunajská nížina, Východoslovenská nížina, Záhorská nížina, Borská nížina a i.

Trieda E

normála k elipsoidu

Termín normála k elipsoidu
Definícia

kolmica k povrchu elipsoidu prechádzajúca daným bodom

Trieda A

normálne tiažové pole

Termín normálne tiažové pole
Definícia

tiažové pole generované zvoleným normálnym sféroidom alebo ekvipotenciálnym elipsoidom

Trieda A

normálny sféroid

Termín normálny sféroid
Definícia

rotačne symetrické teleso aproximujúce Zem, ktorého tvar povrchu vyplýva z teórie hydrostatickej rovnováhy rotujúcich telies

Poznámka

Povrch normálneho sféroidu sa najčastejšie vyjadruje rozvojom do radu sférických harmonických funkcií, pričom v tomto rozvoji vystupujú iba párne zonálne členy.
2. Najjednoduchším normálnym sféroidom obsahujúcim iba prvý párny zonálny člen je Brunsov normálny sféroid.

Trieda A

normatívny výber prvkov mapy

Termín normatívny výber prvkov mapy
Definícia

<v kartografickej generalizácii> stanovenie rozmerov (dĺžky, šírky, plochy) alebo počtu prvkov na ich prevzatie do mapy na základe experimentálne zistených normatívov

Poznámka

Normatívy sa určujú tak, aby početnosť výskytu prvku bola v súlade s jeho početnosťou v realite, alebo na východiskovej mape.

Trieda E

notársky registrovaná zmluva

Termín notársky registrovaná zmluva
Definícia

zmluva s vyznačením rozhodnutia štátneho notárstva o jej registrácii

Poznámka

Pojem notársky registrovaná zmluva súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

nové katastrálne mapovanie

Termín nové katastrálne mapovanie
Definícia

obnovenie pozemkového katastra v zmysle zákona č. 177/1927 Zb. o pozemkovom katastri

Poznámka

Do začiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa táto činnosť označovala aj termínom nové meranie alebo termínom nové katastrálne meranie.

Trieda F

nové usporiadanie pozemkov v obvode pozemkových úprav

Termín nové usporiadanie pozemkov v obvode pozemkových úprav
Definícia

súčasť projektu pozemkových úprav, ktorá obsahuje geodetické a popisné údaje nových pozemkov

Poznámka

Členenie nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav je: zásady na umiestnenie nových pozemkov, plány verejných zariadení a opatrení a plány spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia na účel pozemkových úprav, rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch.

Trieda G

nový pozemok

Termín nový pozemok
Definícia

pozemok v rámci pozemkových úprav slúžiaci ako kompenzácia za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám

Poznámka

Nový pozemok (nové pozemky) jedného vlastníka – účastníka pozemkových úprav má byť svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primeraný pôvodným pozemkom tohto vlastníka – účastníka PÚ so zohľadnením výhod získaných pozemkovými úpravami

Trieda G

nultý poludník

Termín nultý poludník
Definícia

začiatok označovania geografických (zemepisných) dĺžok

Poznámka

V súčasnosti je ním greenwichský poludník dohodnutý pre celý svet medzinárodnou dohodou v roku 1884. Predtým bolo viac nultých poludníkov, napr. azorský, kapverdský, ostrov Ferro (teraz Hierro, Kanárske ostrovy), parížsky, bolonský, berlínsky, petrohradský, viedenský, budapeštiansky aj bratislavský.

Trieda A

nútené lícovanie

Termín nútené lícovanie
Definícia

lícovanie pomocou lícovacích kolíkov a lícovacích otvorov

Trieda E
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 26.05.2016