Terminologická komisia

Terminologická komisia pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra (ďalej len „terminologická komisia“) je poradný orgán predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) na posudzovanie a tvorbu slovenskej odbornej terminológie patriacej do pôsobnosti ÚGKK SR. Bola zriadená rozhodnutím predsedníčky ÚGKK SR č. P – 4937/2014 zo dňa 07.08.2014 s účinnosťou od 01.09.2014. Činnosť terminologickej komisie je upravená štatútom terminologickej komisie vydaným predsedníčkou ÚGKK SR s účinnosťou od 01.09.2014 v znení dodatku č.1 a dodatku č.2.

Zloženie terminologickej komisie


meno a priezvisko

funkcia

organizácia

doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD

predseda

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Katastrálny odbor

Ing. Peter Katona

tajomník

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Katastrálny odbor

Ing. Martin Králik

člen

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Katastrálny odbor

JUDr. Robert Jakubáč

člen

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Legislatívno-právny odbor

Ing. Valéria Hutková

člen

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

prof. Ing. Vincent Jakub, PhD.

člen

Geometra – geodetické služby

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

člen

STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodézie

Ing. Marek Fraštia, PhD.

člen

STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodézie

doc. Ing. Juraj Janák, PhD.

člen

STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodetických základov

Ing. Róbert Fencík, PhD.

člen

STU v Bratislave, Stavebná fakulta,

Katedra mapovania a pozemkových úprav

Ing. Július Bartaloš, PhD.

člen

bývalý zamestnanec STU v Bratislave, Stavebná fakulta,

Katedra mapovania a pozemkových úprav

Ing. Karol Ďungel

člen

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Bratislava

Mgr. Andrej Polák

člen

Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor

Ing. Branislav Droščák, PhD

člen

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 16.11.2017