Preskočiť na obsah


Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2015

ÚGKK SR aj v roku 2015 sústredil svoju snahu na digitalizovanie a spresňovanie údajov katastra nehnuteľností ako aj na skvalitňovanie a rozširovanie služieb súvisiacich s poskytovaním údajov zo súborov geodetických aj popisných informácií katastra. Možno konštatovať, že začiatkom roku 2015 sa podarilo ukončiť úlohu zabezpečenia pokrytia celého územia SR súvislou vrstvou katastrálnych máp a vytvoriť tak de facto jednu na dennej báze aktualizovanú vektorovú katastrálnu mapu Slovenskej republiky. Táto skutočnosť prináša okrem iných výhod súvisiacich s možnosťami elektronických služieb aj koniec práce s tradičnými papierovými katastrálnymi mapami, ktorá bola neodmysliteľnou súčasťou katastrálnych aktivít posledných 150 rokov!
Zásadný pokrok ÚGKK SR a ním riadené organizácie zaznamenali v roku 2015 aj v počte ukončených vektorových máp určeného operátu zobrazujúcich pôvodné nehnuteľnosti. Podarilo sa ukončiť túto úlohu v 726 katastrálnych územiach, pričom ostáva dohotoviť vektorovú mapu pôvodných nehnuteľností v 382 katastrálnych územiach.
Ktorýkoľvek záujemca o údaje katastra si môže kdekoľvek, kde je pripojenie na internet, bezplatne pozrieť údaje katastra, ktoré potrebuje. Naše multiplatformové riešenia zahŕňajú aj mobilné aplikácie.
Portál Mapka doslova po jedinom dotyku displeja mobilného telefónu poskytne komukoľvek informácie o pozemku, na ktorom sa záujemca práve nachádza. A to aj s voliteľnými vrstvami, ako sú napr. vrstva topografických máp, družicové snímky, mapa uličnej siete, alebo sieť adresných bodov.
Prostredníctvom portálovej aplikácie CICA si každý používateľ odkiaľkoľvek dokáže vyhľadať popisné údaje katastra a následne vygenerovať výpis zo zvoleného ľubovoľného listu vlastníctva. Údaje spolu so zmenami zapísanými do katastra nehnuteľností v konkrétnom dni sú bežne k dispozícii na prezeranie prostredníctvom tohto portálu už okolo 20. hod.
Systém ESKN15 spája niektoré výhody oboch týchto portálových služieb a poskytuje okrem komplexnej informácie o jednej nehnuteľnosti aj možnosť využívania nevizuálnych služieb WMS a WMTS.
Na súčasnej úrovni sa v roku 2015 podarilo sprevádzkovať systém aplikácii a služieb pre vykonávanie geodetických a kartografických prác, ktorý pokrýva oblasť elektronického poskytovania údajov, tvorbu dôležitých častí operátov v ktorých sú tieto práce dokumentované ako aj rozšírené kontroly novovytváraných údajových súborov.
Považujeme za vhodné pripomenúť aj skutočnosť, že občania môžu elektronické podania na zmenu údajov katastra podávať už od roku 2010.
Služby katastra nehnuteľností, ktoré už dnes majú občania voľne k dispozícii, zaraďujú kataster nehnuteľností v Slovenskej republike medzi systémy katastra nehnuteľností, ktoré sú otvorenejšie, efektívnejšie a dostupnejšie, ako sú obdobné informačné systémy vo väčšine najrozvinutejších krajín s vyspelou ekonomikou a demokraciou. Svedčí o tom aj vysoké hodnotenie katastra v Slovenskej republike zo strany Svetovej banky. (11. miesto z 189 hodnotených krajín).
Podrobnosti o ďalších zmenách sú členené do nasledovných častí:

1. Doplnenie číselných výsledkov do nečíselných VKM
2. Skvalitňovanie tvorby a aktualizácia vektorovej katastrálnej mapy
3. Vektorové mapy určeného operátu zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti
4. Rozšírenie funkcionality Portálu "CICA" (Cadastral Information Correctly Applied)
5. Mapový portál katastra nehnuteľností
6. Rozšírenie funkčnosti Softvéru na analýzu číselných výsledkov v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností - štatistiky
7. Aplikácia na kontrolu geometrických plánov KGP
8. Rozšírenie a aktualizácia rezortných aplikácií a softvérov
9. Publikovanie ESKN15
10. Registre obnovenej evidencie pozemkov 
11. Stotožňovanie papierových listov vlastníctva s databázou
12. Platby za úkony vykonávané v IS PEP
13. Poskytovanie výpisov z listov vlastníctva prostredníctvom IOM Slovenskej pošty
14. Prepojenie služieb katastra a Centrálnej ohlasovne trvalého pobytu 
15. Analýza osobitnej evidencie katastrálneho operátu - registra "líniových stavieb" (register LS)
16. Akty riadenia súvisiace so spravovaním SGI za rok 2015
17. Elektronický terminologický slovník
18. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť
19. Osobitná odborná spôsobilosť

 

Aktualizované 04.02.2016