Preskočiť na obsah


Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2018

Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) v uplynulom roku nadviazal na úspešné ukončenie dlhodobej a náročnej úlohy digitalizovania a zapracovania všetkých využiteľných číselných výsledkov meraní do katastrálnych máp, ktorá bola ukončená v roku 2017. Táto skutočnosť vytvorila priestor pre ďalšie analýzy a koncepčné spresňovanie údajov katastra nehnuteľností (KN), ako aj na skvalitňovanie a rozširovanie služieb súvisiacich s poskytovaním údajov zo súborov geodetických informácií (SGI) KN a súboru popisných informácií (SPI) KN. Dôležitým míľnikom v uplynulom roku v súvislosti s rozširovaním a skvalitňovaním služieb a neustále sa stupňujúcim dopytom verejnosti hlavne po údajoch z KN, bolo sprístupnenie novej služby sledovania zmien v KN a súpis vlastníkov, ako aj služieb pre odbornú verejnosť v podobe nových elektronických služieb pre geodetov.

Podrobnosti o ďalších zmenách sú členené do nasledovných častí:

1. Nové služby pre geodetické činnosti
2. Skvalitňovanie údajov katastra
3. Aktualizácia VKM 
4. Vektorové mapy určeného operátu (VMUO) zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti
5. Analýza číselných výsledkov v SGI KN - štatistiky
6. Registre obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
7. Stotožňovanie papierových LV s databázou
8. Analýza osobitnej evidencie katastrálneho operátu - registra " líniových stavieb " (register LS)
9. Nové elektronické služby
10. Akty riadenia súvisiace so spracovaním KN za rok 2018
11. Novela katastrálneho zákona
12. Aktualizácia Elektronického terminologického slovníka
13. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť
14. Osobitná odborná spôsobilosť

Aktualizované 01.03.2019