Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2015   18. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť

18. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť

Odborníci z ÚGKK SR sa každoročne zúčastňujú konferencii a seminárov týkajúcich sa katastra nehnuteľností. V roku 2015 sa s odbornými príspevkami prezentovali na:

  • 23. Slovenských geodetických dňoch, konaných 5. – 6. novembra v Trnave,
  • 21. medzinárodných česko-slovensko-poľských geodetických dňoch, konaných 14. – 16. 5. 2015 na Dolnej Morave,
  • stretnutí predstaviteľov katastrálnych služieb krajín bývalej Rakúsko – Uhorskej monarchie v máji 2015 v Trentine, Južné Tirolsko,
  • konferencii „Kataster nehnuteľností a koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva“,
  • 50. geodetických informačných dňoch, konaných 19. – 20. 2. v Brne.

V rámci záverov z rokovania zástupcov ÚGKK SR a  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, sa uskutočnil v dňoch 4. a 5. februára 2015 v priestoroch univerzity súbor prednášok, v rámci ktorého expertný tím úradu prezentoval študentom najmodernejšie inovácie prebiehajúce v aplikačnej praxi katastra nehnuteľností.
Pre odbornú geodetickú verejnosť, ako aj pre štátnych zamestnancov na úseku katastra nehnuteľností boli určené odborné semináre, na ktorých prezentovali zástupcovia úradu „Aktuálny stav údajov a služieb katastra nehnuteľností a oboznámenie s novými aplikáciami a službami prevádzkovanými úradom“. Semináre sa konali v priebehu septembra v Trenčíne, Nitre, Košiciach a v Bratislave.
Okrem spomínaných akcií bol na ÚGKK SR prezentovaný „Stav údajovej základne, tvorba a aktualizácia vektorových katastrálnych máp nečíselných“ v novembri 2015. Pre študentov Policajnej akadémie sa taktiež v novembri konala prezentácia na tému „Kataster nehnuteľností“.
V recenzovanom odbornom a vedeckom časopise Českého úřadu zeměměžického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky „Geodetický a kartografický obzor“ boli v uplynulom roku publikované nasledovné články:
FRINDRICHOVÁ, M.: V roku 2015 už iba s vektorovými katastrálnymi mapami
HANUS, D.–HORŇANSKÝ, I.–ONDREJIČKA, E.: Vektorová katastrálna mapa implementovaná – prostriedok zdokonalenia a spresnenia máp katastra
HORŇANSKÝ, I.–JAVORČEK, M.: Otázka zápisu cirkevných reštitúcií do katastra nehnuteľností
HORŇANSKÝ, I.–KATONA, P.–ONDREJIČKA, E.: Vo verejnom záujme ochraňované územia a rozširovanie obsahu katastra nehnuteľností
HORŇANSKÝ, I.–KRÁLIK, M.–ONDREJIČKA, E.: Modifikácia metodiky obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v intraviláne a zhodnotenie jej výsledkov
HORŇANSKÝ, I.–LEITMAN, M.–ONDREJIČKA, E.: K problematike zvyškovej parcely
HORŇANSKÝ, I.–ONDREJIČKA, E.: Obnovenie činnosti Terminologickej komisie a ako ďalej
HORŇANSKÝ, I.–ONDREJIČKA, E.: Regulácia druhov pozemku a verejný záujem spoločnosti
HORŇANSKÝ, I.–ONDREJIČKA, E.–STEINEROVÁ, A.: Odstraňovanie dielov parcely a registra líniových stavieb.

 

Aktualizované 03.02.2016