Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2015   1. Doplnenie číselných výsledkov do nečíselných VKM

1. Doplnenie číselných výsledkov do nečíselných VKM

Technológia zavedená do praxe 01.05.2013 umožnila presné evidovanie číselných výsledkov meraní vykonaných aj v priestoroch s dokumentovanou nečíselnou VKM (mapy s najnižšou kvalitou presnosti). Konkrétne sa jedná o dva druhy nečíselných VKM. A síce VKM s implementovanými číselnými výsledkami meraní (VKMi), čo sú mapy rešpektujúce doterajší spôsob ich aktualizácie, pričom svojou presnosťou umožňujú integráciu nových najpresnejších meraní a doterajší obsah mapy sa týmto meraniam pri aktualizácii mapy prispôsobuje a VKM transformovanú (VKMt), kde sa číselné výsledky presných meraní bez neželaného deformovania vkladajú do súboru prevzatých meraní (SPM). V roku 2015 sa podarilo zapracovať všetky číselné výsledky meraní zapísaných do KN spolu s listinou v ďalších 218 katastrálnych územiach s VKMi z celkového počtu 480, čo znamená, že túto úlohu je potrebné dopracovať už iba v 87 katastrálnych územiach. Súčasne sa v roku 2015 podarilo zapracovať všetky číselné výsledky zapísané do katastra v ďalších 689 SPM z celkového počtu 1 779, čo znamená, že túto úlohu je potrebné ukončiť ešte vo zvyšných 183 k. ú. s dokumentovaným SPM. Katastrálne odbory okresných úradov (KO OÚ) zároveň evidujú zistené nesúlady v SPM a postupne ich odstraňujú. Táto činnosť je však mimoriadne náročná a vyžaduje si súčinnosť tak s vlastníkmi, ako aj so zhotoviteľmi geodetických a kartografických prác. Možno konštatovať, že vo všetkých súboroch VKMi a súčasne vo všetkých súboroch SPM doplnili všetky číselné výsledky na 44 okresných pracoviskách z celkového počtu 75.
Poznámka: Po analýze kvality VKM a následnom súhlase ÚGKK SR je možné spôsob aktualizácie mapy prehodnotiť. Z toho dôvodu, ako aj z dôvodu zápisov projektov pozemkových úprav, prípadne z dôvodu obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sa môže počet a klasifikácia jednotlivých súborov VKM meniť.

 

Aktualizované 03.02.2016