Preskočiť na obsah


Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2017

Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) v roku 2017 úspešne ukončil  dlhodobú a náročnú úlohu digitalizovania a zapracovania všetkých využiteľných číselných výsledkov meraní do katastrálnych máp. Táto skutočnosť vytvorila priestor pre ďalšie analýzy a koncepčné spresňovanie údajov katastra nehnuteľností (KN), ako aj na skvalitňovanie a rozširovanie služieb súvisiacich s poskytovaním údajov zo súborov geodetických informácií (SGI) KN a súboru popisných informácií (SPI) KN. Jednou z hlavných činnosti v súvislosti so spravovaním SGI bola v roku 2017 optimalizácia evidovania vektorových katastrálnych máp (VKM) v podobe analýz možnej zmeny spôsobu aktualizácie mapy implementovaným spôsobom v tých katastrálnych územiach, kde to dovolia technické podmienky. Ďalším hlavným míľnikom v uplynulom roku v súvislosti s rozširovaním a skvalitňovaním služieb a neustále sa stupňujúcim dopytom verejnosti hlavne po údajoch z katastra nehnuteľností, bolo sprístupnenie novej webovej služby Mapový klient ZBGIS.

Podrobnosti o ďalších zmenách sú členené do nasledovných častí:

1. Mapový klient ZBGIS
2. Skvalitňovanie údajov katastra
3. Aktualizácia VKM 
4. Vektorové mapy určeného operátu (VMUO) zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti
5. Analýza číselných výsledkov v SGI KN - štatistiky
6. Registre obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
7. Stotožňovanie papierových LV s databázou
8. Analýza osobitnej evidencie katastrálneho operátu - registra "líniových stavieb" (register LS)
9. Akty riadenia súvisiace so spravovaním SGI KN za rok 2017
10. Aktualizácia Elektronického terminologického slovníka
11. Rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu, katastrálneho odboru o zamietnutí návrhu na vklad
12. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť
13. Osobitná odborná spôsobilosť

Aktualizované 27.02.2018