Preskočiť na obsah


12. Platby za úkony vykonávané v IS PEP

ÚGKK SR pri platbách za úkony v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol v roku 2015 napojený na Informačný systém verejnej správy pre platby a centrálnu evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ktorý tvorí súčasť riešenia Služby eKolok. Ide hlavne o platby za úkony ako je vydanie preukazu na vstup do štátnej dokumentácie, vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na overovanie niektorých vybraných geodetických a kartografických činností, vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na overovanie niektorých geodetických a kartografických činností.

 

Aktualizované 03.02.2016