Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2015   3. Vektorové mapy určeného operátu zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti

3. Vektorové mapy určeného operátu zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti

K 31.12.2015 bolo v KN 7 503 281 pozemkov evidovaných ako parcely registra C, z toho 5 920 470 (78,9 %) s vpísaným vlastníckym vzťahom na LV. Zvyšné reálne pozemky v počte 1 582 811 sú najmä združené poľnohospodárske alebo lesné pozemky, prípadne pozemky s inou konfiguráciou, ako boli pôvodné nehnuteľnosti, ku ktorým sú v rámci zostavovania registrov vyšetrované a zakladané právne vzťahy (tzv. parcely registra E). Takýchto parciel registra E so založenými vlastníckymi vzťahmi vedenými na LV bolo k 31.12.2015 v KN 8 045 808. Každá z nich je zároveň zobrazená vo VMUO, ktorá tvorí špeciálny súbor pre každé k. ú. V uplynulom roku sa dopracovala a vyhlásila platnosť VMUO v 726 k. ú., čím bola dopracovaná a vyhlásená platnosť VMUO v 3 150 k. ú. z očakávaného počtu 3 532. V 10 k. ú. bola VMUO zrušená, pretože všetky parcely registra E zanikli (všetky práva k pozemkom evidovaným ako parcely registra E boli zapísané k pozemkom evidovaným ako parcely registra C).

Aktualizované 03.02.2016