Preskočiť na obsah


10. Registre obnovenej evidencie pozemkov

K 31.12.2015 bolo v katastri nehnuteľností evidovaných 3 559 územných technických jednotiek, ktorými sú k. ú.. Registre obnovenej evidencie pozemkov (register) sa zhotovujú od roku 1995 vo všetkých k. ú. okrem vojenských obvodov (17). Registre spracúvajú zmluvné subjekty, pričom správnym orgánom je podľa kategorizácie stanovenej zákonom NR SR č. 180/1995 Z. z. katastrálny alebo pozemkový a lesný odbor okresného úradu. Vďaka plynulému finančnému krytiu tejto dôležitej úlohy zo strany vlády SR a aktivite ÚGKK SR sa v roku 2015 podarilo dokončiť registre v 53 k. ú. v kompetencii ÚGKK SR. V roku 2016 zostáva dokončiť registre ešte v 29 k. ú., z toho 16 k. ú. v kompetencii ÚGKK SR a 13 k. ú. v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prehľady o registroch podľa krajov sú zverejnené na webovom sídle úradu.
Poznámka: k 31.12.2015 bolo vpísaných do LV 8 045 808 parciel registra E, vrátane právnych vzťahov k nim.

 

Aktualizované 03.02.2016