Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 20.06.2024

Písmeno: t

Termín tachymetria
Definícia

metóda podrobného merania, pri ktorej je poloha podrobných bodov určená meraním šikmej dĺžky, vodorovného uhla a výškového alebo zenitového uhla

Poznámka

1. Meranie sa vykonáva na známom stanovisku s orientáciou meraných vodorovných uhlov na známe susedné stanovisko.
2. Podľa použitého prístroja a spôsobu merania šikmej alebo vodorovnej dĺžky rozoznávame tachymetriu nitkovú, diagramovú, buzolovú a elektronickú.
3. Termín tachymetria je zastaraný termín; v súčasnosti je nahradený termínom priestorová polárna metóda.

Trieda F

Termín tachymetrická lata
Definícia

meračská lata s centimetrovým alebo milimetrovým delením, dĺžky 3 m alebo 4 m

Poznámka

1. Lata musí byť vybavená kruhovou libelou na zvislé postavenie pri meraní.
2. Lata môže byť vyhotovená z dvoch kusov s kĺbom umožňujúcim ich vzájomné sklopenie alebo z viacerých navzájom sa zasúvajúcich kusov (obvykle z troch alebo štyroch).

Trieda I

Termín tachymetrická nivelácia
Definícia

nivelácia s tachymetrom doplneným presnou libelou

Poznámka

1. Tachymetrická nivelácia sa používala pri tachymetrickom meraní v území s malým prevýšením.
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A, F

Termín tachymetrický náčrt
Definícia

meračský náčrt pri tachymetrickom meraní obyčajne spoločný pre polohopis i výškopis

Trieda F

Termín tachymetrický polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah, v ktorom vrcholové uhly, dĺžky polygónových strán a výškové rozdiely sú merané tachymetrickou metódou obyčajne zároveň s podrobnými bodmi

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A, F

Termín tajga
Definícia

ihličnaté lesy severnej Eurázie a Ameriky s charakterom pralesa

Trieda E, Z

Termín ťarcha na LV
Definícia

záložné právo, vecné bremeno alebo iné právo obmedzujúce oprávnenia vlastníka nehnuteľnosti vyplývajúceho z jeho vlastníckeho práva alebo oprávnenia inej oprávnenej osoby vpísané do listu vlastníctva

Trieda G

Termín ťažká stabilizácia
Definícia

stabilizácia na trvalé zabezpečenie vybraných bodov geodetickej siete

Poznámka

Najčastejšie sa používajú pažnice vyplnené betónom alebo betónové bloky vybudované do hĺbky, podľa geologických vlastností podložia.

Trieda A

Termín technická geodézia
Synonymum nižšia geodézia
Definícia

časť vedného odboru geodézia zahŕňajúca metódy merania, vytyčovania, výpočtov a zobrazovania malých častí zemského povrchu, v ktorých možno v medziach vyžadovanej presnosti riešiť úlohy v pravouhlej (karteziánskej) súradnicovej sústave definovanej vo väzbe na lokálnu referenčnú rovinu

Trieda A

Termín technická jednotka mapovania
Definícia

ucelená časť mapovaného územia vymedzená podľa druhu mapovania hranicou územno-správneho celku, hranicou katastrálneho územia, hranicou intravilánu, prípadne vhodnou prirodzenou hranicou alebo priestorom mapového listu

Trieda F

Termín technická mapa
Definícia

mapa veľkej mierky, ktorá svojou presnosťou, obsahom a spôsobom kartografického vyjadrenia vyhovuje na technické a hospodárske ciele

Trieda E, F

Termín technická mapa mesta (TMM)
Definícia

tematická mapa veľkej mierky vyhotovená podľa jednotných technických predpisov, ktorá podrobne zobrazuje objekty a technické zariadenia na povrchu, pod povrchom i nad ním v urbanizovaných obvodoch

Poznámka

Technická mapa mesta je podkladom na prevádzkové, plánovacie, projekčné a evidenčné ciele.

Trieda E, F

Termín technická nivelácia
Definícia

druh geometrickej nivelácie na bežné účely so stanovenou krajnou odchýlkou v prevýšení nivelácie vykonanej obojsmerne, alebo po uzavretom okruhu jednosmerne, ktorá neprekročí hodnotu (v milimetroch) 40.√r , kde r je dĺžka ťahu obojsmernej, alebo polovičná dĺžka jednosmernej nivelácie po okruhu (v kilometroch)

Poznámka

Vložený ťah technickej nivelácie nesmie byť dlhší ako 5 km, u voľného ťahu sa znižuje maximálna dĺžka na 3 km.

Trieda A

Termín technická šrafa
Definícia

šrafa v podobe súboru dlhých a krátkych pravidelne sa striedajúcich úsečiek v smere spádnice vyznačujúcich plochy so sklonom na mape

Poznámka

Úsečky sa kreslia striedavo jedna na celú dĺžku a druhá s polovičnou dĺžkou sklonenej plochy.

Trieda E

Termín technické hľadisko
Definícia

pohľad na systém s otvoreným distribuovaným spracovaním a jeho prostredie, ktorý sa zameriava na mechanizmy a funkcie potrebné na podporu distribuovanej interakcie medzi objektmi v systéme

Trieda C

Termín technicko-hospodárska mapa (THM)
Definícia

základná alebo účelová mapa veľkej mierky vyhotovovaná v období 1961 až 1980 podľa všeobecne záväzného technického predpisu

Trieda F, G

Termín technicko-hospodárske mapovanie
Definícia

mapovanie na vyhotovenie technicko-hospodárskej mapy

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda F

Termín technickokalkulačný list
Definícia

súčasť projektu mapovania obsahujúca údaje o druhu a rozsahu pracovných výkonov a o cene mapovacích prác

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda F

Termín technický predpis
Definícia

akt riadenia, ktorým Úrad geodézie, kartografie a katastra SR riadi výkon geodetických, kartografických a katastrálnych činností v organizáciách ním zriadených a metodicky riadi a usmerňuje výkon štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností uskutočňovaný miestnymi orgánmi štátnej správy

Poznámka

Technický predpis ustanovuje najmä obsah, kvalitu, spôsob spracovania a dokumentovania operátu štátneho mapového diela, výsledkov geodetických, kartografických a katastrálnych činností, geodetických činností pre kataster nehnuteľností s cieľom zabezpečenia jednotnosti, kompatibility, kontrolovateľnosti a bezpečnosti údajov spravovaných informačných systémov.

Trieda Z

Termín technologické hľadisko
Definícia

pohľad na systém s otvoreným distribuovaným spracovaním a jeho prostredie, ktorý sa zameriava na výber technológie v tomto systéme

Trieda C

Termín telemetria
Definícia

časť geodézie, ktorá sa zaoberá meraním dĺžok špeciálnymi prístrojmi (optickými, elektronickými a inými dĺžkomermi)

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín teluroid
Definícia

teleso, ktorého povrch aproximuje fyzický povrch Zeme pomocou jednoznačnej matematicko-fyzikálnej podmienky

Poznámka

1. Podľa podmienky rozlišujeme Marussiho teluroid, gravimetrický teluroid a všeobecný teluroid.
2. V oblasti oceánov a morí je povrch teluroidu totožný s povrchom referenčného ekvipotenciálneho elipsoidu.

Trieda A

Termín tematická kartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa tvorbou tematických máp

Trieda E

Termín tematická mapa
Synonymum účelová mapa
Definícia

mapa zobrazujúca najčastejšie na podklade základnej mapy ďalšie prírodné, sociálno-ekonomické, technické objekty a javy a ich vzťahy

Trieda E, F

Termín tematická priesvitka
Definícia

príloha k základnej mape s doplňujúcim tematickým obsahom vyhotovená na priesvitnej hmote

Trieda F

Termín tematické mapovanie
Definícia

mapovanie s cieľom vyhotovenia tematickej mapy

Trieda F, G

Termín tematické štátne mapové dielo
Definícia

štátne mapové dielo súvislo zobrazujúce územie štátu s tematickým obsahom prírodných, sociálno-ekonomických a technických objektov, javov a vzťahov, vyhotovené podľa jednotných zásad

Poznámka

Tematické štátne mapové dielo sa vyhotovuje spravidla na podklade základného štátneho mapového diela.

Trieda E, F

Termín tematický atlas
Definícia

atlas skladajúci sa výlučne alebo prevažne z tematických máp

Trieda E

Termín teodolit
Definícia

prístroj s vodorovným a výškovým kruhom a ďalekohľadom na meranie a vytyčovanie vodorovných a zvislých uhlov

Trieda A, I

Termín teoretická kartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa teoretickými a metodickými problémami tvorby a využívania kartografických diel

Trieda E

Termín teória chýb
Definícia

náuka o chybách

Poznámka

Teória chýb uvádza definíciu a kategorizáciu chýb, metódy a postupy na určenie chýb, metódy a postupy na zníženie alebo elimináciu vplyvu chýb na výsledky meraní.

Trieda J

Termín terasa
Definícia

rozsiahlejší terénny stupeň rozličného pôvodu naprieč úbočia vyznačujúci sa pretiahnutou plošinou a okrajovým svahom

Trieda F, E

Termín terén
Synonymum reliéf
Definícia

zemský povrch vytvorený prírodnými silami alebo antropogénnymi silami (ľudskou činnosťou) bez objektov a javov na ňom ležiacich, príp. pod ním a nad ním

Poznámka

1. Terén je súbor terénnych tvarov.
2. V prípade vodných tokov a plôch je terén reprezentovaný dnom týchto objektov.
3. Používa sa aj termín georeliéf v súvislosti so Zemou ako modelovaným objektom reality.

Trieda E

Termín terénna čiara
Definícia

čiara charakterizujúca reliéf na styku terénnych foriem

Poznámka

Medzi terénne čiary patria chrbátnica, údolnica, úpätnica a zlomová línia.

Trieda C

Termín terénna forma
Definícia

jednoduchá, spravidla malá časť reliéfu zložená z rovinných, vypuklých a vhĺbených čiastkových plôch

Trieda C

Termín terénna hrana
Definícia

styk dvoch rôzne sklonených častí terénnej plochy

Poznámka

Terénna hrana je jednou z čiar terénnej kostry; môže byť ostrá alebo tupá.

Trieda F, E

Termín terénna komparácia
Definícia

priame porovnanie meranej veličiny so známou veličinou toho istého druhu v teréne

Poznámka

Pojem obsiahnutý v termíne terénna komparácia je historizmus (najčastejšie sa používal na označenie komparácie meračských pásem); v súčasnosti sa terénna komparácia už nevykonáva.

Trieda A

Termín terénna kostra
Definícia

súbor terénnych čiar a charakteristických bodov terénnej kostry

Trieda C

Termín terénna kostra
Definícia

súbor terénnych čiar a bodov terénnej kostry

Trieda F, E

Termín terénny stupeň
Definícia

príkry, ostro ohraničený zraz na úbočí miernejšieho sklonu vzniknutý obyčajne ľudskou činnosťou

Poznámka

Terénny stupeň prebieha vodorovne alebo šikmo.

Trieda F, E

Termín terestrické laserové skenovanie
Definícia

laserové skenovanie, pri ktorom je skener počas skenovania na statíve alebo iným spôsobom spojený so Zemou

Poznámka

Skenovacie systémy používané pri terestrickom laserovom skenovaní patria do skupiny statických skenovacích systémov.

Trieda B

Termín terestrické meranie
Definícia

meranie, pri ktorom sa hodnoty meraných veličín určujú pozemnými metódami

Trieda A

Termín testovací systém
Definícia

<pre GIS> počítačový hardvér, softvér a komunikačná sieť vyžadovaná na podporu testovanej implementácie

Trieda C

Termín testovanie štatistickej hypotézy
Definícia

postup, pomocou ktorého sa overuje platnosť (správnosť) štatistickej hypotézy

Poznámka

1. Štatistické testy môžu byť parametrické a neparametrické.
2. Pri testovaní štatistickej hypotézy sa formuluje nulová hypotéza H0 a alternatívna hypotéza H1.

Trieda J

Termín textová časť atlasu
Definícia

samostatná časť atlasu podávajúca podrobnejšiu informáciu o obsahových, zdrojových, metodických a ďalších aspektoch tvorby jednotlivých máp a atlasu ako celku

Trieda E

Termín textúra
Definícia

štruktúrna vlastnosť grafickej vzorky

Príklad

Riadkovaná textúra, hustá textúra, riedka textúra a pod.

Trieda E

Termín tiažnica
Definícia

priestorová krivka, ktorá je kolmá na všetky ekvipotenciálne (hladinové) plochy

Poznámka

Tiažnica predstavuje smer siločiar tiažového poľa Zeme.

Trieda A

Termín tiažová redukcia
Definícia

hodnota, o ktorú sa opravuje meraný údaj a ktorá vyjadruje vplyv polohy a výšky tiažového bodu a vplyv rozloženia okolitých hmôt na tiažové zrýchlenie

Trieda A

Termín tiažová redukcia vo voľnom vzduchu
Definícia

redukcia zo zmeny tiažového zrýchlenia Zeme závislého od výšky stanoviska a od zemepisnej šírky

Poznámka

Neprihliada na príťažlivosť hmôt nad geoidom.

Trieda A

Termín tiažové bodové pole
Synonymum gravimetrické bodové pole
Definícia

súbor bodov základného tiažového bodového poľa a podrobného tiažového bodového poľa

Trieda A

Termín tiažové zrýchlenie
Definícia

zrýchlenie v tiažovom polí Zeme rovné intenzite tiažového poľa

Trieda A

Termín tiažový bod
Synonymum gravimetrický bod
tiažový geodetický bod
Definícia

geodetický bod, ktorý má určenú hodnotu tiažového zrýchlenia

Trieda A

Termín tiažový indikačný bod
Definícia

bod tiažového indikačného poľa na sledovanie sekulárnych zmien tiažového zrýchlenia

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín tiažový tenzor
Definícia

matica rozmerov (3, 3), ktorej prvkami sú druhé parciálne derivácie tiažového potenciálu v smere súradnicových osí

Trieda A

Termín tieňová šrafa
Definícia

šrafa v podobe súboru krátkych úsečiek na mape v smere spádnice georeliéfu umiesťovaných do zatienených miest

Poznámka

Hustota a hrúbka tieňovej šrafy je priamo závislá od intenzity tieňa.

Trieda E

Termín tieňovanie georeliéfu
Definícia

metóda vyhotovenia ortogonálneho obrazu georeliéfu na mape rozlíšením osvetlených a zatienených miest

Trieda E

Termín tiesňava
Definícia

veľmi hlboká dolina so strmými až kolmými stenami, často bralnými, ktorá vzniká v tvrdých, priepustných, často popukaných horninách

Poznámka

Dno tiesňavy je v porovnaní s dnom kaňonu úzke, vodný tok má nevyrovnaný spád s častými čerejami a stenu tiesňavy lemujú recentné sutinové kužele.

Príklad

Tiesňavou je napr. Zádielska dolina v Slovenskom krase.

Trieda E

Termín tisina
Definícia

les s prevládajúcou drevinou tisom obyčajným (Taxus baccata)

Trieda E

Termín tlačová farba mapy
Definícia

<v ofsetovej tlači> každá farba, ktorá sa tlačí ako samostatná, napr. modrá farba pre vodstvo; takisto každá zo štyroch farieb stabilizovanej ofsetovej tlače CMYK - Cyan (modrá), Magenta (purpurová), Yellow (žltá) a blacK (čierna)

Trieda E

Termín tlačová forma
Definícia

<v ofsetovej tlači> sústava tlačiacich a netlačiacich miest na kovovej platni, ktorých odtlačok na potlačovanom materiáli (napr. papieri) vytvorí kópiu grafických prvkov mapy, textu, obrazu a pod.

Poznámka

Tlačová forma je médium, z ktorého možno tlačiť s niektorou z tlačových techník.

Trieda E

Termín tlačový hárok mapy
Definícia

list potlačovaného materiálu (najčastejšie papiera) s rozmermi vyžadovanými tlačovým zariadením (strojom)

Trieda E

Termín topograf
Definícia

pracovník vykonávajúci topografická mapovanie

Trieda F

Termín topografia
Definícia

náuka o topografickom mapovaní integrujúca mapovacie a geomorfologické vedomosti

Poznámka

Termín topografia sa v minulosti občas nevhodne používal na označenie pre miestopis bodu.

Trieda F

Termín topografická kartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa tvorbou topografických máp

Trieda E

Termín topografická mapa
Definícia

mapa spravidla strednej mierky, ktorá prehľadným spôsobom zobrazuje relevantné topografické prvky: vodstvo, georeliéf, sídla, komunikácie, a dôležité prvky rastlinnej pokrývky

Trieda E, F

Termín topografická šrafa
Definícia

šrafa v podobe súboru malých obdĺžnikov, lichobežníkov alebo trojuholníkov vyjadrujúcich tvarom, vzájomným usporiadaním a veľkosťou druh, tvar a sklon terénneho stupňa

Trieda E

Termín topografické mapovanie
Definícia

mapovanie s cieľom vyhotovenia topografickej mapy

Trieda F, G

Termín topografický list
Definícia

nevhodné; historický synonymný termín na označenie terajšieho pojmu topografický originál mapy vyhotovený na meračskom stole

Trieda E

Termín topografický objekt
Definícia

rozlíšiteľná časť zemského povrchu, povrchu inej planéty alebo iného vesmírneho telesa

Trieda E

Termín topografický originál mapy
Definícia

meračský originál mapy pri topografickom mapovaní

Poznámka

1. Meračský originál mapy je podkladom na vyhotovenie kartografického originálu mapy.
2. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda E

Termín topolina
Definícia

les s prevládajúcou drevinou topoľom bielym (Populus alba)

Trieda E

Termín topologická hranica
Definícia

<v topológii> hranica reprezentovaná množinou orientovaných topologických primitív nižšieho topologického rozmeru, ktoré obmedzujú rozsah topologického objektu

Poznámka

Orientované topologické primitívum je podľa rozmeru orientovaný uzol, orientovaná hrana, orientovaná plocha a orientované teleso.

Trieda C

Termín topologická konzistentnosť
Definícia

správnosť dodržania explicitne definovaných topologických pravidiel

Trieda C

Termín topologické ohraničenie
Synonymum topologická hranica
Definícia

ohraničenie reprezentované množinou orientovaných topologických primitív nižšej topologickej dimenzie, ktoré vymedzuje rozsah topologického objektu

Poznámka

Topologické ohraničenie korešponduje s ohraničením geometrickej realizácie topologického komplexu.

Trieda C

Termín topologické primitívum
Definícia

<v topológii> topologický objekt, ktorý predstavuje samostatný, homogénny, nerozložiteľný prvok

Trieda C

Termín topologické teleso
Definícia

<v topológii> trojrozmerné topologické primitívum

Poznámka

Hranicu topologického telesa tvorí množina orientovaných plôch.

Trieda C

Termín topologický komplex
Definícia

<v topológii> uzavretá množina topologických primitív, vrátane ich ohraničujúcich objektov

Trieda C

Termín topologický objekt
Definícia

<v topológii> priestorový objekt, ktorého priestorové charakteristiky sú pri kontinuálne prebiehajúcich transformáciách nemenné

Poznámka

Topologickým objektom je topologické primitívum, alebo topologický komplex.

Trieda C

Termín topologický rozmer
Synonymum topologická dimenzia
Definícia

minimálny počet nezávislých premenných potrebných na vzájomné rozlíšenie susedných priamych polôh v rámci geometrického objektu

Trieda C

Termín topologický výraz
Definícia

<v topológii> množina orientovaných topologických primitív, s ktorou sa pracuje ako s mnohorozmerným polynómom

Trieda C

Termín toponomastika
Definícia

disciplína onomastiky zaoberajúca sa skúmaním toponým

Trieda E

Termín toponymická mapa
Definícia

tematická mapa, ktorej obsahom sú toponymá, ich charakteristiky a vzťahy alebo toponymické javy

Poznámka

Základný obsah (podklad) zobrazovanej časti zemského povrchu toponymickej mapy je modifikovaný vzhľadom na zobrazovaný toponymický jav.

Trieda E

Termín toponymum
Definícia

vlastné meno - názov topografického objektu

Poznámka

Toponymum je strešný termín pre geografický názov a názov mimozemského objektu.

Trieda E

Termín transformácia súradníc
Definícia

zmena súradníc prostredníctvom jednoznačného matematického vzťahu z jedného súradnicového systému do druhého súradnicového systému

Trieda A, C

Termín transformačný kľúč
Definícia

matematický vzťah s konkrétnymi hodnotami parametrov slúžiaci na zmenu súradníc z jedného súradnicového systému do druhého súradnicového systému

Poznámka

Parametre v matematickom vzťahu môžu byť:
a) dané známym vzájomným vzťahom oboch súradnicových systémov,
b) odvodené empiricky z množiny bodov, ktoré sú spoločné pre obidva súradnicové systémy.

Trieda A, B

Termín transkripcia geografického názvu
Definícia

spôsob písania geografického názvu jedného jazyka výrazovými prostriedkami druhého jazyka, pričom sa berú do úvahy vzťahy fonetických, ortografických a iných osobitostí oboch jazykov, najmä však toho, do ktorého sa transkribuje

Poznámka

Transkripcia geografického názvu smeruje v maximálne možnej miere k priblíženiu výslovnosti geografického názvu transkribovaného výrazovými prostriedkami druhého jazyka k originálnej výslovnosti v prvom jazyku.

Trieda E

Termín transliterácia geografického názvu
Definícia

spôsob prepisu geografického názvu jedného jazyka pomocou prevodového kľúča jednotlivých písmen alebo skupín písmen do písomného systému druhého jazyka bez toho, aby sa brali do úvahy zvláštnosti oboch jazykov (napr. výslovnosť, fonetika a pod.)

Poznámka

Transliterácia geografického názvu smeruje v maximálne možnej miere k zachovaniu reverzibility podôb geografického názvu medzi prvým a druhým jazykom.

Trieda E

Termín transparentnosť distribúcie
Definícia

vlastnosť distribuovaného systému, ktorá umožňuje skrývať potenciálne správanie niektorých častí systému pred určitým používateľom

Trieda C

Termín transverzálna mierka mapy
Definícia

mierka mapy v podobe grafu (nomogramu, diagramu), ktorý umožňuje odčítanie vzdialenosti zmeranej pomocou odpichovadla

Poznámka

Transverzálna mierka mapy vyrytá do pevného materiálu (napr. kovu) sa nazýva transverzálne (priečne) meradlo.

Trieda E

Termín triangulácia
Definícia

metóda na určovanie polohy bodov meraním uhlov alebo smerov

Poznámka

1. Rozmer siete sa odvodil z malého počtu základníc.
2. Triangulácia bola hlavná metóda na určovanie polohy bodov v trigonometrických sieťach.

Trieda F

Termín triangulačný list
Definícia

plošná evidenčná jednotka v Štátnej trigonometrickej sieti

Poznámka

Triangulačný list je štvorcové pole pravouhlej rovinnej súradnicovej siete s rozmerom 10 km.

Trieda A

Termín triangulátor
Definícia

geodet, ktorý je odborník v triangulačných prácach

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín trieda objektov
Definícia

opis množiny objektov, ktoré zdieľajú rovnaké atribúty, operácie, metódy, vzťahy a sémantiku

Trieda C

Termín trieda presnosti mapovania
Definícia

charakteristika presnosti mapovania daná číselnou presnosťou podrobného bodového poľa a presnosťou podrobného merania

Poznámka

1. Historický pojem.
2. Posudzuje sa podľa hodnôt stredných súradnicových chýb alebo krajných odchýlok.

Trieda F

Termín trigonometrická sieť
Definícia

geodetická sieť pozostávajúca z trojuholníkov tvoriacich konfiguráciu siete so stabilizovanými vrcholmi, ktorá je smerovo alebo uhlovo, prípadne aj dĺžkovo zmeraná

Trieda A

Termín trigonometrická výška
Definícia

výška bodu vypočítaná z výšky daného bodu použitím trigonometricky meraného prevýšenia medzi daným a určovaným bodom opravená o príslušné korekcie

Trieda A

Termín trigonometrické meranie dĺžky
Definícia

nepriame určenie dĺžky z inej známej dĺžky a z merania uhlov

Trieda A

Termín trigonometrické meranie prevýšení
Definícia

metóda na určenie prevýšenia medzi bodmi meraním zvislého uhla a šikmej dĺžky

Trieda A

Termín trigonometrický bod
Definícia

bod Štátnej trigonometrickej siete ktoréhokoľvek rádu

Trieda A

Termín trilaterácia
Definícia

určenie polohy jedného bodu alebo viacerých bodov meraním dĺžok

Trieda A

Termín trilateračná sieť
Definícia

trojuholníková sieť, v ktorej sú dĺžky strán priamo merané

Trieda A

Termín trojchotárnik
Definícia

hraničný bod, v ktorom sa stýkajú hranice troch (výnimočne viac ako troch) katastrálnych území, prípadne administratívno-správnych jednotiek

Trieda F

Termín trojosový elipsoid
Definícia

uzavretá kvadratická plocha, definovaná troma dĺžkovými parametrami a, b, c, ktorá je trojrozmernou analógiou elipsy

Poznámka

Rovnica trojosového elipsoidu centrovaného vzhľadom na začiatok karteziánskeho súradnicového systému [x, y, z]: x2/a2+y2/b2+z2/c2=1

Trieda A

Termín trojpodstavcová sústava
Definícia

trojica statívov s podložkami umožňujúca meranie závislou centráciou

Poznámka

Pri meraní sa nesmie porušiť centrácia podložiek upevnených na hlavách statívov. Premiestnenie prístroja a cieľových značiek počas merania sa deje ich vyberaním z podložiek.

Trieda A, I

Termín trojrozmerná geodézia
Definícia

časť vyššej geodézie, ktorá relatívnu priestorovú polohu bodov zemského povrchu určuje len pomocou geodetických meraní smerov, dĺžok, astronomických šírok, astronomických dĺžok a azimutov

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín trojuholníkový reťazec
Definícia

trigonometrická sieť vytvorená postupnosťou na seba nadväzujúcich trojuholníkov zoskupených do pása tak, že dva susedné trojuholníky majú spoločnú stranu

Trieda A

Termín troposférická refrakcia
Definícia

zmena rýchlosti šírenia sa elektromagnetických vín pri prechode troposférou

Trieda A

Termín trvalá signalizácia
Definícia

signalizácia, ktorá využíva niektorý bod stavebného objektu vhodný ako cieľová značka

Príklad

Stred makovice kostolnej veže.

Trieda A

Termín trvalá zmena
Definícia

zmena údaja katastra nehnuteľností o druhu pozemku, ktorá má dlhodobý charakter účinnosti

Trieda G

Termín trvalé označenie lomových bodov hraníc pozemkov
Definícia

spôsob označenia lomového bodu v teréne trvalou stabilizáciou, ktorá zabezpečuje jednoznačnú možnosť identifikácie podrobného bodu

Poznámka

Príkladom trvalého označenia lomového bodu môže byť roh stavby, múr, kamenný medzník, železobetónový medzník, železná rúrka, plotový stĺpik, klinec zapustený v tvrdom podklade a pod.

Trieda G

Termín trvalé užívanie nehnuteľnosti
Definícia

právo zriaďované v minulosti podľa všeobecne záväzného predpisu neštátnym socialistickým organizáciám na bezplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve štátu

Poznámka

1. Pojem trvalé užívanie nehnuteľnosti súvisel s evidenciou nehnuteľností.
2. Neštátnymi socialistickými organizáciami boli napr. poľnohospodárske družstvá, spotrebné družstvá, spoločenské organizácie, politické strany a pod.

Trieda G

Termín trvalo signalizovaný bod
Definícia

trvalo stabilizovaný bod, ktorý možno bez ďalšej úpravy použiť ako jednoznačný zámerný cieľ

Príklad

Stred makovice kostolnej veže.

Trieda A, F

Termín trvalo stabilizovaný bod
Definícia

bod, ktorého poloha je zabezpečená na výrazne dlhší čas ako iba na čas merania

Trieda A

Termín trvalý ľad
Definícia

stála ľadová pokrývka nachádzajúca sa v oblastiach nad snežnou čiarou, kde aj v teplom období roka je nárast a roztápanie sa ľadovej hmoty v rovnováhe

Trieda E, Z

Termín tundra
Definícia

chladné polárne oblasti alebo výškový stupeň s nízkou vegetáciou nad hranicou lesa

Trieda E, Z

Termín turistická mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca objekty, javy a ich charakteristiky dôležité z hľadiska turistiky a cestovného ruchu

Príklad

Mapa pre letnú pešiu turistiku, mapa pre zimnú (lyžiarsku) turistiku, vodácka mapa, cyklomapa a pod.

Trieda E

Termín tvarová čiara
Definícia

čiara, ktorá charakterizuje terénny tvar

Poznámka

Tvarová čiara prebieha buď vo vodorovnom smere (v prípade kopy, sedla, odpočinku) a/ alebo v spádnici (v prípade svahového chrbta, úžľabia, zárezu), alebo v smere všeobecnom (v prípade terénneho stupňa, šikmého zrázu a úpätia).

Trieda F, E

Termín tvorba mapy
Definícia

súbor tvorivých procesov vedúcich k vytvoreniu mapy

Trieda E

Termín tyčová stabilizácia
Definícia

sústava oceľových tyči postupne predlžovaná pomocou spojok a mechanicky zarážaná (zatĺkaná) do zeme hlbšie ako 2 m (podľa kvality a súdržnosti zeminy)

Poznámka

V úrovni terénu je upevnená klincová značka, spravidla z nehrdzavejúcej ocele.

Trieda A

Termín tyčový signál
Definícia

tyč zastoknutá do zeme alebo postavená na stabilizačnú značku s vhodne zafixovanou vertikálnou polohou

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie signalizácie bodov.

Trieda F

Termín tyflografická mapa
Definícia

kartografická pomôcka s reliéfnymi mapovými znakmi a Brailovým písmom

Trieda E

Termín tyflokartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa vyjadrovaním rôznych objektov na mapách (tyflomapách) pre slabozrakých a slepých s využitím reliéfnych mapových prvkov a Braillovho písma

Trieda E

Termín typ objektu
Definícia

skupina spoločných vybraných vlastností objektu

Trieda C

Aktualizované 26.02.2024