Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 20.06.2024

Písmeno: b

Termín baltský výškový systém
Definícia

výškový systém definovaný výškami vztiahnutými na nulu morského vodočtu v Kronštadte

Trieda A

Termín baltský výškový systém B-46
Definícia

výškový systém, ktorého výšky bodov boli vypočítané odpočítaním 0,46 m od výšok v jadranskom výškovom systéme

Poznámka

Baltský výškový systém B-46 sa prechodne používal v Československej socialistickej republike.

Trieda A

Termín baltský výškový systém po vyrovnaní (Bpv)
Definícia

výškový referenčný systém vztiahnutý na strednú hladinu Baltského mora prostredníctvom referenčného bodu, ktorým je nula morského vodočtu v Kronštadte

Poznámka

Baltský výškový systém po vyrovnaní používa Molodenského normálne nadmorské výšky.

Trieda A

Termín banská kartografia
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa tvorbou banských máp

Trieda E

Termín banská mapa
Definícia

mapa zobrazujúca miesta, objekty (zariadenia) a charakteristiky povrchovej alebo podzemnej banskej činnosti

Poznámka

Rozoznávame banské mapy základné (základná banská mapa, základná mapa lomu, základná mapa jaskyne a pod.) a účelové (mapa povrchu, prevádzková mapa, kubatúrna mapa, mapa vetrania, mapa zdolávania havárií a pod.).

Trieda D, F

Termín banské bodové pole
Definícia

množina bodov trvale stabilizovaných na povrchu a v podzemných častiach banských závodov tvoriacich základ banských meraní

Poznámka

1. Pri určovaní parametrov bodov banského bodového poľa sa používajú metódy a kritériá uvedené v osobitnom predpise (napr. výnos Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom).
2. Podľa určovaných parametrov rozoznávame banské polohové bodové pole a banské výškové bodové pole.

Trieda D

Termín banské mapovanie
Definícia

mapovanie, ktorého výsledkom je banská mapa

Trieda F

Termín banské polohové bodové pole
Definícia

banské bodové pole obsahujúce body základného banského polohového bodového poľa a podrobného banského polohového bodového poľa na povrchu a v podzemí

Poznámka

1. Základné banské polohové bodové pole na povrchu tvoria body, ktorých parametre sú určené z bodov pasívnych a aktívnych geodetických základov.
2. Základné banské polohové bodové pole v podzemí tvoria body orientačných priamok.
3. Podrobné banské polohové bodové pole na povrchu a v podzemí tvoria body, ktorých parametre sú určené z bodov základného banského polohového bodového poľa.

Trieda D

Termín banské výškové bodové pole
Definícia

banské bodové pole obsahujúce body základného banského výškového bodového poľa a podrobného banského výškového bodového poľa na povrchu a v podzemí

Poznámka

1. Základné banské výškové bodové pole na povrchu tvoria body, ktorých parametre sú určené z bodov Štátnej nivelačnej siete I. až III. rádu.
2. Základné banské výškové bodové pole v podzemí tvoria body, ktorých výšky sú určené presným výškovým meraním.
3. Podrobné banské výškové bodové pole na povrchu a v podzemí tvoria body, ktorých výšky sú určené technickým výškovým meraním z bodov základného banského výškového bodového poľa, resp. z bodov Štátnej nivelačnej siete IV. rádu.

Trieda D

Termín banskomeračská dokumentácia
Definícia

súborná dokumentácia vyhotovená podľa výnosu Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom za účelom dokumentovania banskej činnosti, činností vykonávaných banským spôsobom (razenie štôlní, tunelov a iných podzemných objektov s objemom nad 500 m3), prác súvisiacich so sprístupňovaním jaskýň a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave

Poznámka

1. Povinnosť zabezpečiť spravovanie banskomeračskej dokumentácie má fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca činnosti uvedené v §1 výnosu Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom.
2. Za riadne spravovanie, správnosť, úplnosť a odborné vyhotovenie banskomeračskej dokumentácie zodpovedá pracovník poverený fyzickou alebo právnickou osobou – hlavný banský merač.
3. Za správnosť a úplnosť jednotlivých meraní a častí banskomeračskej dokumentácie zodpovedá pracovník, ktorý tieto práce vykonáva alebo riadi – banský merač.
4. Banskomeračská dokumentácia obsahuje súbor základnej dokumentácie, číselnú a grafickú časť (§9 výnosu Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom).
5. Banskomeračská dokumentácia sa trvale uchováva tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu. Nakladanie s dokumentáciou, s jej vybranými časťami po zániku fyzickej alebo právnickej osoby upravuje §36 výnosu Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom.

Trieda D

Termín banský merač
Definícia

fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu (§4 Výnosu Ministerstva hospodárstva SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom)

Poznámka

1. Funkciu banského merača môže vykonávať osoba s vysokoškolským alebo úplným stredným odborným vzdelaním banskomeračského odboru alebo banskogeologických a geodetických odborov s minimálne jednoročnou praxou v odbore banské meračstvo.
2. Odbornú spôsobilosť preukáže osoba zložením skúšky pred komisiou obvodného banského úradu podľa skúšobného poriadku vydaného Ministerstvom hospodárstva SR. O odbornej spôsobilosti vydá obvodný banský úrad osvedčenie.

Trieda D

Termín barometrická nivelácia
Definícia

staršie, v súčasnosti už nepoužívané synonymum termínu barometrické meranie výšok

Trieda A, F

Termín barometrické meranie výšok
Definícia

meranie výškových rozdielov na základe zmeny tlaku vzduchu s meniacou sa nadmorskou výškou

Trieda A

Termín barometrický ťah
Definícia

ťah, v ktorom sa výšky určujú barometrickou niveláciou

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A, F

Termín barometrický výškový stupeň
Definícia

výškový rozdiel (zhruba 11 m), ktorý zodpovedá (pri určitom tlaku a strednej teplote) zmene barometrického tlaku o 1 pascal

Trieda A, F

Termín batymetrická mapa
Definícia

mapa zobrazujúca hĺbku dna mora, jazera alebo vodného toku hĺbkovými kótami, izobatami, batymetriou (farebnými hĺbkovými vrstvami) a pod.

Trieda E

Termín Besselov elipsoid
Definícia

referenčná plocha – referenčný elipsoid z roku 1841 s parametrami a = 6 377 397,15508 m, b = 6 356 078,96290 m, f = 1 : 299,152812853, kde „a" je hlavná polos, „b" je vedľajšia polos a „f" je sploštenie

Poznámka

1. Použitý v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.
2. Jeden z troch parametrov a, b, f je funkciou zvyšných dvoch parametrov.

Trieda A

Termín bezpodielové spoluvlastníctvo
Definícia

forma vlastníctva, ktorá môže vzniknúť len medzi manželmi a pre ktorú je charakteristické, že manželia nemajú kvantifikatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci

Trieda G

Termín bezprojekčné zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie bez definovanej matematickej podmienky

Poznámka

1. Hornouhorská trigonometrická sieť bola v rokoch 1856 – 1866 polohopisným podkladom na tvorbu katastrálnych máp v bezprojekčnom geodetickom súradnicovom systéme. Merané dĺžky a smery boli zobrazované do roviny bez matematického vzťahu medzi bodmi v realite a v mape.
2. Bezprojekčné zobrazenie výnimočne zaraďujeme medzi kartografické zobrazenia napriek tomu, že v jeho prípade absentuje zvolená matematická podmienka.

Trieda E

Termín bezšvová databáza
Definícia

databáza fyzicky rozdelená na diely, ale disponujúca logicky spojitými topologickými reláciami a vzťahmi medzi objektmi a javmi

Trieda C

Termín bifurkácia
Definícia

rozdelenie vodného toku na dve samostatné riečne sústavy

Trieda E, L

Termín blízka fotogrametria
Definícia

súbor fotogrametrických metód a postupov do vzdialenosti snímkovania približne 300 m

Poznámka

1. Historicky to boli predovšetkým netopografické aplikácie (architektúra, priemysel, medicína a pod.).
2. Presnosť blízkej fotogrametrie sa pohybuje podľa predmetovej vzdialenosti od niekoľkých mikrometrov až po desiatky milimetrov.

Trieda B

Termín blokový meračský náčrt
Definícia

meračský náčrt územia ohraničeného trvalými objektmi a hranicami v prírode

Poznámka

Blokový meračský náčrt je najčastejšie ohraničený komunikáciami, vodnými tokmi a hranicami.

Trieda F

Termín bočný hrebeň
Definícia

pozri termín rázsocha

Trieda E

Termín bod polohopisu
Definícia

bod polohopisného obsahu mapy

Trieda A

Termín bod výškopisu
Definícia

pozri termín výškový bod

Poznámka

Historický pojem; v minulosti používané synonymum pre výškový bod.

Trieda F, E

Termín bod základného bodového poľa
Definícia

bod jedného alebo viacerých základných bodových polí, polohového, výškového alebo tiažového

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín bod základného polohového bodového poľa
Definícia

bod Československej trigonometrickej siete; od roku 1993 bod Štátnej trigonometrickej siete

Poznámka

1. Historický pojem.
2. Záväzná skratka tohto bodu je bod ZPBP.

Trieda A

Termín bod základného tiažového bodového poľa
Definícia

bod Československej štátnej gravimetrickej siete 1964 a hlavnej gravimetrickej základne; od roku 1993 bod Štátnej gravimetrickej siete

Poznámka

1. Historický pojem.
2. Záväzná skratka tohto bodu je bod ZTBP.

Trieda A

Termín bodková metóda
Definícia

metóda mapového vyjadrenia, ktorá vyjadruje intenzitu (napr. hustotu) javu na mape pomocou bodiek rovnakej alebo rôznej veľkosti a tvaru

Trieda E

Termín bodová digitalizácia objektov
Definícia

transformácia bodov objektu z grafickej predlohy na číslicový záznam vo forme účelovo usporiadaných pravouhlých súradníc

Trieda G, C

Termín bodové pole
Definícia

súbor bodov geodetických základov a súbor bodov podrobného bodového poľa

Trieda A

Termín bonita pôdy
Definícia

údaj vyjadrujúci vlastnosti pôdy vzhľadom k jej úrodnosti

Trieda Z

Termín bonitácia pôdy
Definícia

zisťovanie bonity pôdy, oceňovanie pôdy

Poznámka

Bonitácia sa realizuje prostredníctvom bonitačného informačného systému.

Trieda Z

Termín bonitovaná pôdno-ekologická jednotka
Definícia

základná klasifikačná a identifikačná jednotka bonitácie poľnohospodárskych pôd SR vyjadrujúca kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy

Poznámka

Vlastnosti bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky sú vyjadrené sedemmiestnym číselným kódom.

Trieda G

Termín bor
Synonymum borina
Definícia

les s prevládajúcou borovicou sosnou (Pinus silvestris)

Príklad

Súvislá oblasť borov na Záhorskej nížine.

Trieda E

Termín borina
Definícia

pozri termín bor

Trieda E

Termín Bouguerova anomália
Definícia

rozdiel tiažového zrýchlenia opraveného o topografickú redukciu a zodpovedajúceho normálneho tiažového zrýchlenia

Trieda A

Termín bradlo
Definícia

geomorfologický útvar nápadne vyčnievajúci nad terén, budovaný šošovkami jurských a spodnokriedových vápencov so vztýčenými až prevrátenými súvrstviam

Poznámka

Na niektorých bradlách v stredoveku postavili hrady, napr. Podbranč, Vršatec, Oravský hrad.

Príklad

Ľadonhora (909 m n. m. v Kysuckej vrchovine), Pupov (1095 m n. m. v Kysuckej vrchovine), Haligovské skaly.

Trieda E

Termín brakická voda
Definícia

útvar povrchovej vody v blízkosti vyústení riek, ktorý má čiastočne slaný charakter v dôsledku svojej blízkosti pri pobrežných vodách a je podstatne ovplyvnený prítokmi sladkej vody

Trieda E

Termín bralo
Definícia

skalná stena s takým veľkým sklonom, že sa na nej neudrží zvetraný horninový materiál, ale odpadáva na úpätie a s tvarmi stien typickými pre horniny, ktoré ho tvoria

Trieda E

Termín brána
Definícia

výrazná vhĺbená geomorfologická jednotka, ktorá spája dve susedné geomorfologické jednotky väčšieho plošného rozsahu, s dnom, ktoré má zväčša ráz roviny alebo plochej pahorkatiny

Poznámka

Termín brána označuje iný pojem ako termín skalná brána.

Príklad

Slovenská brána – územie pod Kozárovcami, kde Hron prerezáva výčnelok Štiavnických vrchov a vteká do Podunajskej nížiny; Devínska brána – prielom Dunaja cez Malé Karpaty.

Trieda E

Termín brázda
Definícia

pomerne úzka vhĺbená geomorfologická forma pretiahnutého tvaru, podmienená tektonicky alebo odolnosťou hornín s dnom, ktoré je tvorené zvyčajne plochou pahorkatinou bez väzby na určitú nadmorskú výšku

Príklad

Termín brázda je zložkou názvov geomorfologických celkov (Podbeskydská brázda, Podtatranská brázda) i geomorfologických podcelkov (Bystrická brázda, Fiľakovská brázda, Jakubianska brázda, Kornická brázda, Podlysecká brázda, Povraznícka brázda, Záhradnianska brázda, Zuberská brázda, Župkovská brázda a i.).

Trieda E

Termín breh
Definícia

miesto styku vodného toku a súše, ktorého hlavným faktorom formovania je erózna a akumulačná činnosť toku

Poznámka

Breh môže byť strmý alebo mierny. Breh môže byť zaplavovaný alebo primárny (mimo dosahu záplav). Breh môže byť stály alebo premenlivý v závislosti od geologických, geografických a hydrologických podmienok.

Trieda E

Termín brehová čiara
Definícia

1. hranica medzi korytom vodného toku a priľahlým (inundačným) územím vodného toku
2. čiara, slúžiaca na zobrazenie hranice medzi pevninou a strednou hladinou mora

Poznámka

Brehová čiara vymedzuje koryto vodného toku a je určená hladinou vody, ktorá spravidla stačí pretekať korytom vodného toku bez vybreženia (vyliatia) do priľahlého (inundačného) územia. Priebeh brehovej čiary sa určí meraním priečnych profilov na vodnom toku.

Trieda E

Termín brehová čiara prirodzeného koryta
Definícia

priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia

Poznámka

V pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, rozhodne orgán štátnej vodnej správy na základe poznania prírodných podmienok, s prihliadnutím na brehové čiary susedných úsekov vodného toku.

Trieda E

Termín brehová čiara umelého koryta
Definícia

čiara určená v dokumentácii stavebných úprav

Poznámka

V pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, rozhodne orgán štátnej vodnej správy na základe poznania prírodných podmienok, s prihliadnutím na brehové čiary susedných úsekov vodného toku.

Trieda E

Termín brehovka
Definícia

hovorový termín pre brehovú čiaru

Trieda F, E

Termín brezina
Definícia

les s prevládajúcou drevinou niektorým druhom z rodu listnatých stromov brezou (Betula)

Trieda E

Termín brod
Definícia

plytčina vo vodnom toku, najčastejšie utvorená nánosmi štrkov v koryte, vyskytujúca sa najčastejšie v mieste spojenia dvoch susedných ohybov rieky

Trieda E

Termín brouillon
Definícia

historický, dnes už nepoužívaný termín pre pojem meračský náčrt

Poznámka

Výslovnosť termínu brouillon: brujon.

Trieda G

Termín bučina
Definícia

európsky horský les s prevahou buka lesného (Fagus silvatica) z čeľade bukovité

Poznámka

1. Na Slovensku sú bučiny jedným z najproduktívnejších hospodárskych lesov pri získavaní palivového a priemyselného dreva.
2. Na Slovensku sa plochy bučín už v minulosti zmenšili v súvislosti s budovaním hút (z buka sa vyrábalo drevné uhlie potrebné v hutách).

Trieda E

Termín budova
Definícia

stavba, priestorovo sústredenou zastrešenou stavebnou konštrukciou spojenou so zemou pevným základom, alebo pevne spojená s inou stavbou, ktorá je určená a stavebnotechnicky vhodná na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí

Trieda D

Termín bunka mriežky
Definícia

základný prvok pravidelnej, zväčša pravouhlej mriežky, vymedzený susednými líniami mriežky v jednom a druhom smere

Trieda C

Termín buzola
Definícia

zariadenie slúžiace na orientáciu a navigáciu v teréne

Poznámka

1. Základom buzoly je kompas umožňujúci určenie smeru na severný magnetický pól Zeme.
2. Buzola je obvykle vybavená jednoduchým otočným uhlomerným zariadením a cieľnikom, pomocou ktorých je možné určiť hodnotu magnetického azimutu príslušného smeru.
3. V geodézii sa v minulosti využívali na určovanie azimutov buzolové teodolity vybavené buzolami upevnenými na alidáde.
4. Korekciou magnetického azimutu o hodnotu magnetickej deklinácie, určenú v mieste a v čase merania, sa získa hodnota zemepisného azimutu.

Trieda I

Termín buzolová tachymetria
Definícia

tachymetria, pri ktorej sa na meranie používa buzolový teodolit a stanoviská prístroja sú určené buzolovým polygónovým ťahom

Trieda F

Termín buzolové meranie
Definícia

polárne meranie, pri ktorom sa merajú namiesto uhlov od orientačného smeru uhly od smeru magnetického poludníka, ktorý je určený smerom magnetky buzolového prístroja

Poznámka

1. Uhol meraný v rámci buzolového merania sa nazýva magnetický azimut.
2. Buzolové meranie je súčasťou starších technológií; v súčasnosti sa využíva najmä v banskej geodézii, lesníctve a vo vzdelávaní.

Trieda A

Termín buzolový polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah, v ktorom sa namiesto vrcholových uhlov medzi susednými stranami merajú magnetické azimuty strán tohto ťahu

Poznámka

Buzolový polygónový ťah bol využívaný väčšinou v starších technológiách.

Trieda A

Termín bystrina
Definícia

vodný tok s veľkým a nepravidelným spádom dna, s rýchlymi zmenami prietokov závisiacimi od zrážok a topenia snehu, relatívne bez zákrut a s veľkým pohybom splavenín

Poznámka

Bystriny tvoria zvyčajne toky vo vyšších horských polohách.

Trieda E

Termín byt
Definícia

obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený rozhodnutím stavebného úradu na trvalé bývanie

Trieda G

Termín bytová budova
Definícia

pozemná stavba, ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie

Poznámka

Bytové budovy sa členia na bytové domy, rodinné domy, ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov.

Trieda G

Termín bytový dom
Definícia

budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie

Poznámka

V bytovom dome sú byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Trieda G

Aktualizované 26.02.2024