Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 20.06.2024

Písmeno: i

Termín identický bod
Definícia

<v katastri nehnuteľností> jednoznačne identifikovateľný a trvalo označený podrobný lomový bod hranice pozemku, ktorý od času originálneho terestrického merania nezmenil svoju polohu

Poznámka

Identický bod slúži v katastri nehnuteľností na:
a) kvantifikovanie polohovej odchýlky Δp medzi polohou bodu určenou v S-JTSK pri pôvodnom terestrickom meraní a polohou totožného bodu určenou meraním prostredníctvom aktívnych geodetických základov,
b) premietnutie meranej zmeny do vektorovej nečíselnej mapy na základe polohy bodov, resp. ich vzájomných vzdialeností vo vektorovej katastrálnej mape a v teréne.

Trieda G

Termín identifikácia parcely
Definícia

porovnanie zápisu a zákresu nehnuteľnosti uvedenej vo verejnej listine alebo v inej listine alebo evidovanej v iných operátoch (napr. operát pozemkovej knihy) preukazujúcej vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti, nazývanej ako parcela právneho stavu, s parcelou (parcelami) vpísanými v registri C súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a ich zákresom v katastrálnej mape súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností alebo so zápisom a zákresom parcely (parciel) v najvhodnejšom skoršom písomnom a mapovom operáte stanovenom ako určený operát

Poznámka

Identifikácia parcely sa skladá z písomnej identifikácie a z grafickej identifikácie.

Trieda G

Termín identifikátor adresy
Definícia

<na účely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov> jedinečná, neprázdna a konečná množina alfanumerických znakov, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu adresy, pre potreby registra a iných informačných systémov na účely ich komunikácie

Trieda G

Termín implementácia
Definícia

<pre GIS> realizácia špecifikácie

Poznámka

V kontexte s normami ISO pre oblasť geografickej informácie realizácia špecifikácie znamená realizáciu geografických informačných služieb a databáz.

Trieda C

Termín imprimatur
Definícia

súhlas autora, vydavateľa alebo inej oprávnenej osoby či inštitúcie na vytlačenie mapy

Trieda E

Termín impulzné meranie dĺžok
Definícia

metóda na meranie dĺžok založená na meraní času, ktorý uplynie medzi vyslaním a prijatím impulzu (zhluku impulzov) odrazeného od objektu (optickej sústavy)

Trieda A, I

Termín iná listina
Definícia

˂v katastri nehnuteľností˃ dokument, ktorý potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, opodstatňuje zápis poznámky do katastra nehnuteľností alebo odôvodňuje zmenu údaja zapísaného do katastra nehnuteľností a je odlišný od zmluvy aj od verejnej listiny

Príklad

Listina preukazujúca zánik záložného práva (kvitancia), odstúpenie od zmluvy.

Trieda G

Termín iná oprávnená osoba
Definícia

osoba oprávnená z iného ako vlastníckeho práva, ktorá sa zapisuje do katastra nehnuteľností

Príklad

Osoba oprávnená z práv k nehnuteľnostiam, a to záložný veriteľ, oprávnený z predkupného práva, oprávnený z vecného bremena, nájomca, správca majetku štátu, správca majetku vyššieho územného celku, správca majetku obce, osoba oprávnená hospodáriť s majetkom štátu, správca majetku neznámych vlastníkov alebo ich zástupca.

Trieda G

Termín indikačná skica
Definícia

starší termín pre príručnú katastrálnu mapu

Trieda G

Termín individuálne súkromné vlastníctvo
Definícia

forma súkromného vlastníctva fyzických osôb upravená zákonom

Poznámka

Pojem individuálne súkromné vlastníctvo súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín iné právo
Definícia

právo vyplývajúce zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov a nájomné právo k pozemkom, ak trvá alebo má trvať najmenej päť rokov

Trieda G

Termín inerciálny merací systém
Definícia

zariadenie na určenie polohy, naklonenia a trajektórie v priestore sa pohybujúcich objektov

Poznámka

1. Zariadenie využíva údaje o svojej pôvodnej (iniciálnej) polohe a údaje merané inerciálnymi senzormi (gyroskopy a snímače zrýchlenia). Softvér zariadenia umožňuje automatizované určenie polohy v reálnom čase vo vlastnom alebo referenčnom súradnicovom systéme.
2. Presnosť určenia polohy je limitovaná systematickými chybami inerciálnych senzorov. Na zvýšenie presnosti sa využívajú vnútorné korekcie určené autokalibráciou zariadenia a korekcie určené na základe externých informácií prijímaných zariadením počas merania (napr. údaje GNSS).
3. Využívajú sa okrem navigácie (lietadiel, lodí, satelitov) na určenie polohy nosičov (lietadlo, helikoptéra, RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems, vozidlo, lokomotíva, loď a pod.) fotogrametrických a iných systémov pri leteckom a mobilnom mapovaní.

Trieda A, I

Termín informácia
Definícia

<pre GIS> význam, ktorý sa dátam bežne priraďuje podľa konvencií platných pre tieto dáta

Poznámka

Informácia môže byť získaná ako výsledok priameho zberu, analýzy, syntézy alebo integrácie dát.

Trieda C

Termín informačná služba
Definícia

vykonávanie činností smerujúcich k poskytovaniu informácií z informačného systému, obvykle spojené so spracovaním informácií uchovávaných v informačnom systéme

Trieda G

Termín informačné hľadisko
Definícia

pohľad na systém s otvoreným distribuovaným spracovaním a jeho prostredie, ktorý sa zameriava na sémantiku informácií a ich spracovanie

Trieda C

Termín informačný systém
Definícia

funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomé a systematické zhromažďovanie, spracúvanie, uchovávanie a sprístupňovanie informácií

Poznámka

Každý informačný systém zahŕňa informačnú základňu, technické a programové prostriedky, technológie a procedúry a pracovníkov.

Trieda G

Termín informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN)
Definícia

informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zber, uloženie, spravovanie a poskytovanie údajov katastra nehnuteľností a poskytovanie služieb katastra nehnuteľností

Trieda G

Termín informatívna poznámka práva do katastra
Definícia

poznámka informujúca o nehnuteľnosti alebo o vlastníkovi

Príklad

Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností, oznámenie o začatí daňového exekučného konania alebo colného exekučného konania.

Trieda G

Termín infraštruktúra pre priestorové informácie
Synonymum priestorová údajová infraštruktúra
Definícia

zoskupenie základných technológií, stratégií a organizačného zabezpečenia, ktoré pomáha zľahčiť prístup k priestorovým informáciám

Poznámka

Súčasťou infraštruktúry pre priestorové informácie sú geografické referenčné údaje a atribúty, adekvátna dokumentácia, spôsob, ako nájsť, vizualizovať a zhodnotiť geopriestorové údaje, metódy, ako získať geopriestorové údaje, technické pravidlá (štandardy) a organizačné pravidlá (právnické aspekty) potrebné na koordináciu a spravovanie geopriestorových údajov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Trieda C

Termín inicializácia
Synonymum inicializačný čas
Definícia

časový interval, ktorý potrebuje prijímač GNSS pri kinematických metódach v reálnom čase od zapnutia po okamih vyriešenia ambiguít

Trieda A

Termín inochotárnik
Definícia

občan (fyzická osoba), ktorý vlastnil alebo užíval pozemky v predmetnej obci ale býval v inej obci

Poznámka

Pojem inochotárnik súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín intabulačný princíp
Definícia

princíp, podľa ktorého sa vlastníctvo k pozemku nadobúdalo až zápisom (vkladom) do pozemkovej knihy (do jej pozemkovoknižnej vložky)

Poznámka

1. Slovo intabulácia má pôvod v latinčine a znamená vklad.
2. Intabulačný princíp v našich podmienkach bol prelomený (tzv. stredným) Občianskym zákonníkom 141/1950 Zb., podľa ktorého k zmene vlastníctva dochádzalo už účinnosťou samotnej listiny.

Trieda G

Termín integrovaná metóda
Definícia

metóda fotogrametrického mapovania, ktorej výsledkom je ortofotomapa

Trieda B

Termín interný normatívny akt
Definícia

<v rezorte geodézie kartografie a katastra> právna norma organizačného a riadiaceho charakteru činností v rámci Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „úrad“) a v rámci organizácií v riadiacej pôsobnosti úradu, vydávaná na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich najmä:
a) zo zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,
b) z uznesení Národnej rady SR, z uznesení vlády SR,
c) z medzinárodných zmlúv a právnych aktov ES/EÚ,
d) z rozhodnutí predsedu úradu, podpredsedu úradu alebo vedúceho služobného úradu,
e) z organizačného poriadku úradu pre útvary úradu
a záväzná iba pre určitý okruh zamestnancov uvedených v právnej norme

Poznámka

1. Interný normatívny akt musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj ostatnými internými normatívnymi aktmi úradu.
2. Interný normatívny akt vydaný na nižšom stupni riadenia musí byť v súlade s internými normatívnymi aktmi vydanými na vyššom stupni riadenia.
3. Interné normatívne akty tvoria jednotný systém riadenia, organizácie a kontroly činností v rámci úradu a organizácií v riadiacej pôsobnosti úradu.

Trieda Z

Termín interoperabilita
Definícia

<v geoinformatike> schopnosť komunikovať, vykonávať programy alebo prenášať dáta medzi rôznymi funkčnými jednotkami spôsobom, ktorý vyžaduje od používateľa len malé alebo žiadne znalosti o jedinečných vlastnostiach týchto jednotiek

Trieda C

Termín interpolácia vrstevníc
Definícia

určenie bodov s celistvými kótami na spojnici susedných výškových bodov

Trieda E

Termín interpolácia z vrstevníc
Definícia

kartometrické určenie výšky bodu na mape na základe úmernosti vzdialeností jeho polohy medzi dvoma vrstevnicami, ktorých výška je známa

Trieda E

Termín interpretácia leteckej meračskej snímky
Definícia

získavanie kvalitatívnych informácií z leteckej meračskej snímky na základe jej pozorovania a znalostí charakteristiky zobrazení skúmaných javov

Trieda B

Termín interpretácia obsahu mapy
Definícia

vysvetlenie obsahu mapy na základe chápania významu znakov mapy

Trieda E

Termín interpretačná schéma
Definícia

<v DPZ> schéma vyhotovená ako výsledok aplikácie interpretačného kľúča, obsahujúca spravidla kontúry plošných útvarov, prípadne aj znaky bodovo a lineárne lokalizovaných a identifikovaných objektov alebo javov obsahu snímky

Trieda B

Termín interpretačný kľúč
Definícia

<v DPZ> charakteristika alebo kombinácia charakteristík, ktoré umožňujú identifikovať objekt, jav, alebo určitú jeho vlastnosť podľa obrazu na snímke

Trieda B

Termín interpretačný znak
Definícia

<v DPZ> charakteristika alebo kombinácia charakteristík umožňujúca identifikovať na snímke druh alebo stav daného objektu alebo javu

Trieda B

Termín interval spoľahlivosti
Synonymum konfidenčný interval
Definícia

interval, v ktorom s príslušnou pravdepodobnosťou alebo na danej hladine významnosti leží skutočná hodnota náhodnej premennej

Poznámka

1. Interval spoľahlivosti je vymedzený pomocou testovacích štatistík, ktoré sú funkciou strednej hodnoty μ smerodajnej odchýlky σ a koeficientu spoľahlivosti t. Hodnoty testovacích štatistík sú pre príslušné stupne voľnosti a hladiny významnosti tabelované.
2. Podľa toho, či sa určuje jedna alebo obidve hranice intervalu spoľahlivosti, rozoznávame jednostranný (pravostranný, ľavostranný) alebo obojstranný interval spoľahlivosti.

Trieda J

Termín inundačné územie
Definícia

územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, ktoré je vymedzené ochrannou hrádzou alebo protipovodňovou líniou, alebo záplavovou čiarou

Poznámka

Rozsah inundačného územia, ktoré je vymedzené záplavovou čiarou, určuje orgán štátnej vodnej správy na návrh správcu vodohospodársky významných vodných tokov. Ak inundačné územie nie je určené, vychádza sa z dostupných podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami.

Trieda E

Termín inžinier geodézie a kartografie
Definícia

zákonné označenie absolventa vysokoškolského štúdia odboru geodézia a kartografia

Poznámka

Označenie sa používa od školského roku 1965/1966.

Trieda A

Termín inžinierska geodézia
Definícia

časť geodézie, ktorá súvisí s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním a kontrolným meraním priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovaním a kontrolou geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, meraním posunov a pretvorení stavebných objektov a technologických zariadení, mapovaním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného diela

Trieda D

Termín inžinierska stavba
Definícia

stavba, ktorá nie je budovou; jedna z dvoch podmnožín pojmu stavba (spolu s pozemnou stavbou), ktorá zahŕňa väčší počet kategórií stavieb stavebnotechnicky vhodných a určených na osobitný cieľ ale nevhodných a neurčených na ochranu ľudí, zvierat a vecí

Príklad

Dopravné stavby, vodné stavby, banské stavby, diaľkové vedenia (ropovody, plynovody), vodovody a kanalizácie, elektrické rozvody, telekomunikačné stavby a rozvody, priemyselné objekty, nekryté športoviská (golfové ihriská, lyžiarske vleky a zariadenia) a pod.

Trieda D

Termín ionosférická refrakcia
Definícia

zmena rýchlosti šírenia sa elektromagnetických vín pri prechode ionosférou

Trieda A

Termín izobata
Synonymum hĺbnica
Definícia

čiara na mape spájajúca body s rovnakou hĺbkou pod vodnou hladinou

Trieda E

Termín izočiara
Synonymum izolínia
Definícia

čiara spájajúca miesta rovnakých hodnôt

Poznámka

Existuje vyše 100 rôznych druhov izočiar.

Príklad

Izohypsa (vrstevnica), izobata (hĺbnica), izobara (čiara rovnakých hodnôt tlaku vzduchu), izonormála (čiara rovnakých hodnôt anomálie), atď.

Trieda E

Termín izočiarová mapa
Definícia

mapa, na ktorej hlavným vyjadrovacím prostriedkom sú izočiary (resp. izovrstvy)

Trieda E

Termín izolovaný uzol
Definícia

<v topológii> uzol, ktorý nie je spojený so žiadnou hranou

Poznámka

Izolované uzly sa vo väčšine algebraických alebo kombinatorických topológiách zvyčajne nespomínajú. V sieti nie sú dôležité, pretože nemôžu byť súčasťou žiadnej cesty. Algebraická topológia vždy používa topologické systémy, v ktorých je hranica akéhokoľvek objektu dimenzie N vždy spojením množiny objektov dimenzie N-1. Preto je rozmer prázdnej množiny N = -1.

Trieda C

Termín izomorfizmus
Definícia

<v matematike> vzťah medzi dvoma doménami, kde funkcia prechodu z jednej domény do druhej alebo naopak zachováva štruktúru domén 1:1; zložením týchto dvoch funkcií v akomkoľvek poradí vznikne zodpovedajúca funkcia identity

Poznámka

Geometrický komplex je izomorfný s topologickým komplexom, ak sú ich prvky vo vzájomnej korešpondencii 1:1 zachovávajúc dimenziu a hranice.

Trieda C

Termín izostatická anomália
Definícia

rozdiel medzi meraným tiažovým zrýchlením, redukovaným o izostatickú redukciu, a normálnym tiažovým zrýchlením

Trieda A

Aktualizované 26.02.2024