Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 20.06.2024

Písmeno: k

Termín kalibrácia
Definícia

súbor úkonov, ktoré pri definovaných podmienkach určujú vzťah medzi hodnotami indikovanými meradlom a zodpovedajúcimi hodnotami veličín, ktoré sú realizované etalónmi

Trieda H

Termín Kalibračné centrum geodézie (KCG)
Definícia

virtuálne rezortné pracovisko zastrešujúce kalibračné a testovacie laboratóriá pôsobiace v oblasti geodézie

Poznámka

1. KCG je zriadené Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a združuje laboratóriá prevádzkované rôznymi právnickými osobami, poskytujúce služby v oblasti kalibrácie a komparácie meradiel používaných v geodézii.
2. Úlohou KCG je koordinácia činnosti, výskumu a vývoja v oblasti poskytovania kalibračných služieb laboratóriami združenými v KCG.

Trieda K, H

Termín kalibračný protokol
Synonymum kalibračný certifikát
Definícia

písomný autorizovaný záznam z kalibrácie; sú v ňom uvedené predmet, postup, výsledky a dátum kalibrácie

Trieda H

Termín Kalmanova filtrácia
Definícia

metóda odhadu parametrov v dynamicky sa meniacom systéme, ktorá efektívne využíva vektor údajov charakterizujúcich predchádzajúci stav systému (stavový vektor) na určenie parametrov zodpovedajúcich súčasnému stavu pri rešpektovaní skutočnosti, že parametre sa môžu v čase meniť

Trieda J

Termín kamenitá púšť
Definícia

púšť rozkladajúca sa na odolných horninách a majúca štrkovitý alebo kamenitý povrch

Trieda E, Z

Termín kamenné more
Definícia

hrubozrnné úlomky hornín až balvany, ležiace na svahoch horských chrbtov

Trieda E

Termín kamera
Definícia

fotografický aparát určený na separátny obrazový záznam s nízkou frekvenciou

Trieda B

Termín kanál
Definícia

umelý, krytý alebo otvorený vodný tok

Trieda E

Termín kaňon
Definícia

hlboká dolina s veľmi strmými svahmi so sklonom väčším ako 45° a s pomerne úzkym dnom, ktoré je zvyčajne vyplnené korytom vodného toku

Poznámka

Kaňon sa najčastejšie vyskytuje na území krasu alebo v pieskovcoch.

Trieda E, Z

Termín kartograf
Definícia

odborný pracovník v kartografii, ktorý sa zaoberá vedecko-technickými metódami a postupmi tvorby kartografických diel, ich projektovaním, spracovaním a vydávaním

Poznámka

Za kartografa možno označiť každú osobu, ktorá sa zaoberá mapami, t. j. môže to byť osoba ľubovoľnej špecializácie (geograf, geodet, botanik, historik a pod.), ktorá tvorí tematické mapy vo svojom odbore.

Trieda E

Termín kartografia
Definícia

vedný a technický odbor zaoberajúci sa zobrazovaním Zeme, kozmu, kozmických telies a ich častí, objektov a javov na nich a ich vzťahov vo forme kartografických diel

Poznámka

Umenie, veda a technológia vytvárania a využívania máp (definícia podľa ICA).

Trieda E

Termín kartografia a fotogrametria
Definícia

označenie znaleckého odvetvia ako časti znaleckého odboru geodézia a kartografia zahŕňajúce tvorbu a vydávanie kartografických diel, štandardizáciu geografického názvoslovia, dokumentáciu a archiváciu výsledkov týchto činností, letecké meračské snímkovanie a diaľkový prieskum Zeme

Poznámka

Kódové označenie znaleckého odvetvia kartografia a fotogrametria je 15 02 00.

Trieda B, E

Termín kartografia školských máp
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa tvorbou školských máp, školských atlasov a učebných pomôcok mapového charakteru

Trieda E

Termín kartografická dokumentácia
Synonymum mapová dokumentácia
Definícia

súhrn dokladov a rôznych súčastí kartografického elaborátu, ktoré vznikli v procese projektovania a tvorby kartografického diela majúce archívnu, dokumentačnú alebo aj prevádzkovú využiteľnosť (projektová dokumentácia, rukopisy, schémy, tabuľky, kartografické originály, tlačové podklady a pod.)

Poznámka

V niektorých organizáciách je to aj oddelenie, v ktorom sú sústredené kartografické dokumenty.

Trieda E

Termín kartografická generalizácia
Definícia

zovšeobecnenie tvarov, výber a vzájomné zladenie prvkov obrazu mapy so zreteľom na účel mapy, jej mierku, metódu vyjadrenia, charakter zobrazovaného územia a na ďalšie faktory

Trieda E

Termín kartografická informácia
Definícia

informácia vyjadrená v kartografickej forme

Poznámka

Kartografická informácia je reprezentovaná mapovými znakmi v kartografických dielach.

Trieda C, E

Termín kartografická interpretácia
Synonymum kartografická reprezentácia
Definícia

grafický spôsob vyjadrenia objektov reality pomocou mapy (mapových znakov a vyjadrovacích metód)

Poznámka

Chápe sa ako svojbytný spôsob interpretácie reality, analogicky ako interpretácia textom, hudbou, fotografiou a pod.

Trieda E

Termín kartografická komunikácia
Definícia

prenos informácií kartografickým spôsobom (pomocou máp, mapových znakov)

Poznámka

Teoretická koncepcia v kartografii z konca 60. rokov 20. storočia, ktorá vznikla pod vplyvom teórie informácií a ktorou sa skúma prenos kartografických informácii.

Trieda E

Termín kartografická metóda
Definícia

relevantný postup, spôsob, používaný pri tvorbe máp

Príklad

Metóda kartografického zobrazenia, metóda kartografickej generalizácie.

Trieda E

Termín kartografická projekcia
Definícia

kartografické zobrazenie, ktoré je geometrickým premietaním medzi referenčnou plochou a zobrazovacou plochou (napr. medzi referenčnou sférou a rovinou mapy)

Poznámka

Súradnice bodov na oboch plochách sa vzájomne priradia na základe geometrickej podmienky.

Príklad

Azimutálna projekcia je premietanie referenčnej sféry na rovinu cez stred premietania S. Podľa polohy stredu premietania S poznáme azimutálnu projekciu: ortografickú, gnómonickú, stereografickú a externú.

Trieda E

Termín kartografická semiotika
Synonymum mapová semiotika
Definícia

oblasť poznania na styku kartografie a semiotiky zaoberajúca sa kartografickými znakmi, ich vlastnosťami, triedením a ďalšími zvláštnosťami vrátane ich fungovania ako vyjadrovacieho syst

Trieda E

Termín kartografické dielo
Definícia

výsledok kartografického modelovania a vizualizácie modelov Zeme, kozmu, kozmických telies alebo ich častí, častí zemského povrchu, objektov, javov a ich vzťahov v analógovej podobe alebo v elektronickej podobe spolu s textovým a iným doplnením, napr. mapa, mapová schéma, mapový atlas, glóbus; za kartografické dielo sa nepovažuje webová aplikácia umožňujúca prehliadanie kartografických diel, máp a iných priestorových údajov

Trieda E, F

Termín kartografické kreslenie
Definícia

ručné alebo mechanické zobrazenie kartografického originálu

Poznámka

Historický pojem, súčasť starších technológií.

Trieda E

Termín kartografické vyjadrenie
Definícia

grafická reprezentácia objektov, javov a ich charakteristík pomocou kartografických (mapových) výrazových prostriedkov a metód

Trieda E

Termín kartografické zobrazenie
Definícia

vzájomné priradenie súradníc zodpovedajúcich si bodov na referenčnej ploche (napr. na referenčnom elipsoide) a na zobrazovacej ploche (v rovine mapy) na základe zvolenej matematickej podmienky

Poznámka

1. Kartografické zobrazenie jednoznačne matematicky vyjadruje vzťah medzi súradnicami bodov na oboch plochách pomocou zobrazovacích rovníc.
2. Kartografické zobrazenia sa triedia podľa zobrazovacej plochy (azimutálne, valcové, kužeľové a ďalšie), podľa polohy zobrazovacej plochy (normálne, priečne, všeobecné), podľa skreslení (ekvidištančné, ekvivalentné, konformné) a podľa ďalších kritérií.
3. Medzi kartografické zobrazenia výnimočne zaraďujeme bezprojekčné zobrazenie napriek tomu, že v jeho prípade absentuje zvolená matematická podmienka.

Trieda E

Termín kartografický kreslič
Definícia

pracovník vykonávajúci kartografické (kresličské) práce

Poznámka

Historický pojem.

Trieda E

Termín kartografický model
Definícia

kriteriálne napodobenie geografickej reality kartografickými výrazovými prostriedkami

Poznámka

Kartografickým modelom je glóbus, rovinná mapa, reliéfna mapa a rôzne virtuálne mapové modely.

Trieda E

Termín kartografický originál mapy
Definícia

1. zobrazenie obsahových prvkov mapy na podklade kartografického podkladu alebo ich zobrazenie pomocou počítačovej grafiky
2. originál spĺňajúci všetky požiadavky na vyhotovenie tlačového podkladu

Poznámka

1. Kartografický originál mapy môže byť totožný s meračským originálom mapy alebo sa môže vyhotoviť na podklade meračského originálu mapy.
2. V širšom zmysle je to akýkoľvek kartografický obraz použiteľný na vyhotovenie kartografického diela.

Trieda E

Termín kartológia
Definícia

veda o mapách z aspektu teórie informácií

Trieda E

Termín kartometria
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa meraním na mapách

Poznámka

Kartometria je meranie uhlov, dĺžok a plôch s rešpektovaním mierky mapy, zisťovanie skreslení kartografických zobrazení, morfometrických charakteristík georeliéfu a ďalších kvantitatívnych charakteristík obsahu mapy.

Trieda F, G

Termín kartometria
Definícia

časť kartografie zaoberajúca sa meraním na mapách

Poznámka

Je to meranie uhlov, dĺžok a plôch s rešpektovaním mierky mapy, zisťovanie skreslení kartografických zobrazení, morfometrických charakteristík reliéfu a ďalších kvantitatívnych charakteristík obsahu mapy.

Trieda E

Termín kartometrické súradnice
Definícia

rovinné súradnice získané odmeraním z kartografického originálu alebo mapy

Trieda E

Termín katalóg kartografických diel
Definícia

súpis kartografických diel (máp, atlasov) usporiadaný podľa tematiky, územia, mierky a ďalších hľadísk

Trieda E

Termín katalóg tried objektov
Definícia

katalóg obsahujúci definície a opisy typov objektov, atribútov objektov a vzťahov medzi objektmi, ktoré sa vyskytujú v jednej alebo viacerých množinách geografických dát, spolu so všetkými operáciami s objektmi, ktoré možno použiť

Príklad

Katalóg tried objektov ZBGIS, ktorý definuje metódy zberu, typ geometrie a vlastnosti (atribúty) objektov obsiahnutých v ZBGIS.

Trieda C

Termín katalóg vyjadrovacích prostriedkov
Definícia

<v kartografii> prehľad výrazových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na spracovanie mapy alebo kartografického modelu podľa technických predpisov

Poznámka

V praxi sa zaužívali najmä katalógy farieb, katalógy znakov, katalógy vzoriek (textúr), a katalógy písma.

Trieda E

Termín kataster nehnuteľností
Synonymum kataster
Definícia

1. verejný register obsahujúci súpis nehnuteľností a popis nehnuteľností vrátane údajov o právach k týmto nehnuteľnostiam a geodetické určenie nehnuteľností
2. od 1.8.2018 pomenovanie jedného zo znaleckých odvetví s kódovým označením 15 02 00 v rámci znaleckého odboru „geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností“ s kódovým označením 15 00 00

Poznámka

1. Z hľadiska klasifikácie vedných odborov na Slovensku sa kataster nehnuteľností nepovažuje za samostatnú vedeckú disciplínu, ale za súhrn znalostí, vedomostí, poznatkov, praktík a postupov na systematické spravovanie (zber údajov, rozhodovanie o vybraných údajoch v katastrálnom konaní, klasifikáciu údajov, ich zhodnocovanie, aktualizáciu, spresňovanie, ochranu, účelové zoskupovanie, dokumentáciu, archivovanie a poskytovanie) údajov informačného systému katastra nehnuteľností, ktorého rozsah záujmu, predmet a metódy bádania majú interdisciplinárny charakter na hranici vedných odborov geodézia, kartografia, správne právo, občianske právo, ústavné právo, informatika a v menšom rozsahu aj vedného odboru obchodné právo.
2. V Rakúsko-Uhorsku, v Česko-slovenskej republike, v Slovenskej republike a opäť v Česko-slovenskej republike až do roka 1949 ekvivalentmi dnešného katastra nehnuteľností boli pozemková kniha a železničná kniha (na majetkovoprávne účely) a pozemkový kataster (na daňové účely); komplikovaným vývojom časť agendy týchto dvoch inštitútov prešla od roka 1964 do evidencie nehnuteľností, ktorá bola od 1.1.1993 po zintegrovaní vtedajšej neaktualizovanej pozemkovej knihy nahradená katastrom nehnuteľností.
3. Legislatíva Európskej únie problematiku katastra nehnuteľností (vrátane rozhodovania o vzniku, zmene a zániku práv k nehnuteľnostiam) jednotne neupravuje a ponecháva ju na kompetenciu jednotlivých členských krajín EÚ s vyžadovaním funkčnosti právnej úpravy pri rešpektovaní viacerých všeobecných princípov (členské krajiny EÚ s federálnym usporiadaním upravujú problematiku katastra nehnuteľností väčšinou diferencovane v legislatívach svojich členských regiónov – napr. Nemecká spolková republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a tiež bývalé Česko-Slovensko) . V jednej skupine krajín EÚ ale aj mimo EÚ sa dodnes v legislatíve rozlišuje „kataster“ a „pozemková kniha“, ktoré sa obsahovo líšia, a v inej skupine krajín je prijaté „zintegrované“ riešenie analogické riešeniu ako na Slovensku.

Trieda G

Termín katastrálna autorita
Definícia

orgán štátnej správy, ktorému je zákonom pridelená kompetencia v oblasti katastrálneho konania a spravovania katastrálneho operátu

Poznámka

V Slovenskej republike od 1.10.2013 miestnou katastrálnou autoritou je katastrálny odbor okresného úradu a ústrednou katastrálnou autoritou je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Trieda G

Termín katastrálna inšpekcia
Definícia

štátny dozor nad úrovňou spravovania, aktualizácie a obnovy katastra nehnuteľností, nad úrovňou zabezpečovania úloh súvisiacich s katastrom a nad ďalšími úlohami stanovenými katastrálnym zákonom najmä nad meraním a zobrazovaním predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel

Trieda G, C

Termín katastrálna mapa
Definícia

polohopisná mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky pozemky, katastrálne územia a ďalšie skutočnosti evidované v katastri nehnuteľností

Poznámka

1. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami a spravidla značkami druhov pozemkov.
2. Od roka 2015 sú všetky katastrálne mapy v elektronickej podobe vo vektorovom tvare.

Trieda G

Termín katastrálne jutro
Definícia

jednotka siahovej plošnej sústavy rovnajúca sa 1600 štvorcovým siaham (°)

Poznámka

1. Jedno katastrálne jutro = 2 korce = 3 miery = 1600 štvorcových siah (°) = 5754,642 m2.
2. Siahová dĺžková sústava i siahová plošná sústava boli nahradené metrickou sústavou zákonom č. 386/1922 Sb. z. a n. a vykonávacou vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 75/1923 Sb. z. a n., ktorými sa zaviedla metrická miera pre právne rokovania, listiny, knihové zápisy a operáty pozemkovej dane na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.

Trieda G

Termín katastrálne konanie
Definícia

osobitný druh administratívneho konania, v ktorom orgán katastra rozhoduje o zápise práva k nehnuteľnosti, rozhoduje o zmene hranice katastrálneho územia, prešetruje zmeny údajov katastra, rozhoduje o oprave chyby v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu

Poznámka

Diferenčné príznaky katastrálneho konania oproti štandardnému správnemu konaniu sú stanovené v katastrálnom zákone.

Trieda G

Termín katastrálne mapovanie
Definícia

súbor činností vykonávaných s cieľom získať informácie o polohe, tvare a vlastnostiach objektov a javov tvoriacich predmet a obsah katastra nehnuteľností, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú k povrchu Zeme v určitom čase; geodetické určenie nehnuteľností v katastrálnom mapovaní je vyhotovené v záväznom geodetickom referenčnom systéme S-JTSK

Trieda E, F

Termín katastrálne územie
Definícia

územno-technická jednotka, ktorú tvorí jeden alebo viac územne uzavretých a v katastri spoločne evidovaných súborov pozemkov

Trieda G

Termín katastrálne vymeriavanie
Definícia

sústavná činnosť na vyhotovenie alebo aktualizáciu operátu bývalého pozemkového katastra

Trieda F, G

Termín katastrálny náčrt
Definícia

kópia komasačnej mapy, pozemkovoknižnej mapy alebo inej podrobnej mapy akejkoľvek presnosti vyhotovená v klade listov katastrálnej mapy v mierke 1 : 2880 na účely bývalého pozemkového katastra

Poznámka

1. Pojem katastrálny náčrt súvisel s pozemkovým katastrom.
2. Katastrálny náčrt svojou presnosťou nevyhovoval technickým účelom pozemkového katastra.

Trieda G

Termín katastrálny operát
Definícia

súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje o nehnuteľnostiach, o právach k nehnuteľnostiam a o osobách oprávnených a/alebo povinných z práv k nehnuteľnostiam z jedného katastrálneho územia potrebný na spravovanie katastra nehnuteľností

Poznámka

Katastrálny operát obsahuje súbor geodetických informácií, súbor popisných informácií, zbierku listín, sumárne údaje katastra o pôdnom fonde, pozemkové knihy a ich operát, železničnú knihu a jej operát a osobitnú evidenciu zmlúv, verejných listín alebo iných listín.

Trieda G

Termín katastrálny operát pozemkového katastra
Definícia

súhrn meračského operátu pozemkového katastra a písomného operátu pozemkového katastra

Poznámka

Katastrálny operát pozemkového katastra mal podstatné, vedľajšie a pomocné časti. Podstatné časti tvoril meračský operát pozemkového katastra, písomný operát pozemkového katastra, zbierka listín a úhrnné výkazy. Vedľajšie časti tvorili prehľadné mapy, zoznamy ciest a vodstva a elektrických vedení vysokého napätia. Pomocné časti tvorili oceňovacie protokoly, zostavenia akostných tried, rozličné výpisy, zoznamy domov, zoznamy názvov a pod.

Trieda G

Termín katastrálny úrad
Definícia

miestny orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností v období 1.1.1993 – 24.7.1996 a 1.1.2002 – 31.12.2012

Poznámka

1. Na čele katastrálneho úradu bol prednosta. Katastrálny úrad bol rozpočtovou organizáciou; jeho kompetencie boli určené v § 13 Zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike a v § 11-18 Zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
2. V súlade s dobovým územným a správnym usporiadaním Slovenska boli v období 1993 – 1996 zriadené tri katastrálne úrady: Katastrálny úrad v Bratislave, Katastrálny úrad v Banskej Bystrici a Katastrálny úrad v Košiciach a v období 2002 – 2013 osem katastrálnych úradov: k predchádzajúcim trom pribudli Katastrálny úrad v Trnave, Katastrálny úrad v Nitre, Katastrálny úrad v Trenčíne, Katastrálny úrad v Žiline, Katastrálny úrad v Prešove.
3. V období 1996 – 2002 prešli kompetencie miestneho orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností na okresné úrady a na krajské úrady a v roku 2013 na okresné úrady.

Trieda K

Termín katastrálny výťažok
Definícia

súčin výmery a sadzby plošnej jednotky určenej pre druh pozemku a akostnú triedu v oceňovacom obvode

Poznámka

Pojem katastrálny výťažok bol údajom bývalého pozemkového katastra.

Trieda G

Termín kilometrová sieť mapy
Definícia

pravidelná sústava na seba kolmých čiar reprezentujúcich na mape jedno alebo n - kilometrové vzdialenosti

Poznámka

Kilometrová sieť mapy slúži na rýchly odhad vzdialeností pohľadom.

Trieda E

Termín kinematická geodézia
Definícia

geodézia zaoberajúca sa určovaním zmien polohy bodov v priestore

Trieda A

Termín kinematická metóda určovania polohy pomocou GNSS
Definícia

metóda určovania polohy pomocou GNSS, pri ktorej je anténa prijímača počas merania vzhľadom k zemskému povrchu v relatívnom pohybe

Trieda A

Termín klad mapových listov
Synonymum prehľad kladu mapových listov
Definícia

grafické znázornenie rozdelenia a usporiadania mapového diela na jednotlivé mapové listy udávajúce vzájomnú polohu, rozmer a označenie jednotlivých mapových listov mapového diela

Poznámka

Klad mapových listov je znázornený spravidla v menšej mierke než mapové dielo.

Trieda F

Termín klad meračských náčrtov
Synonymum prehľad meračských náčrtov
Definícia

grafické znázornenie rozmerov, umiestenia a označenia jednotlivých meračských náčrtov v mapovanom priestore s vyznačením kladu mapových listov

Trieda F

Termín kladný smer
Definícia

1. <v geodézii> konvenčne zvolený smer za kladný pre smerníky, azimuty a osi súradnicových sústav; smery sa vždy merajú v smere pohybu hodinových ručičiek
2. <v astronómii> smer daný smerom otáčania Zeme pri pohľade zo severného svetového pólu; zvyčajne vystupuje len v súvislosti s rotačným pohybom

Trieda A

Termín klasifikácia atlasov
Definícia

rozlišovanie tried (druhov a typov) atlasov

Poznámka

Druhy atlasov sa klasifikujú podľa účelu (plánovací atlas, príručný atlas, školský atlas, navigačný atlas a pod ), podľa tematiky (historický atlas, hospodársky atlas, klimatický atlas, politický atlas, turistický atlas a pod.), podľa zobrazovaného územia (atlas sveta, atlas kontinentu, atlas regiónu, atlas oblasti, atlas mesta a pod.) a podľa ďalších kritérií. Typ atlasu sa určuje podľa prístupu k spracovaniu obsahu (analytický atlas, komplexný atlas, syntetický atlas).

Trieda E

Termín klasifikácia mapových znakov
Definícia

rozlišovanie tried, druhov mapových znakov

Poznámka

Mapové znaky sa klasifikujú podľa rôznych kritérií na jednoduché a zložené, figurálne, čiarové a areálové, diskrétne a spojité, kvantitatívne a kvalitatívne atď.

Trieda E

Termín klasifikácia meračských snímok
Definícia

prešetrovanie a vyznačenie úplného polohopisného obsahu mapy do pozitívnych zväčšenín meračských snímok a ich doplnenie popisnými a niektorými výškopisnými údajmi

Poznámka

Klasifikácia meračských snímok je súčasť staršej technológie, dnes už nepoužívanej.

Trieda B

Termín klasifikácia obrazu
Definícia

rozdelenie obrazových prvkov do tried pomocou matematicko-štatistických pravidiel, pričom každá trieda reprezentuje určitú kvantitatívnu alebo kvalitatívnu vlastnosť objektov

Trieda B

Termín klasifikácia pôdy
Definícia

zatriedenie pôdy z hľadiska akosti podľa vybraných prírodných, ekonomických alebo iných znakov

Poznámka

Pojem klasifikácia pôdy súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín klesanie
Definícia

pomer záporného prevýšenia a vodorovnej dĺžky medzi dvomi bodmi

Poznámka

Klesanie sa zvyčajne kvantifikuje uhlom sklonu alebo v percentách.

Trieda F, E

Termín klient
Definícia

<vo webových službách> softvérový komponent, ktorý môže vyvolať operáciu zo servera

Trieda C

Termín klincová značka
Definícia

meračská značka menších rozmerov ako čapová značka, s hlavou guľovito zaoblenou alebo hruškovitého tvaru

Poznámka

Klincová značka sa zvyčajne osádza zhora (zvisle).

Trieda A, F

Termín kmeňové parcelné číslo
Definícia

číslo, ktorým bola označená každá parcela zhodne vo všetkých častiach katastrálneho operátu pri pôvodnom mapovaní alebo pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním, prípadne pri prečíslovaní parciel

Poznámka

Zlomkové parcelné číslo môže mať podobu čísla s jednou zlomkovou čiarou (123/5); v minulosti, do roka 2014, v prípade označenia dielu parcely mohlo mať zlomkové parcelné číslo podobu čísla s dvoma zlomkovými čiarami (234/12/2 alebo 345/0/3).

Trieda G

Termín kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky
Definícia

7-miestny kód, ktorý vyjadruje pôdno-klimatické vlastnosti bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky

Trieda G

Termín kód katastrálneho územia
Definícia

jedinečné identifikačné číslo katastrálneho územia

Poznámka

Kód katastrálneho územia stanovuje Štatistický úrad SR a počas doby existencie katastrálneho územia sa nemení.

Trieda G

Termín kód kvality podrobného bodu
Definícia

kód vyjadrujúci spôsob určenia podrobného bodu vo vzťahu k jeho presnosti a pôvodu vzniku

Poznámka

Podrobné body vo vektorovej katastrálnej mape a vo vektorovom geodetickom podklade sú označené kódom kvality podrobného bodu podľa Prílohy č. 12 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Trieda G

Termín kódová nívelačná lata
Definícia

nivelačná lata s čiarovým kódom slúžiacim na automatizované určenie hodnoty latového úseku pomocou elektronického (digitálneho) nivelačného prístroja

Trieda I

Termín kódovanie
Definícia

konverzia dát na postupnosť kódov

Trieda C

Termín kódové meranie GNSS
Synonymum meranie pomocou pseudonáhodných kódov
Definícia

metóda merania vzdialeností (pseudovzdialeností) medzi družicou a prijímačom pomocou špeciálnych kódov prenášaných vysielanými signálmi družíc globálnych navigačných satelitných systémov

Trieda A

Termín koeficient spoľahlivosti
Synonymum konfidenčný koeficient
Definícia

koeficient na určenie intervalu spoľahlivosti

Poznámka

Hodnota koeficientu spoľahlivosti sa určí ako t = 1- α, kde α označuje hladinu významnosti (úroveň spoľahlivosti).

Trieda J

Termín koľajová značka
Definícia

trvalá zabezpečovacia značka odsadená od osi koľaje zvyčajne v smere normály, určená na vytyčovanie a kontrolu správnej polohy koľaje

Trieda D

Termín kolmica
Definícia

priamka kolmá na meračskú priamku smerujúca na meraný (prípadne vytyčovaný) bod

Trieda A

Termín kolmičkovanie
Definícia

nevhodné, použi termín ortogonálna metóda

Trieda A

Termín kolokácia metódou najmenších štvorcov
Definícia

odhad parametrov metódou najmenších štvorcov, v ktorom sa okrem náhodných chýb meraní uvažujú aj ďalšie náhodne pôsobiace vplyvy vykazujúce určitú mieru stochastickej závislosti, spoločne nazývané signál

Poznámka

Kolokácia spája do jedného modelu odhad, filtráciu a predikciu.

Trieda J

Termín kolokačná stanica
Definícia

miesto, na ktorom sú v prevádzke minimálne dva a viac geodetických prístrojov alebo zariadení využívajúcich rôzne vesmírne geodetické technológie alebo technológie diaľkového prieskumu Zeme; odľahlosti medzi vzťažnými (referenčnými) bodmi týchto prístrojov alebo zariadení sú známe, resp. určené s požadovanou presnosťou

Príklad

permanentná stanica GNSS a laserová lokácia družíc

Trieda A

Termín komasácia
Definícia

sceľovanie rozdrobených a rozptýlených pozemkov toho istého vlastníka podľa druhu pozemku a podľa bonity pôdy do väčších celkov s cieľom efektívnejšieho hospodárenia

Poznámka

Komasácia bola vykonávaná od roka 1836 do 1951 buď v celom nezastavanom území obce, alebo iba v jeho určitej časti.

Trieda G

Termín komasačná mapa
Definícia

polohopisná mapa veľkej mierky, ktorá vznikla na základe komasácie

Poznámka

1. Komasačná mapa zobrazovala stav po vykonanom scelení rozdrobených a rozptýlených pozemkov.
2. Komasačné mapy sa na území Slovenska vyhotovovali do roka 1951 v miestnom súradnicovom systéme i v geodetických súradnicových systémoch v rozličných mierkach; vzhľadom na dlhé obdobie vyhotovovania komasačných máp na území Slovenska a s tým súvisiaci vývoj technických predpisov, nemožno hovoriť v prípade komasačných máp o jednotnom technickom diele.
3. Komasačné mapy po vyhlásení platnosti komasácie (po autentifikácii) a po preukázaní presnosti vyhovujúcej pre katastrálne mapy boli zaradené buď priamo do katastrálneho operátu (do operátu pozemkového katastra), kde prebrali funkcie dovtedajšej katastrálnej mapy, alebo boli použité ako podklad na vyhotovenie katastrálnych máp.

Trieda G

Termín kombinované pretínanie
Definícia

smerové pretínanie kombinované z pretínania napred a nazad; merajú sa osnovy smerov na daných bodoch a osnova smerov na určovanom bode

Trieda A, F

Termín komparácia
Definícia

overovanie meradla porovnávaním s meradlom o jeden rád presnejším; cieľom komparácie je overiť vlastnosti meradla uvádzané výrobcom

Trieda H

Termín kompatibilita dát
Definícia

vlastnosť údajov v automatizovanom informačnom systéme zabezpečujúca bezkonfliktnú prácu s nimi, založená na dohovorenej jednotnej štruktúre údajov a ich vonkajšom znakovom vyjadrení

Trieda C

Termín komplexná mapa
Synonymum synoptická mapa
Definícia

tematická mapa, ktorá zobrazuje viac javov odlišného pôvodu a charakteru príbuznej tematiky

Príklad

Geologická mapa, klimatická mapa, hospodárska mapa.

Trieda E

Termín komposesorát
Definícia

fyzicky nedeliteľné podielové spoluvlastníctvo lesov a pasienkov bývalých slobodných zemanov alebo bývalých urbárnikov

Poznámka

1. Komposesorát bol pôvodne majetkovým spoločenstvom šľachty s predmetom vlastníctva najmä lesov, lúk a pasienkov, založené na dobovom feudálnom uhorskom práve, ktoré sa v modifikovanej podobe zachovalo aj po zrušení poddanstva.
2. Komposesoráty vznikali dvoma hlavnými spôsobmi: 1. v dôsledku dedičskej príslušnosti k spoločnému predkovi, výsledkom čoho sa majetok okrem lesov, lúk a pasienkov rozdelil medzi jednotlivých dedičov, ale lesy, lúky a pasienky ostali v spoločnom vlastníctve, ktoré obyčajne spravoval najatý správca; 2. ako drobnozemiansky komposesorát, ktorý vznikol spravidla tak, že celá obec bola, najčastejšie za zásluhy vo vojne, povýšená do zemianskeho stavu.
3. Komposesorát fungoval na spolkovom princípe a riadila ho výkonná rada podriadená valnému zhromaždeniu; komposesorát sa od urbáru líšil tým, že každý člen mal právo požiadať o vydelenie svojho podielu, čo sa udialo najčastejšie formou komasácie.

Trieda G

Termín kompozícia mapy
Definícia

celkové rozloženie a usporiadanie prvkov a komponentov mapy (záhlavia, mapových znakov, vysvetliviek, mapových výrezov a ostatných grafických a textových doplnkov mapy)

Trieda E

Termín konanie o námietkach
Definícia

etapa obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, v rámci ktorej je predložený nový súbor geodetických informácií a nový súbor popisných informácií na verejné nahliadnutie v súčinnosti s obcou a osobou, ktorá vykonala obnovu

Poznámka

Konanie o námietkach umožňuje, aby ten, ktorého práv, záujmov chránených právom alebo povinností sa údaje katastra týkajú, mohol do určenej lehoty podať námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte.

Trieda G

Termín konanie o obnove niektorých pozemkov a práv k nim
Definícia

konanie, v ktorom sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov

Trieda G

Termín konanie o oprave chyby
Definícia

konanie, v ktorom orgán katastra opravuje chybné údaje katastra nehnuteľností, ktoré vznikli jeho vlastnou činnosťou alebo činnosťou iných štátnych orgánov, notárov alebo iných osôb; oprava chyby sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia o oprave chyby alebo protokolu o oprave chyby

Trieda G

Termín konanie o pozemkových úpravách
Definícia

súbor činností zahŕňajúci spracovanie, prerokovanie, schválenie a zverejnenie úvodných podkladov (najmä obvodu pozemkových úprav, registra pôvodného stavu, ohodnotenia pozemkov v obvode pozemkových úprav, návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a v rámci neho i návrhu miestneho územného systému ekologickej stability), vyrovnanie, vypracovanie projektu pozemkových úprav, schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav a zoznamu vyrovnaní v peniazoch

Trieda G

Termín konanie o poznámke
Definícia

úkon orgánu katastra, ktorý je určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosti alebo na osobu a ktorý nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam

Trieda G

Termín konanie o vklade
Definícia

konanie, v ktorom orgán katastra rozhoduje o vklade práv k nehnuteľnostiam vyplývajúcich zo zmlúv, dohôd, písomných vyhlásení vkladateľov o vložení nehnuteľnosti do majetku právnických osôb, okrem vybraných zmlúv podľa katastrálneho zákona (ďalej len „vkladová listina“) a vykonáva ich zápis; v konaní o vklade rozhoduje orgán katastra aj o vklade práv z dohôd o zmene poradia záložných práv a vykonáva ich zápis

Trieda G

Termín konanie o začatí pozemkových úprav
Synonymum prípravné konanie
Definícia

konanie vykonané pred rozhodnutím o nariadení pozemkových úprav alebo pred rozhodnutím o súhlase s vykonaním pozemkových úprav na požiadanie s cieľom preverenia dôvodov, naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav a s cieľom určenia hraníc obvodu pozemkových úprav a určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav

Poznámka

Konanie o začatí pozemkových úprav sa aplikuje od 19.8.1991.

Trieda G

Termín koncepcia mapy
Definícia

prístup k spracovaniu obsahu mapy

Príklad

Analytická, zovšeobecnená, komplexná, syntetická, systémová koncepcia mapy.

Trieda E

Termín koncept mapy
Synonymum návrh mapy
Definícia

náčrt obsahu budúcej mapy v slovnej alebo graficko-schematickej podobe

Poznámka

Koncept mapy je dielom pôvodcu mapy a je chránený ako autorské dielo.

Trieda E

Termín konceptuálna schéma
Definícia

formálny opis konceptuálneho modelu

Trieda C

Termín konceptuálny model
Definícia

<pre GIS> model definujúci pojmy v oblasti záujmu

Trieda C

Termín koncový bod
Definícia

<v geometrii, topológii> posledný bod krivky

Trieda C

Termín koncový bod geodetickej základnice
Definícia

jeden z dvoch trvalo stabilizovaných bodov ohraničujúcich dĺžku geodetickej základnice

Trieda A

Termín koncový uzol
Definícia

<v topológii> uzol na hranici hrany, ktorý zodpovedá koncovému bodu tejto hrany

Trieda C

Termín konformné zobrazenie
Synonymum rovnakouhlové zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie, v ktorom sa neskresľujú uhly (azimuty, smerníky, vzájomné uhly geodetických čiar)

Trieda E

Termín koniec oblúka
Definícia

bod, v ktorom prechádza trasa komunikácie z oblúka do priamky v smere staničenia a pri vodných tokoch v smere toku

Trieda D

Termín konkretuálna mapa
Definícia

mapa vyhotovená na daňové účely v siahovej mierke 1 : 3600 až 1 : 14 400 v rokoch 1851 až 1858 znázorňujúca iba obvody honov v extraviláne bez zobrazenia jednotlivých pozemkov a ich parcelných čísel a bez intravilánu

Poznámka

Konkretuálne mapovanie nebolo pripojené na trigonometrickú sieť.

Trieda G

Termín konštrukcia vrstevníc
Definícia

graficko-výpočtový postup určovania priebehu vrstevníc z výškových bodov

Poznámka

Konštrukcia vrstevníc je historický termín; v súčasnosti sa tento postup už nepoužíva.

Trieda E

Termín konštrukčná miera
Definícia

dĺžkový údaj potrebný pri grafickej metóde na určenie polohy bodu

Trieda A, F

Termín konštrukčné práce
Definícia

súbor činností na vyhotovenie konštrukčného listu

Trieda E

Termín konštrukčný list mapy
Definícia

list z rozmerovo stáleho materiálu, na ktorom je zobrazený mapový rám, súradnicové siete, body bodového poľa, lícovacie body, prípadne ďalšie body

Poznámka

Konštrukčný list mapy slúžil v procese tvorby analógovej mapy.

Trieda F

Termín kontinent
Definícia

súvislá rozľahlá časť zemského povrchu obklopená zo všetkých strán morami a oceánmi

Príklad

Kontinent sa skladá z pevniny a z pevninského šelfu a vyznačuje sa pevninským typom zemskej kôry.

Trieda E, Z

Termín kontrolná kresba
Definícia

zobrazenie polohopisu mapy na automatickom kresliacom zariadení za účelom kontroly predpisu kresby a výpočtu výmer a súradníc bodov polohopisu

Poznámka

Historický pojem, súčasť staršej technológie mapovania.

Trieda F

Termín kontrolná miera
Definícia

miera slúžiaca na nezávislé overenie kvality merania alebo vytyčovania

Trieda A, F

Termín kontrolná omerná miera
Definícia

omerná miera slúžiaca na nezávislé overenie kvality podrobného merania

Trieda F

Termín kontrolná zámera
Definícia

zámera, ktorá nie je použitá na určenie bodu, ale na kontrolu jeho zamerania

Trieda F

Termín kontrolné meranie geometrických parametrov
Definícia

meranie vybraných geometrických parametrov konštrukcií a stavebných prvkov za účelom určenia ich odchýlok od hodnôt uvedených v projekte alebo technickom predpise

Poznámka

Kontrolné meranie geometrických parametrov poskytuje údaje na hodnotenie kvality z hľadiska vyžadovanej geometrickej presnosti.

Trieda D

Termín kontrolné meranie vo výstavbe
Definícia

meranie v priebehu a pri dokončení stavby vykonané s cieľom kontroly kvality predmetu merania

Príklad

Kontrolné meranie vo výstavbe je najmä kontrolné merania geodetických podkladov, vytýčených značiek, geometrických parametrov, stavebných prvkov a konštrukcii, montážnych a zemných prác a iné.

Trieda D

Termín kontrolný bod
Definícia

bod použitý na kontrolu určenia polohy (výšky) iného bodu

Príklad

Kontrola sa vykoná napríklad meraním dĺžky alebo prevýšenia medzi kontrolným a kontrolovaným bodom.

Trieda F

Termín kontrolný výpočet
Definícia

nezávislý výpočet kontrolujúci skorší výsledok

Trieda F

Termín kontúra na mape
Definícia

čiara prebiehajúca po okraji areálového znaku (napr. lesa) v mape

Trieda E

Termín konvergentná snímková dvojica
Definícia

dvojica snímok, ktorých osi záberu konvergujú do pozorovaného predmetového priestoru

Poznámka

1. Uhol, ktorý zvierajú osi záberu je nevhodný pre stereoskopické vyhodnocovanie.
2. Historicky sa metóda tvorby a vyhodnotenia takýchto snímok nazýva prieseková fotogrametria.

Trieda B

Termín konvexná obálka
Definícia

1. <v geometrii> najmenšia konvexná množina obsahujúca daný geometrický objekt alebo priesečník všetkých konvexných množín, ktoré obsahujú geometrický objekt
2. zjednotenie všetkých priamok s oboma koncovými bodmi v danom geometrickom objekte

Poznámka

1. Pojem „najmenší“ je tu chápaný ako teoreticky najmenšia množina, nie v zmysle merania.
2. Definícia konvexnosti si vyžaduje definíciu čiary. V prípade súradnicových systémov ide obyčajne o lineárne interpolovaný segment, ale v kontexte čiary na geometrickej referenčnej ploche ide o geodetický oblúk.

Trieda C

Termín kopa
Definícia

vypuklý zaoblený tvar terénu

Trieda F, E

Termín kopec
Definícia

všeobecné pomenovanie vyvýšeniny reliéfu rozmanitého tvaru a veľkosti bez presnej morfometrickej charakteristiky

Trieda E, Z

Termín kópia z katastrálnej mapy
Definícia

kópia z katastrálnej mapy opatrená úradnou doložkou

Trieda G

Termín kópia z listu vlastníctva
Definícia

dokument obsahujúci platný stav listu vlastníctva vrátane predchádzajúcich vpisov, ktoré sú už v čase vyhotovenia výpisu neplatné

Trieda G

Termín kópia z mapy určeného operátu
Definícia

kópia z mapy určeného operátu opatrená úradnou doložkou

Trieda G

Termín korec
Synonymum štrich
Definícia

jednotka starších plošných sústav používaná aj v siahovej plošnej sústave, v ktorej mala hodnotu 800 štvorcových siah (°)

Poznámka

1. Jeden korec = ½ katastrálneho jutra = 800 štvorcových siah (°) = 2877,321 m2.
2. Siahová dĺžková sústava i siahová plošná sústava boli nahradené metrickou sústavou zákonom č. 386/1922 Sb. z. a n. a vykonávacou vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 75/1923 Sb. z. a n., ktorými sa zaviedla metrická miera pre právne rokovania, listiny, knihové zápisy a operáty pozemkovej dane na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.
3. Jeden korec bol pôvodne zadefinovaný ako plošná jednotka, na ktorú sa zaseje 1 korec obilia (1 korec – pôvodne objemová miera na sypké potraviny a obilie v rozpätí od 50 do 100 litrov).

Trieda G

Termín korekcia hodín družice GNSS
Definícia

rozdiel medzi systémovým časom určitého GNSS a časovým údajom na hodinách družice

Poznámka

Určuje ju prevádzkovateľ systému alebo sa získa spracovaním celosvetovej monitorovacej siete.

Trieda A

Termín korekcia hodín prijímača GNSS
Definícia

rozdiel medzi systémovým časom určitého GNSS a časovým údajom na hodinách prijímača

Poznámka

Určuje sa ako neznámy parameter pri spracovaní meraní GNSS.

Trieda A

Termín korekcie sieťového riešenia
Synonymum korekcie
Definícia

súbor údajov generovaný softvérom spravujúcim sieť permanentných referenčných staníc obsahujúci družicové observačné údaje a korekčné parametre podľa použitej metódy RTN

Poznámka

Korekcie sú prenášané pomocou rádiového alebo internetového spojenia do rovera, ktorý ich využíva pri výpočte diferencií fázových meraní, čiže pri relatívnom určovaní polohy.

Trieda A

Termín korelačný koeficient
Synonymum koeficient korelácie
Definícia

1. normovaná miera lineárnej stochastickej väzby medzi dvojicou náhodných premenných
2. podiel kovariancie a odmocniny súčinu disperzií dvojice náhodných premenných

Poznámka

1. V literatúre sa takto definovaný korelačný koeficient niekedy nazýva Pearsonov korelačný koeficient. Existujú aj iné korelačné koeficienty.
2. Korelačný koeficient nadobúda hodnoty z intervalu <-1, 1>.

Trieda J

Termín korelované merania
Definícia

súbor dvoch alebo viacerých meraní, ktorých výsledky sú zaťažené spoločným systematickým vplyvom

Poznámka

Empirická kovariancia výsledkov týchto meraní je nenulová.

Trieda J

Termín koreňový element
Definícia

nadradený rodičovský element, do ktorého sú vnorené všetky ostatné elementy XML dokumentu

Poznámka

XML dokument obsahuje práve jeden koreňový element.

Trieda C

Termín kosa
Definícia

piesčitý val na plytkom morskom pobreží uzatvárajúci záliv (lagúnu a i.)

Poznámka

Kosa je produktom morských prúdov.

Príklad

Na pobreží Baltského mora Helská kosa a Kurská kosa.

Trieda L

Termín kosodrevina
Definícia

nesúvislý porast zakrpateného vysokohorského druhu borovice horskej (Pinus mugo)

Trieda E

Termín kostra reliéfu
Definícia

vhodnejšie terénna kostra

Trieda F, E

Termín kotlina
Definícia

výrazná vhĺbená geomorfologická jednotka tektonického alebo erózno-denudačného pôvodu, obklopená zo všetkých strán vyšším reliéfom

Príklad

Rožňavská kotlina, Žilinská kotlina, Rajecká kotlina, Hornádska kotlina, Podtatranská kotlina, Hornonitrianska kotlina, Turčianska kotlina, Breznianska kotlina, Lopejská kotlina, Podhradská kotlina, Popradská kotlina a i.

Trieda E

Termín kótovanie
Definícia

vyznačovanie dĺžkových kót a výškových kót na mape, na výkrese alebo na náčrte

Trieda E

Termín kótovaný bod
Definícia

bod na mape s výškovou kótou, ktorá sa vzťahuje na výšku terénu alebo na významný objekt (stred križovatky, päta kríža a pod.)

Trieda E

Termín kovariancia
Definícia

1. zmiešaný centrálny moment druhého rádu dvojrozmernej náhodnej premennej
2. miera stochastickej väzby medzi dvojicou náhodných premenných

Trieda J

Termín kovariančná matica
Definícia

štvorcová symetrická matica rádu n, ktorá charakterizuje variabilitu a stochastickú väzbu prvkov n-rozmerného náhodného vektora

Poznámka

Na diagonále kovariančnej matice sú disperzie a mimodiagonálne prvky kovariančnej matice sú kovariancie medzi dvojicami náhodných premenných n-rozmerného náhodného vektora.

Trieda J

Termín kozmická geodézia
Definícia

časť globálnej geodézie, ktorá rieši úlohy geodézie na základe pozorovania prirodzených telies a javov v kozmickom priestore

Trieda A

Termín kozmonynum
Definícia

názov mimozemského objektu alebo topografického objektu na mimozemskom objekte

Príklad

Mesiac, Mars, More pokoja (mesačné more – tmavá rovinatá oblasť mesačného povrchu).

Trieda E

Termín krajina
Definícia

ľubovoľne veľký priestorový výrez zemského povrchu, ktorý je určený rovnorodou štruktúrou a rovnakým súborom vzťahov (štruktúrou látok a procesov) svojich komponentov

Trieda E

Termín krajná chyba
Definícia

najväčšia dovolená chyba, ktorá je prípustná pri štandardných podmienkach merania

Poznámka

Obvykle sa stanoví ako násobok základnej strednej chyby.

Trieda J

Termín krajná elipsa chýb
Definícia

elipsa chýb, ohraničujúca najväčšiu dovolenú polohovú chybu

Poznámka

Krajná elipsa chýb sa obvykle volí pre koeficient t = 2,5 (P = 0,96) alebo t = 3,0 (P = 0,99), kde P je pravdepodobnosť, že skutočná realizácia oboch premenných (napr. poloha určovaného bodu) leží vo vnútri krajnej elipsy chýb.

Trieda J

Termín krajná odchýlka
Definícia

stanovená prípustná odchýlka na hodnotenie presnosti výsledkov merania a zobrazovania vykonávaných určitým postupom

Poznámka

1. Krajná odchýlka je stanovená technickým predpisom spravidla ako 2 až 3 násobok strednej chyby dosahovanej pri meraní rovnakej úrovne.
2. V minulosti sa popri termíne krajná odchýlka používali nevhodne aj termíny prípustná odchýlka a dovolená odchýlka.

Trieda F

Termín krajná odchýlka
Definícia

najväčšia dovolená odchýlka výsledku merania vykonaného určeným spôsobom

Poznámka

Obvykle sa stanoví na základe analýz ako násobok strednej chyby merania.

Trieda J

Termín krajná vytyčovacia odchýlka
Definícia

najväčšia dovolená hodnota vytyčovacej odchýlky

Trieda D

Termín kras
Definícia

súbor povrchových a podzemných javov a foriem v horninách rozpustných vo vode (najmä vo vápencoch), vznikajúcich pôsobením povrchových a podzemných vôd

Poznámka

Charakteristické krasové formy na povrchu sú škrapy, úvaly, krasové jamy a i., pod povrchom krasové jaskyne, priepasti a i., niektoré hydrografické osobitosti ponory, vyvieračky.

Príklad

Na Slovensku je najznámejší Slovenský kras s výraznými planinami Silická planina, Plešivská planina.

Trieda E

Termín krasová jama
Definícia

pozri termín závrt

Trieda E

Termín krasová jaskyňa
Definícia

najtypickejší krasový jav, sústava podpovrchových dutín a chodieb, utvorená činnosťou podzemných vôd vo vápencoch, dolomitoch alebo v iných rozpustných horninách

Príklad

Demänovská jaskyňa Slobody a Domica.

Trieda E

Termín Krasovského elipsoid
Definícia

referenčná plocha – referenčný elipsoid s konštantami z roku 1940, hlavná polos a = 6 378 245 m, sploštenie f = 1 : 298,3

Poznámka

Použitý v súradnicovom systéme S-42, S-52 a S-42/83 a zavedený od roku 1953.

Trieda A

Termín kresba cez rám
Definícia

zobrazenie mapového obsahu presahujúce mapový rám

Poznámka

Historický termín, súčasť starších technológií.

Trieda E

Termín kresba polohopisu
Definícia

polohopis zobrazený v mape

Poznámka

Historický pojem, súčasť starších technológií.

Trieda E

Termín kresba voľnou rukou
Definícia

zobrazenie vybraného prvku mapového obsahu vykonané bez použitia lineára alebo kružidla, napr. vykreslenie vrstevníc tušom a pod.

Poznámka

Historický pojem, súčasť starších technológií.

Trieda E

Termín kresba výškopisu
Definícia

výškopis zobrazený v mape

Poznámka

Historický pojem, súčasť starších technológií.

Trieda E

Termín kreslenie pod mieru
Definícia

zmenšenie mapového znaku alebo parcelného čísla pri nedostatku miesta na jeho zobrazenie

Trieda E

Termín krivka
Definícia

jednorozmerný geometrický útvar, ktorý predstavuje spojitý obraz čiary

Poznámka

Ak je krivka cyklom, oba konce sú totožné a krivka (ak je topologicky uzavretá) sa považuje za krivku bez hranice. Topologické pravidlo hovorí, že spojitý obraz čiary (prepojenej množiny) je prepojený.

Trieda C

Termín krížik súradnicovej siete
Definícia

znázornenie priesečníkov čiar súradnicovej siete na mape

Trieda E

Termín krížová miera
Definícia

1. dĺžka uhlopriečky alebo prepony toho istého predmetu merania určená meraním
2. dĺžka spojnice dvoch bodov nachádzajúcich sa na rôznych predmetoch merania určená meraním

Trieda F

Termín Křovákovo zobrazenie
Definícia

dvojité konformné zobrazenie elipsoidu na guľovú plochu a z guľovej plochy na plášť kužeľa vo všeobecnej polohe

Poznámka

1. Křovákovo zobrazenie pozostáva zo štyroch na seba nadväzujúcich krokov:
1) konformné zobrazenie Besselovho elipsoidu na guľovú plochu,
2) transformácia zemepisných sférických súradníc na kartografické súradnice na guľovej ploche,
3) zobrazenie guľovej plochy na sečný kužeľ (t. j. dotykový kužeľ k zmenšenej guľovej ploche) vo všeobecnej polohe a
4) rozvinutie plochy kužeľa do roviny, pričom os X pravouhlého rovinného súradnicového systému smeruje na juh a os Y na západ.
2. Konštanty vystupujúce v zobrazovacích rovniciach Křovákovho zobrazenia sú φ0 = 49°30', λ = 42°30', α = 1,000 597 498 372, k = 1,003 419 164, a = 30°17'17,30311'', k1 = 0,9999 a Š0= 78°30', kde „φ0“ je hodnota zemepisnej šírky základnej neskreslenej rovnobežky na Besselovom elipsoide, „λ" je zemepisná dĺžka kartografického pólu na Besselovom elipsoide definovaná od základného poludníka Ferro, „α“ a „k“ predstavujú parametre charakterizujúce konformné zobrazenie Besselovho elipsoidu na guľovú plochu, „a“ je pólová vzdialenosť kartografického pólu na guľovej ploche, „k1" je koeficient zmenšenia guľovej plochy a „Š0" je základná kartografická šírka na guľovej ploche.
3. Křovákovo zobrazenie navrhol Josef Křovák v roku 1922 pre územie vtedajšieho Československa.

Trieda E

Termín kružnica chýb
Definícia

geometrické miesto polohových chýb s rovnakou združenou hustotou pravdepodobnosti dvoch vzájomne nezávislých náhodných premenných rovnakej presnosti

Trieda J

Termín kružnicový oblúk s krajnými prechodnicami
Definícia

najčastejšie sa vyskytujúci smerový oblúk tvorený jednoduchým kružnicovým oblúkom a dvoma krajnými prechodnicami

Trieda D

Termín kužeľ
Definícia

vypuklý terénny tvar s ostrým vrcholom

Trieda F, E

Termín kužeľové zobrazenie
Definícia

kartografické zobrazenie, v ktorom je zobrazovacou plochou plášť kužeľa, ktorý sa rozvinie do roviny mapy a platí, že os kužeľa prechádza stredom referenčnej plochy

Trieda E

Termín kvalita
Definícia

súhrn charakteristík produktu, ktoré sa týkajú jeho schopnosti uspokojovať stanovené a predpokladané potreby

Trieda C

Termín kvalita kartografického diela
Definícia

súhrn vlastností, ktoré tvoria hodnotu (schopnosť uspokojiť potreby používateľa) kartografického diela

Poznámka

Rozlišuje sa kvalita obsahu, kvalita mapového vyjadrenia, kvalita kartografického diela ako výrobku a pod.

Trieda E

Termín kyvadlová mapa
Definícia

evidenčná mapa, ktorá slúži na periodické (napr. ročné) odovzdávanie informácií o zmenách obsahu k určitému dátumu medzi dvoma, prípadne aj viacerými pracoviskami

Trieda E, F

Termín kyvadlový bod
Definícia

bod, na ktorom bolo určené tiažové zrýchlenie kyvadlovým prístrojom

Trieda A

Aktualizované 26.02.2024