Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Aktualizovaný k 03.06.2025

Písmeno: r

Termín rád bodu
Definícia

číslo rádu tej siete, v ktorej bol bod určený ako nový

Trieda A

Termín Rada európskych geodetov (CLGE)
Definícia

medzinárodná mimovládna organizácia reprezentujúca a podporujúca záujmy geodetickej profesie v súkromnej sfére a vo sfére verejnej správy v Európe najmä vo vzťahu k inštitúciám Európskej únie

Poznámka

CLGE tvorí stále fórum európskych geodetov zabezpečujúcich európsku spoluprácu, stále fórum na podporu a výmenu technických, vedeckých a organizačných vedomostí medzi európskymi krajinami a pri poskytovaní pomoci členským krajinám, národným asociáciám a inštitúciám Európskej únie na ich požiadanie.

Trieda K

Termín rádiové meranie dĺžok
Definícia

meranie dĺžok prístrojmi (dĺžkomermi) využívajúcimi rádiové vlnenie

Trieda A

Termín rádiový diaľkomer
Definícia

elektronický diaľkomer na meranie dĺžok pomocou rádiových vín

Trieda I

Termín rajón
Definícia

pomocný meračský bod určený meraním vodorovného uhla a vodorovnej vzdialenosti z daného bodu

Trieda F

Termín rámcový náčrt
Definícia

nevhodné, použi termín rámový meračský náčrt

Trieda F

Termín rámové údaje
Definícia

údaje umiestené v ploche medzi vnútrorámovou čiarou a vonkajšou rámovou čiarou

Trieda F

Termín rámový meračský náčrt
Definícia

meračský náčrt ohraničený vnútornými rámovými čiarami mapového listu alebo rovnobežkami s nimi

Trieda F

Termín rašelinisko
Definícia

ložisko rašeliny

Poznámka

Podľa vzniku sa rozlišuje rašelinisko vrchoviskové, rašelinisko slatinné a rašelinisko prechodné.

Príklad

Na Slovensku sú najhojnejšie vrchoviskové rašeliniská na Orave a v oblasti Vysokých Tatier, slatinné rašeliniská na Podunajskej nížine (Žitný ostrov) a prechodné v podhorí Malých Karpát, v Turčianskej kotline, v Liptovskej kotline, v Spišskej kotline a i.

Trieda E

Termín raster
Definícia

mriežka tvorená množinou navzájom kolmých priamok

Poznámka

Hodnota každej bunky reprezentuje hodnotu daného javu.

Trieda C

Termín rastrová mapa
Definícia

digitálna mapa, v rámci ktorej sa každý prvok mapy zobrazuje pomocou pixlov s ovplyvniteľnými charakteristikami (veľkosťou, hustotou, farbou a pod.)

Trieda E,F

Termín rastrové dáta
Definícia

dáta, ktorých hodnoty atribútov sú lokalizované v systéme rastrových súradníc

Trieda C

Termín ravena
Definícia

dlhá a úzka strž, často s ostrými okrajmi

Príklad

Brehy dočasných alebo bývalých riečisk.

Trieda F, E

Termín rázsocha
Synonymum bočný hrebeň
Definícia

hrebeň, ktorý má hornatinný alebo vrchovinný ráz a zahŕňa okrajové hrebene a chrbty, vybiehajúce z hlavného hrebeňa alebo chrbta

Trieda E

Termín realizácia geodetického referenčného systému
Definícia

vyjadrenie geodetického referenčného systému prostredníctvom vybranej časti geodetických základov; definuje sa ku konkrétnemu dátumu

Trieda A, F

Termín realizácia gravimetrického systému S-Gr95
Definícia

realizácia gravimetrického systému reprezentovaná súborom tiažových zrýchlení bodov Štátnej gravimetrickej siete s charakteristikami presnosti určenými z vyrovnania absolútnych a relatívnych tiažových meraní medzinárodnej slovensko-česko-maďarskej gravimetrickej siete doplnených o množstvo relatívnych gravimetrických meraní vykonaných v období rokov 1971 - 1997

Poznámka

Z vyrovnania medzinárodnej gravimetrickej siete boli vyňaté tiažové body z územia Slovenska splňajúce podmienku pravidelného a rovnomerného rozmiestnenia a tie boli zostavené do Katalógu bodov ŠGS.

Trieda A

Termín realizácia S-JTSK
Definícia

a) JTSK, ktorá je tvorená súborom bodov Štátnej trigonometrickej siete; je záväzná na dokumentáciu a preberanie výsledkov geodetických a kartografických činností pre informačný systém geodézie a kartografie a pre informačný systém katastra nehnuteľností, je súčasne záväzná aj na dokumentáciu geodetických a kartografických činností, ktorých výsledky sa zobrazujú alebo používajú spolu s údajmi informačného systému geodézie a kartografie alebo s údajmi informačného systému katastra nehnuteľností, b) JTSK03, ktorá je tvorená súborom vybraných bodov Štátnej priestorovej siete s jednoznačne definovaným matematickým vzťahom k realizácii ETRS89; primárne sa využíva na transformáciu medzi realizáciou ETRS89 a realizáciou JTSK

Trieda A

Termín reambulácia mapy
Definícia

jednorazové prešetrenie, zameranie a zobrazenie zmien predmetov merania a prešetrovania do danej mapy

Trieda E

Termín reambulovaný kataster
Definícia

stabilný kataster po jeho jednorazovom doplnení zmenami vzniknutými od jeho založenia a s novým ocenením pozemkov

Trieda G

Termín rebro
Definícia

úzky pretiahnutý, obyčajne skalnatý výstupok na svahu

Trieda F, E

Termín recenzent mapy
Definícia

posudzovateľ, hodnotiteľ vydanej mapy

Trieda E

Termín recenzia kartografického diela
Definícia

zhodnotenie kartografického diela po obsahovej, geometrickej, výrazovej a estetickej stránke, prípadne aj podľa špeciálnych kritérií

Trieda E

Termín redakčná rada atlasu
Definícia

orgán konštituovaný vydavateľom (v prípade národného atlasu vrcholnými štátnymi alebo vedeckými inštitúciami) na tvorbu významnejšieho atlasu

Poznámka

Redakčná rada atlasu býva zložená z odborníkov spolupracujúcich organizácií a rozhoduje o zásadných koncepčných, technických, materiálnych a dalších otázkach, ktoré súvisia s prípravou, spracovaním a vydaním atlasu.

Trieda E

Termín redakčná uzávierka kartografického diela
Definícia

dátum, ku ktorému je kartografické dielo aktuálne

Trieda E

Termín redaktor kartografického diela
Definícia

pracovník, ktorý projektuje, rediguje a spolupôsobí pri spracovaní kartografického diela a zodpovedá za jeho obsahovú a grafickú úroveň

Trieda E

Termín redigovanie kartografického diela
Synonymum redakcia kartografického diela
Definícia

súbor činností súvisiacich s tvorbou a technickým spracovaním kartografického diela

Poznámka

Redigovanie kartografického diela obsahuje hodnotiace, projekčné, kontrolné, rozhodovacie činnosti vrátane technického vedenia spracovania, ktorého cieľom je zabezpečenie správnosti mapového vyjadrenia obsahu, kompozície, reprodukcie, grafickej úpravy a konečného vzhľadu diela.

Trieda E

Termín redukcia dĺžky na výpočtovú plochu
Definícia

zmena dĺžky, ktorou sa vodorovná dĺžka počíta z určitej nadmorskej výšky na plochu referenčného elipsoidu, prípadne ďalej do zobrazovacej roviny

Trieda A

Termín redukcia na vodorovnú dĺžku
Definícia

hodnota, o ktorú sa šikmá dĺžka redukuje na vodorovnú dĺžku

Trieda A,F

Termín redukcia smerov na výpočtovú plochu
Definícia

zmena hodnoty smerov, ktorou sa prevádza meraný smer na referenčný elipsoid, prípadne do zobrazovacej roviny

Poznámka

Zahŕňa redukciu zo zvislicovej odchýlky, z nadmorskej výšky cieľa a redukciu z nornálového rezu na geodetickú krivku.

Trieda A

Termín redukcia z tiaže
Definícia

redukcia pripájaná k meraným výškovým rozdielom, potrebná na výpočet nadmorských výšok

Trieda A

Termín redukcia z tiažového zrýchlenia
Definícia

redukcia meraného prevýšenia o vplyv zbiehavosti a lokálneho zvlnenia ekvipotenciálnych plôch

Poznámka

V časti literatúry je redukcia z tiažového zrýchlenia nesprávne označovaná ako redukcia z tiaže.

Trieda A

Termín redukcia z tiažového zrýchlenia
Definícia

redukcia meraného prevýšenia o vplyv zbiehavosti a lokálneho zvlnenia ekvipotenciálnych plôch

Poznámka

Redukcia z tiažového zrýchlenia bola v literatúre označovaná aj ako redukcia z tiaže.

Trieda A

Termín redukovaná dĺžka
Definícia

meraná dĺžka po fyzikálnych a matematických redukciách

Trieda A,F

Termín referenčná sféra
Definícia

referenčná plocha Zeme v tvare guľovej plochy

Poznámka

Používa sa v procese zobrazovania pre dané kartografické zobrazenie.

Trieda E

Termín referenčná stanica
Synonymum báza
Definícia

prijímač GNSS slúžiaci na zber signálov z družíc GNSS umiestnený na bode so známymi súradnicami použitý na výpočet korekcií, ktoré vysiela prostredníctvom internetového alebo rádiového spojenia používateľom vybaveným roverom

Trieda A

Termín referenčné dáta
Definícia

dáta používané ako základné (vzťažné) pri priamej externej metóde hodnotenia kvality

Trieda C

Termín referenčné parametre
Definícia

parametre, ktoré slúžia ako vzťažné (východiskové) na výpočet ostatných parametrov

Poznámka

1. Referenčnými parametrami sa definuje poloha začiatku, mierka a orientácia osi súradnicového systému.
2. Rozlišujú sa referenčné parametre polohového systému, referenčné parametre výškového systému a miestne (lokálne, inžinierske) referenčné parametre.

Trieda C

Termín referenčný bod
Definícia

stabilizovaný bod mimo pozorovaného objektu a jeho vplyvu, ktorého poloha sa nemení

Trieda D

Termín referenčný bod siete
Definícia

trigonometrický bod zvolený za východiskový, z ktorého sa odvodzujú geodetické zemepisné súradnice a azimuty ostatných bodov siete; jeden z Laplaceových bodov siete

Trieda A

Termín referenčný elipsoid
Definícia

zemský elipsoid prijatý za referenčnú plochu

Trieda A

Termín referenčný rámec
Definícia

praktická realizácia referenčného systému, ktorá spočíva vo vytvorení siete oporných bodov pomocou geodetických metód, na ktorých sa pravidelne uskutočňujú opakované merania alebo permanentné merania

Poznámka

1. Body referenčného rámca sú charakterizované súradnicami, prípadne modelmi ich zmien v čase (rýchlosťami pohybu) a charakteristikami presnosti (kovariančnou maticou); ich súčasťou sú transformačné vzťahy na iné referenčné rámce a systémy.
2. Ekvivalentom referenčného rámca je realizácia referenčného systému.

Trieda A

Termín refrakcia
Definícia

zakrivenie lúčov prichádzajúcich z cieľa k meračovi oproti geometricky priamej spojnici spôsobujúce ich odklon od geometricky priamej spojnice a zapríčinené premenlivou hustotou vzduchových vrstiev

Poznámka

Refrakcia sa delí na vertikálnu refrakciu a na horizontálnu refrakciu.

Trieda A

Termín regionálna geodynamika
Definícia

časť geodynamiky zaoberajúca sa vnútroplatňovými pohybmi a deformáciami konkrétnej litosférickej platne, alebo jej časti

Trieda A

Termín regionálna mapa
Definícia

mapa zobrazujúca určitý región (napr. strednú Európu) alebo časť štátu (napr. Záhorie, Východoslovenskú nížinu a pod.)

Trieda E

Termín regionálny atlas
Definícia

komplexný tematický atlas regiónu

Trieda E

Termín register adries
Definícia

< na účely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov > informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje podľa § 5 tohto zákona a ktorého správcom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Poznámka

1. Osobitnú časť registra adries tvorí geografická časť registra.
2. Register adries obsahuje údaje podľa § 5 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trieda G

Termín register atlasu
Definícia

osobitná časť atlasu zaradená spravidla na konci atlasu alebo tvoriaca samostatnú publikáciu a obsahujúca abecedne usporiadaný zoznam geografických názvov vyskytujúcich sa v atlase

Trieda E

Termín register C súboru popisných informácií
Synonymum register C
Definícia

časť súboru popisných informácií obsahujúca údaje o pozemkoch zobrazených v katastrálnej mape

Trieda G

Termín register E súboru popisných informácií
Synonymum register E
Definícia

časť súboru popisných informácií obsahujúca údaje o pôvodných pozemkoch zobrazených v mape určeného operátu

Trieda G

Termín register evidencie nehnuteľností
Definícia

sústavne aktualizovaný záznam informácií o nehnuteľnostiach na pamäťovom médiu počítača umožňujúci pomocou všeobecne platných kľúčov integráciu informácií evidencie nehnuteľností s údajmi rozličných ďalších informačných systémov v štáte

Poznámka

1. Register evidencie nehnuteľností bol súčasťou automatizovaného Informačného systému geodézie a kartografie (ISGK).
2. Pomocou počítača sa z registra evidencie nehnuteľností mohol vygenerovať písomný operát evidencie nehnuteľností, sumarizačné výkazy evidencie nehnuteľností a výpisy z operátov evidencie nehnuteľností.
3. Záväzná skratka registra evidencie nehnuteľností bola REN.

Trieda G

Termín register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
Definícia

súbor systematicky usporiadaných dostupných údajov o nehnuteľnostiach a o vlastníkoch a iných oprávnených k nehnuteľnostiam zistených, zostavených osobitne pre každé katastrálne územie a schválených v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim

Poznámka

1. Schválený register obnovenej evidencie pozemkov je verejná listina, na základe ktorej katastrálna autorita zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností.
2. Register obnovenej evidencie pozemkov sa skladá z určeného operátu, zo súboru ďalších geodetických informácií, zo súboru ďalších popisných informácií o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, najmä zo súpisu pozemkov, ktoré boli predmetom konania, zo súpisu pozemkov, ktorých vlastník a jeho miesto trvalého pobytu alebo sídlo sú známe, zo súpisu pozemkov, ktorých vlastník je známy, ale ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, zo súpisu pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, z rozhodnutia o schválení registra a z ďalších náležitostí registra v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.

Trieda G

Termín register parciel
Definícia

zoznam parciel založený podľa aritmetického poradia parcelných čísel v rámci katastrálneho územia ako pomocná časť písomného operátu evidencie nehnuteľností

Poznámka

Pojem register parciel súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín register pôvodného stavu
Definícia

informačný súbor, ktorý sa skladá z údajov o pozemkoch a z údajov o právnych vzťahoch k nim ku dňu, ktorý určí obvodný pozemkový úrad

Poznámka

Register pôvodného stavu slúži ako podklad na rozhodovanie pozemkového úradu v konaní o pozemkových úpravách a ako podklad na vyhotovenie rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav.

Trieda G

Termín register užívateľov a vlastníkov
Definícia

súčasť písomného operátu evidencie nehnuteľností obsahujúca v abecednom usporiadaní mená (názvy) užívateľov a vlastníkov nehnuteľností a ich adresy (sídla) s uvedením čísel evidenčných listov a čísel listov vlastníctva

Poznámka

Pojem register užívateľov a vlastníkov súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín registrácia zmluvy
Definícia

rozhodnutie štátneho notárstva, ktoré bolo potrebné k zmluve o prevode nehnuteľnosti, ak nadobúdateľom bol občan, k zmluve o obmedzení prevodu nehnuteľnosti, k dohode o zriadení práva osobného užívania pozemku a k zmluve o osobnom vlastníctve bytu

Poznámka

Pojem registrácia zmluvy súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín registračný teodolit
Definícia

teodolit so zariadením na záznam meraných údajov na médium

Poznámka

Registračný teodolit je archaizmus.

Trieda I

Termín rekognoskácia terénu
Definícia

zisťovanie potrebných údajov v území, v ktorom sa majú vykonávať terénne geodetické práce

Poznámka

Rekognoskáciou terénu získané poznatky sú podkladom na vypracovanie projektu geodetických prác.

Trieda F

Termín rekognoskačná správa
Definícia

správa o vykonanej rekognoskácii terénu

Trieda F

Termín rektifikačná hodnota
Definícia

rozdiel medzi polohou časti stavebného objektu alebo strojového zariadenia určenou pri kontrolnom meraní a polohou vyžadovanou projektom alebo technickým predpisom

Poznámka

O rektifikačnú hodnotu sa posúvajú funkčné časti konštrukcií alebo zariadenia pri rektifikácii.

Trieda D

Termín rektifikačný posun
Definícia

posun funkčnej časti konštrukcie alebo zariadenia pri rektifikácii

Trieda D

Termín relatívna hĺbka
Definícia

záporný výškový rozdiel od zvolenej porovnávacej plochy

Trieda F, E

Termín relatívna kóta
Definícia

výšková kóta vyjadrujúca výšku vzťahujúcu sa na inú než morskú nulovú plochu

Trieda E

Termín relatívna poloha
Definícia

<pre GIS> umiestnenie bodu vzhľadom na umiestnenie iných bodov

Poznámka

Priestorové vzťahy bodov vo vzťahu k iným bodom môžu byť jednorozmerné, dvojrozmerné alebo trojrozmerné.

Trieda C

Termín relatívna výška
Definícia

výška bodu určená vzhľadom na hladinovú plochu, ktorá nie je zhodná s hladinovou plochou referenčných výškových systémov, alebo hodnota vyjadrujúca prevýšenie dvoch ľubovoľných bodov obvykle navzájom nie veľmi vzdialených alebo sa nachádzajúcich na jednom objekte (konštrukcii)

Trieda A,D

Termín relatívne meranie tiažového zrýchlenia
Definícia

určovanie rozdielov tiažového zrýchlenia

Poznámka

Relatívne meranie tiažového zrýchlenia sa zvyčajne vykonáva relatívnym gravimetrom.

Trieda A

Termín relatívne určovanie polohy pomocou GNSS
Definícia

metóda určovania priestorového vektora medzi referenčnou stanicou a bodom merania (základnice) využívajúca simultánne fázové merania signálov družíc GNSS na obidvoch bodoch

Poznámka

Relatívne určovanie polohy pomocou GNSS môže byť statické a kinematické; špeciálny prípad kinematického relatívneho určovania polohy pomocou GNSS je kinematické určovanie polohy v reálnom čase.

Trieda A

Termín relatívny gravimeter
Definícia

prístroj na relatívne meranie tiažového zrýchlenia

Trieda I

Termín relatívny posun
Definícia

posun vzájomnej polohy jednotlivých časti stavebného objektu

Trieda D

Termín reliéfna mapa
Definícia

mapa, fyzicky priestorovo zobrazujúca reliéf povrchu Zeme alebo jej časti, Mesiaca alebo iného vesmírneho telesa

Poznámka

Mierka použitá na zobrazenie výškových pomerov je spravidla väčšia ako mierka rovinného zobrazenia mapy.

Príklad

Reliéfna mapa Vysokých Tatier.

Trieda E

Termín remeňovitá parcela
Definícia

geometrický obraz veľmi úzkeho a dlhého pozemku na mape

Poznámka

Historický pojem.

Trieda G

Termín remíza
Definícia

malý lesík alebo skupina stromov a krov v nelesnej krajine

Trieda E

Termín reprodukcia máp
Definícia

súbor polygrafických a reprografických techník a postupov používaných pri tlači máp

Trieda E

Termín reverzibilita
Definícia

vlastnosť transliterácie umožňujúca konvertovať písomný záznam z jedného písma alebo písmového systému do iného a následne ho prekonvertovať späť do východiskového písma, pričom výsledok bude identický s originálom

Trieda E

Termín revízia údajov katastra
Definícia

katastrálne konanie, v ktorom sa periodicky reviduje zhoda údajov katastra nehnuteľností s právnym stavom a so skutočným stavom aj v teréne, ak to je potrebné, vykonávané v súčinnosti štátnych orgánov a obcí a za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb

Poznámka

Výsledok revízie údajov katastra nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.

Trieda G

Termín revízna priesvitka
Definícia

priesvitný papier alebo fólia z plastovej hmoty obsahujúca výsledok niektorej činnosti pri kartografickom a polygrafickom spracovaní mapy

Poznámka

Historický pojem; súčasť starších mapovacích technológií.

Trieda F

Termín rezortná transformačná služba
Definícia

transformačná služba zriadená Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorá zabezpečuje záväznú obojsmernú transformáciu medzi realizáciou geodetického referenčného systému ETRS89 a realizáciou JTSK prostredníctvom realizácie JTSK03

Trieda A

Termín riadiaci softvér služby SKPOS
Definícia

sofistikovaný softvér využívaný na riadenie SKPOS, ktorým sú spravované namerané družicové observácie zo siete permanentných referenčných staníc SKPOS

Poznámka

Riadiacim softvérom sú generované korekcie v presne špecifikovaných formátoch pre používateľov využívajúcich službu v reálnom čase alebo údaje obsahujúce družicové observácie slúžiace na spracovanie pre používateľov vybavených postprocesingovým softvérom.

Trieda A,C

Termín riečne rameno
Definícia

vedľajšie koryto vodného toku, najčastejšie rieky

Poznámka

Vyskytuje sa v miestach, kde vodný tok meandruje, alebo nedávno meandroval; pri tomto procese vznikajú, posúvajú sa a zanikajú riečne ramená.

Trieda L

Termín rieka
Definícia

útvar vnútrozemskej vody tečúcej väčšinou na zemskom povrchu, ktorá však môže časťou svojej trasy tiecť pod zemou

Trieda E

Termín riešená parcela
Definícia

parcela v novom stave výkazu výmer geometrického plánu, ktorá vznikla z parcely (alebo z parciel) doterajšieho stavu výkazu výmer geometrického plánu a má výmeru získanú zo súradníc bodov určených v S-JTSK s kódom kvality podrobného bodu nižším ako T = 5

Poznámka

1. Na prípadné zaradenie parcely do kategórie riešených parciel nemá vplyv to, či parcela v novom stave výkazu výmer geometrického plánu má ponechané pôvodné parcelné číslo alebo má zmenené parcelné číslo.
2. V množine parciel nového stavu výkazu výmer geometrického plánu termíny riešená parcela a zvyšková parcela sú vzájomne komplementárne.

Trieda G

Termín RINEX
Definícia

štandardizovaný alfanumerický výmenný formát dátového súboru obsahujúci namerané údaje GNSS, nezávislý od typu použitého prijímača

Trieda A,C

Termín RINEX
Definícia

štandardizovaný alfanumerický výmenný formát dátového súboru obsahujúci merané údaje GNSS, ktorý je nezávislý od typu použitého prijímača

Poznámka

Termín je skratkou odvodenou z Receiver Independent Exchange Format.

Trieda A

Termín rodinný dom
Definícia

budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, najviac dve nadzemné podlažia a podkrovie

Trieda G

Termín rodné číslo
Definícia

trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch

Poznámka

1. Rodné číslo patrí medzi osobné údaje, dá sa z neho určiť dátum narodenia, miesto (resp. oblasť) narodenia a pohlavie osoby.
2. Rodné číslo sa tvorí z dátumu narodenia osoby a z koncovky, ktorá je rozlišujúcim znakom osôb narodených v tom istom kalendárnom dni; prvé dvojčíslie rodného čísla vyjadruje posledné dve číslice roka narodenia osoby, druhé dvojčíslie vyjadruje číselné označenie mesiaca narodenia osoby (u žien zvýšené o 50), tretie dvojčíslie vyjadruje číselné označenie dňa narodenia osoby v danom kalendárnom mesiaci. Rodné číslo pridelené osobe narodenej do 31. decembra 1953 je deväťmiestne s trojmiestnou koncovkou. Rodné číslo pridelené osobe narodenej po 1. januári 1954 je desaťmiestne so štvormiestnou koncovkou; pritom celé desaťmiestne rodné číslo musí byť bezo zvyšku deliteľné číslom 11.

Trieda G

Termín roh mapového listu
Definícia

priesečník sekčných čiar

Trieda E

Termín roľa
Definícia

pozri termín pole

Trieda E

Termín rotácia
Definícia

kruhový pohyb objektu okolo stredu alebo osi rotácie

Trieda A

Termín rotačný elipsoid
Synonymum dvojosový ellipsoid
Definícia

matematicky definovaná plocha, ktorá vznikne rotáciou elipsy okolo vedľajšej osi

Trieda A

Termín rover
Definícia

pohybujúci sa prijímač GNSS určený na prácu v teréne kinematickou metódou merania, umožňujúci príjem signálov z družíc GNSS a referenčnej stanice, alebo siete permanentných referenčných staníc, vzhľadom ku ktorej alebo ku ktorým umožňuje zaznamenať alebo vypočítať svoju relatívnu polohu

Trieda A

Termín rovinná geodézia
Definícia

geodézia zahrňujúca metódy merania, výpočtov a zobrazovania malých častí zemského povrchu, v ktorých možno (v medziach žiadanej presnosti) riešiť polohové úlohy v rovine a pri výškových úlohách pokladať Zem za guľu

Trieda A

Termín rovinná pravouhlá súradnicová sieť
Definícia

sieť vytváraná rovnobežkami s osami rovinnej súradnicovej sústavy

Trieda E

Termín rovinný topologický komplex
Definícia

topologický komplex, ktorý má takú topologickú realizáciu, ktorá môže byť začlenená do euklidovského dvojrozmerného priestoru

Trieda C

Termín rovník
Definícia

priesečnica zemského povrchu s rovinou preloženou stredom Zeme a kolmou na rotačnú zemskú os

Trieda E, Z

Termín rovnobežka
Definícia

množina bodov na referenčnej ploche (elipsoid, guľa) s rovnakou geografickou šírkou

Poznámka

1. Rovnobežka s nulovou šírkou je rovník, so šírkou 23°27" na severe obratník Raka, na juhu - obratník Kozorožca, a tiež so šírkami 66°30' v oboch smeroch – severný polárny kruh, resp. južný polárny kruh.
2. Poludníky a rovnobežky tvoria geografickú (zemepisnú) sieť.

Trieda A

Termín rozbor zmien v pôdnom fonde
Definícia

vyjadrenie vývoja pôdneho fondu v danom území

Poznámka

Pojem rozbor zmien v pôdnom fonde súvisel s evidenciou nehnuteľností a od roku 1993 aj s katastrom nehnuteľností.

Trieda G

Termín rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
Definícia

súčasť nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav obsahujúca údaje katastra nehnuteľností a zostavená podľa registra pôvodného stavu a zásad na umiestnenie nových pozemkov

Poznámka

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu má grafickú časť (umiestnenie nových pozemkov) a písomnú časť (register nového stavu).

Trieda G

Termín rozhodnutie predsedu
Definícia

<v rezorte geodézie, kartografie a katastra> interný normatívny akt, ktorým sa schvaľujú, menia alebo zrušujú organizačné riadiace akty Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), štatúty organizácií v pôsobnosti ÚGKK SR, štatúty poradných orgánov predsedu ÚGKK SR, štatúty komisií ÚGKK SR alebo iné opatrenia voči organizačným útvarom ÚGKK SR a ich zamestnancom alebo organizáciám v pôsobnosti ÚGKK SR a ktorým sa zriaďujú alebo rušia komisie ÚGKK SR

Poznámka

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR sa vydáva aj na zabezpečenie plnenia úloh alebo povinností vyplývajúcich pre predsedu ÚGKK SR alebo pre ÚGKK SR zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo z uznesenia vlády Slovenskej republiky.

Príklad

Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. RP_UGKK SR_23/2013 o zrušení Komisie na implementáciu JTSK09 do katastra nehnuteľností, Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. RP_UGKK SR_29/2013 o zriadení Komisie pre tvorbu a spravovanie SGI, Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. P -2587/2013 o vydaní Katalógu tried objektov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.

Trieda Z

Termín rozhodnutie štátneho orgánu
Definícia

právny úkon, ktorým sa realizuje rozhodovacia činnosť štátneho orgánu na úseku, ktorý je tomuto štátnemu orgánu zverený všeobecne právne záväzným aktom

Príklad

Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-10470/2016 o štandardizácii 97 názvov území európskeho významu.

Trieda Z

Termín rozmer mapového listu
Definícia

rozmer mapového poľa určený dĺžkami vnútorných rámových čiar

Trieda F

Termín rozmerovo stála mapová podložka
Definícia

a/ hliník, sklo alebo plast s malým koeficientom rozťažnosti, na ktorý sa nalepí papier, aby čím menej podliehal zrážke, deformácii zo sucha, vlhkosti a iným vplyvom
b/ priesvitná fólia z rozmerovo stálej plastovej hmoty

Trieda E

Termín rozostavaná budova
Definícia

budova, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia

Trieda G

Termín rozostavaná podzemná stavba
Definícia

podzemná stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie aspoň jedného podzemného podlažia

Trieda G

Termín rozostavaná stavba
Definícia

stavba, na ktorú ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktorej nebolo ešte pridelené súpisné číslo a ktorá je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia

Trieda G

Termín rozostavaný byt
Definícia

byt, ak sa nachádza v dome, ktorému ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že navonok je uzavretý obvodovými stenami a strešnou konštrukciou

Poznámka

V zmysle § 46, ods. 6, zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálneho zákona) na preukázanie požadovaného stupňa rozostavanosti treba predložiť znalecký posudok o stupni rozostavanosti bytu.

Trieda G

Termín rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor
Definícia

miestnosť alebo súbor miestností, nachádzajúcich sa v budove alebo v podzemnej stavbe, ktorá je podľa znaleckého posudku aspoň v takom stupni rozostavanosti, že navonok je uzavretá obvodovými stenami a strešnou konštrukciou, ak ide o podzemnú stavbu stropnou konštrukciou posledného podlažia, a zároveň rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor je od susediacich bytov alebo nebytových priestorov už oddelený vonkajšími múrmi

Trieda G

Termín rozostavaný nebytový priestor
Definícia

nebytový priestor, ak sa nachádza v dome, ktorému ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že navonok je uzavretý obvodovými stenami a strešnou konštrukciou

Poznámka

V zmysle § 46, ods. 6, zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálneho zákona) na preukázanie požadovaného stupňa rozostavanosti treba predložiť znalecký posudok o stupni rozostavanosti bytu.

Trieda G

Termín rozstup vrstevníc
Definícia

vzdialenosť medzi susednými vrstevnicami v rovine mapy

Trieda E

Termín rozvodie
Definícia

hranica oddeľujúca dve susedné povodia riek

Trieda E

Termín RTK fix
Synonymum fixné riešenie
Definícia

meranie metódou RTK alebo metódou RTN, pri ktorom sú vyriešené ambiguity

Trieda A

Termín RTK float
Synonymum riešenie float
Definícia

meranie metódou RTK alebo metódou RTN, pri ktorom nedošlo k vyriešeniu ambiguít

Poznámka

Takto určené súradnice majú minimálne o rád nižšiu presnosť ako pri RTK fix.

Trieda A

Termín rýchlostná cesta
Definícia

pozemná komunikácia s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými kríženiami a križovatkami s ostatnými komunikáciami

Trieda D, G

Termín ryha
Definícia

vhĺbený tvar s málo výraznou údolnicou

Trieda F, E

Aktualizované 23.03.2022