Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 20.06.2024

Písmeno: s

Termín sadanie
Definícia

zvislý posun smerom zhora nadol

Trieda D

Termín samota
Definícia

izolované obytné zariadenie, ktoré môže spĺňať veľmi rozsiahlu škálu funkcií

Trieda E

Termín satelitná snímka
Definícia

obrazový záznam objektov a javov na zemskom povrchu a na iných kozmických telesách vyhotovený v rôznych pásmach elektromagnetického žiarenia senzormi umiestnenými na satelitoch

Trieda B

Termín schéma prenosu
Definícia

konceptuálna schéma pravidiel a operátorov na prenos dát a metadát

Trieda C

Termín schopnosť služby
Definícia

<vo webových službách> dostupná funkcionalita, ktorú je poskytovateľ služby schopný poskytnúť spotrebiteľovi služby

Trieda C

Termín Schreiberova metóda
Definícia

špeciálna úprava metódy merania horizontálnych uhlov vo všetkých kombináciách

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda A

Termín sedlo
Definícia

najnižšie miesto na chrbátnici medzi dvoma kopami, z ktorého protismerne vychádzajú dve alebo viac údolných čiar

Trieda F, E

Termín segment
Definícia

<v topológii> najmenšia časť geometrie objektu, zvyčajne sa vyskytujúca ako súčasť zloženého objektu

Trieda C

Termín segment krivky
Synonymum oblúk
Definícia

<v geometrii> fyzická realizácia hrany objektu; ide o najkratšiu spojnicu medzi priľahlými bodmi krivky meranú po krivke

Poznámka

Geometrická reprezentácia segmentu krivky môže byť úsečka, oblúk alebo iná krivka.

Trieda C

Termín sekčná čiara
Definícia

čiara rozhraničujúca susedné mapové listy

Trieda E

Termín sektor
Definícia

skupina poľnohospodárskych závodov, pripadne iných užívateľov nehnuteľností riadená jedným ústredným orgánom štátnej správy (ministerstvom a pod.) alebo osobitne vyčlenená z dôvodov plánovania poľnohospodárskej výroby

Poznámka

Každý sektor mal v evidencii nehnuteľností priradený sektorový znak.

Trieda G

Termín sektorový znak
Definícia

číselný kód vyjadrujúci príslušnosť k sektoru

Poznámka

Sektorový znak bol evidovaný v evidencii nehnuteľností.

Trieda G

Termín selenonymum
Definícia

názov topografického objektu na mesačnom povrchu

Príklad

More pokoja – Mare Tranquilitatis (mesačné more – tmavá rovinatá oblasť mesačného povrchu).

Trieda E

Termín šelf
Definícia

morom zaplavený, plochý a pozvoľna klesajúci okraj kontinentu (pevninový šelf) alebo ostrova (ostrovný šelf) od brehovej čiary, pri odlive až do hĺbky cca 200 m, k okraju pevninového svahu

Trieda E, Z

Termín sémantická konzistentnosť
Definícia

stupeň dodržania sémantických obmedzení

Poznámka

Objekt „smer toku“ musí mať polohu v smere od prameňa po ústie tak v realite, ako aj v geografickej databáze.

Trieda C

Termín senzor
Definícia

základná nenahraditeľná časť snímača transformujúca fyzikálnu veličinu citlivého prvku na veličinu elektrickú (elektrický signál)

Trieda B, I

Termín severník
Definícia

smerník, ktorého referenčný smer je rovnobežný s osou x, s kladnou vetvou smerujúcou na sever

Trieda A

Termín sférická dĺžka
Definícia

uhol medzi rovinou základného meridiánu a rovinou meridiánu prechádzajúcou daným bodom, meraný v rovine rovníka guľovej plochy

Trieda A

Termín sférická šírka
Definícia

uhol, ktorý zviera sprievodič bodu s rovinou rovníka guľovej plochy

Trieda A

Termín sférické súradnice
Definícia

súradnice bodu definované na referenčnej guľovej ploche

Poznámka

Sférickými súradnicami sú sférická šírka, sférická dĺžka a sprievodič.

Trieda A

Termín sféroid
Definícia

rotačné teleso ohraničené ekvipotenciálnou plochou, symetrické s rovinou rovníka, ktorého tvar vyplýva z teórie hydrostatickej rovnováhy rotujúcich telies

Poznámka

Sféroid je blízky rotačnému elipsoidu s rovnakými geometrickými parametrami; niekedy sa obidve telesá stotožňujú.

Trieda A

Termín siahová miera
Definícia

v minulosti používaná dĺžková jednotka

Poznámka

1. 1 siaha = 6 stôp = 72 palcov = 1,896 484 m
2. Siahová miera na Slovensku bola nahradená metrickou mierou zákonom č. 386/1922 Zb. z. a n. „jimž se zavádí metrická míra pro právní jednání, listiny, knihovní zápisy a operáty katastru daně pozemkové na Slovensku a Podkarpatské Rusi“ a vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 351/1922 Zb. z. a n. „o přístupu Československé republiky k mezinárodní úmluvě, sjednané dne 20. května 1875 v Paříži, o soustavě metrické“.

Trieda A

Termín sídlo
Definícia

teritoriálne ucelený a kompaktný areál koncentrácie obyvateľstva so všetkými nevyhnutnými podmienkami a zariadeniami pre život ľudí

Príklad

Laz, kopanica, štál, rekreačné zariadenie, časť obce, chatová osada, samota a i.

Trieda E

Termín sieť mapy
Definícia

množina, sústava konštrukčných a výrazových prostriedkov mapy rovnakého druhu

Príklad

Súradnicová sieť mapy, orientačná sieť mapy, kilometrová sieť mapy, riečna sieť mapy, cestná sieť mapy, sieť sídel mapy.

Trieda E

Termín sieť meračských priamok
Definícia

meračská sieť tvorená súborom meračských priamok

Poznámka

Sieť meračských priamok je súčasťou starších, dnes nepoužívaných technológií.

Trieda A

Termín signalizácia
Definícia

1. zariadenie vybudované alebo umiestnené na geodetickom bode slúžiace na meranie alebo cielenie
2. činnosť spojená s budovaním alebo umiestňovaním týchto zariadení

Príklad

Meračská stavba, výtyčka, cieľová značka, odrazový hranol, svetelný, zvukový alebo iný elektromagnetický zdroj.

Trieda A

Termín sihoť
Definícia

časť riečnej nivy, periodicky zaplavovaná vodným tokom, pokrytá jemnozrnnými sedimentmi

Trieda E

Termín šikmá dĺžka
Definícia

dĺžka priamej spojnice medzi dvoma bodmi v priestore

Trieda A, F

Termín SINEX
Definícia

štandardizovaný alfanumerický výmenný formát dátového súboru obsahujúci výsledky spracovania údajov zo siete staníc GNSS a iných metód kozmickej geodézie, umožňujúci kombinovať a rekonštruovať výsledky spracovania údajov nezávisle od typu použitého softvéru alebo metódy merania

Poznámka

Termín je skratkou odvodenou zo Solution Independent Exchange Format.

Trieda A

Termín šírka odkvapu
Definícia

vzdialenosť pôdorysu budovy od priemetu prečnievajúcej strechy

Trieda B

Termín šírková gravimetrická základnica
Definícia

gravimetrická základnica, na ktorej sa využíva zmena tiažového zrýchlenia so zemepisnou šírkou

Trieda A

Termín situačné meranie
Definícia

nevhodné, použi termín polohopisné meranie

Trieda A

Termín situačný bod
Definícia

nevhodné, použi termín bod polohopisu

Trieda A

Termín skalná púšť
Definícia

púšť charakterizovaná bizarnými skalnými útvarmi a povrchom pokrytým balvanmi a kameňmi

Trieda E, Z

Termín skalná stabilizácia
Definícia

meračská značka osadená do skaly alebo upevnená na skale

Trieda A

Termín skalná značka
Definícia

značka bodu na skale v podobe
a) vytesaného krížika (na účely polohových meraní),
b) vyhladenej plôšky alebo opracovaného guľového vrchlíka (na účely výškových meraní)

Trieda A

Termín skalné mesto
Definícia

výrazné geomorfologické tvary pripomínajúce zrúcaniny mesta, vznikajúce najmä v priepustných horninách narušených zvislými puklinami (najmä pieskovcami)

Príklad

Na Slovensku je typické skalné mesto v Súľovských skalách.

Trieda E

Termín skener
Definícia

prístroj na 2D alebo 3D skenovanie

Trieda I

Termín skenovanie
Definícia

1. <v kartografii> postup na vytvorenie digitálneho rastrového obrazu 2D predlohy
2. <v geodézii> postup na určenie 3D súradníc meraných bodov laserovým alebo fotogrametrickým skenovaním; merané body sú na povrchu predmetov rozmiestnené nepravidelne (vytvárajú tzv. mračno bodov) v závislosti na nastavenej hustote skenovania, tvaru a vzdialenosti predmetu od skenera

Trieda B

Termín sklon nivelety
Definícia

údaj charakterizujúci výškové pomery trasy v pozdĺžnom smere

Poznámka

Vyjadruje sa v percentách (cestné komunikácie, kanalizácie, vodné toky a pod.) alebo v promile (železnice).

Trieda D

Termín sklon zámery
Definícia

výškový uhol alebo zenitová vzdialenosť zámery

Trieda F

Termín sklonová mierka mapy
Definícia

diagram udávajúci veľkosť sklonu terénu podľa rozstupu vrstevníc na mape

Trieda E

Termín sklonový trojuholník
Definícia

spádový trojuholník vo všeobecnej polohe zvislej roviny

Trieda E

Termín sklz počítania cyklov
Definícia

skok v meraní fázy nosnej vlny o celočíselnú hodnotu počtu cyklov; zlomková časť merania fázy týmto skokom nie je ovplyvnená

Trieda A

Termín školský atlas
Definícia

atlas schválený na školskú výučbu

Trieda E

Termín skrátený geografický názov
Definícia

geografický názov, ktorý vznikol redukciou úplného geografického názvu o niektoré slovo alebo o niektoré slová alebo o niektorú zložku názvu (vo vybraných cudzích jazykoch) alebo náhradou niektorého slova za skratku tohto slova najčastejšie zo začiatočného písmena (začiatočnej skupiny písmen) slova

Poznámka

Skrátené geografické názvy a úplné geografické názvy sú vzájomne komplementárne.

Príklad

Dvojice úplného geografického názvu a skráteného geografického názvu: Slovenská republika a Slovensko, Banská Bystrica a Bystrica, Vysoké Tatry a Tatry, Nové Mesto nad Váhom
a Nové Mesto, Nové Mesto nad Váhom a Nové Mesto n. Váhom, Horná Lehota a H. Lehota, Gerlachovský štít a Gerlach, Stredné Plachtince a Str. Plachtince, Zväz sovietskych socialistických republík a Sovietsky zväz, Atlantický oceán a Atlantik, Baltské more a Balt, Balkánsky poloostrov a Balkán, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Spojené kráľovstvo, Veľká líbyjská arabská ľudová socialistická džamahírija a Líbya.

Trieda E

Termín skreslenie kartografického zobrazenia
Definícia

pomer dĺžky, plochy alebo rozdiel veľkosti azimutu (uhla) na zobrazovacej a referenčnej ploche

Poznámka

Skreslenia sú dĺžkové, uhlové a plošné.

Trieda E

Termín skúšobný list
Definícia

úradný dokument obsahujúci zhodnotenie kvality nejakej skúšanej vzorky, ktorou je najčastejšie výrobný produkt, v geodézii zvyčajne meracie zariadenie, prístroj alebo meradlo

Poznámka

1. Rozlišujeme dva druhy skúšobných listov: overovací list, ktorého hlavnou časťou je konštatovanie, či daný výrobok vyhovuje požiadavkám kladeným na daný typ výrobku a kalibračný list (certifikát), ktorý obsahuje kvalitatívne parametre meradla s neistotami.
2. Overovací list sa vyhotovuje povinne pre určené meradlá, v geodézii sú nimi len pásma, a kalibračný list (certifikát) je povinný pre povinne kalibrované meradlá.

Trieda H

Termín skutočná chyba merania
Definícia

rozdiel medzi skutočnou hodnotou meranej veličiny a hodnotou zistenou meraním (výsledkom merania)

Poznámka

Podľa charakteru rozoznávame hrubú chybu (omyl), náhodnú chybu a systematickú chybu.

Trieda J

Termín skutočná hodnota meranej veličiny
Synonymum pravá hodnota meranej veličiny
Definícia

hodnota, ku ktorej sa nevychýlený odhad strednej hodnoty meranej veličiny približuje s rastúcim počtom meraní a jej hodnotu nie je možné určiť meraním

Poznámka

1. V ojedinelých prípadoch je skutočná hodnota meranej veličiny známa, pretože vyplýva z určitej geometrickej alebo fyzikálnej podmienky (napr. súčet vnútorných uhlov v rovinnom trojuholníku).
2. Za skutočnú hodnotu meranej veličiny môžeme považovať aj hodnotu, ktorá bola meraná s rádovo vyššou presnosťou než merané hodnoty, ktoré spracovávame.

Trieda J

Termín skutočný rozmer mapového listu
Definícia

dĺžky vnútorných rámových čiar analógových máp určené meraním

Trieda F

Termín skutočný rozmer mapy
Definícia

odmerané dĺžky vnútorných rámových čiar

Trieda E

Termín skyplot
Synonymum diagram dráh družíc
Definícia

špecifický typ kružnicového grafu zobrazujúci čísla a relatívne polohy alebo aj dráhy družíc GNSS na základe skutočného príjmu signálov z družíc GNSS anténou prijímača GNSS na konkrétnom stanovisku alebo čísla a teoretické polohy alebo aj dráhy družíc GNSS na základe zadania teoretickej priestorovej polohy stanoviska

Poznámka

Na zobrazenie skyplotu sa používa špecifický 360° kružnicový graf na ktorom sústredné kružnice reprezentujú výšky nad horizontom v rozsahu od 0° do 90° a spojnice stredu kružníc s krajnou kružnicou azimuty v rozsahu od 0° do 360° s orientáciou na sever.

Trieda A

Termín slapová stanica
Definícia

miesto, na ktorom sa permanentne merajú (registrujú) slapy zemskej kôry

Trieda A

Termín slapy zemskej kôry
Definícia

periodické pohyby zemskej kôry vyvolané gravitačným účinkom a pohybom Mesiaca a Slnka

Trieda A

Termín slepé rameno
Definícia

riečne rameno, ktoré je z jedného konca (buď z horného alebo z dolného) izolované a preto v ňom voda takmer neprúdi, má premenlivý prietok v závislosti od prietoku v materskej rieke

Trieda L

Termín Slovenská geodynamická referenčná sieť (SGRN)
Definícia

špecializovaná geodetická sieť bodov rovnomerne rozložených po území Slovenskej republiky stabilizovaných na skalách, v prípade iného podložia hĺbkovými alebo tyčovými stabilizáciami, s meračskými značkami umožňujúcimi nútenú centráciu antén GNSS, slúžiaca ako jeden zo zdrojov na realizáciu súradnicového systému ETRS89 na území Slovenskej republiky a na výskum geokinematiky

Poznámka

1. Pôvodná skratka SGRN bola SLOVGERENET.
2. Na bodoch SGRN boli pravidelne, spravidla v dvojročných intervaloch, v rokoch 1993 až 2009 vykonávané kampaňové observácie prostredníctvom GNSS, ktoré pre účel výskumu geokinematiky boli nahradené permanentnými observáciami na vybraných bodoch Štátnej priestorovej siete triedy A.
3. Body SGRN dnes predstavujú súčasť triedy B bodov Štátnej priestorovej siete.

Trieda A

Termín Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS)
Definícia

služba na určovanie priestorovej polohy objektov a javov pomocou globálnych navigačných satelitných systémov na území Slovenska v záväzných geodetických referenčných systémoch ETRS89 a S-JTSK, ktorá umožňuje používateľom pracovať v reálnom čase alebo postprocesingom

Poznámka

Slovenská priestorová observačná služba so svojou infraštruktúrou permanentných referenčných staníc GNSS reprezentuje aktívne geodetické základy Slovenska.

Trieda A

Termín Slovenský terestrický referenčný rámec (SKTRF)
Definícia

národná realizácia súradicového systému ETRS89 na území Slovenskej republiky, predstavujúca súbor geocentrických súradníc a charakteristík presnosti vybraných bodov Štátnej priestorovej siete spracovaných k určitému dátumu nadviazaním na referenčné stanice permanentnej siete EUREF

Trieda A

Termín Slovenský vertikálny referenčný rámec (SKVRF)
Definícia

národná realizácia výškového systému EVRS na území Slovenskej republiky, predstavujúca súbor geopotenciálnych kót, normálnych výšok podľa Molodenského a charakteristík presnosti vybraných bodov Štátnej nivelačnej siete a Štátnej priestorovej siete určených vyrovnaním vzhľadom na jeden alebo viacero základných nivelačných bodov určených v rámci medzinárodného vyrovnania vyšších rádov nivelačných sieti európskych krajín

Trieda A

Termín služba
Definícia

<vo webových službách> samostatná časť funkcionality, ktorú poskytuje objekt prostredníctvom rozhrania

Trieda C

Termín služba na transformáciu súradníc (CT)
Definícia

<vo webových službách> webová služba na transformáciu priestorových dát medzi zadaným vstupným a požadovaným výstupným súradnicovým systémom

Trieda C

Termín služobnosť
Definícia

právny vzťah (vecné právo), ktorý vlastníka veci zaväzoval, aby v prospech inej osoby vzhľadom na svoju vec niečo trpel alebo rešpektoval

Poznámka

1. Od roka 1964 už nevznikajú nové služobnosti.
2. Pojem služobnosť súvisel s pozemkovou knihou do roka 1964.
3. Historický pojem; súčasť staršej, dnes už neplatnej právnej úpravy.

Trieda G

Termín služobný predpis vedúceho úradu
Definícia

<v rezorte geodézie kartografie a katastra> interný normatívny akt, ktorý v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie upravuje podrobnosti vykonávania štátnej služby v služobnom úrade Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Poznámka

Všeobecne záväzným predpisom na základe ktorého sa vydáva služobný predpis vedúceho úradu je napr. zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trieda Z

Termín smer tiažového zrýchlenia
Definícia

pozri termín zvislý smer

Trieda A

Termín smernica
Definícia

<v rezorte geodézie kartografie a katastra> interný normatívny akt, ktorým sa upravuje jednotný postup a činnosť organizačných útvarov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „úrad“) a/alebo organizácií v riadiacej pôsobnosti úradu, koordinácia a organizácia činností pri plnení úloh úradu a/alebo rezortu

Poznámka

1. Smernica je záväzná pre skupinu subjektov špecifikovaných v smernici.
2. Smernica môže mať charakter metodický, organizačný alebo riadiaci a jej účelom je vymedziť metódy, prostriedky, spôsoby, formy a postupy vykonávania určitých činností alebo procesov.

Trieda Z

Termín smerník
Definícia

orientovaný uhol meraný vo vodorovnej rovine v smere chodu hodinových ručičiek od referenčného smeru k danému smeru

Poznámka

Osobitným prípadom smerníka je južník alebo severník.

Trieda A

Termín smerodajná odchýlka
Synonymum štandardná odchýlka
stredná kvadratická chyba
Definícia

jedna z charakteristík variability náhodnej premennej, ktorá sa vypočíta ako druhá odmocnina z disperzie (rozptylu) náhodnej premennej

Poznámka

Smerodajná odchýlka sa označuje symbolom σ. V geodézii sa na označenie smerodajnej odchýlky v minulosti používal symbol m.

Trieda J

Termín smerové pretínanie
Definícia

pretínanie s využitím smerov (uhlov) meraných z daných bodov na určovaný bod alebo smerov (uhlov) meraných z určovaného bodu na dané body

Trieda A, F

Termín smrečina
Definícia

les s prevládajúcou drevinou smrekom obyčajným (Picea abies)

Trieda E

Termín snímač
Definícia

meracie zariadenie alebo jeho časť (vrátane senzora), ktoré mení meranú fyzikálnu veličinu na signál graficky alebo číselne vyjadrený

Poznámka

Z hľadiska konštrukcie snímač tvoria styková časť, citlivý prvok, senzor, vstupno-výstupná časť a kryt.

Trieda B, I

Termín snímka
Definícia

analógový alebo digitálny fotografický záznam

Trieda B

Termín snímková rovina
Definícia

plocha, v ktorej sa zobrazuje predmetový priestor

Trieda B

Termín snímková základnica
Definícia

spojnica projekčných centier stereoskopickej dvojice alebo konvergentnej dvojice

Trieda B

Termín snímkovanie
Definícia

proces vyhotovenia fotografického záznamu na svetlocitlivú emulziu alebo elektrooptický senzor

Trieda B

Termín snímkový blok
Definícia

súbor snímkových pásov medzi ktorými sú priečne prekryty umožňujúce plne pokryť snímkované územie

Trieda B

Termín snímkový pás
Definícia

súbor snímok nasledujúcich za sebou s nenulovým pozdĺžnym prekrytom; snímky majú približne rovnakú orientáciu

Poznámka

1. Snímkový pás je vyhotovený počas horizontálneho letu.
2. Na pomenovanie pojmu snímkový pás sa v minulosti používal dnes už historický termín snímkový rad.

Trieda B

Termín snímkový súradnicový systém
Definícia

pravotočivý pravouhlý súradnicový systém realizovaný rámovými značkami; vzťahuje sa k analógovej snímke

Trieda B

Termín socialistické spoločenské vlastníctvo k pozemkom
Definícia

strešný termín pre štátne socialistické pozemkové vlastníctvo, družstevné socialistické pozemkové vlastníctvo a vlastníctvo k pozemkom socialistických spoločenských organizácií

Poznámka

Pojem socialistické spoločenské vlastníctvo k pozemkom súvisel s evidenciou nehnuteľností a zrušený bol 1.5.1990.

Trieda G

Termín sopka
Synonymum vulkán
Definícia

najčastejšie kužeľovitá vyvýšenina s jedným alebo s niekoľkými sopečnými krátermi na zemskom povrchu alebo na morskom dne, kde dochádza (činná sopka) alebo kde v minulosti došlo (vyhasnutá sopka) k erupcii

Trieda E, Z

Termín spádnica
Definícia

čiara na mape kolmá na vrstevnice, ktorá vyjadruje smer najväčšieho sklonu georeliéfu

Trieda E

Termín spádová šrafa
Definícia

šrafa v podobe súboru krátkych úsečiek vyjadrujúcich smer sklonu reliéfu a zmenou ich hrúbky veľkosť sklonu reliéfu

Trieda E

Termín spádovka
Definícia

krátka čiara na mape v smere spádu georeliéfu, kolmá na vrstevnicu v mieste jej maximálnej krivosti

Poznámka

Spádovka vyjadruje vypuklé alebo vhĺbené formy georeliéfu.

Trieda E

Termín spádový trojuholník
Definícia

pravouhlý trojuholník vo zvislej rovine preloženej terénnou plochou v smere spádnice, v ktorom je vrstevnicový interval zvislou odvesnou a vzdialenosť vrstevníc vodorovnou odvesnou

Trieda E

Termín spätná identifikácia parcely
Definícia

výsledok porovnania údajov o pozemku alebo o skupine pozemkov v súbore popisných informácií katastra a v súbore geodetických informácií katastra s údajmi o tom istom pozemku alebo o skupine pozemkov v predchádzajúcom právnom stave

Trieda G

Termín špeciálna komisia 104 RTCM
Definícia

jedna zo špeciálnych komisií medzinárodnej neziskovej organizácie RTCM, ktorej úlohou je definovať štandardy na prenos korekcií z referenčných staníc GNSS v reálnom čase k používateľom

Trieda K

Termín špecifikácia dátového produktu
Definícia

podrobný opis súboru dát alebo série súborov dát spolu s dodatočnými informáciami, ktoré umožnia ich vytvorenie, poskytovanie a používanie inou stranou

Trieda C

Termín spektrozonálna snímka
Definícia

snímka v nepravých farbách, ktorá vzniká syntézou spektrálnych pásiem, z ktorých jedno je blízkoinfračervené (NIR)

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda B

Termín spisovný geografický názov
Definícia

geografický názov, ktorý rešpektuje platné Pravidlá slovenského pravopisu a ktorý je jazykovo správny

Poznámka

Spisovné geografické názvy a nespisovné geografické názvy sú vzájomne komplementárne.

Príklad

Močidlá, Počúvadlianske jazero, Jaseňov, Drienok, Hôrka, Pankov, Syslia diera, Medvedie, Vršatské bradlá popri nespisovných geografických názvoch Močillá, Počúvalské jazero, Jasenov, Drieňok, Hurka, Paňkov, Sysľova diera, Medvedzie, Vršatecké bradlá.

Trieda E

Termín sploštenie referenčného elipsoidu
Definícia

pomer f = (a - b) / a, kde „a, b" sú hlavná a vedľajšia polos zemského elipsoidu

Trieda A

Termín splynutie objektov
Definícia

následnosť objektov, v rámci ktorej sa dva alebo viaceré predtým existujúce výskyty typu objektu nahradia jedným výskytom toho istého typu objektu

Príklad

Dva výskyty typu objektu „pasienok“ sa nahradia jedným výskytom, keď sa odstráni plot medzi nimi.

Trieda C

Termín spodná podzemná meračská značka
Definícia

jedna z podzemných meračských značiek osadená pod hornú podzemnú značku

Trieda A, F

Termín spojité pokrytie
Definícia

pokrytie, ktorého funkcia môže nadobúdať rozličné hodnoty pri rôznych priamych polohách v rámci jedného geometrického objektu v jeho časopriestorovej doméne

Poznámka

Časopriestorová doména spojitého pokrytia je bežne ohraničená podmienkami jej priestorového rozsahu, a je rozčlenená na nekonečné množstvo priamych polôh.

Trieda C

Termín spoľahlivosť dát
Definícia

<pre GIS> prvky metakvality vyjadrujúce pravdepodobnosť, že vzorka geografickej množiny dát použitá na posúdenie kvality je reprezentatívna pre celú geografickú množinu dát

Trieda C

Termín spolná hranica
Definícia

nevhodné, použi termín poliaca hranica

Trieda G

Termín spolná parcela
Definícia

nevhodné, použi termín poliaca parcela

Trieda G

Termín spoločná nehnuteľnosť
Definícia

charakteristika podrobnej kategorizácie charakteru pozemku

Poznámka

Jednociferné kódové označenie spoločnej nehnuteľnosti je súčasťou súboru popisných informácií.

Príklad

Kód 1: Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou, kód 2: Pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou.

Trieda G

Termín spoločné časti bytového domu
Definícia

časti domu nevyhnutné na využívanie a bezpečnosť bytového domu a určené na spoločné užívanie

Poznámka

Do spoločných častí bytového domu sú zahrnuté najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Trieda G

Termín spoločné ohraničenie
Definícia

množina typologických primitív vyššej typologickej dimenzie priradená ku konkrétnemu typologickému objektu tak, že tento typologický objekt je v každom jeho ohraničení

Trieda C

Termín spoločné zariadenia a opatrenia
Definícia

súbor technologických stavieb a účelových úprav terénu slúžiacich vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav

Príklad

Cestné komunikácie (poľné cesty a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty, železničné priecestia a pod.), protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, vsakovacie pásy, terasy, prehrádzky a prieľahy), opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá, interakčné prvky, sprievodná zeleň), vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu (nádrže, poldre, odvodnenia a závlahy) a ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.

Trieda G

Termín spoločné zariadenia bytového domu
Definícia

zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu

Poznámka

Do spoločných zariadení bytového domu sú zahrnuté najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Trieda G

Termín spoluvlastnícky podiel
Definícia

fundamentálny pojmový znak podielového spoluvlastníctva vyjadrujúci mieru, ktorou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k tej istej veci

Poznámka

1. Spoluvlastnícky podiel nevymedzuje konkrétnu časť veci, ku ktorej je spoluvlastník oprávnený vykonávať svoje vlastnícke právo, ale vyjadruje právne postavenie spoluvlastníka k ostatným spoluvlastníkom.
2. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu je v katastri nehnuteľností vyjadrená zlomkom.
3. V prípade absencie spoluvlastníckych podielov spoluvlastníkov v starších obdobiach katastra nehnuteľností sa predpokladalo, že ich spoluvlastnícke podiely sú rovnaké.

Trieda G

Termín spoluvlastníctvo
Definícia

forma vlastníctva k tej istej veci viacerými osobami súčasne bez toho, aby táto vec bola reálne rozdelená

Poznámka

Spoluvlastníctvo môže byť podielové alebo bezpodielové.

Trieda G

Termín spoluvlastník
Definícia

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej patrí vlastnícke právo k určitému predmetu vlastníctva v určitom spoluvlastníckom podiele

Poznámka

Rozlišujeme spoluvlastníka podielového alebo bezpodielového.

Trieda G

Termín sporná hranica
Definícia

hranica, ktorej priebeh jeden z vlastníkov alebo iných oprávnených osôb neuznáva

Poznámka

Môže ísť o vlastnícku hranicu susedných pozemkov alebo hranicu susedných územno-správnych celkov.

Trieda F, G

Termín spôsob využívania pozemku
Definícia

kategória pozemku stanovená predpismi vyjadrujúca v porovnaní s druhom pozemku podrobnejšie účel využívania pozemku

Poznámka

1. Kategórie spôsobov využívania pozemku sú stanovené prílohou č. 2 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.
2. Kategória spôsobu využívania pozemku je označená jednociferným alebo dvojciferným kódom nezávislým od druhu pozemku.

Príklad

Kód 3: Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený, kód 22: Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti.

Trieda G

Termín spôsobilá listina
Definícia

zmluva alebo verejná listina alebo iná listina obsahujúca zákonom predpísané údaje

Trieda G

Termín spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad
Definícia

súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov upravujúcich oblasť katastra nehnuteľností a súvisiacich s katastrom nehnuteľností

Poznámka

Komisionálne preukázaná spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností oprávňuje zamestnanca katastrálneho úradu s vysokoškolským vzdelaním rozhodovať o takomto návrhu.

Trieda G

Termín spracovanie informácie
Definícia

aspoň jedna z nasledovných činností:
a) technická alebo obsahová úprava informácie,
b) automatizované spracovanie zahŕňajúce operácie vykonávané v úplnosti alebo čiastočne pomocou automatizačných prostriedkov, najmä uchovávanie informácií a dát, vykonávanie logických alebo aritmetických operácií s informáciami a dátami, ich úpravy a výmaz,
c) začlenenie informácie bez fyzickej alebo obsahovej zmeny do súboru informácií alebo iného oznámenia, ktoré možno určiť na iné účely, než je poskytnutie informačnej služby

Trieda G

Termín spracovanie mapy
Definícia

organizovaný kartograficko-polygrafický proces vedúci k vyhotoveniu mapy

Trieda E

Termín správa národného majetku
Definícia

forma starostlivosti štátnej socialistickej organizácie o majetok (nehnuteľnosť) v štátnom socialistickom vlastníctve, ktorý štátna socialistická organizácia užívala na svoju činnosť

Poznámka

Pojem správa národného majetku súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín správa NMEA
Definícia

protokol (textový reťazec) slúžiaci na komunikáciu medzi prijímačmi GNSS, prípadne softvérmi na správu a komunikáciu s prijímačmi GNSS

Poznámka

Termín je skratkou odvodenou z National Marine Electronics Association.

Trieda A

Termín správa RTCM
Definícia

medzinárodne uznaný štandard definovaný špeciálnou komisiou 104 RTCM slúžiaci na prenos korekcií z referenčných staníc GNSS alebo sietí referenčných staníc GNSS v reálnom čase k používateľom

Poznámka

Každá správa RTCM sa skladá z presne definovaných viet označených číslami.

Trieda A

Termín správna hranica
Definícia

spojnica lomových bodov, ktorá oddeľuje dve správne jednotky

Poznámka

Hranica správnej jednotky je zároveň hranicou katastrálneho územia.

Príklad

Obecná hranica, okresná hranica, krajská hranica, štátna hranica.

Trieda F, G

Termín správna jednotka
Synonymum administratívna jednotka
Definícia

jeden zo správnych celkov, na ktoré sa územie Slovenskej republiky delí

Príklad

Kraj, okres, obec.

Trieda F

Termín správne právo
Definícia

1. osobitná časť slovenského verejného práva zahŕňajúce verejnoprávne normy upravujúce organizáciu a činnosť verejnej správy, vrátane administratívnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom
2. označenie jedného zo študijných odborov v podskupine študijných odborov „právo“ skupiny študijných odborov „humanitné vedy a umenie“
3. v štatistickej klasifikácii odborov vzdelania označenie odboru vzdelania s kódom 6804x00 s možnosťou dosiahnutého vzdelania „vysokoškolské vzdelanie III. stupeň – doktorandské“

Poznámka

1. Správnym právom upravované vzťahy majú spravovací charakter a zakladajú sa na nerovnosti subjektov, pričom správny orgán je vždy nadriadeným subjektom vzťahu.
2. V súlade s § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spravuje sústavu študijných odborov Slovenskej republiky.
3. Kódové označenie študijného odboru „správne právo“ v sústave študijných odborov je 3.4.4.

Trieda G

Termín spravovanie katastra nehnuteľností
Definícia

činnosť spojená s obnovou, priebežnou aktualizáciou, dokumentovaním a poskytovaním informácií z katastra nehnuteľností

Trieda G

Termín sprievodič
Definícia

spojnica počiatočného a koncového bodu polohového vektora bodu

Trieda A

Termín sprievodný záznam
Definícia

doklad o čase, spracovateľovi, kontrole a kvalite čiastkových etáp mapovania vrátane dôležitých okolností vplývajúcich na proces mapovania

Poznámka

Sprievodný záznam je povinným prvkom dokumentácie výsledkov obnovy máp katastra v analógovej forme.

Trieda F

Termín sprostredkovateľ informačného systému
Definícia

fyzická alebo právnická osoba zisťujúca, zhromažďujúca, spracúvajúca alebo poskytujúca informácie pre prevádzkovateľa alebo užívateľa

Trieda G

Termín šrafa
Definícia

súbor úsečiek alebo iných jednoduchých geometrických prvkov zobrazených na mape používaný na grafické vyjadrenie georeliéfu

Poznámka

Šrafa sa používa zvyčajne v hromadnom rozsahu.

Príklad

Topografické šrafy, technické šrafy, spádové (Lehmannove) šrafy, tieňové šrafy.

Trieda E

Termín šrafová stupnica
Definícia

stupnica vyjadrujúca na starších mapách sklon terénu pomerom plochy krytej šrafou voči susednej bielej medzere, a to vo vhodnom odstupňovaní (napr. Lehmannova stupnica po 5° pre sklon 0° - 45°)

Trieda E

Termín šrafovanie georeliéfu
Definícia

grafické vyjadrenie georeliéfu na mape pomocou šráf

Trieda E

Termín stabilizácia
Definícia

1. označenie priestorovej polohy geodetických bodov v teréne pomocou meračských značiek
2. činnosť spojená s osádzaním meračských značiek

Poznámka

Podľa požadovanej dĺžky životnosti stabilizácie geodetického bodu rozlišujeme trvalú stabilizáciu a dočasnú stabilizáciu.

Trieda A, F

Termín stabilizačná značka
Definícia

pozri termín meračská značka

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín stabilizovaný bod
Definícia

bod zabezpečený niektorým druhom stabilizácie

Poznámka

Podľa druhu stabilizácie sa rozlišuje trvalo stabilizovaný bod, alebo dočasne stabilizovaný bod.

Trieda A

Termín stabilizovaný bod technickej nivelácie
Definícia

zaistený bod technickej nivelácie určený s nižšou výškovou presnosťou ako je predpísaná pre Československú jednotnú nivelačnú sieť

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín stabilný kataster
Definícia

kataster budovaný na základe Patentu o pozemkovej dani Františka I. zo dňa 23. 12. 1817

Poznámka

V krajinách niekdajšieho Uhorska a teda aj na území Slovenska sa katastrálne mapovanie začalo s polstoročným oneskorením v roku 1852 cisárskym patentom (Offene Befehl), na ktorý nadväzovali nariadenia uhorského Ministerstva spravodlivosti z rokov 1853 až 1855, ale až do vydania nového katastrálneho zákona z roka 1927, keď sa skončila mapovacia kampaň stabilného katastra, mapovanie na Slovensku nebolo dokončené.

Trieda G

Termín stály štatistický obvod (SŠO)
Definícia

územne uzavretá jednotka používaná pri sčítaní ľudu, domov a bytov a na bežné štatistické a územno-technické prešetrovanie

Poznámka

1. Stály štatistický obvod vo vybraných mestách tvoril urbanistický obvod (UO) a na zvyšnom území štátu základnú sídliskovú jednotku (ZSJ).
2. Pojem stály štatistický obvod súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín štandardizácia geografických názvov
Definícia

proces stanovenia jediného názvu názvoslovnou autoritou pre geografický objekt na Zemi alebo pre mimozemské objekty zabezpečujúci správnu písanú podobu ako aj záväzné podmienky na jeho používanie

Trieda E

Termín štandardizované endonymum
Definícia

endonymum schválené príslušnou názvoslovnou autoritou

Príklad

Spomedzi aloným Gerlach, Gerlachovka, Gerlachovský štít bol názvoslovnou autoritou určený ako štandardizované endonymum Gerlachovský štít.

Trieda E

Termín štandardizovaný geografický názov
Synonymum oficiálny geografický názov
Definícia

geografický názov, ktorého podobu schválila a zverejnila príslušná názvoslovná autorita

Poznámka

1. Termín „štandardizovaný geografický názov“ sa používa v úradnom domácom i medzinárodnom styku. Je zakotvený v príslušných predpisoch.
2. V Slovenskej republike nie je prípustné, aby sa štandardizovaný geografický názov skladal z viac ako troch plnovýznamových slov, aby urážal mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie. Zároveň je nevyhnutné, aby bol jazykovo správny a priliehavý vzhľadom na historický vývin územia.
3. V krajinách, kde sú pre jeden geografický objekt štandardizované viaceré názvy, sa diferencuje medzi štandardizovaným geografickým názvom a oficiálnym geografickým názvom (pod oficiálnym geografickým názvom sa tu rozumie ten názov, ktorý je spomedzi viacerých štandardizovaných geografických názvov priorizovaný).
4. Štandardizované geografické názvy a neštandardizované geografické názvy sú vzájomne komplementárne.

Príklad

Malá Fatra, Lomnický štít, Branisko, Čierna Orava, Záhlavčie, Brody, Viedeň, Juhoslávia, Čierne more, Tichý oceán a i.

Trieda E

Termín štandardizovaný variantný geografický názov
Synonymum štandardizované alonymum
Definícia

každé z dvoch alebo viacerých štandardizovaných toponým pomenúvajúcich súčasne jediný topografický objekt

Poznámka

Štandardizovaný variantný geografický názov môže vzniknúť v rámci jedného jazyka (úplný geografický názov a skrátený geografický názov) alebo medzi viacerými jazykmi (ak v konkrétnej geografickej oblasti každý z viacerých jazykov má úradný štatút).

Príklad

Kaapstad a Cape Town (mesto), Matterhorn a Monte Cervino (vrch), Morava a March (vodný tok), Hrubý vrch a Jarząbczy Wierch (vrch v Západných Tatrách), Račkovo sedlo a Starobociańska Przelecz (sedlo v Západných Tatrách), Klin a Starobociański Wierch (vrch v Západných Tatrách), Veľká Krčava a Karcsa-vízfolyás (vodný tok), Slaná a Sajó (vodný tok), Slovenská republika a Slovensko.

Trieda E

Termín štandardná odchýlka aritmetického priemeru
Synonymum stredná chyba aritmetického priemeru
Definícia

miera rozptylu aritmetického priemeru vypočítaného v rôznych výberových súboroch vybraných z jedného základného súboru

Poznámka

1. V zahraničnej literatúre je označovaná skratkou SE alebo SEM odvodenou z anglického označenia „Standard Error of Mean“.
2. Zvyšovaním počtu meraní sa štandardná odchýlka aritmetického priemeru zmenšuje.

Trieda J

Termín stanica vodočtu
Definícia

miesto, na ktorom je prístroj na nepretržitú registráciu výšky hladiny mora

Trieda A

Termín staničenie
Definícia

číselný údaj (vodorovná dĺžka) priebežného merania na meračskej priamke od jej začiatku alebo číselný údaj na určenie polohy objektov na líniových stavbách

Poznámka

Staničenie sa získa priebežným meraním vzdialeností objektov na osi komunikácii, resp. strednici vodného toku od zvoleného začiatku.

Trieda A, D

Termín stanovený rozmer mapy
Definícia

dĺžky vnútorných rámových čiar dané predpisom

Trieda E

Termín stanovisko
Definícia

1. <v geodézii> vzťažný bod, ktorého poloha je definovaná zvislicou meracieho prístroja
2. <v oblasti riadenia a usmerňovania> názor orgánu verejnej moci na interpretáciu určitej právnej normy alebo na postup orgánov štátnej správy v určitej veci

Poznámka

V tomto význame je nevhodné používať termín stanovište, ktoré znamená bodovo nedefinované miesto.

Príklad

Centrické stanovisko, excentrické stanovisko.

Trieda A, F, Z

Termín stanovisko polárneho merania
Definícia

bod, na ktorom je pri polárnom meraní postavený uhlomerný prístroj, prípadne dĺžkomer

Trieda A

Termín statická metóda určovania polohy pomocou GNSS
Definícia

metóda určovania polohy pomocou GNSS, pri ktorej sa anténa prijímača počas merania vzhľadom k zemskému povrchu nepohybuje

Trieda A

Termín štatistická hypotéza
Definícia

predpoklad (tvrdenie), týkajúce sa náhodného výberu, resp. rozdelenia pravdepodobnosti, z ktorého náhodný výber pochádza alebo niektorého z jeho parametrov

Trieda J

Termín statív
Definícia

pomôcka na pevné umiestnenie geodetických prístrojov pri meraní na zemi alebo na iných objektoch s možnosťou centrácie a horizontácie prístroja

Poznámka

Statív je vyrobený z dreva, kovu alebo laminátu a pozostáva zo statívovej hlavy a troch otáčavých teleskopických nôh.

Trieda I

Termín Štátna gravimetrická sieť (ŠGS)
Definícia

špecializovaná štátna geodetická sieť tvorená bodmi geodetických základov vhodne rozmiestnenými po celom území SR, ktoré majú určené hodnoty tiažového zrýchlenia v záväznej realizácii gravimetrického systému s charakteristikami presnosti

Poznámka

Body Štátnej gravimetrickej siete sú zatriedené podľa významu, spôsobu určenia (absolútne alebo relatívne merania) a dôležitosti do skupín, z ktorých vychádza aj ich jedinečné číslovanie:
1. absolútne gravimetrické body (body 0.rádu),
2. body gravimetrickej siete 1. rádu,
3. body gravimetrickej siete 2. rádu,
4. body gravimetrickej základnice.

Trieda A

Termín štátna hranica
Definícia

plocha, ktorá vertikálne prechádza hraničnými čiarami po zemskom povrchu a oddeľuje územie jedného štátu, jeho vzdušný priestor, priestor pod zemským povrchom, nadzemné a podzemné stavby a zariadenia všetkého druhu od územia druhého štátu

Trieda F,G

Termín štátna mapa odvodená 1 : 5000 (ŠMO 5)
Definícia

súčasť základného štátneho mapového diela so základným, všeobecne záväzným a využiteľným obsahom stanoveným príslušným predpisom vyhotovovaná v mierke 1 : 5000 v období 1950 – 1995

Poznámka

Štátna mapa odvodená 1 : 5000 bola vyhotovovaná vo viacerých opakovaných, väčšinou aktualizovaných vydaniach obsahujúcich polohopis, výškopis a popis.

Trieda F

Termín Štátna nivelačná sieť (ŠNS)
Definícia

špecializovaná štátna geodetická sieť pozostávajúca zo sústavy nivelačných polygónov s bodmi geodetických základov vhodne rozmiestnenými po celom území SR zameranými geometrickou niveláciou a s nadmorskými výškami určenými v záväznom geodetickom referenčnom systéme Bpv a v národnej realizácii systému EVRS spolu s charakteristikami presnosti

Poznámka

Body Štátnej nivelačnej siete sú zatriedené podľa významu, umiestnenia a dôležitosti do skupín, z ktorých vychádza aj ich jedinečné číslovanie:
1. základné nivelačné body,
2. body nivelačnej siete 1. rádu,
3. body nivelačnej siete 2. rádu,
4. body zvláštnych nivelačných sieti,
5. body skúšobného nivelačného okruhu.

Trieda A

Termín Štátna priestorová sieť (ŠPS)
Definícia

špecializovaná štátna geodetická sieť tvorená bodmi geodetických základov vhodne rozmiestnenými po celom území SR, ktoré majú určené priestorové súradnice v záväznej národnej realizácii geodetického referenčného systému ETRS89 s charakteristikami presnosti

Poznámka

Body Štátnej priestorovej siete sú zatriedené podľa významu, stabilizácie, spôsobu spracovania a dôležitosti do tried, z ktorých vychádza aj ich jedinečné číslovanie:
1. trieda A – vybrané body permanentných staníc zaradených do SKPOS,
2. trieda B – body so špeciálnou stabilizáciou vhodnou na monitoring geokinematiky, geodynamiky a kalibráciu prístrojov GNSS, určené predovšetkým na dlhé statické observácie,
3. trieda C – body zriadené ako podbetónované kamenné hranoly s klincovou značkou s dierkou rozmiestnené po celom území SR s hustotou 5-7 km so súradnicami určenými statickou metódou o dĺžke observácie minimálne 6 hodín,
4. trieda D – ostatné geodetické body spĺňujúce požiadavky zaradenia do ŠPS ale nezatriedené do triedy A, B a C triedy.

Trieda A

Termín Štátna trigonometrická sieť (ŠTS)
Definícia

špecializovaná štátna geodetická sieť tvorená bodmi geodetických základov vhodne rozmiestnenými po celom území SR, ktoré majú určené polohové súradnice v záväznej realizácii JTSK národného súradnicového systému S-JTSK

Poznámka

1. Body Štátnej trigonometrickej siete tvoria body prevzaté z pôvodnej Československej trigonometrickej siete (ČSTS) a Československej astronomicko-geodetickej siete (ČSAGS) z územia Slovenska, ktorým ostalo aj pôvodné číslovanie.
2. Body Štátnej trigonometrickej siete sú zatriedené podľa významu, stabilizácie, spôsobu spracovania a dôležitosti do tried:
1. Body I. rádu ŠTS (patria sem aj body bývalej ČSAGS),
2. Body II. rádu ŠTS,
3. Body III. rádu ŠTS,
4. Body IV. rádu ŠTS,
5. Body V. rádu ŠTS,
6. Ostatné body ŠTS (orientačné body - OB, zaisťovacie body – ZB, nové body nezaradené do I.-V. rádu ŠTS okrem pôvodných zhusťovacích bodov – ZhB, ktoré boli premenované a prešli v roku 1982 do PPBP ako body 1. triedy presnosti).

Trieda A

Termín štátne mapové dielo
Definícia

mapové dielo súvislo zobrazujúce územie štátu, ktorého vydavateľom je štát

Poznámka

1. Štátne mapové dielo Slovenskej republiky je vyhotovené v mierkach od 1 : 1000 do 1 : 1 000 000.
2. Štátne mapové dielo Slovenskej republiky sa vyhotovuje vo veľkých, stredných a malých mierkach. Jednotlivé štátne mapové diela sa označujú názvami napr. Technicko-hospodárska mapa SR 1 : 1000, Základná mapa SR 1 : 10 000, Mapa okresov SR 1 : 50 000, Administratívna mapa SR 1 : 250 000.
3. Na potreby Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa vyhotovuje vojenské štátne mapové dielo.

Trieda E, F

Termín štátne socialistické vlastníctvo
Definícia

forma socialistického vlastníctva, keď jediným vlastníkom vecí (nehnuteľností) bol štát

Poznámka

1. Nehnuteľnosti v štátnom socialistickom vlastníctve sa zvyčajne zverovali ako súčasť národného majetku do správy štátnych socialistických organizácií.
2. Pojem štátne socialistické vlastníctvo súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín stavba
Definícia

stavebné dielo zhotovené stavebnými prácami, s vymedzenou účelovou funkciou, ktoré je umiestnené na pozemku, trvalej konštrukcii alebo inej stavbe, ktorá je samostatne užívania schopná, bez ohľadu na spôsob osadenia alebo upevnenia a na druh použitého materiálu

Poznámka

1. Stavbu môže tvoriť viac stavebných objektov. Súčasťou samostatne stojacej stavby sú súvisiace podzemné priestory, nadzemné konštrukcie, prípojky a technické, technologické a prevádzkové vybavenie, bez ktorých by stavba nebola kompletná a spôsobilá prevádzky.
2. Podľa významu, vplyvu na okolie, spôsobu povoľovania a zhotovovania sa rozoznávajú drobné stavby, jednoduché stavby a vyhradené stavby.
3. Podľa konštrukcie a účelu využitia sa rozoznávajú budovy a inžinierske stavby. Budovy sa delia na bytové budovy a nebytové budovy.

Trieda D

Termín stavba evidovaná v katastri
Definícia

stavba, ktorej geodetické určenie je obsiahnuté v súbore geodetických informácií a ktorej vlastnícke právo je evidované v súbore popisných informácií

Poznámka

V pochybnostiach, či ide o stavbu evidovanú v katastri, rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Trieda G

Termín stavba neevidovaná v katastri
Definícia

stavba, ktorej geodetické určenie nie je a nemá byť obsiahnuté v súbore geodetických informácií a ktorej vlastnícke právo nie je a nemá byť evidované v súbore popisných informácií

Poznámka

V pochybnostiach, či ide o stavbu neevidovanú v katastri, rozhoduje technický predpis regulujúci mapovanie alebo aktualizáciu mapy.

Príklad

Hrobka na cintoríne, električkový nástupný ostrovček.

Trieda G

Termín stavba zobrazená v katastri
Definícia

stavba, ktorej geodetické určenie je obsiahnuté v súbore geodetických informácií a ktorej vlastnícke právo nie je a nemá byť evidované v súbore popisných informácií

Poznámka

V pochybnostiach, či ide o stavbu zobrazenú v katastri, rozhoduje technický predpis regulujúci mapovanie alebo aktualizáciu mapy.

Príklad

Elektrický stožiar veľmi vysokého napätia, most.

Trieda G

Termín stavebná geodézia
Definícia

časť inžinierskej geodézie, ktorá rieši úlohy vo výstavbe pri príprave realizácii a prevádzke stavieb

Trieda D

Termín stavebná odchýlka
Definícia

rozdiel medzi skutočným a projektovaným rozmerom stavebného prvku alebo konštrukcie

Trieda D

Termín stavebný denník
Definícia

dokumentačný záznam postupu stavebných prác od začatia prípravných prác do úplného dokončenia stavebných prác a odovzdania a prevzatia stavby

Poznámka

1. Povinnosť viesť stavebný denník sa nevzťahuje na drobné stavby.
2. Stavebný denník sa vedie v elektronickej podobe v informačnom systéme. Ak stavebník nemôže viesť stavebný denník v informačnom systéme alebo údaje v stavebnom denníku elektronicky, je povinný ich viesť v listinnej podobe; takto zaznamenané údaje je stavebník povinný bezodkladne zaznamenať v elektronickej podobe v informačnom systéme dodatočne po odpadnutí dôvodov, ktoré znemožňovali viesť stavebný denník v informačnom systéme.

Trieda D

Termín stavebný objekt s priestorovou skladbou
Definícia

stavebný objekt, pri ktorom sú všetky tri rozmery rádovo rovnako veľké, pripadne zvislý smer je podstatne väčší

Príklad

Budova a iné podobné objekty bytovej, občianskej, priemyselnej a poľnohospodárskej výstavby

Trieda D

Termín stavebný pozemok
Definícia

časť územia určená územnoplánovacou dokumentáciou na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou

Poznámka

1. V osobitných prípadoch určených stavebným zákonom môže byť za stavebný pozemok určený aj nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesného pôdneho fondu.
2. Stavebný pozemok je kategóriou stavebného zákona (územného plánovania a stavebného konania); nie je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností.

Trieda D

Termín stavenisko
Definícia

priestor určený v stavebnom zámere na umiestnenie stavby a zariadenia staveniska alebo na uskutočňovanie stavebných prác

Poznámka

Stavenisko zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

Trieda D

Termín step
Definícia

oblasť porastená nízkosteblovitým trávovým spoločenstvom rastlín bez drevín, charakteristická pre vnútrozemné podnebie alebo pre miesto, kde je nedostatok vlahy v miernom podnebnom pásme

Trieda E, Z

Termín stereoskopická dvojica
Synonymum stereogram
Definícia

dvojica snímok umožňujúca vytvorenie stereoskopického modelu

Trieda B

Termín stereoskopický model
Synonymum model snímkovej dvojice
Definícia

priestorový optický model vytvorený z orientovanej snímkovej stereodvojice (stereogramu)

Trieda B

Termín štít
Definícia

výrazný a ostrý vrchol

Príklad

Gerlachovský štít, Lomnický štít.

Trieda E

Termín stolová tachymetria
Definícia

pozri termín metóda meračského stola

Trieda F

Termín stolové mapovanie
Definícia

mapovanie metódou meračského stola

Poznámka

Stolové mapovanie je súčasť starších technológií mapovania využívaných v našich podmienkach do prvej štvrtiny dvadsiateho storočia; dnes sa používa iba z pedagogických dôvodov.

Trieda F

Termín stolový polygónový ťah
Definícia

polygónový ťah s grafickým zobrazením smerov a dĺžok strán na orientovanom meračskom stole

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A, F

Termín stotožnenie listov vlastníctva
Synonymum stotožnenie LV
Definícia

dosiahnutie zhody platných údajov evidovaných na analógovom origináli listu vlastníctva (v listinnej podobe) s údajmi evidovanými v elektronickom liste vlastníctva označenom rovnakým číslom listu vlastníctva v rámci katastrálneho územia a vyznačenie príznaku ich stotožnenia v obidvoch podobách listu vlastníctva

Poznámka

1. Stotožnením listu vlastníctva a vyznačením príznaku jeho stotožnenia v analógovej i elektronickej podobe listu vlastníctva sa elektronický list vlastníctva stáva elektronickým originálom listu vlastníctva.
2. Stotožnením listov vlastníctva a vyznačením príznaku ich stotožnenia na listoch vlastníctva sa končí súbežná aktualizácia dvoch podôb listu vlastníctva a ďalej sa aktualizuje už iba elektronický originál listu vlastníctva.
3. Po vstúpení do účinnosti Usmernenia ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_40/2013 sa príznak stotožnenia listu vlastníctva priraďuje na LV aj pri zakladaní nových LV bežnou aktualizáciou, zápisom ROEPu, projektu pozemkových úprav a obnovy katastrálneho operátu.

Trieda G

Termín stred epochy nivelácie
Synonymum stredný čas nivelácie
Definícia

stredný čas súvislej nivelácie určitej siete ako všeobecný aritmetický priemer rokov nivelácie jednotlivých ťahov s prihliadnutím na ich dĺžky

Trieda A

Termín stredná elipsa chýb
Synonymum štandardná elipsa chýb
Definícia

elipsa chýb, ktorej polosi sa čo do smeru aj veľkosti rovnajú stredným chybám (štandardným odchýlkam)

Poznámka

1. Polosi strednej elipsy chýb sú t-násobkom stredných chýb v ich smere (a = t . σx, b = t . σy), kde t = 1.
2. Pravdepodobnosť, že skutočná realizácia oboch premenných (napr. poloha určovaného bodu) leží vo vnútri strednej elipsy chýb, je P = 0,393.

Trieda J

Termín stredná hodnota náhodnej premennej
Synonymum očakávaná hodnota náhodnej premennej
Definícia

začiatočný moment prvého rádu náhodnej premennej

Trieda J

Termín stredná kilometrová chyba
Definícia

jednotková stredná chyba odvodená pre nivelačný ťah dĺžky 1 km

Trieda J

Termín stredná mierka mapy
Definícia

mierka mapy s mierkovým číslom M v intervale od 10 000 do 200 000

Poznámka

V iných štátoch môže mať tento interval iné hodnoty.

Trieda E

Termín stredná polohová chyba (bodu)
Definícia

druhá odmocnina zo súčtu štvorcov stredných kvadratických chýb súradníc (bodu) v rovine

Trieda J

Termín stredná priestorová chyba (bodu)
Definícia

druhá odmocnina zo súčtu štvorcov stredných kvadratických chýb súradníc (bodu) v priestore

Trieda J

Termín stredná rotačná os Zeme
Definícia

priamka spájajúca stredný severný a južný pól Zeme

Poznámka

V súčasnosti prijatým stredným (severným) pólom Zeme je referenčný pól Medzinárodnej služby rotácie Zeme a referenčných systémov a označuje sa skratkou IRP (IERS Reference Pole).

Trieda A

Termín stredná súradnicová chyba (bodu)
Poznámka

pozri dokument "Termíny so vzorcami"

Trieda J

Termín strešný presah
Definícia

vzdialenosť prieniku stavebného objektu s terénom od zvislého priemetu okraja strešného plášťa na terén v určitom mieste stavebného objektu

Trieda F, G

Termín štrich
Definícia

pozri termín korec

Trieda G

Termín stromový signál
Definícia

tyčový signál účelne pripevnený k jednému alebo dvom tesne vedľa seba rastúcim stromom

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie signalizácie bodov.

Trieda F

Termín strž
Definícia

výrazný údolný vhĺbený tvar s nepravidelným sklonom údolnice a svahov, s ostrými a často krivoľakými hranami

Trieda F, E

Termín stúpanie terénu
Definícia

pomer kladného výškového rozdielu dvoch bodov k ich vodorovnej dĺžke

Poznámka

Stúpanie terénu sa zvyčajne kvantifikuje uhlom sklonu alebo v percentách.

Trieda F, E

Termín stupeň obťažnosti
Definícia

vyjadrenie rozdielnosti podmienok vykonávania prác

Poznámka

1. Stupne obťažnosti sa používali pri vyhotovení časových kalkulácií prác podľa jednotných výkonových noriem.
2. Do príslušného stupňa obťažnosti sa práca zaradila podľa popisných charakteristík alebo porovnaním hustoty polohopisu alebo hustoty kresby s grafickým vzorom.

Trieda A, F

Termín stupnicová značka
Definícia

nivelačná značka nástennej stabilizácie s krátkou dielikovou stupnicou na priame nivelačné pripojenie bez laty

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda F

Termín stupňové meranie
Synonymum oblúková metóda
Definícia

klasický spôsob určovania rozmerov zemského elipsoidu rýdzo geometrickým postupom z meraných dĺžok častí oblúkov poludníkov alebo rovnobežiek

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie.

Trieda A

Termín štvorcová siaha
Definícia

jednotka siahovej plošnej sústavy rovnajúca sa 1/1600 katastrálneho jutra

Poznámka

1. Jedna štvorcová siaha (°) = 36 štvorcových stôp (´) = 5 184 štvorcových palcov (´´) = 3,596652 m2.
2. Siahová dĺžková sústava i siahová plošná sústava boli nahradené metrickou sústavou zákonom č. 386/1922 Sb. z. a n. a vykonávacou vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 75/1923 Sb. z. a n., ktorými sa zaviedla metrická miera pre právne rokovania, listiny, knihové zápisy a operáty pozemkovej dane na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.

Trieda G

Termín štvrtinová vrstevnica
Definícia

nevhodné, použi termín doplnková vrstevnica

Trieda E

Termín styčný bod
Definícia

bod geodetickej siete, ktorý je zároveň bodom siete rovnakého druhu susedného štátu

Trieda A

Termín styk dolín
Definícia

miesto, v ktorom sa zbiehajú údolnice

Trieda F, E

Termín styková čiara
Definícia

čiara tvoriaca rozhranie mapovej kresby

Príklad

Sekčná čiara, čiara rozhrania mierok, čiara rozhrania metód.

Trieda E

Termín styková páska
Definícia

kópia alebo rukopisná kresba pruhu polohopisu, výškopisu, prípadne popisu mapy alebo ďalšieho tematického obsahu pozdĺž spoločnej vnútornej rámovej čiary susedných mapových listov

Poznámka

Styková páska slúžila v procese tvorby analógovej mapy.

Trieda E, F

Termín stykový bod
Definícia

bod geodetickej siete, ktorý je súčasne bodom siete rovnakého druhu susedného štátu

Trieda A

Termín súbežná nivelácia
Synonymum dvojitá nivelácia
Definícia

súčasné meranie dvoch nivelačných ťahov jedným nivelačným prístrojom a štyrmi podložkami pre dve nivelačné laty tak, že každá lata sa postupne postaví na dve podložky vzdialené od seba cca 0,5 m

Poznámka

Historický pojem; súčasť staršej, dnes už nepoužívanej technológie mapovania.

Trieda A, F

Termín súbor geodetických informácií (SGI)
Definícia

súčasť katastrálneho operátu obsahujúca údaje určujúce tvar a polohu nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia na zemskom povrchu

Poznámka

Súbor geodetických informácií tvoria katastrálne mapy, mapy určeného operátu, geometrické plány, záznamy podrobného merania zmien, zoznamy súradníc podrobných bodov, súbor lomových bodov hraníc katastrálneho územia, prehľady čísel podrobných bodov, údaje o spojení lomových bodov, definujúci bod katastrálneho územia (iba do začiatku 21. storočia), definujúci bod parcely (iba do začiatku 21. storočia), operát z vytýčenia hranice pozemkov a ďalšia geodetická dokumentácia.

Trieda G

Termín súbor lomových bodov hraníc katastrálneho územia
Definícia

súčasť súboru geodetických informácií, ktorá obsahuje zoznam súradníc všetkých lomových bodov určujúcich priebeh hranice katastrálneho územia

Trieda G

Termín súbor máp
Definícia

skupina máp vybraných podľa zvoleného hľadiska, vyhotovená a usporiadaná podľa jednotných zásad

Trieda E

Termín súbor popisných informácií (SPI)
Definícia

súčasť katastrálneho operátu obsahujúca údaje o katastrálnych územiach, o nehnuteľnostiach, o právach k nehnuteľnostiam, o vlastníkoch a o iných oprávnených osobách, o skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam, o ohlásených zmenách, o zmenách zistených pri prešetrovaní zmien, pri revízii údajov katastra a pri obnove katastrálneho operátu, údaje o sídelných a nesídelných názvoch a údaje o pomocných záznamoch

Trieda G

Termín súbor prevzatých meraní
Definícia

vektorová katastrálna mapa v elektronickej podobe obsahujúca číselné výsledky merania v S-JTSK prevzaté do katastra nehnuteľností v katastrálnom území so spravovanou nečíselnou katastrálnou mapou transformovanou; súbor prevzatých meraní je vo svojom rozsahu záväzný pre geodetické meračské a výpočtové práce

Poznámka

Parcely tvoriace súbor prevzatých meraní sa pre účely poskytovania kópií z katastrálnej mapy premietajú aj do nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy transformovanej.

Trieda G

Termín subregister
Definícia

časť hierarchického registra, ktorá obsahuje položky z určitej časti domény informácií

Trieda C

Termín subregister evidencie nehnuteľností
Definícia

súbor údajov o nehnuteľnostiach spravovaných v evidencii nehnuteľností na pamäťovom médiu počítača

Poznámka

Pozostáva zo subregistra A s údajmi o obciach a katastrálnych územiach, subregistra B s údajmi o užívateľoch a vlastníkoch a subregistra C s údajmi o nehnuteľnostiach.

Trieda G

Termín subtraktívne skladanie farieb
Definícia

odčítací spôsob skladania doplnkových farieb (CMYK): azúrovej (Cyan), purpurovej (Magenta), žltej (Yellow), čiernej (blacK)

Príklad

Skladaním žltej a azúrovej farby pri ofsetovej tlači vznikne zelená farba.

Trieda B, E

Termín súčasný geografický názov
Definícia

geografický názov používaný v súčasnosti

Poznámka

Súčasné geografické názvy a historické geografické názvy sú vzájomne komplementárne.

Príklad

Martin, Gerlachovský štít, Žiar nad Hronom.

Trieda E

Termín súdne inžinierstvo
Definícia

označenie jedného zo študijných odborov v podskupine študijných odborov „konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie“ skupiny študijných odborov „konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie“

Poznámka

1. V súlade s § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spravuje sústavu študijných odborov Slovenskej republiky.
2. Kódové označenie študijného odboru „súdne inžinierstvo“ v sústave študijných odborov je 5.2.58.

Trieda Z

Termín súkromné právo
Synonymum civilné právo
Definícia

časť právneho poriadku európskeho kontinentálneho právneho systému, ktorá tradične zahŕňa občianske právo, obchodné právo, rodinné právo a medzinárodné súkromné právo

Poznámka

Delenie práva na súkromné právo a verejné právo pochádza zo starovekého Ríma.

Trieda G

Termín súkromné vlastníctvo fyzickej osoby
Definícia

skoršia forma vlastníctva, v ktorom vlastníkom pozemku je fyzická osoba

Poznámka

Najčastejšími prípadmi boli:
a) pozemky vlastnili členovia družstva, ktorí ich vniesli do JRD; užíva ich družstvo, ale vlastníctvo člena družstva sa zachovalo,
b) pozemky vlastnili jednotliví občania, ktorí ich užívali ako záhradky, rodinné domčeky, chaty alebo garáže,
c) pozemky vlastnili a na nich hospodárili jednotlivo hospodáriaci roľníci,
d) súkromnými vlastníkmi pôdy boli aj občania, ktorí pôdu neužívali, ale ich pôda sa nachádzala v užívaní socialistických organizácií.

Trieda G

Termín súkromné vlastníctvo právnických osôb
Definícia

forma súkromného vlastníctva právnických osôb, najmä cirkví a náboženských organizácií, ktoré boli zriadené zákonom alebo rozhodnutím povereného orgánu

Poznámka

Pojem súkromné vlastníctvo právnických osôb súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín súlad evidencie nehnuteľností so skutočným stavom
Definícia

zhoda obsahu meračského operátu evidencie nehnuteľností a písomného operátu evidencie nehnuteľností so skutočným stavom v teréne

Poznámka

Zabezpečenie zhody evidencie nehnuteľností so skutočným stavom bolo zákonnou povinnosťou územných orgánov a organizácií geodézie a realizovalo sa formou ohlásených zmien, prešetrovania a merania a za súčinnosti orgánov, organizácií a občanov určenej zákonom.

Trieda G

Termín sumarizačné výkazy
Definícia

súčasť operátu evidencie nehnuteľností obsahujúca usporiadané súhrnné údaje, napr. o druhoch pozemkov, ich užívaní jednotlivými sektormi, o analyzovaní zmien v pôdnom fonde a pod.

Trieda G

Termín sumárne údaje katastra o pôdnom fonde
Definícia

súčasť katastrálneho operátu obsahujúca súhrnné údaje o výmerách územných jednotiek, o druhoch pozemku, ako aj prehľad o vývoji a využívaní pôdneho fondu

Trieda G

Termín súostrovie
Definícia

skupina ostrovov, spravidla rovnakého pôvodu (sopečného, ľadovcového, korálového), tvoriaca svojim rozložením v mori jediný celok so vzdialenosťou medzi jednotlivými ostrovmi menšou ako k pevnine alebo k inej skupine ostrovov

Trieda E, Z

Termín súpis hlásení a listín na zápis zmien
Definícia

súčasť pomocných záznamov súboru popisných informácií obsahujúca charakteristické údaje verejnej a inej listiny zapísanej do katastra

Poznámka

Súpis hlásení a listín na zápis zmien je automatizovane spravovaný za obdobie kalendárneho roka.

Trieda G

Termín súpis parciel
Definícia

súčasť písomného operátu evidencie nehnuteľností obsahujúca v aritmetickom poradí všetky parcely nachádzajúce sa v jednotlivom katastrálnom území, zvyčajne za celú obec, so všetkými evidovanými údajmi o parcelách

Trieda G

Termín súpisné číslo
Definícia

číselný identifikátor budovy, ktorý je jedinečný v rámci obce alebo jej časti

Poznámka

1. Súpisné číslo určuje obec každej budove.
2. Obec rozhodne o žiadosti o určenie súpisného čísla zápisom do registra adries.

Trieda G

Termín súradnicová sieť
Definícia

sústava čiar spájajúca miesta o rovnakých charakteristikách

Príklad

napr. zemepisné dĺžky – poludníky, zemepisné šírky – rovnobežky na referenčnej ploche zemského telesa

Trieda A

Termín súradnicová sieť mapy
Definícia

sústava čiar v mapovom poli spájajúca miesta s rovnakými geografickými, pravouhlými a pod. súradnicami

Poznámka

Existenciu súradnicovej siete mapy naznačujú niekedy len delenia mapového rámu.

Trieda E

Termín súradnicový referenčný systém
Definícia

súbor postupov, algoritmov, konštánt a konvencií definujúcich vzťah k reálnemu svetu

Poznámka

1. Súradnicový referenčný systém sa skladá z dvoch častí: z datumu a zo súradnicového systému.
2. Medzi súradnicové referenčné systémy patria trojrozmerné, dvojrozmerné, projekčné, výškové, zložené a lokálne súradnicové referenčné systémy.

Trieda A

Termín súradnicový systém
Definícia

množina matematických pravidiel (napr. zobrazovacie rovnice) špecifikujúcich priradenie súradníc k bodom

Poznámka

Súradnicový systém je jednou z dvoch častí súradnicového referenčného systému.

Trieda A

Termín súradnicový systém 1942 (S-42)
Definícia

súradnicový referenčný systém, ktorý je definovaný:
1. Krasovského elipsoidom so základným poludníkom Greenwich, referenčným bodom v observatóriu v Pulkove a s parametrami a = 6 378 245 m a f = 1 : 298,3 kde „a" je dĺžka hlavnej polosi a „f" je geometrické sploštenie elipsoidu,
2. Gaussovým-Krügerovým priečnym konformným valcovým zobrazením v šesťstupňových a trojstupňových poludníkových pásoch

Poznámka

1. V Gaussovom-Krügerovom zobrazení je elipsoid priamo zobrazovaný na plášť valca, ktorý sa dotýka referenčnej plochy v základnom poludníku, ktorý je zvolený v strede pásu a v rovine zobrazenia sa zobrazuje ako priamka. Základný poludník sa zobrazením neskresľuje.
2. Zo šesťstupňových pásov pripadajú na územie Slovenskej republiky pásy 33 a 34 so základnými poludníkmi 15° a 21° východnej zemepisnej dĺžky. Z trojstupňových pásov zasahujú na územie Slovenskej republiky pásy 36 až 38 so základnými poludníkmi 18°, 21° a 24° východnej zemepisnej dĺžky. Každý pás má svoj vlastný súradnicový systém. Obraz základného poludníka predstavuje os X a jej kladná orientácia smeruje na sever. Obraz rovníka predstavuje os Y a jej kladná orientácia smeruje na východ. Súradnice X sú pre celé územie Slovenskej republiky kladné. Súradnice Y môžu byť kladné aj záporné. Pre výpočty v bežnej praxi sa súradnice Y modifikujú na súradnice kladné pripočítaním hodnoty 500 km a predradením čísla pásu zmenšeného o hodnotu 30.

Trieda A

Termín súradnicový systém 1946 (S-46)
Definícia

prechodný súradnicový systém použitý na dočasných topografických mapách 1 : 50 000 a 1 : 100 000

Poznámka

Systém vznikol transformáciou Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej JTSK (jej poloha a orientácia na Besselovom elipsoide bola zlepšená na základe zemepisných súradníc nemeckých a sovietskych bodov pri hraniciach Československej socialistickej republiky a zobrazením do 6° pásov Gaussovho-Krügerovho zobrazenia).

Trieda A

Termín súradnicový systém 1952 (S-52)
Definícia

dočasný súradnicový systém pre vojenské mapovanie Československej socialistickej republiky v mierke 1 : 25 000 na základe predbežnej medzinárodnej trigonometrickej siete pred zavedením súradnicového systému 1942

Trieda A

Termín súradnicový systém Deutsches Heeresgitter (DHG)
Definícia

systém, ktorého základom bola Jednotná trigonometrická sieť katastrálna transformovaná do nemeckej trigonometrickej siete zobrazenej v 6° pásoch Gaussovho - Krügerovho zobrazenia

Poznámka

Systém sa používal na území Čiech a Moravy na topografické mapovanie v období protektorátu.

Trieda A

Termín súradnicový systém Deutsches Reichgitter (DRG)
Definícia

systém, ktorého základom bola Jednotná trigonometrická sieť katastrálna transformovaná do nemeckej trigonometrickej siete zobrazenej v 3° pásoch Gaussovho - Krügerovho zobrazenia na mapovanie vo veľkých mierkach

Poznámka

Systém sa používal na území Čiech a Moravy na topografické mapovanie v období protektorátu.

Trieda A

Termín Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK)
Synonymum Křovákov systém
Definícia

súradnicový systém, ktorý je definovaný Křovákovým zobrazením, popisujúcim výpočet pravouhlých rovinných súradníc konformného kužeľového zobrazenia vo všeobecnej polohe z daných zemepisných súradníc na Besselovom elipsoide

Poznámka

Os X tvorí základný poludník 42°30' východne od Ferra, začiatok pravouhlej rovinnej súradnicovej sústavy je vo vrchole kužeľa, súradnice x rastú smerom na juh, súradnice y rastú smerom na západ. Územie Slovenska leží v kladnom kvadrante.

Trieda A

Termín susedná stavba
Definícia

stavba na susednom pozemku

Trieda

Termín susedný pozemok
Definícia

pozemok so spoločnou hranicou

Poznámka

Na účely zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe je susedným pozemkom aj pozemok, ktorý nemá spoločnú hranicu s pozemkom, na ktorom sa navrhuje uskutočňovať stavebné práce a pripravovaná stavba alebo zmena stavby alebo jej predpokladaná prevádzka môže mať dlhotrvajúci priamy negatívny vplyv na užívanie pozemku alebo stavby na ňom, najmä obťažovaním hlukom, vibráciami, prachom alebo zápachom, tienením, alebo zasahovaním požiarne nebezpečným priestorom.

Trieda D, G

Termín suťový kužeľ
Definícia

viac alebo menej pravidelná časť kužeľovej plochy vzniknutá pri úpätí skalných stien alebo strmých svahov pôsobením zemskej tiaže

Trieda F, E

Termín súvislé mapovanie
Definícia

mapovanie na vyhotovenie súvislého mapového diela

Trieda F

Termín svah
Definícia

povrchová forma podmienená sklonom terénu nad 2o

Trieda E

Termín svahová kopa
Definícia

kopa zdvíhajúca sa zo svahového chrbta

Trieda F, E

Termín svätoštefanský systém
Definícia

jeden z katastrálnych súradnicových systémov bývalého Rakúsko-Uhorska so začiatkom v bode veže chrámu sv. Štefana vo Viedni a osou X v jeho poludníku

Poznámka

1. Základom bola katastrálna triangulácia z rokov 1821 – 1840 a Cassiniho zobrazenie.
2. Použil sa na katastrálne mapovanie v mierke 1 : 2880 na území Moravy a Sliezska.

Trieda A

Termín svažitosť
Definícia

nevhodné, použi termín sklon terénu

Trieda F, E

Termín svetelné meranie dĺžok
Definícia

synonymný termín v minulosti používaný na označenie pojmu elektrooptické meranie dĺžok

Trieda A

Termín svetlometník
Definícia

zacvičený meračský pomocník obsluhujúci heliotrop alebo svetlomet pri triangulačných prácach

Poznámka

Historický pojem.

Trieda A

Termín svetové more
Definícia

pozri termín svetový oceán

Trieda L

Termín Svetový geodetický systém 1984 (WGS84)
Definícia

globálny geocentrický referenčný súradnicový systém realizovaný americkým globálnym navigačným satelitným systémom NAVSTAR

Trieda A

Termín svetový oceán
Synonymum svetové more
Definícia

celá súvislá vodná hmota Zeme s výnimkou vôd na súši (t. j. vo vodných tokoch, vodných plochách a v ľadovcoch) a vody viazanej v mineráloch a horninách (t. j. najmä podzemná voda), v biosfére a v atmosfére

Poznámka

Svetový oceán pokrýva 361 mil. km2 povrchu Zeme, má priemernú hĺbku 3 790 m, a obsahuje 1 370,3 mil. km3 vody.

Trieda L

Termín syntetická mapa
Definícia

tematická mapa, ktorá zobrazuje výsledok syntézy viacerých javov a ich súvislosti a vzťahy

Príklad

Regionalizačná mapa, typizačná mapa, prognostická mapa.

Trieda E

Termín systém geografických identifikátorov
Definícia

štruktúrovaná množina geografických identifikátorov so spoločnou témou a formátom

Príklad

Poštové smerové čísla.

Trieda C

Termín systematická chyba
Definícia

komponent (časť) chyby merania, ktorý pri zmene podmienok opakovaných meraní ostáva konštantný alebo variuje predvídateľným spôsobom

Poznámka

1. Systematická chyba môže byť konštantná, jednostranná, periodická, skupinová alebo aj iným spôsobom premenlivá.
2. Systematická chyba a jej príčiny môžu byť známe a neznáme. Na kompenzáciu vplyvu známej systematickej chyby na meranie sa použije korekcia.
3. Systematická chyba sa môže určiť aj ako rozdiel úplnej (celkovej) chyby merania a náhodnej chyby merania.

Trieda J

Aktualizované 26.02.2024