Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 20.06.2024

Písmeno: c

Termín čapová značka
Definícia

nivelačná značka s guľovitou alebo valcovou hlavou, ale polguľovým výčnelkom, ktorá sa osádza vždy vodorovne

Trieda A

Termín časopriestorová doména
Definícia

oblasť skladajúca sa z geometrických objektov opisovaných priestorovými a časovými súradnicami

Trieda C

Termín časová poloha
Definícia

poloha v časovom referenčnom systéme

Trieda C

Termín časová presnosť
Definícia

parameter kvality opisujúci presnosť časových aspektov geografických dát

Trieda C

Termín časová rozlíšiteľnosť
Definícia

najmenší časový aspekt, ktorý je zaznamenaný v databáze

Trieda C

Termín časová súradnica
Definícia

vzdialenosť od začiatku intervalovej stupnice používanej ako základ časového súradnicového systému

Trieda C

Termín časový rad
Definícia

súbor realizácií náhodnej premennej chronologicky usporiadaných podľa argumentu – času, na ktorý sa realizácia náhodnej premennej viaže

Trieda J

Termín časť obce
Definícia

nižšia územná jednotka obce, menšia ako obec, ktorá má vlastný názov a spravidla i vlastné katastrálne územie

Poznámka

1. Časť obce môže byť osídlená alebo ju môže tvoriť len poľnohospodárska, lesná či iná pôda.
2. Časť obce môže mať vlastné symboly.

Trieda E

Termín caster NTRIP
Synonymum caster
Definícia

softvér, ktorý prijíma údaje z permanentných referenčných staníc GNSS a podľa nastavení a požiadaviek distribuuje oprávneným používateľom (klientom NTRIP) cez prístupové body (mountpointy) prostredníctvom internetu korekcie na meranie metódami GNSS v reálnom čase

Poznámka

Termín NTRIP je skratkou odvodenou z Networked Transport of RTCM via Internet Protocol.

Trieda A

Termín celkové pretvorenie
Definícia

pretvorenie oproti tvaru v základnej etape (epoche) merania

Trieda D

Termín celkový posun
Definícia

posun stavebného objektu oproti polohe v základnej etape (epoche) merania

Trieda D

Termín centrácia meračského stola
Definícia

postavenie zobrazeného stanoviska nad skutočným stanoviskom v teréne

Trieda A

Termín centračná podložka
Synonymum dostreďovacia podložka
Definícia

pomôcka spojená so statívom upinacou skrutkou a slúžiaca na pripevnenie, centrovanie a urovnanie rôznych meracích prístrojov a cieľových značiek pomocou stavacich skrutiek

Trieda I

Termín centračné prvky
Definícia

dÍžka excentricity a pripájaci uhol, ktoré určujú polohu excentrického bodu (stanoviska, cieľa) vzhľadom na centrický bod

Trieda A

Termín centrálny register geodetov
Definícia

zoznam osôb, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu, a ktorým Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydal preukaz geodeta

Poznámka

1. Centrálny register geodetov spravuje a zverejňuje na svojom webovom sídle Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
2. Zápis v centrálnom registri geodetov oprávňuje držiteľa platného preukazu geodeta na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti, na vstup do štátnej dokumentácie a na vyžiadanie údajov z katastrálneho operátu elektronicky.

Trieda G, Z

Termín cenzový výber prvkov mapy
Definícia

<v kartografickej generalizácii> stanovenie podmienky minimálnych rozmerov (dĺžky, šírky, plochy) alebo počtu prvkov na ich prevzatie do mapy

Poznámka

Je to jedna z metód kartografickej generalizácie využívaná pri odvodzovaní topografických máp menšej mierky z máp väčšej mierky alebo pri tvorbe tematických máp malých mierok. Cenzus stanovuje tvorca mapy (autor, redaktor) podľa znalosti a skúsenosti.

Trieda E

Termín cerina
Synonymum cerová dúbrava
Definícia

les s prevládajúcou drevinou dubom cerovým (Quercus cerris)

Trieda E

Termín cesta
Definícia

pozemná komunikácia zaradená do cestnej siete vrátane pozemných komunikácií mimo súvisle zastavaného územia alebo územia určeného na zastavanie, ktoré spájajú železničné stanice, terminály kombinovanej dopravy, letiská pre pravidelnú verejnú dopravu a verejné prístavy s diaľnicami a cestami, ak neslúžia ako účelové komunikácie prevažne na prevádzku alebo na správu týchto zariadení

Trieda D, G

Termín cestná mapa
Definícia

tematická mapa zobrazujúca sieť klasifikovaných ciest a uvádzajúca informácie vzťahujúce sa na cesty

Trieda E

Termín cestné ochranné pásmo
Definícia

priestor slúžiaci na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na ochranu premávky na nich mimo súvisle zastavaného územia

Poznámka

1. Pre jednotlivé druhy a kategórie komunikácií je určená šírka ochranného pásma vykonávacím predpisom k zákonu č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestnému zákonu) v znení neskorších predpisov, a to pri diaľniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi priľahlého jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.
2. Cestné ochranné pásmo pre novobudované alebo rekonštruované diaľnice, cesty a miestne komunikácie vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia.
3. V cestnom ochrannom pásme je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom.

Trieda D, G

Termín cestné teleso
Definícia

súčasť pozemnej komunikácie ohraničená vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov

Trieda D, G

Termín cezpoľný pozemok
Definícia

pozemok ležiaci v inej obci, ako býval jeho užívateľ, prípadne jeho vlastník

Poznámka

Pojem cezpoľný pozemok súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín charakteristický bod osi
Definícia

koncový bod mosta, tunela, štôlne alebo bod na kolmých osiach upravených priestranstiev, resp. bod rozdeľujúci most, tunel, štôlňu alebo osi upravených priestranstiev na čiastkové úseky

Trieda D

Termín charakteristický bod trasy
Definícia

bod trasy vyjadrujúci jej priebeh

Poznámka

Medzi charakteristické body trasy patria začiatok a koniec oblúka (ZO, KO), začiatok a koniec trasy (ZU a KU), vrchol oblúka (V), stred oblúka (S), vrcholové body trasy (VB), body medzi kružnicovými oblúkmi a prechodnicami, resp. priamymi úsekmi (PK, TK, TP, KP, KT, PT).

Trieda D

Termín charakteristika nehnuteľnosti
Definícia

špecifikácia podrobnej kategorizácie spôsobu využívania pozemku, druhu chránenej nehnuteľnosti, právneho vzťahu, umiestenia pozemku, spoločnej nehnuteľnosti, druhu stavby, umiestenia stavby, druhu priestoru a druhu nebytového priestoru

Poznámka

Číselné kódové označenie jednotlivých druhov charakteristiky nehnuteľností je súčasťou súboru popisných informácií.

Trieda G

Termín chlm
Definícia

neveľký zalesnený kopec

Trieda E, Z

Termín choronymum
Definícia

geografický názov väčšieho sídelného alebo nesídelného prírodného alebo administratívneho celku z hľadiska horizontálneho členenia

Poznámka

Choronymá sa delia na prírodné choronymá a na administratívne choronymá.

Príklad

1. Prírodné choronymá: Horehronie, Záhorie, Potorysie, Biele Karpaty, Kysuce, Afrika, Himaláje, Pobaltie, Sahara.
2. Administratívne choronymá: Liptov, Trenčiansky kraj, Abov, Stredoslovenský kraj, okres Hlohovec, Európska únia, Portugalsko.

Trieda E

Termín chotárnik
Definícia

1. občan (fyzická osoba), ktorý vlastnil alebo užíval pozemok v predmetnej obci
2. hraničný znak na hranici katastrálneho územia alebo na obecnej hranici

Poznámka

Pojem chotárnik vo význame občan (fyzická osoba) súvisel s evidenciou nehnuteľností.

Trieda G

Termín chránená vodohospodárska oblasť
Definícia

územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd, ak zároveň bolo vládou vyhlásené za takú

Trieda G

Termín chrbát
Definícia

vydutá geomorfologická jednotka s pretiahnutým pôdorysom, výraznými okrajovými svahmi a s plochou zaoblenou vrcholovou časťou

Trieda E

Termín chrbátnica
Definícia

čiara spájajúca najvyššie miesta chrbta a hrebeňa

Trieda F, E

Termín chyba druhého druhu
Definícia

chyba, ktorá nastane, ak sa nulová hypotéza H0 nezamietne, hoci je nesprávna; pravdepodobnosť výskytu tejto chyby sa označuje β a hodnota (1- β) sa nazýva sila testu

Trieda J

Termín chyba popisu mapy
Definícia

chybný text alebo chybné umiestnenie textu na mape, príp. nesprávny druh písma

Trieda E

Termín chyba prvého druhu
Definícia

chyba, ktorá nastane, ak sa nulová hypotéza H0 zamietne, aj keď je správna; pravdepodobnosť výskytu tejto chyby sa označuje α a nazýva sa hladina významnosti testu

Trieda J

Termín čiastková terénna plocha
Definícia

malá časť zemského povrchu, ktorú možno nahradiť jednoduchou geometrickou plochou (rovinou)

Trieda F, E

Termín čiastkové pretvorenie
Definícia

pretvorenie oproti tvaru v predchádzajúcej etape (epoche) merania

Trieda D

Termín čiastkový mapový list
Definícia

mapový list menšieho formátu ako mapový list normálneho kladu mapových listov

Trieda E

Termín čiastkový posun
Definícia

posun stavebného objektu oproti polohe v predchádzajúcej etape (epoche) merania

Trieda D

Termín čiastočný výpis z listu vlastníctva
Definícia

výpis obsahujúci vybrané údaje z výpisu z listu vlastníctva

Poznámka

Čiastočný výpis z listu vlastníctva buď obsahuje iba údaje vzťahujúce sa na jednu nehnuteľnosť alebo skupinu nehnuteľností z časti A listu vlastníctva, alebo iba údaje vzťahujúce sa na jedného zo spoluvlastníkov alebo na skupinu spoluvlastníkov z časti B listu vlastníctva, s prislúchajúcimi vpismi údajov v časti C listu vlastníctva.

Trieda G

Termín cieľový bod
Definícia

bod, na ktorý sa pri meraní zameriava

Trieda A, F

Termín číselná aktualizácia mapy
Definícia

aktualizácia mapy, pri ktorej boli podrobné body zameranej zmeny vyjadrené v súradniciach

Poznámka

1. Pojem číselná aktualizácia mapy súvisel s evidenciou nehnuteľností.
2. Pojem číselná aktualizácia mapy (číselné meranie zmien) je komplementárny k pojmu evidenčná aktualizácia mapy (evidenčné meranie zmien).

Trieda G

Termín číselná katastrálna mapa
Definícia

katastrálna mapa spracovaná na podklade číselných meračských údajov, v ktorej každý podrobný lomový bod je určený geodeticky (s jedinečným číslom podrobného bodu, so súradnicami podrobného bodu v S-JTSK a s kódom kvality podrobného bodu T=1 až T=4)

Trieda G

Termín číselná mapa
Definícia

mapa spracovaná na podklade číselných meračských údajov

Poznámka

Dokumentované číselné meračské údaje číselnej mapy umožňujú obnoviť mapu pri strate alebo zničení.

Trieda G, F

Termín číselná metóda
Definícia

meracia metóda, pri ktorej sa získavajú číselné údaje o polohe bodov meraním alebo súradnice bodov číselným fotogrametrickým vyhodnocovaním

Trieda A

Termín číselná mierka mapy
Definícia

číselné vyjadrenie mierky mapy v podobe 1 : M (napr. 1 : 25 000), kde M je mierkové číslo

Trieda E

Termín číselná vektorová katastrálna mapa
Definícia

katastrálna mapa v S-JTSK spravovaná v elektronickej podobe, ktorá vznikla z číselných výsledkov merania

Trieda G

Termín číselné fotogrametrické vyhodnotenie
Synonymum numerické fotogrametrické vyhodnotenie
Definícia

fotogrametrické vyhodnotenie, ktorého výsledkom sú modelové súradnice vyhodnocovaných bodov

Trieda B

Termín číselné geodetické údaje
Definícia

numerické informácie o geodetickom bode, napr. súradnice, nadmorská výška, tiažové zrýchlenie a pod.

Trieda A

Termín číselne určený bod
Definícia

bod, ktorý je v 2D, 3D alebo 4D priestore určený z meraných veličín

Poznámka

Merané veličiny môžu byť uhly, dĺžky alebo sú­radnice vo zvolenom súradnicovom systéme.

Trieda A

Termín číslo mapového listu
Definícia

číslo, ktoré označuje umiestnenie alebo poradie mapového listu v klade mapových listov

Trieda E, F

Termín číslovanie parciel
Definícia

označovanie parciel na mapách arabskými číslami podľa stanovených zásad

Trieda G

Termín čítanie mapy
Definícia

chápanie obsahu mapy na základe vnímania mapových znakov s ich významom a polohou

Trieda E

Termín citlivý prvok
Definícia

časť snímača, ktorá mení meranú veličinu na veličinu spracovateľnú senzorom

Poznámka

Citlivý prvok je tá časť snímača, na ktorú bezprostredne pôsobí meraná veličina.

Trieda B, I

Termín civilný geometer
Definícia

geodeticko-kartografický odborník s neúplným vysokoškolským vzdelaním

Poznámka

1. Civilný geometer musel mať na výkon profesie oprávnenie, musel byť úradne autorizovaný.
2. Historický pojem; súčasť staršieho odborného vzdelávacieho systému.

Trieda A, Z

Termín členitý terén
Definícia

terén s veľkým počtom vydutých a vypuklých tvarov

Trieda F, E

Termín copyright kartografického diela
Definícia

vyjadrenie ochrany autorského a vydavateľského práva na kartografické dielo

Poznámka

Vyjadruje sa slovne „Copyright by...“ alebo symbolom ©, s pripojením mena autora (pôvodcu) alebo názvu vydavateľa a roku prvého zverejnenia diela.

Trieda E

Termín copyright mapy
Definícia

vyjadrenie ochrany autorského a vydavateľského práva na mapu alebo na mapové dielo

Poznámka

Vyjadruje sa slovne „Copyright by...“ alebo symbolom ©, s pripojením mena autora alebo názvu vydavateľa a roku prvého zverejnenia diela.

Trieda F, G

Aktualizované 26.02.2024