Preskočiť na obsah


Oznamy

Nová aplikácia Atribúty katastrálneho operátu je webová aplikácia spravovaná ÚGKK SR, dostupná v prostredí internetu na adrese https://ako.vugk.sk. Má za úlohu poskytnúť on-line informácie o aktuálnom stave katastrálneho operátu v ľubovoľnej lokalite SR. Poskytuje metaúdaje o súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností za katastrálne územie, ktoré sú požadované pri tvorbe geometrických plánov a pri aktualizácii vektorových katastrálnych máp (VKM), vektorových máp UO (VMUO) a súborov prevzatých meraní (SPM). Poskytované údaje sú aktualizované priebežne. Aplikácia podporuje všetky internetové prehliadače, ktoré podporujú štandard HTML5 a majú povolené spúšťanie JavaScript a prácu s CSS. Odporúčané sú prehliadače Google Chrome, Mozilla Firefox a Edge v aktuálnych verziách.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) v súlade s prevzatím a uvedením do prevádzky nového Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností (Portál ESKN, https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/) pristúpil k utlmovaniu a postupne až k úplnému odstaveniu prevádzky doterajšieho Katastrálneho portálu (KaPor, www.katasterportal.sk). Prevádzka doterajšieho Katastrálneho portálu (KaPor, www.katasterportal.sk) je zabezpečená do 30.04.2022 a po tomto termíne už tento katastrálny portál (KAPOR) nebude ďalej prevádzkovanýbude nahradený službou v ESKN . 

Služba Kópia z katastrálnej mapy je sprístupnená v mapovom rozhraní informačného systému základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS, https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/).

Služba Vyhľadávanie nezistených vlastníkov je implementovaná v portáli doplnkových služieb katastra nehnuteľností (Portál DSKN, https://karepos.vugk.sk/karepos/) a je spoplatnená.

O ďalšom postupe procesu vypínania staršieho portálu a tiež o novinkách a zmenách v systémoch ÚGKK SR (najmä Portál ESKN a ZBGIS) Vás budeme informovať na našich webových stránkach.

Všetky oznamy