Preskočiť na obsah


Verejný prístup k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať:

  1. písomne na adrese: Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave, Chlumeckého ul. č. 4, 826 62 Bratislava 2
  2. osobne v podateľni ústavu: 3. poschodie, číslo dverí 333 v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 h
  3. e-mailom na adrese: vugk@skgeodesy.sk
  4. telefonicky na čísle: 02/2081 6180

V prípade, ak žiadosť o sprístupnenie informácie spĺňa náležitosti stanovené zákonom o slobode informácií č. 211/2000 Z. z., bude vybavená najneskôr do 10 dní odo dňa jej podania. Ak zo závažných dôvodov uvedených v citovanom zákone nemôže byť žiadosť do 10 dní vybavená, bude žiadateľovi táto skutočnosť oznámená spolu s predĺžením lehoty.

Cenník úhrad za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie v Bratislave:

Por. Názov Cena
1. Tlač: formát A4 jednostranná 0,08 €
2. Tlač: formát A4 obojstranná 0,13 €
3. Tlač: formát A3 jednostranná 0,17 €
4. Tlač: formát A3 obojstranná  0,27 €
5. CD 0,66 €
6. DVD 0,66 €
7. Obálka C6 (malá) 0,10 €
8. Obálka A5 (stredná) 0,15 €
9. Obálka A4 (veľká) 0,20 €
10. Obálka na CD/DVD 0,17 €
11. Poštovné do 50 g 0,60 €
12. Poštovné do 100 g  0,70 €
13. Poštovné do 500 g 0,80 €
14. Poštovné do 1000 g 1,20 €
15. E-mail, TEL.: informácie zasielané elektronickou poštou a telefonicky sú poskytované bezplatne
16. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne neprekročia 1,66 €

Aktualizované 02.10.2017