Preskočiť na obsah


W-KN

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave vykonáva a zabezpečuje systematický, cieľavedomý, organizovaný a koordinovaný výskum a vývoj v odbore geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Sleduje celosvetový trend vývoja a najnovšie výsledky vedy a techniky.

V oblasti katastra nehnuteľností na jednej strane v rámci služby pre ÚGKK SR zabezpečuje plynulé premietnutie zmien do existujúceho funkčného programového vybavenia na jednotlivých článkoch rezortu a na strane druhej sa podieľa na vývoji nového programového vybavenia.

Zmeny do súboru aplikácií boli vykonané na základe nasledujúcich prijatých dokumentov:

§ Vyhláška 300/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

§ Vyhláška 461/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 28. októbra 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Nasledujúca tabuľka obsahuje prierez aktuálneho zoznamu aplikácií W_KN používaných v rezorte ÚGKK SR, ktoré v rámci organizačného členenia rezortu jednotlivé subjekty majú k dispozícií podľa ich pôsobenia v prostredí chráneného intranetu.

Program Zameranie aplikácie Dátum Verzia
WISKN - základná aplikácia pre prácu s údajmi SPI KN 12/2009 3.50
WRKN - na prácu s údajmi SR KK 6/2009 3.63
WPRISP - na prácu s príspevkami 10/2009 2.16
WROEP - na prácu s údajmi ROEP-u 3/2009 2.07
WROEP5 - na prácu s údajmi ROEP-u podľa novej metodiky 3/2009 1.09
WTKN - na testovanie údajov SPI KN 12/2009 1.08
WUKN - na aktualizáciu údajov SPI KN 12/2009 1.10
WUPV - na úzko špecifickú aktualizáciu údajov KN 12/2009 1.03
WPU - na pozemkové úpravy 12/2009 1.30
WCTRL - na kontrolu údajov SGI KN 11/2009 1.35
WHPU - hromadné poskytovanie údajov KN NA GKÚ 12/2005 1.50
OBALKOVACKA - na vyhotovenie obálok pre písomný styk s občanmi 11/2009 1.12
WEVKLAD - kontrola a zápis návrhu elektronického vkladu do WRKN 8/2009 1.10

Aktualizované 11.05.2017