Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Oznamy | VÚGK

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Oznamy

Web aplikácia Kalibračného centra geodézie (KCG) pre záujemcov o testovanie/kalibráciu elektronických diaľkomerov (EDM) je dostupná na adrese https://kcg.vugk.sk/

Aplikácia vyžaduje registráciu žiadateľa a po prihlásení umožňuje výber z ponúkaných termínov.

Protokol z testovania/kalibrácie deklaruje zhodu alebo nezhodu testovaného systému (EDM a zrkadlo) so špecifikáciou udávanou výrobcom.

Protokol v nutných prípadoch obsahuje rovnicu kalibračnej korekcie testovaného systému. 

Nová aplikácia Atribúty katastrálneho operátu je webová aplikácia spravovaná ÚGKK SR, dostupná v prostredí internetu na adrese https://ako.vugk.sk. Má za úlohu poskytnúť on-line informácie o aktuálnom stave katastrálneho operátu v ľubovoľnej lokalite SR. Poskytuje metaúdaje o súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností za katastrálne územie, ktoré sú požadované pri tvorbe geometrických plánov a pri aktualizácii vektorových katastrálnych máp (VKM), vektorových máp UO (VMUO) a súborov prevzatých meraní (SPM). Poskytované údaje sú aktualizované priebežne. Aplikácia podporuje všetky internetové prehliadače, ktoré podporujú štandard HTML5 a majú povolené spúšťanie JavaScript a prácu s CSS. Odporúčané sú prehliadače Google Chrome, Mozilla Firefox a Edge v aktuálnych verziách.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) v súlade s prevzatím a uvedením do prevádzky nového Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností (Portál ESKN, https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/) pristúpil k utlmovaniu a postupne až k úplnému odstaveniu prevádzky doterajšieho Katastrálneho portálu (KaPor, www.katasterportal.sk). Prevádzka doterajšieho Katastrálneho portálu (KaPor, www.katasterportal.sk) je zabezpečená do 30.04.2022 a po tomto termíne už tento katastrálny portál (KAPOR) nebude ďalej prevádzkovanýbude nahradený službou v ESKN . 

Služba Kópia z katastrálnej mapy je sprístupnená v mapovom rozhraní informačného systému základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS, https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/).

Služba Vyhľadávanie nezistených vlastníkov je implementovaná v portáli doplnkových služieb katastra nehnuteľností (Portál DSKN, https://karepos.vugk.sk/karepos/) a je spoplatnená.

O ďalšom postupe procesu vypínania staršieho portálu a tiež o novinkách a zmenách v systémoch ÚGKK SR (najmä Portál ESKN a ZBGIS) Vás budeme informovať na našich webových stránkach.

Oznámenie o kontinuite poskytovania služieb

Služby pre zákazníkov Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave sú zabezpečované štandardne.

VÚGK oznamuje, že z dôvodu vyhláseného núdzového stavu pre pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2, a za účelom ochrany verejného zdravia, sa verejný odpočet VÚGK za rok 2019 NEUSKUTOČNÍ.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom SARS-CoV-2 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR oznamuje, že elektronické služby katastra nehnuteľností sú stále dostupné v štandardnom režime, to znamená, že tieto služby je možné naďalej využívať pre elektronickú komunikáciu s orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností a na prehliadanie údajov katastra nehnuteľností prostredníctvom internetových portálov. Rovnako sú stále dostupné aj ostatné služby poskytované Úradom geodézie, kartografie a katastra SR podľa príslušných právnych predpisov.

Zároveň Úrad geodézie, kartografie a katastra SR oznamuje, že údaje z informačného systému katastra nehnuteľností sú poskytované pre odberateľov v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok a vydávanie preukazov geodeta prebieha v nezmenenom režime.

Dňa 01.10.2018 je sprístupnená služba "Súpis nehnuteľností vlastníka" na portáli ESKN v časti „elektronické služby“. Cenník služby: http://www.gku.sk/files/gku/produkty-sluzby/cennik_gku.pdf  (strany 15 a 16).

Dňa 17.09.2018 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom portálu ESKN poskytovanie elektronických  služieb o novú službu „Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“. Nová služba sledovania zmien v katastri nehnuteľností je spustená v overovacej prevádzke a umožní registrovaným užívateľom sledovať zmeny uskutočnené v údajoch katastra nehnuteľností počas zvoleného časového obdobia. Služba má zaistiť informovanosť vlastníkov nehnuteľností, či iných osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam, že v katastri nehnuteľností dochádza k zmene na sledovanej nehnuteľnosti. Hlavným cieľom poskytovania služby je zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam, zapísaných v katastri nehnuteľností. Aktivovaná služba bude užívateľov automaticky informovať o tom, že na sledovanej nehnuteľnosti došlo k zmene v katastri nehnuteľností. Zmenou sa rozumie vyznačenie upozornenia, že právne vzťahy sú dotknuté zmenou (t. j. vyznačenie plomby), vykonanie vkladu, vykonanie záznamu, zápis poznámky. Služba je viazaná na aktualizáciu súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, a táto prebieha v overovacej prevádzke na dennej báze počas pracovných dní.

Služba je prevádzkovaná podľa podmienok prevádzkovania a je súčasťou portálu ESKN v časti „elektronické služby“. Cenník služby: http://www.gku.sk/files/gku/produkty-sluzby/cennik_gku.pdf  (strany 15 a 16).

VÚGK oznamuje, že z dôvodu účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 25.05.2018 platia nové Obchodné a licenčné podmienky poskytovania vybraných údajov  z  informačného systému katastra nehnuteľností.

Bližšie informácie sú zverejnené tu.

VÚGK dáva do pozornosti informáciu podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Osobné údaje obsiahnuté v Informačnom systéme katastra nehnuteľností, ktorú vydal Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Bližšie informácie sú zverejnené tu.

Aktualizované 17.05.2022