Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:O ústave | VÚGK

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


O ústave

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK) bol zriadený 1. januára 1970 na návrh Slovenskej správy geodézie a kartografie (SSGK) výskumnou radou Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky (MVT SSR).

Vedecké činnosti a ciele novovzniknutej inštitúcie sa zameriavali hlavne na úlohy základného výskumu v súlade s úlohami štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, medzinárodnú spoluprácu, základný a aplikovaný výskum pre potreby SSGK, aplikáciu geodetických metód v netopografickej oblasti, návrhy technológií z dosiahnutých výsledkov a spolupôsobenie pri ich vydávaní, užívacie a právne vzťahy k nehnuteľnostiam a na ekonomiku a riadenie prác v rezorte. V nasledujúcich obdobiach postupne pribúdali činnosti ako napr. odborové vzdelávanie v Odborovom stredisku vzdelávania pracujúcich, znalecká činnosť v odbore geodézia a kartografia, terminologická činnosť a tvorba technických predpisov, metrologická činnosť v Metrologickom stredisku a pod. V roku 1978 predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) po zhodnotení úrovne vedeckovýskumných prác určilo VÚGK školiacim pracoviskom pre výchovu nových vedeckých pracovníkov vo vednom odbore geodézia, špecializovaná teoretická geodézia a technická geodézia. Rozhodnutím MVT SSR sa na ústave v roku 1986 zriadilo aj Stredisko diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). S rozširovaním činnosti ústavu sa rozrastal aj počet zamestnancov. Oproti pôvodným 15 zamestnancom v roku 1970 ma ústav v roku 1980 36 zamestnancov a v roku 1990 už 57 zamestnancov. Postupne sa zlepšovalo aj prístrojové vybavenie – fotogrametrická kamera WILD RC5, infrakamera ATS 625, multispektrálne kamera Rolleiflex, Koordimeter H, Kartoflex, Klimsh-Colortronic, linka na spracovanie videa a ďalšie počítačové vybavenie. Okrem vylepšovania techniky sa zvyšovala aj aktívna účasť na domácich i zahraničných konferenciách a sympóziách, a takisto sa rozvinula vedecká publikačná činnosť. Vďaka dosiahnutým výsledkom sa VÚGK dostával do povedomia širokej odbornej verejnosti a jeho výskumní pracovníci boli prizvaní do vedeckých rád, komisií a pracovných skupín (pracovná skupina kozmickej fyziky organizácie Interkozmos, pracovná skupina Medzinárodnej geodetickej asociácie IAG). Od roku 1976 mal ústav zastúpenie aj v redakcii odborného časopisu Geodetická a kartografický obzor (GaKO). V roku 1982 sa VÚGK presťahoval z Peknej cesty č. 15 do novej budovy na Chlumeckého ulici č. 4, kde sídli dodnes. Práce VÚGK sú zamerané hlavne na oblasť katastra nehnuteľnosti, geografických informačných systémov, kartografie, geodetické základy a diaľkový prieskum Zeme. V rámci medzinárodnej spolupráci sa zapojil do výskumu recentných pohybov zemského povrchu v rámci Stredoeurópskej iniciatívy, spolupracoval na zapojení československých polohových základov do polohových základov západnej Európy v rámci európskej siete referenčných staníc GNSS (EUREF), na medzinárodnom výskume geodynamiky Zeme a na prepojení polohových, výškových a tiažových základov Slovenska, Rakúska a Maďarska. Jednotlivý pracovníci výskumného ústavu aktívne pôsobili vo viacerých odborných komisiách medzinárodných mimovládnych organizácií ako napr. Interantional Association of Geodesy, International Federation of Surveyors, International Cartographic Association, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing a.p. Okrem aktívneho pôsobenia v rôznych komisiách sa VÚGK zapojil aj do projektov ako napr. „Innovative computer aided interpretation of cadastral maps“, projekt „Informačný systém katastra nehnuteľností II. generácie, posilnenie služieb geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností v SR a implementácia národných katastrálnych pravidiel“, projekt „Twinning ligth“, projekt LACI – „Land Administration and Cadastral Informations“ a projekt GIS4EU. VÚGK aktuálne spolupracuje na projekte Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN), zabezpečuje bezproblémovú prevádzku viacúčelového katastra (VUK), vykonáva podporné činnosti pri implementácií európskej smernice INSPIRE, zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) a pre základnú bázu geografického informačného systému (ZBGIS), spĺňa úlohy vyplývajúce z implementácie registra priestorových informácií (RPI), spolupracuje na tvorbe digitálneho modelu reliéfu (DMR) a vykonáva prevádzku a podporu IT služieb zabezpečovaných VÚGK a organizačné a technické zabezpečenie odborných školení. Zamestnanci VÚGK aj v súčasnosti aktívne vystupujú na rôznych národných i medzinárodných konferenciách ako napr. Inspirujme se..., Medzinárodné geodetické dni (česko-slovensko-poľské), GIS Ostrava atď.

Podrobný opis činností VÚGK sa nachádza v článku „45 rokov Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave“ v odbornom časopise GaKO.

 

 

Aktualizované 26.11.2019