Preskočiť na obsah


PCC

Stála komisia pre kataster pri Európskej Únii

PCC logo

Stála komisia pre kataster v Európskej únii (Permanent Committee on Cadastre in the European Union) vznikla 14. októbra 2002 rozhodnutím Spoločného výskumného centra v Ispre (Taliansko) a zástupcov inštitúcií zodpovedných za kataster v 15 členských štátoch Európskej únie (EÚ). Jej cieľom je vytvárať vhodný priestor na prezentáciu aktivít EÚ a členských štátov týkajúcich sa katastra a na ich základe rozvíjať stratégie, navrhovať spoločné iniciatívy s cieľom dosiahnuť lepšiu koordináciu v rámci európskych katastrálnych systémov a ich užívateľov.

Spoločná konferencia PCC, EuroGeographics - CLRKEN a EULIS

Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v Rade. Slovenská republika sa v období od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 po prvýkrát zhostila tejto úlohy a prebrala predsedníctvo od Holandska.

Spolu s predsedníctvom v Rade rotuje aj predsedníctvo v Stálom výbore pre kataster nehnuteľností v EÚ (PCC). Pri tejto príležitosti Úrad geodézie, kartografie a katastra slovenskej republiky (ÚGKK SR), ako momentálny predseda PCC, pripravil medzinárodnú katastrálnu konferenciu. Spoluorganizátormi konferencie boli združenia EULIS (European Land Information Service) a EuroGeographics. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia národných mapovacích a katastrálnych autorít prevažne z EÚ a ďalší delegáti naviazaní na sektor katastra a registrácie práv k nehnuteľnostiam.

Katastrálna konferencia s názvom „Spoločná konferencia PCC, EuroGeographics - CLRKEN a EULIS“ sa konala 17. – 18. novembra 2016. Miestom konania bola historická budova NR SR na Župnom námestí v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnilo 85 delegátov z 22 krajín Európy. Hlavnou témou stretnutia bola „Úloha katastra nehnuteľností a interakcia s partnermi“.

Program bol rozdelený na 5 sekcií. Stretnutie otvorila svojím príhovorom predsedníčka úradu Ing. Mária Frindrichová a úvodnú prezentáciu o elektronických službách predniesla zástupkyňa z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Potom nasledovalo predstavenie našej inštitúcie, jej postavenie a úlohy, po ktorom riaditeľ katastrálneho odboru oboznámil účastníkov s fungovaním katastra nehnuteľností (KN) na Slovensku.

Druhá sekcia bola venovaná združeniu EuroGeographics, konkrétne jej expertnej skupine zaoberajúcej sa katastrom a registráciou práv k nehnuteľnostiam (CLRKEN). Táto sekcia bola rozdelená na tri časti. Prvá sa venovala „Úlohe KN pri registrácii“. Odzneli tu prezentácie od zástupcov z Moldavska, Holandska a Slovenska. Druhá časť hovorila o „Úlohe KN vo vzťahu k infraštruktúre geoúdajov“, kde svojimi prezentáciami prispeli zástupcovia z Francúzska, Holandska a Dánska. Posledná časť sa venovala „Úlohe KN pri spoločenských problémoch“. K tejto téme prispeli zástupcovia z Holandska a Gruzínska.

Tretia sekcia, ktorá otvorila druhý deň konferencie, sa venovala problematike týkajúcej sa združenia EULIS. Bolo tam viacero príspevkov, hlavne od predstaviteľov z Holandska a Švédska. Hlavnou témou bola aktuálna situácia a budúcnosť organizácie EULIS.

V štvrtej, PCC sekcii, sme si vypočuli delegátov z Nemecka, Španielska, Švajčiarska a  Švédska. Tí sa vo svojich prezentáciách zamerali hlavne na problematiku týkajúcu sa  „Úlohy KN a interakcie s partnermi“. Okrem hlavnej témy sa hovorilo aj o informačných systémoch KN v jednotlivých krajinách. Ukončenie PCC časti znamenal aj koniec konferencie pre členov EuroGeographics a EULIS.

Na záver konferencie sa konalo plenárne zasadnutie, ktorého sa zúčastnili už iba členovia PCC. Tu sa zhrnul priebeh konferencie a delegáti sa mohli vyjadriť k formátu konferencie. Reakcie boli v podstate pozitívne a možno skonštatovať, že do budúcnosti sa počíta s pokračovaním nastoleného trendu - spájať expertov jednotlivých asociácií a pripravovať spoločné podujatia. Potom nasledovala prezentácia zástupcu z Malty, ktorý v krátkosti prezentoval ich úrad, krajinu a pozval delegátov na budúcoročnú konferenciu organizácie PCC. Plenárne zasadnutie sa uzavrelo oficiálnym odovzdaním predsedníctva, pri ktorom si pán Claude Sapiano z Malty prevzal aj symbolickú vlajku PCC organizácie.

Spoločná konferencia troch organizácií sa dá hodnotiť ako úspešná. Priniesla veľa zaujímavých prezentácií, ktoré podnietili odborné diskusie k predmetným témam. Vysoká účasť potvrdila záujem odbornej verejnosti o rozvoj a fungovanie katastra a registrácie práv k nehnuteľnostiam na národnej, ale aj na európskej úrovni. Viac informácií ku skončenej konferencii spolu s programom a prezentáciami sa dá získať na oficiálnej web stránke PCC.

Viac informácií:

Aktualizované 24.03.2023