Preskočiť na obsah


Bilaterálna spolupráca

Stretnutie vedenia rezortov ÚGKK SR a ČÚZK v Bratislave 

V rámci dlhoročnej bilaterálnej spolupráce sa v dňoch 29. a 30. septembra 2022 konalo v Bratislave každoročné stretnutie predsedu ÚGKK SR Ing. Jána Mrvu a predsedu ČÚZK Ing. Karla Večeře, podpredsedov úradov Ing. Vladimíra Raškoviča a Ing. Karla Štencla a ich tímov. 

Predsedovia úradov vždy veľmi radi porovnávajú prístupy k riešeniu podobných problémov v zahraničí s tými domácimi. Nie je to inak ani medzi našimi rezortmi, ktoré sú tak úzko historicky späté. Predmetom tohtoročnej diskusie bola pripravovaná novela slovenského zákona o katastri nehnuteľností a poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností s ohľadom na ochranu osobných údajov. Pre ďalší rozvoj slovenského katastra a jeho elektronizáciu je nevyhnutná zmena architektúry systému do podoby relačnej databázy tak, aby boli všetky údaje katastra nehnuteľností štruktúrované a bolo ich možné plnohodnotne filtrovať, analyzovať, validovať a vytvárať výstupy pre ktorýkoľvek evidovaný objekt alebo subjekt katastra. Vedenie ÚGKK SR sa v súčasnosti intenzívne zaoberá realizáciou tohto zámeru, avšak úprava existujúcich údajov katastra nehnuteľností a ich migrácia do nového údajového modelu je dlhodobý proces. Súčasťou zvyšovania kvality údajov katastra nehnuteľností na Slovensku je vytváranie vektorovej mapy implementovanej (pozri GaKO č.2/2021). Prítomní diskutovali o výhodách či nevýhodách takéhoto prístupu ku skvalitneniu katastrálnych máp oproti finančne nákladnejšiemu novému katastrálnemu mapovaniu. Slovenská strana informovala hostí tiež o končiacom projekte leteckého laserového skenovania a začínajúcom 2. cykle, ďalej o prebiehajúcej tvorbe ortofotomozaiky v spolupráci s rezortom pôdohospodárstva, o budovanej dĺžkovej základnici na overovanie diaľkomerov i budovaných kolokačných staniciach GNSS/InSAR. 

Vzájomná výmena informácií je vždy inšpiratívna a veľmi dobre vnímaná každým vedením našich úradov. Skúsenosti z riešení podobných úloh sú veľmi cenné a je účelné si ich navzájom vymieňať, pretože často umožnia vyhnúť sa problémom, či naopak, urýchliť vývoj.
 

Stretnutie najvyšších predstaviteľov ÚGKK SR a ČÚZK

Stretnutie najvyšších predstaviteľov ÚGKK SR a ČÚZK

V termíne 28.-29.11.2019 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie najvyšších predstaviteľov rezortov Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) a Českého úřadu zeměměŕického a katastrálního (ČÚZK). Účelom stretnutia bola hlavne výmena skúseností a informácií v oblasti kvality údajov, legislatívy a digitalizácie údajov katastra nehnuteľností medzi českým a slovenským rezortom. 

Informácie z českej strany:

Česká strana informovala o aktivitách súvisiacich so zlepšovaním kvality údajových sád,  revíziou katastra nehnuteľností a novým katastrálnym mapovaním. Zememeračský úrad v uplynulom roku pokračoval nielen v správe a zlepšovaní kvality rozsiahlych údajových sád, ale intenzívne pracoval aj na projekte nového štátneho mapového diela, ktoré bude lepšie vyhovovať najmä potrebám používateľov z verejného sektora a pomôže v situáciách vyžadujúcich krízové riadenie.

Rovnako pripravovali novelu zákona o zememeračstve. Táto novela bude reagovať na vývoj geodézie v posledných 25 rokoch úpravami v definíciách geodetických činností a podmienkach ich výkonu a bude sa zaoberať tiež implementáciou nových európskych predpisov ohľadom podmienok poskytovania údajov.

Informácie zo slovenskej strany:

Zo slovenskej strany boli odprezentované informácie ohľadom novej legislatívy, noviniek v oblasti katastra nehnuteľností a prebiehajúcich projektov ortofotomozaiky a leteckého laserového skenovania.

V rámci legislatívy sa spomínala novela katastrálneho zákona č. 212/2018 Z. z. a novela vyhlášky ku katastrálnemu zákonu  č.263/2018 Z. z. Novela katastrálneho zákona priniesla okrem iného aj novú elektronickú službu – sledovanie zmien v katastri nehnuteľností a zároveň sa upravili podmienky zápisu stavieb, bytov a nebytových priestorov do katastra nehnuteľností a ich výmaz z katastra nehnuteľností.

V oblasti katastra nehnuteľností sa diskutovalo o obnove katastrálneho operátu a súvisiacej smernici. Detailnejšie sa rozoberala problematika elektronizácie geometrického plánu, právne a technologické súvislosti a požiadavky.

Česká strana bola ďalej informovaná o prebiehajúcich projektoch na získanie novej ortofotomozaiky a leteckého laserového skenovania (LLS). V roku 2019 sa nasnímkovala tretia a zároveň posledná (východná) časť Slovenska, ktorá sa zverejnení koncom apríla 2020. Týmto bude pokryté celé územie Slovenskej republiky ortofotomozaikou. Výsledkom projektu leteckého laserového skenovania sú tri produkty - Digitálny model reliéfu 5.0, Digitálny model povrchu 1.0 a Mračno bodov. Projekt LLS je naplánovaný na 6 rokov a ukončený by mal byť v roku 2023.
 

Druhé česko-slovenské stretnutie na tému INSPIRE

V dňoch 10. a 11. decembra 2019 sa uskutočnil na pôde úradu pracovný seminár zameraný na problematiku INSPIRE. Stretnutia sa zúčastnili pracovníci Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ), Výskumného ústavu geodézie a kartografie (VÚGK), Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) a  zástupca Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR).  
Obidva rezorty ako národné mapovacie a katastrálne inštitúcie majú rovnaké povinnosti vyplývajúce zo Smernice európskeho parlamentu a rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE), a to v predpísanej forme sprístupniť vektorové priestorové údaje, ktoré spravujú. Ide o údaje k témam administratívne jednotky, adresy, katastrálne parcely, dopravné siete, hydrografia, výška, ortofotomozaika a budovy. 
Program seminára bol rozdelený do siedmich tematických celkov:

 1. Validácia INSPIRE údajov, služieb a metaúdajov.
 2. Monitoring INSPIRE.
 3. Problematika údajových sád a sérií údajových sád.
 4. Kvalita údajov.
 5. Licencie pre údaje INSPIRE.
 6. Národné rozšírenie údajových modelov INSPIRE pri téme katastrálna parcela.
 7. Otvorené údaje (problematika Smernice o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora a stanovenie High-value DataSets)

V rámci diskusií k jednotlivým témam sa účastníci navzájom informovali o aktuálnom stave a porovnali prístup k danej problematike. Zástupcovia ČÚZK prezentovali dosiahnuté výsledky týkajúce sa národného rozšírenia CPX pre katastrálne parcely, ktoré bolo na minulom stretnutí (september 2016) ešte len zvažované ako možné riešenie. Veľa sa diskutovalo aj o INSPIRE licenciách, kde sa stále viac uvažuje o použití otvorených licencií typu Creative Commons, ktoré sú medzinárodne uznávané a celosvetovo používané. Česká strana sa chystá prejsť na tento typ licencií od 1.1.2020. Zástupca MŽP SR podrobne informoval účastníkov o národnom monitoringu INSPIRE a pomenoval problémy, na ktoré je potrebné sa zamerať. Podrobnejšie sa hovorilo aj o Smernici 2019/1024 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (Open data a PSI), ktorú v júni 2019 vydala Európska únia. Smernica zavádza 6 kategórií tzv. High Value datasets (datasety vysokej hodnoty), ktoré budú po ich identifikovaní povinne publikovať subjekty verejného sektora. 
Na záver stretnutia sa účastníci zhodli na prínose a užitočnosti tohto stretnutia a vyjadrili vôľu, aby sa takáto platforma na výmenu skúseností z oblasti implementácie INSPIRE udržiavala na pravidelnej báze (každé 2-3 roky).
 

Stretnutie predsedov slovenského ÚGKK SR a českého ČÚZK

V dňoch 30.11. - 1.12.2017 sa na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) stretli predsedovia ÚGKK SR a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) Ing. Mária Frindrichová a Ing. Karel Večeře. Hlavnou témou rokovania bola problematika otvorených údajov v katastri nehnuteľností (KN) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – GDPR.

Ďalšie témy, o ktorých sa diskutovalo:

 • informácie o stave súboru geodetických informácií KN a jeho skvalitňovanie a dopĺňanie (problematika dopĺňania a zobrazovania niektorých vecných bremien, ktoré sú súčasťou katastrálnych máp), 
 • informácie o novej platnej metodike na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, 
 • informácie o kvantifikácii a analýze výmer evidovaných v súbore popisných informácií KN, podrobná prezentácia tém a obsahu rezortného portálu – Mapového klienta ZBGIS, 
 • informácie týkajúce sa problematiky evidovania stavieb v katastri.

 

ČÚZK na základe Nariadenia GDPR vykonal dôslednú analýzu všetkých procesov, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov. Konštatoval, že v oblasti poskytovania údajov katastra nehnuteľností neočakávajú žiadne zásadné zmeny. Rozsah poskytovaných služieb sa nezmení, väčšina výstupov z katastra sa bude naďalej poskytovať bez nutnosti autentifikácie príjemcu a nepripravujú žiadne ďalšie obmedzenie aplikácie „Nahlížení do KN“. Výnimku budú tvoriť výstupy, pri ktorých je podľa nariadenia potrebná autentifikácia príjemcu. Pre dodržanie zásady primeranosti sa obmedzuje poskytovanie osobných údajov v súborových dátach. Tieto zmeny si vyžadujú novelizáciu vyhl.č.354/2015 Sb. o poskytovaní údajov. 
Kataster nehnuteľností ako jeden z najväčších informačných systémov verejnej správy poskytuje množstvo údajov nielen o nehnuteľnostiach, ale aj o ich vlastníkoch. Nielen v našej spoločnosti, ale aj v Českej republike je veľkým problémom posúdenie, či majú byť údaje o vlastníkoch a iných oprávnených osobách poskytované ako „otvorené údaje“, teda údaje použiteľné na automatizované spracovanie, voľne dostupné širokej verejnosti, bezplatné, modifikovateľné...
Obe strany konštatovali, že nebude jednoduché stanoviť hranicu medzi záujmom verejnosti o katastrálne údaje formou otvorených údajov a ochranou osobných údajov, ktoré by mali byť súčasťou týchto údajov. 
Prínos stretnutia spočíval v rekapitulácii aktuálnych odborných tém, ktorými sa rezort zaoberá v poslednom období a v prezentovaní zahraničným partnerom, kde sa spätnou väzbou získali poznatky o riešeniach rovnakej alebo podobnej problematiky v Českej republike. Zároveň možno konštatovať, že spolu zo získanými poznatkami porovnávacím spôsobom došlo na našej strane k zvýšeniu informovanosti a obrazu o alternatívnych riešeniach. 

Česko - slovenské stretnutie na tému INSPIRE

V dňoch 8. a 9.septembra 2016 sa uskutočnil na ÚGKK SR pracovný seminár medzi odborníkmi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) a Českého úřadu zeměměŕického a katastrálního (ČÚZK) na tému „Cezhraničná harmonizácia údajov a služieb INSPIRE“. Stretnutia sa zúčastnili pracovníci ÚGKK SR, Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ), Výskumného ústavu geodézie a kartografie (VÚGK), ČÚZK a Zeměměřického úřadu.

Obidva rezorty ako národné mapovacie a katastrálne inštitúcie majú rovnaké povinnosti vyplývajúce zo smernice európskeho parlamentu a rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire), a to v predpísanej forme sprístupniť vektorové priestorové údaje, ktoré spravujú. Ide o údaje k témam geografické systémy sietí, administratívne jednotky, adresy, katastrálne parcely, dopravné siete, hydrografia, výška, ortofotomozaika a budovy. Napriek tomu, že Európska komisia reguluje implementáciu smernice viacerými legislatívnymi dokumentmi a taktiež technickými návodmi, vzniká pri samotnej harmonizácii údajov a ich sprístupňovaní rad otázok. Účastníci seminára sa navzájom oboznámili so stavom implementácie v obidvoch rezortoch. Pri tých témach, ktoré majú zverejnené obidve strany, bol porovnaný ich súlad na štátnej hranici a odhalil niektoré nezrovnalosti. Podobne boli porovnané údajové sady geografických názvov, ktoré poukázali na to, že niektoré spoločné objekty na štátnej hranici majú rôzne názvy ,ako napr. slovenský názov Hladný vrch má v Čechách podobu Chladný vrch. Tak, ako už názvoslovné komisie navrhli, je potrebné zaoberať sa aj harmonizáciou názvov spoločných objektov na štátnej hranici.

Pri porovnaní údajových sád z témy dopravné siete boli taktiež nájdené malé disproporcie v plynulom napojení niektorých ciest a železníc z toho dôvodu, že ešte nebola ukončená harmonizácia údajov digitálnych topografických databáz ZBGIS® a ZABAGED®. Ďalej účastníci prediskutovali medzirezortnú spoluprácu pri tých témach, ku ktorým spravujú údaje viacerí správcovia (napr. dopravné siete, hydrografia).

Ďalšími bodmi spoločného rokovania bola úvaha o národnom rozšírení údajových modelov INSPIRE pri téme katastrálna parcela a administratívne jednotky. Obidve strany sa zhodli na tom, že údajový model katastrálnej parcely je podstatne jednoduchší ako obidva národné údajové modely, preto pre inspire služby nie sú poskytované napr. vnútorné kresby, druhy pozemkov, bodové pole ai. Joint research centrum má do konca roka zverejniť metodológiu na rozširovanie údajových modelov, takže po jej zverejnení je potrebné zvážiť, či obidva rezorty spoločne pristúpia k tomuto kroku.

Na záver stretnutia sa účastníci zhodli na prínose a užitočnosti tohto stretnutia a vyjadrili vôľu, aby sa takáto platforma na výmenu skúseností z oblasti implementácie INSPIRE udržiavala na pravidelnej báze. Oblasti spolupráce, ktoré je potrebné rozvíjať, sú zhrnuté v týchto bodoch:

 • pokračovať v harmonizácii údajov ZABAGED® a ZBGIS® s cieľom ukončiť ju najneskôr do konca r.2018,
 • pokračovať v harmonizácii geografických názvov objektov na štátnej hranici,
 • spolupracovať na národnom rozšírení údajového modelu Katastrálna parcela,
 • navzájom testovať súlad údajov Katastrálna parcela a Správne jednotky na štátnej hranici,
 • spolupracovať na validácii metaúdajov, údajov a služieb vo vzťahu k európskemu geoportálu.

 

Stretnutie predsedov slovenského ÚGKK SR a českého ČÚZK

stretnutie presedov slovenského ÚGKK SR a českého ČUZK

 

 

 

 

 

 

 

 

V dňoch 19. a 20. novembra 2015 sa uskutočnili na pôde Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) pracovné stretnutia najvyšších predstaviteľov ÚGKK SR a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) Ing. Márie Frindrichovej a Ing. Karla Večeře. Hlavnými témami spoločného stretnutia bola výmena informácií a skúseností oboch zúčastnených strán.

Zástupcovia ÚGKK SR informovali českých kolegov o zmenách v legislatíve týkajúcej sa katastra nehnuteľností. Zároveň boli prezentované informácie súvisiace s koncepčným zámerom rezortu spolu s informáciami o stave údajovej základne a informácie o nových službách a aplikáciách rezortu pre odbornú verejnosť, ako aj pre ostatných používateľov údajov a služieb katastra nehnuteľností. Súčasťou spoločných rozhovorov boli aj otázky týkajúce sa spravovania súboru geodetických informácií ako aj ďalšie otázky zaujímajúce obe strany.

Pre českých kolegov bol pripravený odborný program pozostávajúci z prezentácií a súčasných diskusií na témy: „Návrh katastrálneho zákona“ a „Nové právne predpisy v SR“, ktoré uviedla riaditeľka legislatívno-právneho odboru ÚGKK SR JUDr. Odeta Poldaufová. Riaditeľ katastrálneho odboru Ing. Erik Ondrejička prezentoval „Stav údajovej základne katastra nehnuteľností“. Prezentácia sa týkala najmä pozitívneho vplyvu nedávnych technologických úprav (Vyhláška 87/2013 Z. z. ktorou sa novelizovala Vyhláška č. 461/2099 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam) na kategorizáciu a digitalizáciu údajov. Pracovníci katastrálneho odboru Ing. Michal Leitman a Ing. Dušan Hanus informovali českých kolegov podrobne o témach „Tvorba vektorovej katastrálnej mapy transformovanej a súboru prevzatých meraní“ a „Tvorba a aktualizácia vektorovej katastrálnej mapy implementovanej ako prostriedok zdokonalenia a spresnenia máp katastra“.

Medzinárodné kolokvium predsedníčky ÚGKK SR

delegácia

V dňoch 7. až 9. 9. 2011 privítala predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) Hedviga Májovská delegáciu z Budapešti. Členmi delegácie boli: riaditeľ pozemkového odboru Ministerstva pre rozvoj vidieka Gábor István Horváth, jeho zástupca Tamás Koós a poradca István Bence. Ústav geodézie, kartografie a diaľkového prieskumu (FÖMI) zastupoval riaditeľ Bence Toronyi, jeho zástupca Csaba Zsilvölgyi a vedúci oddelenia štátnych hraníc Imre Busics.


Prvý deň rokovania bol venovaný výmene organizačných a odborných informácií o fungovaní verejnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra na Slovensku aj v Maďarsku. V Maďarsku prebieha od 1. 1. 2011 reorganizácia riadenia katastra nehnuteľností. Prechádza pod miestnu verejnú správu, podobne ako to bolo na Slovensku v rokoch 1996 až 2001. To prináša problémy s financovaním, odborným riadením a spravovaním IT infraštruktúry, ktoré teraz patrí pod viacero rezortov. To potvrdzuje správnosť nášho rozhodnutia vrátiť správu katastra nehnuteľností od roku 2002 opäť pod rezort ÚGKK SR. Pozemkové úrady v Maďarsku sú od roku 2007 samofinancované, a navyše musia odvádzať ročne do štátneho rozpočtu určitú predpísanú finančnú čiastku. Na digitalizáciu katastrálnych máp vznikol nový štátny podnik, ktorý si zobral na svoj výkon pôžičku splatnú do roku 2018. Vytvorené produkty predáva, pričom 70 % príjmu sa mu vracia naspäť a z toho spláca aj pôžičku.
Implementáciou smernice INSPIRE bolo pôvodne v Maďarsku poverené Ministerstvo životného prostredia, teraz bola táto povinnosť prenesená na Ministerstvo pre rozvoj vidieka. To ňou následne poverilo svoju podriadenú organizáciu FÖMI, avšak zatiaľ neexistuje funkčná koordinačná štruktúra, ani dostatočné finančné zdroje na vybudovanie infraštruktúry.

Koncom prvého dňa sa hostia presunuli do Vysokých Tatier, kde strávili nasledujúci deň. Navštívili observatóriá na Skalnatom plese a na Lomnickom štíte, kde je umiestnený ďalekohľad na štúdium slnečnej koróny. Na Skalnatom plese, na bode geodynamickej siete, bola práve vykonávaná observácia v rámci každoročného merania Lokálnej geodetickej siete (LGS) Tatry.

V popoludňajších hodinách prebiehalo v hoteli Titris v Tatranskej Lomnici kolokvium predsedníčky ÚGKK SR. Okrem maďarských hostí sa ho zúčastnili aj hostia z poľskej Varšavskej polytechniky, dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity so svojimi kolegami, vedenie Topografického ústavu plukovníka Jána Lipského v Banskej Bystrici a zástupcovia komerčnej sféry.

Vysoké Tatry sú vzhľadom na extrémne výškové pomery zaujímavé pre geodetov aj z vedeckého hľadiska. Preto je vzácne mať k dispozícii na rôzne vedecké analýzy meračský materiál z dlhodobých opakovaných meraní. Tento rok sa konalo v poradí už 14. opakované premeranie vybraných bodov LGS Tatry technológiou globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS). Analýza doterajších meraní naznačuje, akoby sa Tatry posúvali severovýchodným smerom. Na presnejšiu interpretáciu meraní GNSS je však potrebné dlhšie časové obdobie a do merania by bolo potrebné zahrnúť aj iné techniky, napr. absolútne tiažové meranie či InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar).

Zástupcovia komerčnej sféry informovali o priebehu nového katastrálneho mapovania v štyroch katastrálnych územiach, ktoré sa vykonáva v rámci projektu financovaného z Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Posledný deň navštívila predsedníčka ÚGKK SR s maďarskou delegáciou Topografický ústav plukovníka Jána Lipského, ktorý zabezpečuje geodetické činnosti, zber priestorových informácií a vojenské štátne mapové dielo na účely obrany štátu.

Zber priestorových informácií fotogrametrickou metódou je významným bodom spolupráce civilného a vojenského sektora, teda rezortu ÚGKK SR a rezortu obrany.

Za necelé tri dni spoločného stretnutia došlo k mnohostrannej výmene informácií, názorov a skúseností, ktoré sú zdrojom inšpirácie pre všetkých zúčastnených.

Slovensko-nórsky seminár o geografických informáciách

Dňa 28.10.2010 sa v Bratislave uskutočnil pod záštitou Helgeho Onsruda predsedu nórskej národnej mapovacej a katastrálnej inštitúcie Statens Kartverk a Hedvigy Májovskej predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky odborný seminár na tému „Geografické informácie".
Seminár je súčasťou programu skupiny približne 70 podnikateľov sprevádzajúcich nórsky kráľovský pár na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky. Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia verejnej správy a súkromneho sektora na Slovensku, ktorí sa podieľajú na budovaní národnej infraštruktúry priestorových informácií.
Téma seminára súvisí s finančným mechanizmom Európskej enviromentálnej agentúry, v rámci ktorého nórska vláda poskytuje granty na projekty viacerým krajinám Európskej únie, vrátane Slovenska.
Seminár bol vedený v anglickom jazyku.

PROGRAM

Sekcia I. Úlohy a zodpovednosti národných mapovacích a katastrálnych inštitúcií pri vytváraní NSDI, skutočný stav a výzvy
Predseda: Helge Onsrud, riaditeľ Statens kartverk
09,00 - 09,15 Formálne otvorenie nórskym štátnym tajomníkom z Ministerstva priemyslu a obchodu. Uvítací prejav Hedvigy Májovskej, predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
9,15 - 09,35 Vývoj modernej Nórskej národnej mapovacej a katastrálnej inštitúcie.
Knut Arne Gjertsen - námestník riaditeľa Statens kartverk
09,35 - 09,55 Stav a perspektívy Úradu geodézie, kartografie a katastra - dostupnosti geografických informácií na Slovensku.
Hedviga Májovská – predsedníčka ÚGKK SR
09,55 - 10,10 Stav základnej referenčnej topografickej databázy NSDI na Slovensku.
Ľuboslav Michalík – Geodetický a kartografický ústav
10,40 - 11,10 Zriadenie NSDI pre Nórsko - spoločné úsilie mnohých zainteresovaných strán.
Kåre Kyrkjeide - senior poradca, Statens kartverk
11,10 - 11,25 Implementácia smernice INSPIRE na Slovensku.
Vladimír Benko - Slovenská agentúra životného prostredia
11,25 - 11,40 Nórska národná mapovacia a katastrálna inštitúcia Statens kartverk - aktivity v zahraničí a mechanizmus pre nórske financovanie projektov
Helge Onsrud - riaditeľ Statens kartverk
Sekcia II. Roly a obchodné príležitosti pre súkromný sektor pri vytváraní a využívaní geografických informácií
Predsedníčka: Katarína Leitmannová ÚGKK SR
14,00 – 16,00
Súkromný sektor a jeho príspevok pre NSDI.
Øystein Halvorsen, predseda Združenia firiem Geomatic Nórsko
Priestorové informácie a ich význam pre trvalo udržateľný rozvoj v Slovenskej republike.
Vladimír Stromček zo slovenskej spoločnosti G-Base
Mapovanie sveta z vtáčej perspektívy pomocou nových technológií a výrobkov.
Ján Sirota, Blom ASA
Vytváranie chorvátsko - nórskej spoločnosti, priebeh a ich aktuálne aktivity.
Ján Fongen, zástupca riaditeľa predaja Geofoto / Geofoto Škandinávia
Implementácia GIS riešenia zo súkromného sektora.
Peter Pavličko, súkromná spoločnosť Sevitech
Použitie architektúry orientovanej na služby pri príprave nových IT-riešení pre realitné dáta a topografické dáta v Arménsku.
Steinar Høseggen, senior expert spoločnosti Geomatikk AS Nórsko
Realizácia nórskych projektov financovaných Štátnym geodetickým úradom v Chorvátsku.
Fredrik Steiwer, generálny riaditeľ spoločnosti projektového riadenia a mapovania v Nórsku

Aktualizované 18.01.2023