Preskočiť na obsah


10. Novela katastrálneho zákona

Dňa 1. októbra 2019 nadobudol účinnosť § 43 ods. 3 zákona Národnej rady SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 43 ods. 3 katastrálneho zákona platí: „Ak bol návrh na vykonanie záznamu podaný prostredníctvom elektronického formulára, okresný úrad vykoná záznam do 30 dní od doručenia návrhu na vykonanie záznamu“. Došlo tak zásadným spôsobom ku skráteniu lehoty vykonania záznamu v prípade použitia elektronických služieb katastra nehnuteľností.

Aktualizované 12.02.2020