Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2014   13. Vektorové mapy určeného operátu zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti

13. Vektorové mapy určeného operátu zobrazujúce pôvodné nehnuteľnosti

K 31.12.2014 bolo v KN 7 287 632 pozemkov evidovaných ako parcely registra C, z toho 5 681 950 (78%) s vpísaným vlastníckym vzťahom na LV. Zvyšné reálne pozemky v počte 1 605 682 sú najmä združené poľnohospodárske alebo lesné pozemky, prípadne pozemky s inou konfiguráciou, ako boli pôvodné nehnuteľnosti, ku ktorým sú v rámci zostavovania registrov vyšetrované a zakladané právne vzťahy (tzv. parcely registra E). Takýchto parciel registra E so založenými vlastníckymi vzťahmi vedenými na LV bolo k 31.12.2014 v KN 8 144 128. Každá z nich je zároveň zobrazená vo VMUO, ktorá tvorí špeciálny súbor pre každé k. ú. v uplynulom roku sa dopracovala a vyhlásila platnosť VMUO v 386 k. ú., čím bola dopracovaná a vyhlásená platnosť VMUO v 2 425 k. ú. z očakávaného počtu 3 533. V 9 k. ú. bola VMUO zrušená, pretože všetky parcely registra E zanikli (všetky práva k pozemkom evidovaným ako parcely registra E boli zapísané k pozemkom evidovaným ako parcely registra C).

 

Aktualizované 28.04.2015