Preskočiť na obsah


11. Akty riadenia v roku 2013

ÚGKK SR v roku 2013 v snahe skvalitniť prípravu autorizovaných geodetov a kartografov na úseku katastra (ktorých osobitnú odbornú spôsobilosť komisionálne skúša už od sedemdesiatych rokov minulého storočia pripravil nový skúšobný poriadok, skúšobné otázky a vypracoval aktuálne študijné materiály. Tieto materiály, ako aj schválená vyhláška č. 87/2013 Z. z. aj spolu s celou sériou súvisiacich technických predpisov zverejnených na webovom sídle ÚGKK SR tvoria spolu 380 strán vysoko odborného textu, čím ÚGKK SR saturoval niekoľkoročný deficit týchto dôležitých aktov riadenia a umožnil tak na danej aplikačnej a hardvérovej úrovni spoľahlivo prevádzkovať kvalitnými údajmi stále viac naplnený Informačný systém katastra nehnuteľností.

 

Aktualizované 11.03.2016