ÚGKK SR

8. Analýza osobitnej evidencie katastrálneho operátu registra líniových stavieb (LS)

Register LS bol do praxe zavedený právnou úpravou (§ 45 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)) a predstavoval súbor listín a ich príloh preukazujúcich prevod alebo prechod vlastníckych práv k dielom parciel. Podľa vtedajšej právnej úpravy orgány KN nevykonávali zápis uvedených listín do katastrálneho operátu, tieto listiny neukladali do zbierky listín, ale viedli ich v registri LS, pokiaľ sa neuskutočnil prevod alebo prechod vlastníckeho práva ku všetkým dielom, ktoré podľa GP tvorili novú parcelu. V praxi spôsoboval tento nesystémový register LS množstvo problémov, najčastejším bolo vytváranie duplicitného vlastníctva. Z uvedených dôvodov bolo ustanovenie § 45 katastrálneho zákona s účinnosťou od 01. 09. 2009 zrušené. Aj napriek tomu, že od tohto dátumu sa už nepovoľovali vklady k dielom parciel a nové listiny sa už do registra LS neukladali, úplné odstránenie registra LS sa ani do súčasnosti nepodarilo, nakoľko ide o komplikovaný a časovo náročný proces, kedy si orgány KN musia sami zhotoviť technické podklady na jeho odstránenie. V roku 2018 katastrálne odbory okresných úradov aj naďalej pracovali na úlohe odstránenia registra LS a prebiehalo pravidelne vyhodnocovanie plnenia tejto úlohy. V roku 2018 bolo ukončených 89,7 % zo všetkých konaní.

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 01.03.2019