Preskočiť na obsah


Programové obdobie 2007 – 2013

Na zabezpečenie úloh informatizácie verejnej správy a na tvorbu presných a aktuálnych referenčných údajov pre národnú infraštruktúru priestorových informácií sa Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) uchádza o finančnú podporu z európskych štrukturálnych fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja) prostredníctvom operačných programov Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na programové obdobie 2007-2013. V máji 2008 schválila vláda Slovenskej republiky Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy s definovaním úsekov verejnej správy, ktoré budú prioritne elektronizované. Medzi 20-timi základnými službami pre občanov a podnikateľov sú zaradené aj katastrálne služby, a to v časti Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, v tabuľke kategórií služieb hodnotených radou EÚ a poskytovaných verejnou správou:

 • Služby pre občanov - Katastrálne služby: Poskytovanie elektronických služieb z katastra nehnuteľností pre občanov,
 • Služby pre podnikateľov - Katastrálne služby: Poskytovanie elektronických služieb z katastra nehnuteľností pre podnikateľov.

V rámci Operačného programu Informatizácie spoločnosti (OPIS), ktorý je jedným z 11-ich operačných programov Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na programové obdobie 2007 až 2013, sa ÚGKK SR uchádzal o schválenie projektov prioritnej osi 1 OPIS "Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb", opatrenia 1.1 "Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni".

Prvým krokom k schváleniu projektov OPIS bolo vypracovanie štúdie realizovateľnosti. ÚGKK SR bol Ministerstvom financií Slovenskej republiky (MF SR) ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OPIS vybraný ako prioritná oblasť verejnej správy, so samostatnou štúdiou realizovateľnosti projektov OPIS.

ÚGKK SR vypracoval štúdiu realizovateľnosti pre vybraté prioritné oblasti "Poskytovanie elektronických služieb z katastra nehnuteľností pre občanov" a  "Poskytovanie elektronických služieb z katastra nehnuteľností pre podnikateľov" a predložil ju 30. júla 2008 na schválenie MF SR.

Rozvojové zámery definované v štúdii:

Na základe viacerých záväzných interných dokumentov ÚGKK SR bol rozsah štúdie stanovený pre rozvojové zámery v nasledovných oblastiach:

 • Centrálny systém katastra nehnuteľnosti (CSKN) – vývoj v nadväznosti na  viacúčelový kataster (VUK),
 • Centrálne elektronické registratúrne stredisko (CERS),
 • Mapovanie,
 • Geoportál – budovanie v súlade s INSPIRE,
 • Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS) – dobudovanie,
 • Poskytovanie lokalizačných služieb v reálnom čase (SK POS) – dobudovanie,
 • Elektronická podateľňa a registratúra,
 • Katastrálny portál – ďalší rozvoj.

 

Rozvojové zámery rezortu definované v štúdii realizovateľnosti sa začínajú postupne napĺňať.Úradu geodézie, kartografie a katastra SR boli schválené Ministerstvom financií zatiaľ dva národné projekty OPIS, ktoré sú spolufinancované Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Ide o nasledovné projekty:

 1. Elektronické služby katastra nehnuteľností kód ITMS projektu 21110120003
 2. Elektronické služby katastra nehnuteľností – Základná báza údajov pre  geografický informačný systém (ZB GIS) kód ITMS projektu 21110120008

 

1. Národný projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN)

 

1.1 Všeobecné informácie o projekte

 • Dĺžka trvania projektu: november 2009 – november 2018
 • Posun termínu ukončenia projektu: 30. november 2018
 • Výška grantu: 27 871 675,54 €
 • Kód ITMS projektu: 21110120003

 

1.1.1 Obsah projektu

Projekt je rozdelený na 5 hlavných aktivít:

 • Vytvorí sa centrálny systém katastra nehnuteľností (ďalej aj ako "CSKN"), ktorý zabezpečí údajovú základňu pre katastrálny portál, cez ktorý budú poskytované elektronické služby pre verejnosť, pre orgány štátnej správy a samosprávy. Po ukončení projektu budú takmer všetky výstupy z katastrálneho portálu použiteľné aj na právne úkony. Na to, aby sa tak stalo, bude potrebné zabezpečiť centralizáciu informačného systému katastra nehnuteľností a vytvoriť jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov pre kataster nehnuteľností. V rámci CSKN sa bude realizovať aj obnova katastrálneho operátu novým mapovaním vo vybraných katastrálnych územiach ako pilotné riešenie.
 • Zavedie sa rezortná elektronická podateľňa (ďalej aj ako "REP") s využitím zaručeného elektronického podpisu, zabezpečí sa efektívny prístup k plnohodnotným elektronickým katastrálnym službám pre občanov, podnikateľom a verejnú správu bez nutnosti návštevy správy katastra.
 • Zabezpečí sa komplexná prevádzka centrálneho elektronického registratúrneho strediska (ďalej aj ako "CERS"), súčasťou ktorej je aj postupná elektronizácia dokumentov katastrálneho operátu. CERS slúži na zabezpečenie lepšej ochrany práv k nehnuteľnostiam, na zjednodušenie prístupu verejnosti k digitalizovaným dokumentom správy katastra, na zefektívnenie prác na samotných správach katastra. CERS je aj centrálne skenovacie pracovisko pre digitalizáciu dokumentov rezortu a súčasne aj centrálne úložisko zdigitalizovaných dokumentov a analógových dokumentov, čím sa vytvárajú podmienky na racionalizáciu počtu správ katastra a katastrálnych úradov. Vývoj jednotlivých aplikácií, rozvoj informačných systémov rezortu sa realizuje v súlade s bezpečnostnými štandardmi informačných systémov verejnej správy.
 • Vytvorí sa rozhranie v rámci informačného systému, ktoré zabezpečí výmenu dát pre okolité informačné systémy, čím sa docieli interoperabilita.
 • Projekt zabezpečí integrovanú infraštruktúru pre poskytovanie elektronických služieb rezortu ÚGKK SR v zmysle eGovernmentu.

 

Súčasne s hlavnými aktivitami sú realizované aj podporné aktivity projektu:

 • Riadenie projektu
 • Publicita a informovanosť

 

1.1.2 Prínosy pre občana

 • centralizácia údajov katastra – možnosť podania žiadosti a vyžiadania výstupu z ktorejkoľvek správy katastra na celom území SR,
 • elektronizácia všetkých poskytovaných služieb – zvýšenie počtu služieb doteraz poskytovaných na katastrálnom portáli, zvýšenie kvality, modernizácia a zrýchlenie týchto služieb,
 • použitie výstupov z elektronických služieb na právne úkony – bez nutnosti návštevy správy katastra,
 • bezplatná notifikácia o uskutočnení zmeny na liste vlastníctva pre dotknuté osoby,
 • vybudovanie centrálneho elektronického registratúrneho strediska – centrálne skenovacie pracovisko, centrálne úložisko digitálnych aj papierových dokumentov, čo zabezpečí lepšiu ochranu práv k nehnuteľnostiam,
 • postupná digitalizácia listín –zjednodušený prístup pre oprávnené osoby,
 • znížený poplatok za podanie návrhu na vklad elektronicky,
 • skráti sa doba aktualizácie katastrálneho portálu z 1 týždňa na on-line prístup k aktuálnym informáciám,
 • podanie bude možné realizovať z domu alebo ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom centrálnej elektronickej podateľne rezortu, ktorá bude prístupná 24 hodín denne cez internet,
 • integrácia elektronických služieb katastra nehnuteľností do celkovej architektúry eGovernmentu umožní, že údaje o používateľovi sa budú dať automaticky overiť z iných súvisiacich modulov elektronických služieb verejnej správy a odpadne nutnosť dokladovať už dokladované.

 

1.1.3 Plánovaný výsledok realizácie projektu

Výsledkom realizácie projektu bude sprevádzkovanie 45 elektronických služieb e-Governmentu, ktoré možno zoskupiť do štyroch oblastí nasledovne:

 • Elektronické podania, žiadosti, námietky
 • Elektronické poskytnutie informácií na právne účely
 • Elektronické informovanie o rôznych skutočnostiach (stav podaní)
 • Na vyžiadanie elektronická notifikácia o uskutočnení úkonu

 

Realizáciou projektu budú sprístupnené elektronické služby katastra nehnuteľností, ktoré zabezpečia zvýšenie spokojnosti verejnosti so službami katastra, komfortnejšiu spoluprácu s užívateľmi katastra, zvýšenie bezpečnosti a ochrany údajov katastra, efektívnejšiu spoluprácu s orgánmi verejnej správy pri budovaní informačných systémov, možnosť spolupráce s partnerskými zahraničnými organizáciami pri výmene údajov.

 

2. Národný projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností – Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZB-GIS)

2.1 Všeobecné informácie o projekte

 • Dĺžka trvania projektu: február 2010 – september 2015
 • Posun termínu ukončenia projektu: 30. november 2015
 • Výška NFP: 9 460 266 €
 • Kód ITMS projektu: 21110120008

 

2.1.1 Obsah projektu

Projekt je rozdelený na 6 hlavných aktivít:

 • Analýza riešenia – cieľom je preskúmanie súčasného stavu využívania informačných technológií na úseku geodézie, kartografie a katastra (tvorby, spracovania a aktualizácie priestorových údajov), analýza stavu ich nasadenia a používania, slabých a silných stránok a využitia súčasného programového vybavenia a dátového zabezpečenia (analýza hardvérového, softvérového a infraštruktúrneho zabezpečenia, analýza dátových zdrojov organizácie). Súčasťou tejto aktivity je taktiež analýza metodických postupov, smerníc a pracovných procesov týkajúcich sa priestorových informácií ZB GIS, ako aj analýza požiadaviek zákazníka.

  Aktivita je ukončená

 • Návrh riešenia - cieľom je detailná technická a funkčná špecifikácia samotného riešenia, ktorá prostredníctvom softvérovej a hardvérovej architektúry umožní zrealizovať všetky ciele a požiadavky projektu, dosiahnuť vysokú spoľahlivosť, výkonnosť a bezpečnosť, ako aj používateľský komfort, jednoduchú modifikovateľnosť riešenia, či jeho nenáročnú údržbu s ohľadom na súčasné technologické trendy a možnosti a legislatívne ustanovenia. Súčasťou návrhu riešenia je aj navrhnutie a vypracovanie metodík pre: zber údajov, aktualizáciu a spracovanie údajov, kontrolu kvality údajov a poskytovanie údajov.

  Aktivita je ukončená

 • Nasadenie infraštruktúry - je prierezovou aktivitou celého projektu. Tvorí hardvérovú a softvérovú platformu projektu, ktorú budú využívať jednotlivé podsystémy. Dôležitým aspektom realizácie tejto aktivity je zadefinovaný zámer centralizovaného riešenia celého projektu. Aktivita pozostáva z nasledovných činností:- nákup serverov pre aplikačnú a prezentačnú vrstvu,

       - nákup serverov pre databázovú a integračnú vrstvu
       - nákup systémového softvéru,
       - nákup sieťových prvkov,
       - nákup diskového úložiska,
       - nákup ostatného materiálu,
       - inštalácia a konfigurácia hardvéru a systémového softvéru,
       - zaškolenie kľúčových pracovníkov,
       - zabezpečenie podpory infraštruktúry - monitoring, ladenie výkonu, konfigurácia a pod..

Aktivita je ukončená

 • Implementácia riešenia prostredníctvom podrobného plánu implementácie ZB GIS v súlade s organizačnými postupmi, štruktúrou, procesmi, technológiami a technickým vybavením, dátami a dátovými tokmi, legislatívou a internými pravidlami organizácie, zabezpečí, aby sa dosiahol požadovaný efekt nasadenia informačného systému do ostrej prevádzky. Počas realizácie sa čiastkové etapy budú vyhodnocovať a prijímať nápravné opatrenia v zmysle zmenových požiadaviek. Keďže plánovaný efekt z implementácie riešenia informačného systému do organizácie sa prejaví až v produkčnej prevádzke, bude počas celej doby trvania projektu poskytovaná technická, legislatívna, konzultačná a metodická podpora zo strany zhotoviteľa. Cieľom je zabezpečiť plnenie kritérií udržateľnosti celého projektu.

  Aktivita je ukončená

 • Riešenie informačnej bezpečnosti v prostredí informačných systémov slúži predovšetkým na ochranu informačných aktív. Riadenie informačnej bezpečnosti pokrýva široké spektrum aktivít, ktoré podporujú dohľad nad bezpečnosťou v systéme, vynucovanie pravidiel, evidenciu bezpečnostných incidentov a pod. Cieľom týchto aktivít je zvýšenie bezpečnosti systému, zjednodušenie a transparentný dohľad nad IS.

  Aktivita je ukončená

 • Integrácia riešenia je zameraná na efektívnu integráciu priestorových údajov medzi systémami ZB GIS, CSKN, ISVS iných povinných osôb a modulmi eGovernmentu prostredníctvom elektronických služieb, pričom cieľom je efektívne využívanie poskytovaných elektronických služieb:

       - základných registrov verejnej správy,
       - spoločných modulov ÚPVS.

Aktivita je ukončená

Z celkového hľadiska realizácia integrácie riešenia vytvorí integračnú platformu, ktorá umožní sprístupnenie vybraných elektronických služieb ZB GIS cieľovým skupinám v rámci eGovernmentu a ich integráciu v rámci rezortných IS.

Súčasne s hlavnými aktivitami sú realizované aj podporné aktivity projektu:

 • Riadenie projektu
 • Publicita a informovanosť

 

Aktivity sú ukončené

2.1.2 Prínosy pre občana a verejnú správu

 • poskytovanie základných topografických informácií o krajine, doplnené o geografické názvy, hranice územno-administratívneho členenia, ortofotosnímky, digitálny model reliéfu,
 • zabezpečenie integrovanej infraštruktúry referenčných priestorových informácií, ktoré budú slúžiť ako základný údajový podklad na budovanie ostatných geografických informačných systémov,
 • poskytovanie presných, kvalitných, interoperabilných a aktuálnych priestorových geografických informácií prostredníctvom webových služieb,
 • možnosť kombinácie takých geografických údajov, ktoré momentálne používateľ potrebuje prostredníctvom webových služieb,
 • získanie prístupu k topografickým údajom z jedného zdroja,
 • odpadne nutnosť "zháňania údajov" od rôznych poskytovateľov,
 • elektronizácia všetkých poskytovaných služieb – zvýšenie počtu služieb doteraz poskytovaných, zvýšenie kvality, modernizácia a zrýchlenie týchto služieb.

 

2.1.3 Výsledok realizácie projektu

Výsledkom realizácie projektu ZB GIS je sprevádzkovanie 33 elektronických služieb e-Governmentu, ktoré možno zadeliť do štyroch oblastí nasledovne:

 • Zápis údajov o objektoch ZB GIS a ich vlastnostiach
 • Poskytnutie metaúdajov a  priestorových údajov zo súboru objektov ZB GIS
 • Zobrazenie priestorových údajov zo súboru ZB GIS, ortofotosnímok a digitálneho modelu terénu z územia SR
 • Transformácia súradnicového systému, projekcie, údajového modelu

 

Služby sú sprístupnené prostredníctvom www.geoportal.skwww.slovensko.sk

Tlačová správa k ukončeniu projektu ZBGIS

 

Prezentácie projektov ESKN a ESKN - ZB GIS:

 

Záverečná konferencia k projektu z ESKN-ZBGIS, ÚGKK SR, 14.04.2015:

 

 

Články k projektom ESKN a ESKN - ZB GIS:


Napísali o nás:

Materiál na stiahnutie:

 


Užitočné linky:

 

 

 

 

Aktualizované 24.03.2023