Preskočiť na obsah


Programové obdobie 2014 - 2020

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 ( OPII ) , prioritná os 7  - Informačná spoločnosť,  sa Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zapojil do viacerých vyhlásených výziev pre dopytovo – orientované projekty, ktoré vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán.

 

Projekty, ktoré implementujeme z OPII sú:

1. Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti ÚGKK SR

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, 811 05 Bratislava

Názov projektu: Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti ÚGKK SR

Miesto realizácie projektu:

 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj

Výška poskytnutého NFP celkom: 447 494,80 EUR

Úprava výšky poskytnutého NFP v zmysle Dodatku č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP https://crz.gov.sk/zmluva/8948595/ :  204 000,00 EUR 

Cieľ projektu

Cieľom projektu je implementácia nástrojov na identifikáciu, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov informačných systémov s cieľom rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.

Opis projektu

Realizácia aktivít projektu Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS priamo vyplýva zo záverov auditu kybernetickej bezpečnosti v súlade so zákonom 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zmene a doplnení niektorých zákonov a z jeho odporúčaní. Projekt bude realizovaný s cieľom rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v oblasti riadenia kybernetickej bezpečnosti.

Detail projektu nájdete na verejne dostupnom webovom sídle ITMS2014+ : https://www.itms2014.sk/projekt?id=e1a290ae-1370-4312-a716-e9aa7e2b27c8

2. Modernizácia informačného systému ZBGIS – Rozvoj ZBGIS

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava

Názov projektu: Modernizácia informačného systému ZBGIS – Rozvoj ZBGIS

Miesto realizácie projektu:

 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj

Výška poskytnutého NFP celkom: 1 016 396,16 EUR

Úprava výšky poskytnutého NFP v zmysle Dodatku č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP https://crz.gov.sk/zmluva/8908453/ : 903 590,40 EUR

Cieľ projektu

Cieľom realizácie projektu je modernizácia IS ZBGIS, rozvoj poskytovaných služieb a optimalizácia IS prostredníctvom 25 zmenových požiadaviek .

Opis projektu

Realizáciou aktivít projektu sa zabezpečí rozvoj a zefektívnenie funkcionalít IS ZBGIS, rozvoj funkcionalít v zmysle legislatívnych požiadaviek, rozšírenie dátovej vrstvy, úprava grafického rozhrania vystaveného používateľovi a technologický upgrade.

Detail projektu nájdete na verejne dostupnom webovom sídle ITMS2014+ : https://www.itms2014.sk/projekt?id=00004317-a0ca-4dd3-bc3d-9dc7d245deb4

3. Modernizácia informačného systému ESKN

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava

Názov projektu: Modernizácia informačného systému ESKN

Miesto realizácie projektu:

 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj

Výška poskytnutého NFP celkom: 837 544,37 EUR

Úprava výšky poskytnutého NFP v zmysle Dodatku č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP https://crz.gov.sk/zmluva/8823457/ : 457 065,60 EUR

Cieľ projektu

Cieľom realizácie projektu je modernizácia IS ESKN, rozvoj poskytovaných služieb a optimalizácia IS prostredníctvom 8 zmenových požiadaviek .

Opis projektu

Realizáciou aktivít projektu sa zabezpečí rozvoj funkcionalít IS ESKN vyplývajúcich z používateľskej praxe, rozvoj funkcionalít v zmysle legislatívnych požiadaviek a technologický upgrade.

Detail projektu nájdete na verejne dostupnom webovom sídle ITMS2014+ : https://www.itms2014.sk/projekt?id=cbcf5a7a-84de-4ac4-9d9e-afc0af9b4e45

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/

Aktualizované 09.05.2024