Preskočiť na obsah


Aktuality a oznamy

25.03.2013

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Oznamujeme Vám, že Správa katastra Revúca v zmysle § 67b zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, začne
v obci Tornaľa v intraviláne katastrálneho územia Starňa a na parcelách vyňatých
z obvodu projektu pozemkových úprav katastrálneho územia Starňa
katastrálne konanie – obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním.

(celé znenie oznámenia v pdf formáte)

 


Aktualizované 03.04.2013