Preskočiť na obsah


Centrálny register geodetov

Centrálny register geodetov je zoznam osôb, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti, ktorým ÚGKK SR vydal preukaz geodeta.

  formát  aktualizácia
XLS CSV 12.07.2024

Centrálny register geodetov oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie a oprávnených na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti sa zverejňuje v zmysle Usmernenia ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_10/2019, zo dňa 20. 09. 2019, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu geodeta.

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby, v nevyhnutnej miere vstupovať alebo vchádzať dopravným prostriedkom na ich nehnuteľnosti a získavať údaje z katastrálneho operátu.

Pri vstupe alebo vjazde sú fyzické osoby a právnické osoby povinné preukázať sa preukazom geodeta a dbať na to, aby čo najmenej porušovali vlastnícke a iné vecné práva.

Vzor preukazu geodeta:

Predná strana preukazu

Zadná strana preukazu


     
Na diaľkový prístup k vybraným databázam informačného systému katastra nehnuteľností je potrebné požiadať ÚGKK SR o vydanie preukazu geodeta.

Neplatný preukaz geodeta nie je možné použiť na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a na diaľkový prístup k vybraným databázam informačného systému katastra nehnuteľností (CICA, ESKN).

Neplatný preukaz geodeta je potrebné vrátiť na ÚGKK SR. 

Upozornenie

Odcudzené preukazy: preukaz č. 127 (platnosť do 05.09.2026), nahlásené 10.05.2022
Stratené preukazy: preukaz č. 1468, (platnosť do 07.02.2025), nahlásené 12.05.2023

Aktualizované 14.07.2024