Preskočiť na obsah


Novinky

Oznam pre geodetov

27.10.2021 Od 27.10.2021 je spustená nová služba pre všetkých držiteľov preukazu geodeta, ktorá upozorňuje na blížiaci sa koniec platnosti preukazu
 

Nový príkaz predsedu úradu

08.10.2021 Príkaz predsedu ÚGKK SR č. PRP _UGKK SR_26/2021 zo dňa 8. októbra 2021 o povinnosti zasielať oznámenie o nadobúdaní nehnuteľností cudzím štátom
 

Skvalitnenie údajov SGI tvorbou implementovaných máp

13.09.2021 Spustenie verejného obstarávania na tvorbu Vektorovej katastrálnej mapy implementovanej na podklade Transformovanej mapy a Súboru prevzatých meraní - bližšie informácie v časti Kataster nehnuteľností\Aktuality
 

Katastrálny portál

10.09.2021 Aktuálna informácia ku grafickej časti (zobrazovanie máp) Katastrálneho portálu (www.katasterportal.sk)
 

Nová verzia ZBGIS-Geoportálu

10.09.2021 Vážení občania odborná i laická verejnosť, GKÚ nasadil novú verziu "ZBGIS-Geoportálu" - verzia 4.4.
Doplnené boli mnohé funkcie, ktoré môžete využívať a to: Porovnanie máp v témach Základná mapa, Kataster nehnuteľností, Terén a Archív, doplnená funkcia Meranie v 3D zobrazení tém Základná mapa, Kataster nehnuteľností a Terén, doplnená funkcia Rez vrstvami v 3D zobrazení tém Základná mapa, Kataster nehnuteľností a Terén, doplnenie podporovaných formátov Pridanie vrstvy zo súboru o GeoPackage, SpatialLite a SQLite, doplnenie možnosti zdieľania Zdieľanie mapy prostredníctvom QR kódu alebo HTML, doplnenie funkcie Zobraziť Vašu polohu v mobilnom zariadení s orientáciou zariadenia, Vytvorený nový formulár pre oznamovanie nedostatkov a žiadostí na odstránenie Referenčných geodetických bodov Žiadosti a oznámenia, doplnený atribút Ťiažové zrýchlenie (S-Gr95) vo vrstvách Referenčných geodetických bodov téma Geodetické základy, doplnené a aktualizované predvolené vrstvy Geológia (ŠGÚDŠ).
Prajeme Vám veľa úžitku z nových funkcií nášho najviac navštevovaného Portálu.
 

Koncepcia rozvoja rezortu ÚGKK SR na roky 2021-2025

13.05.2021 V sekcii Koncepcie (http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/koncepcie/) úrad zverejnil Koncepciu rozvoja rezortu ÚGKK SR na roky 2021-2025
 

Portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností KaRepoS

27.04.2021 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že bol spustený do overovacej prevádzky portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností KaRepoS (Katastrálne reporty Slovenska) prístupný na adrese https://karepos.vugk.sk/
Portál poskytuje nadštandardné služby výpisu pre vlastníkov - FO a PO nad celým územím SR, ktorých základná forma je súčasťou portálu Elektronických služieb katastra nehnuteľností.
 

Stavebná revolúcia

09.04.2021 Prihláste sa na štúdium na STU. Slovensko Vás potrebuje mládež. Krásne povolanie - geodet - pri ktorom nebudeš nikdy nemoderný a bude Ťa potreba aj teraz pri pozemkových úpravách či v katastri či na stavbách aj v ďalekej budúcnosti ja keď sa budú na Mesiaci i vo vesmíre vytyčovať hranice pozemkov a priestorov, lebo tie boli, sú a vždy budú.
Viac na https://www.stavebnarevolucia.sk/geodezia-a-kartografia/
 

Predbežná informácia o novele katastrálneho zákona.

18.03.2021 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (PI/2021/50)
 

Operatívne pokyny pre Okresné úrady

11.01.2021 Usmernenie MV SR o poskytovaní služieb v čase mimoriadnej situácie na Okresných úradoch teda aj katastrálnych odboroch.
Pre ochranu verejného zdravia je nevyhnutné dodržiavať nasledovné: Umožniť realizovanie osobných podaní len pre občanov za účelom výkonu podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti (bod B.1.1. uznesenia č. 1/2021) výlučne v podateľni okresného úradu, resp. klientskeho centra. Ich stránkové hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 12:00 hod.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

Aktualizované 05.02.2019