Aktuality

Najnovšie

Všetky aktuality

Oznamy

Oznamy

Oznámenie o kontinuite poskytovania služieb

Služby pre zákazníkov Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave sú zabezpečované štandardne.

VÚGK oznamuje, že z dôvodu vyhláseného núdzového stavu pre pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2, a za účelom ochrany verejného zdravia, sa verejný odpočet VÚGK za rok 2019 NEUSKUTOČNÍ.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom SARS-CoV-2 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR oznamuje, že elektronické služby katastra nehnuteľností sú stále dostupné v štandardnom režime, to znamená, že tieto služby je možné naďalej využívať pre elektronickú komunikáciu s orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností a na prehliadanie údajov katastra nehnuteľností prostredníctvom internetových portálov. Rovnako sú stále dostupné aj ostatné služby poskytované Úradom geodézie, kartografie a katastra SR podľa príslušných právnych predpisov.

Zároveň Úrad geodézie, kartografie a katastra SR oznamuje, že údaje z informačného systému katastra nehnuteľností sú poskytované pre odberateľov v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok a vydávanie preukazov geodeta prebieha v nezmenenom režime.

Dňa 01.10.2018 je sprístupnená služba "Súpis nehnuteľností vlastníka" na portáli ESKN v časti „elektronické služby“. Cenník služby: http://www.gku.sk/files/gku/produkty-sluzby/cennik_gku.pdf  (strany 15 a 16).

Dňa 17.09.2018 rozšíril ÚGKK SR prostredníctvom portálu ESKN poskytovanie elektronických  služieb o novú službu „Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“. Nová služba sledovania zmien v katastri nehnuteľností je spustená v overovacej prevádzke a umožní registrovaným užívateľom sledovať zmeny uskutočnené v údajoch katastra nehnuteľností počas zvoleného časového obdobia. Služba má zaistiť informovanosť vlastníkov nehnuteľností, či iných osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam, že v katastri nehnuteľností dochádza k zmene na sledovanej nehnuteľnosti. Hlavným cieľom poskytovania služby je zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam, zapísaných v katastri nehnuteľností. Aktivovaná služba bude užívateľov automaticky informovať o tom, že na sledovanej nehnuteľnosti došlo k zmene v katastri nehnuteľností. Zmenou sa rozumie vyznačenie upozornenia, že právne vzťahy sú dotknuté zmenou (t. j. vyznačenie plomby), vykonanie vkladu, vykonanie záznamu, zápis poznámky. Služba je viazaná na aktualizáciu súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, a táto prebieha v overovacej prevádzke na dennej báze počas pracovných dní.

Služba je prevádzkovaná podľa podmienok prevádzkovania a je súčasťou portálu ESKN v časti „elektronické služby“. Cenník služby: http://www.gku.sk/files/gku/produkty-sluzby/cennik_gku.pdf  (strany 15 a 16).

Ak evidujete pomalšie reakcie Katastrálneho portálu, alebo je portál vyťažený vyšším náporom používateľov využite možnosť jednoduchého vyhľadávania popisných údajov z katastra nehnuteľností prostredníctvom aplikácie CICA (Cadastral Information Correctly Applied).

Bližšie informácie k tejto aplikácii nájdete tu.  

VÚGK oznamuje, že z dôvodu účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 25.05.2018 platia nové Obchodné a licenčné podmienky poskytovania vybraných údajov  z  informačného systému katastra nehnuteľností.

Bližšie informácie sú zverejnené tu.

VÚGK dáva do pozornosti informáciu podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Osobné údaje obsiahnuté v Informačnom systéme katastra nehnuteľností, ktorú vydal Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Bližšie informácie sú zverejnené tu.

 

 

Všetky oznamy

Kontakty

Kontaktné údaje

Výskumný ústav geodézie
a kartografie v Bratislave

Chlumeckého 4
826 62 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6180

Podateľňa VÚGK

Pracovné dni: 08:00-14:00
E-mail:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov na VÚGK

E-mail: zodp.osoba.OOU.vugk@skgeodesy.sk  

Tel.: +421 2 2081 6192

Mapka s umiestnením ústavu

Súradnice (ETRS89)
48°09'26.28''N 
17°10'19.49''E

Elektronická podateľňa slovensko.sk