Štatút

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Čl.1

Základné ustanovenia

(1) Štatút Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len "štatút ") podľa osobitného predpisu1) podrobnejšie upravuje pôsobnosť a úlohy Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad"), ustanovuje zásady činnosti a zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy úradu kministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.

(2) Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie úradu uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku úradu.

(3) Úrad je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.2)

(4) Úrad je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.

(5) Úrad je najvyšší služobný úrad.3)

(6) Sídlom úradu je Bratislava.

 

Čl.2
Pôsobnosť úradu

(7) Úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre geodéziu, kartografiu akataster nehnuteľností.4)

(8) V rozsahu svojej pôsobnosti úrad zriaďuje rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a zakladáiné právnické osoby.

Čl.3
Hlavné úlohy úradu

Úrad vykonáva štátnu správu a štátny odborný dozor v rezorte geodézie, kartografie a katastra.

(1) Na úseku geodézie a kartografie

a) vypracúva koncepcie smerov rozvoja geodetických a kartografických činností, ktoré sa vykonávajú pre potreby štátu mimo potrieb obrany štátu,5)

b) určuje záväzné geodetické systémy, ich realizáciu a lokalizačné štandardy mimo potrieb obrany štátu a potrieb správy štátnych hraníc,5)

c) určuje kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností,5)

d) zabezpečuje zriaďovanie a aktualizáciu geodetických základov,5)

e) zabezpečuje tvorbu aprevádzkovanie permanentnej lokalizačnej služby, ktorá využíva globálne navigačné satelitné systémy,5

f) zabezpečuje referenčné údaje priestorovej lokalizácie pre národnú infraštruktúru priestorových informácií,

g) zabezpečuje zber údajov pre tvorbu a aktualizáciu Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém,

h) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie štátnych mapových diel, máp územného a správneho členenia Slovenskej republiky a iných kartografických diel,5)

i) zabezpečuje stabilizovanie a vymeriavanie geodetických bodov štátnej hranice a aktualizáciu geodetickej časti hraničného dokumentárneho diela,5)

j) štandardizuje geografické názvoslovie,5)

k) zabezpečuje tvorbu, prevádzkovanie a poskytovanie informácií zinformačného systému geodézie, kartografie a katastra,5)

l) zabezpečuje preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností,5)

m) vydáva a odníma fyzickým osobám osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti,5)

n) riadi a koordinuje výskum a vedecko-technický rozvoj a zhromažďuje vedecko-technické informácie pre geodetické a kartografické činnosti, ktoré sa vykonávajú pre potreby štátu mimo potrieb obrany štátu,5)

o) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu,5)

p) je správcom internetového portálu.

(2) Na úseku katastra nehnuteľností úrad

a) vypracúva koncepcie a smery rozvoja katastra , riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku katastra,6)

b) riadi katastrálne úrady,

c) podieľa sa na zostavení návrhu súhrnu rozpočtov katastrálnych úradov a vyjadruje sa k zmene jeho záväzných úloh, záväzných limitov a záväzných ukazovateľov,

d) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v katastrálnom konaní v prvom stupni konajú katastrálne úrady,6)

e) overuje spôsobilosť zamestnancov katastrálnych úradov rozhodovať o návrhu na vklad,6)

f) vykonáva katastrálnu inšpekciu nad úrovňou spravovania, aktualizácie a obnovy katastra nehnuteľností, ako aj nad úrovňou úloh súvisiacich s katastrom nehnuteľností,6)

g) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu.

Čl.4
Iné úlohy úradu

(1) Úrad ďalej plní úlohy

a) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,2)

b) vo vzťahu kčerpaniu európskych fondov pre oblasť geodézie,kartografie akatastra nehnuteľností,

c) pri správe majetku štátu8) averejnom obstarávaní9),

d) na úseku kontrolnej činnosti avnútorného auditu, vybavovania petícií,10) sťažností, podnetov aoznámení fyzických osôb aprávnických osôb,11)

e) na úseku obrany, ochrany abezpečnosti štátu,12)

f) na úseku ochrany utajovaných skutočností,13)

g) na úseku medzinárodných vzťahov,14)

h) zabezpečuje úlohy podľa osobitných predpisov voblasti usporiadania vlastníckych práv kpozemkom7),

i) voblasti správy a rozvoja informačných akomunikačných systémov,15)

j) voblasti centralizovanej správy dátovej komunikácie, pevnej amobilnej hlasovej služby úradu ašpecializovanej štátnej správy rezortu geodézie, kartografie akatastra,15)

k) voblasti informatizácie rezortu vypracovaním koncepcie rozvoja informačných systémov azabezpečením jej uskutočňovania vrátane organizačného, odborného atechnického zabezpečenia,15) vo vzťahu kÚradu vlády Slovenskej republiky plnením povinností z hľadiska zabezpečenia prepojenia informačných systémov sústredným portálom verejnej správy,15)

l) pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,16)

m) ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády Slovenskej republiky ( ďalej len „vláda").

(2) Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v odseku 1 ustanovuje organizačný poriadok úradu.

Čl. 5
Zásady činnosti a organizácie úradu

(1) Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá predseda.

(2) Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda. Predseda môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Podpredsedu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu.

(3) Na úrade sú tieto stupne riadenia
a) predseda,
b) podpredseda a vedúci služobného úradu,
c) riaditeľ odboru,
d) vedúci oddelenia.

Čl. 6

(1) Úrad sa organizačne člení na odbory. Odbor sa môže členiť na oddelenia. Predseda môže zriadiť samostatný odbor alebo samostatné oddelenie, prípadne iný špecializovaný útvar úradu.

(2) Odbor je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh úradu podľa vymedzených okruhov špecifických, odborných činností.

(3) Organizačné útvary úradu riadia vedúci zamestnanci úradu. Odbor riadi riaditeľ odboru a oddelenie riadi vedúci oddelenia. Kanceláriu predsedu riadi riaditeľ.

(4) Úlohy spojené suplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov asorganizačným zabezpečením činnosti úradu ako služobného úradu plní vedúci služobného úradu, ktorý je služobne najvyšší predstavený všetkým zamestnancom vslužobnom úrade. Vedúceho služobného úradu vymenúva aodvoláva vláda na návrh predsedu.3)

(5) Vnútornú organizačnú štruktúru úradu, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy organizačných útvarov úradu, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok úradu.

(6) Práva a povinnosti zamestnancov úradu ustanovené osobitnými predpismi17) bližšie určuje pracovný poriadok úradu.

Čl. 7

(1) Úrad sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády, štatútom a organizačným poriadkom úradu, vnútornými organizačno-riadiacimi aktmi úradu a plánom hlavných úloh úradu, ktorý nadväzuje na plán práce vlády a plán legislatívnych úloh vlády.

(2) Úrad uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také formy a metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým, že

a) zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov a systematickú kontrolu plnenia úloh,

b) spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s ktorými si vymieňa potrebné informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia, ktoré sa ich týkajú,
využíva podnety a skúsenosti miestnych orgánov štátnej správy,

c) využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, zapája ich najmä do prác na riešení otázok koncepčnej povahy,

d) využíva prostriedky organizačnej a výpočtovej techniky a formy tímovej práce,

e) využíva technickú, komunikačnú ainformačnú infraštruktúru rezortu geodézie, kartografie akatastra.

(3) Na zabezpečenie plnenia úloh úradu zriaďuje predseda grémium predsedu a môže zriadiť aj ďalšie stále alebo dočasné poradné orgány. Poradné orgány prerokúvajú dôležité otázky súvisiace s činnosťou úradu.

Čl. 8
Vzťahy úradu k ministerstvám a ústredným orgánom štátnej správy a iným orgánom a organizáciám

(1) Úrad spolupracuje stýmito ministerstvami

a) s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky najmä

1. pri vytváraní koncepcie vzťahov a účasti úradu a organizácií v jeho pôsobnosti v medzinárodných orgánoch a organizáciách,

2. pri príprave návrhov a realizácii medzinárodných zmlúv a dohôd v rámci svojej pôsobnosti,

b) s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky najmä

1. pri tvorbe geodetických základov, leteckom snímkovaní, tvorbe aaktualizácii Základnej bázy geografických informačných systémov, vydávaní štátnych mapových diel strednej mierky a pri tvorbe koncepcie rozvoja Základnej bázy geografických informačných systémov,

2. pri evidovaní nehnuteľností rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky vkatastri nehnuteľností,

c) s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky najmä

1. pri riešení otázok štátnych hraníc Slovenskej republiky,

2. na úseku archivácie v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,

3. pri evidovaní nehnuteľností rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v katastri nehnuteľností,

d) s Ministerstvom financií Slovenskej republiky najmä

1. pri tvorbe a uskutočňovaní finančnej a cenovej politiky,

2. pri vypracúvaní návrhu štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu,

3. pri metodickej činnosti vo veciach účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie,

4. pri realizácii politiky čerpania finančných prostriedkov zfondov Európskej únie,

e) s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky najmä

1. na úseku štandardizácie geografického názvoslovia,

2. pri evidovaní kultúrnych pamiatok v katastri nehnuteľností,

3. pri uchovávaní asprístupňovaní historického mapového fondu ako súčasti kultúrneho dedičstva národa,

f) s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky najmä

1. pri tvorbe obsahu štúdia a profilu absolventov stredných a vysokých škôl v odbore geodézie a kartografie,

2. pri prerokúvaní koncepcie vydávania školských atlasov a máp,

3. pri zabezpečovaní štátnych objednávok pre vedu a techniku na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,

4. pri štandardizácii geografického názvoslovia odborných publikácií aučebníc,

g) s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky najmä

1. pri zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností,

2. pri vydávaní informácií z katastra nehnuteľností pre dedičské konanie,

3. pri evidovaní nehnuteľností rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v katastri nehnuteľností,

h) s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky najmä

1. pri tvorbe koncepcií a programov zamestnanosti a rekvalifikácie zamestnancov,

2. pri realizácii pracovnoprávnych vzťahov aštátnozamestnaneckých vzťahov,

3. pri riešení otázok sociálneho zabezpečenia,

i) s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky najmä pri evidovaní kúpeľných území a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov aprírodných minerálnych zdrojov v katastri nehnuteľností,

j) s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky najmä
1. pri budovaní národnej infraštruktúry pre priestorové informácie,
2. pri vydávaní geologických a iných tematických máp a atlasov,
3. na úseku štandardizácie geografického názvoslovia,
4. pri evidovaní osobitne chránených častí prírody a krajiny v katastri  nehnuteľností,

4. pri evidovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov,

k) s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky najmä
1. pri pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva,
2. pri využívaní údajov geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,
3. pri tvorbe geografických informačných systémov,

l) s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri zabezpečovaní súčinnosti v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, najmä pri poskytovaní údajov zkatastra nehnuteľností aevidovaní vecného práva štátu vsúvislosti svýstavbou diaľnic arýchlostných komunikácií,

m) s Ministerstvom výstavby aregionálneho rozvoja Slovenskej republiky najmä

1. pri zabezpečovaní súčinnosti v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,

2. pri prepojení informačného systému geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností s informačnými systémami oúzemí.

(2) Úrad ďalej spolupracuje stýmito ústrednými orgánmi štátnej správy

a) s Úradom vlády Slovenskej republiky

1. pri plnení úloh štátnej správy,

2. pri výkone kontrolnej činnosti úradu, pri vybavovaní petícii, sťažností apodnetov fyzických osôb a právnických osôb,

3. pri zabezpečovaní úloh obrany aochrany,

4. pri tvorbe azabezpečovaní prevádzkovania informačného systému medzi štátnymi orgánmi ( elektronické prepojenie sieťou GOVNET),

5. pri kontrole plnenia úloh vyplývajúcich zuznesení vlády,

6. pri tvorbe apredkladaní materiálov na rokovanie vlády ajej poradných orgánov

7. pri čerpaní finančných prostriedkov zeurópskych fondov prostredníctvom operačných programov,

b) so Štatistickým úradom Slovenskej republiky najmä

1. pri vypracúvaní koncepcie informačného systému verejnej správy a projektov medzirezortného charakteru,

2. pri poskytovaní informácií z rezortu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností vo väzbe na štátnu a medzinárodnú štatistiku,

c) s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky najmä pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o technickej normalizácii a metrológii na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností a v oblasti akosti geodetických a kartografických činností,

d) so Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky najmä pri zabezpečovaní úloh pri evidovaní nehnuteľností významných zhľadiska obrany, vnútorného poriadku abezpečnosti štátu, ako aj práv ktýmto nehnuteľnostiam,

e) s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky pri presadzovaní systémových opatrení na úseku ochrany hospodárskej súťaže, pri vykonávaní katastrálnej inšpekcie nad úrovňou spravovania, aktualizácie a obnovy katastra nehnuteľností, ako aj nad úrovňou úloh súvisiacich s katastrom nehnuteľností,

f) s Národným bezpečnostným úradom najmä pri ochrane utajovaných skutočností,

g) sÚradom pre verejné obstarávanie.

(3) Úrad spolupracuje aj stýmito orgánmi aorganizáciami

a) s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky najmä

1. pri kontrole plnenia úloh vyplývajúcich zuznesení vlády,

2. pri kontrole hospodárenia sprostriedkami štátneho rozpočtu,

b) so Slovenským pozemkovým fondom najmä

1. pri správe aprevode majetku štátu,

2. pri reštitúciách,

c) s Národným inšpektorátom práce najmä pri tvorbe koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(4) Úrad ďalej spolupracuje najmä s fondmi, finančnými inštitúciami, vedeckými ústavmi, vysokými školami, zastupiteľskými orgánmi miest a obcí, správcami majetku štátu, odbormi, profesijnými zväzmi a združeniami, odvetvovými komorami, zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí a cudzích štátov v Slovenskej republiky, daňovými úradmi, poisťovňami, súdmi, útvarmi policajného zboru a orgánmi činnými v trestnom konaní, občianskymi združeniami a podnikateľmi na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností.

Záverečné ustanovenia
Čl. 9

 

Zmenu štatútu schvaľuje vláda Slovenskej republiky, ak

a) došlo k zásadným zmenám v pôsobnosti alebo v úlohách úradu

1. zrušením alebo zmenou právnych predpisov alebo riadiacich aktov, na ktorých základe plní úrad úlohy,

2. vydaním nových právnych predpisov alebo riadiacich aktov, obsahujúcich úlohy preúrad,

3. presunom pôsobnosti úradu na iný ústredný orgán štátnej správy alebo orgány miestnej štátnej správy, alebo orgány územnej samosprávy,

b) má dôjsť k závažným zmenám v zásadách činnosti alebo zásadách organizácie úradu nad rámec pravidiel ustanovených týmto štatútom.

Čl. 10

Zrušuje sa Štatút Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky schválený uznesením vlády č. 411 z 9. júna 1998.

Čl. 11

Tento štatút  schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č 363 zo dňa13. mája 2009 a nadobúda  účinnosť dňom jeho schválenia.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom

1) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.                                                                                                

2) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.                                                                                                                    

4) § 28 zákona 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.                                             

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.                                                                                                    

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.                                                                                                                               

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.                         

8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.                                                                                                                     

9) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998Z. z.

11) Zákon č. 152/1998 Z. z.  o sťažnostiach v znení zákona 164/2008 Z. z. 
12) § 35 ods. 3 zákona č. č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14) § 35 ods. 4 zákona. č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) § 37 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/2001 Z. z.  v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.        

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 22.02.2013