2. Sprístupnenie rezortných periodík vydávaných ÚGKK SR

V snahe zabezpečiť informovanosť tak odbornej, ako aj laickej verejnosti o činnosti ÚGKK SR, o interných aktoch riadenia a o odborných článkoch sprístupnil ÚGKK SR rezortné periodiká prostredníctvom svojho webového sídla . Jedná sa o zverejnenie všetkých vydaných čiastok úradného vestníka „Spravodajca ÚGKK SR“ od roku 1969 a o zverejnenie odborného periodika „Geodetický a kartografický obzor“, ktorý vychádzal v elektronickej verzii od roku 2013 a v tlačenej forme od roku 1955.

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 28.04.2015