15. Analýza osobitnej evidencie katastrálneho operátu - registra "líniových stavieb" (register LS)

Register LS bol do praxe zavedený právnou úpravou (§ 45 katastrálneho zákona) a predstavoval súbor listín a ich príloh preukazujúcich prevod alebo prechod vlastníckych práv k dielom parciel. Podľa vtedajšej právnej úpravy orgány katastra nehnuteľností nevykonávali zápis uvedených listín do katastrálneho operátu, tieto listiny neukladali do zbierky listín, ale viedli ich v registri LS, pokiaľ sa neuskutočnil prevod alebo prechod vlastníckeho práva ku všetkým dielom, ktoré podľa geometrického plánu tvorili novú parcelu. V praxi spôsoboval tento nesystémový register množstvo problémov, najčastejším bolo vytváranie duplicitného vlastníctva, nakoľko nie všetky listiny boli uložené v zbierke listín a pri poskytovaní údajov sa nie vždy prezeral aj register LS. Z uvedených dôvodov bolo ustanovenie § 45 katastrálneho zákona s účinnosťou od 01.09.2009 zrušené, čím vznikol legislatívne neriešený nesúlad medzi evidovanými údajmi katastra nehnuteľností a platnými právnym vzťahmi k nehnuteľnostiam. Aj napriek tomu, že od tohto dátumu sa už nepovoľovali vklady k dielom parciel a nové listiny sa už do registra LS neukladali, úplné odstránenie registra LS sa ani do súčasnosti nepodarilo, nakoľko ide o komplikovaný a časovo náročný proces, kedy si orgány katastra nehnuteľností musia sami zhotoviť podklady na jeho odstránenie. V súčasnosti si ÚGKK SR zaradil úlohu odstránenia registra LS medzi prioritné úlohy a pravidelne vyhodnocuje jej plnenie. 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 28.04.2015