Štátne mapové dielo

Základné štátne mapové dielo je kartografické dielo súvislo zobrazujúce územie so základným všeobecne využiteľným obsahom vyhotovené podľa jednotných zásad, ktorého vydavateľom je orgán štátnej správy. Tvorí sa z aktuálnych údajov informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Poskytuje sa v obsahovej úrovni objektov zodpovedajúcich mierke príslušného štátneho mapového diela. Základné štátne mapové dielo vytvorené v mierke 1:5000 a väčšej  je základné štátne mapové dielo s veľkou mierkou.

Tematické štátne mapové dielo je kartografické dielo súvislo zobrazujúce územie s tematickým obsahom prírodných, sociálno-ekonomických a technických objektov, javov alebo vzťahov vyhotovené podľa jednotných zásad, spravidla na podklade základného štátneho mapového diela, ktorého vydavateľom je orgán štátnej správy. Tematické štátne mapové dielo sa tvorí z aktuálnych údajov informačného systému geodézie, kartografie a katastra pridaním tematického obsahu. Tematické štátne mapové dielo je aj mapa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, ktorej vydavateľom je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Tematické mapové dielo s veľkou mierkou je technická mapa mesta, základná mapa letiska, základná mapa diaľnice, jednotná železničná mapa, základná mapa závodu, základná mapa rýchlodráhy a mapa podzemných inžinierskych sietí.Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie základných štátnych mapových diel, máp územného a správneho členenia Slovenskej republiky a iných kartografických diel. Mapový fond, ktorý existuje na území Slovenskej republiky je výsledkom viac ako storočnej činnosti v tejto oblasti. Mapový fond sa delí z hľadiska mierky na mapy veľkých mierok , patria sem mapy mierok 1:1000 až 1: 5000, mapy stredných mierok, patria sem mapy mierok 1: 10 000 až 1: 200 000, mapy malých mierok, patria sem 1:250 000 až 1:1 000 000.

Výtlačky mapových diel sú predávané prostredníctvom Mapovej služby Geodetického a kartografického ústavu Bratislava. Ponuku týkajúcu sa štátneho mapového diela nájdete v časti 3 Štátne mapové dielo alebo v časti 8 Ústredný archív geodézie a kartografie Katalógu produktov Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 07.03.2013